انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه | پایان نامه بررسي ارتباط نسبتهاي صورتهاي مالي جريانهاي نقدي بر بازده سهام

كلـيـات
-بيان مسئله(مقدمه)                                
به دليل اهميت بسزاي جريانهاي نقدي درموقعيت هاي واحدهاي اقتصادي ضرورت آن براي ادامه بقاي آنهاپيش بيني جريانهاي نقدي به عنوان يكي از اجزا ءلاينفك برنامه ريزي مالي ،ازموضوعات مهمي است كه مورد توجه مديران خاص مديران واحدهاي اقتصادي قراردارداين امر ازچنين اهميتي برخورداراست كه جريانهاي نقدي واحدهاي اقتصادي را ميتوان به جريان گردش خون در بدن تشبيه كرد.همچنين صورت جريانهاي نقدي مورد استفاده گروههاي مختلف از جمله سرمايه گذاران واعتباردهندگان ،واحدهاي دولتي مورد استفاده قرارمي گيردوازسوي ديگر سرمايه گذاران واعتباردهندگان براي اتخاذ تصميمات به صورت جريان نقدي علا قه مند  هستند زيرا اغلب مدل هاي اوراق بهادار يا روشهاي ارزيابي وهمچنين تاثير آن بربازده سهام  وواحدهاي اقتصادي مبتني برجريانهاي نقدي آتي است امروزه تجزيه وتحليل صورتهاي مالي وتجزيه وتحليل صورتهاي مالي وهمچنين صورتهاي مالي و.همچنين ترازنامه وسودوزيان نقش به سزايي در پيش بيني روند شركتهاي سهامي دربازار بورس سهام رادارد وميتواند نقش بسيار مهمي در كاهش نوسانات بازار را ايفا ميكند واز ديد درون سازماني توانائي پيش بيني نتايج آتي،خصوصا جريانهاي نقدي اداره اموررادركاراترين شكل خود امكان پذير ميباشد وبه اتخاذ تصميمات بهينه عملياتي وسرمايه گذاري وتامين مالي منجر مي شود از ديد برون سازماني نيز اطلاعات مربوط به جريانهاي نقدي به خصوص جريانهاي نقدي عملياتي مبناي مناسبي براي تصميم گيري اقتصادي گروه هاي ذينفع برون سازماني فراهم ميكند.

-ضرورت :
صورت جريانهاي وجوه نقد مبناي ناقص براي ارزيابي دورنماي جريانهاي نقدي آتي بدست        مي دهد .صورتهاي عملكرد مالي شامل صورت سودوزيان وصورت سودوزيان جامع دركنارترازنامه وصورت جريان وجوه نقد به عنوان يك مجموعه مبناي مناسبتري براي ارزيابي وضعيت آتي جريانهاي نقدي واحدهاي تجاري در مقايسه با صورت جريانهاي وجوه نقد ي به تنهائي فراهم مي سازد (استانداردهاي حسابداري ،1380مبناي نظري مالي بند 4-6هرچند براي بررسي اينكه كدام اطلاعات حسابداري ارتباط معني داربيشتري بربازده سهام دارند تحقيقات متعددي انجام شده اما اين سوال پاسخ قطعي نداشته است به نحوي كه عده اي اطلاعات برخي اطلاعات نقدي وتعدادي اطلاعات همزمان تعهدي ونقدي رابراي تاثيربربازده سهام سودمند دانسته اند .دراين تحقيقات تلاش مي شود به اين سوال پاسخ داده شود نسبتهاي مالي (ترازنامه صورت سودوزيان )درمقايسه بانسبت صورت جريانهاي نقدي آيا همبستگي بيشتري بربازده سهام دارد يانه .
اهميت موضوع :
صورت سودوزيان جامع بويژه اگر همراه باترازنامه صورت گيرد معمولادر مقايسه باصورت جريانهاي نقد،مبناي بهتري براي ارزيابي چشم اندازجريانهاي نقدي فراهم ميكند ........دربيانيه شماره 95خوددرسال1987هدف اصلي ازتهيه صورت جريان گردش وجه نقد رافراهم كردن اطلاعات مربوط به دريافت وپرداخت هاي نقدي موسسات دريك دوره مالي توصيف ميكند با استفاده از اطلاعات مندرج در اين صورت ميتوان به اهداف زير دست يافت :
1.    ارزيابي توانائي شركت در ايجاد جريان هاي آتي
2.    ارزيابي توانائي شركت در عمل به تعهدات درپرداخت سودتقدي سهام.
3.    توجيه دلايل اختلاف بين  سود ودريافت هاوپرداخت هاي نقدي
4.    بررسي تاثير سرمايه گذاري هاي نقدي وغير نقدي ومبادلات تامين مالي بر وضعيت مالي شركت.
5.    ارائه اطلاعات به سرمايه گذاران فعلي وبلقوه واعتباردهندگان وديگر استفاده كنندگان به منظور ارزيابي مبالغ ،زمانبندي وعدم اطمينان دريافت نقدي سود سهام ،فروش ،بازخريد وسررسيداوراق قرضه .

-سوال اصلي:
اين تحقيق به دنبال ان است كه مشخص كند ايا بكارگيري نسبت ها موجود در صورت هاي مالي اساسي ترازنامه ،سودوزيان ،صورت جريانهاي نقدي به طور همزمان جهت تجزيه وتحليل اطلاعات مالي مفيدتر از بكارگيري جداگانه اين نسبت ها ميباشد .به بيان ديگر ايا افزودن نسبت هاي استخراج شده از صورت جريانهاي نقدي به نسبت هاي مالي سنتي (ترازنامه وسودوزيان )باعث افزايش وبهبود تاثير اطلاعاتي اين نسبتها ميشود يا خير .يكي ازراههاي پاسخ دادن به اين پرسش ،ازمون ضريب همبستگي اين نسبتها بابازده سهام است .درصورتيكه افزودن اين نسبت هامبتني بر جريانهاي نقدي مبتني برترازنامه وسودوزيان باشد موجب بهبود ضريب همبستگي اين نسبتها بربازده سهام مي گردد،ومي توان با اين توجه اظهارداشت كه نسبتهاي صورت جريانهاي نقدي داراي محتوا مي باشد .
-استفاده كنندگان از اين تحقيق  :
استفاده كنندگان از اين تحقيق در مرحله اول سهامداران ،سرمايه گذاران ،مديران اجرائي شركت مي باشند اين تحقيق مي تواند در اتخاذتصميمات مالي كاركزاران ومسئولين بورس اوراق بهادارجهت انجام مشاوره ونظارت وتصميمات مناسب رامورداستفاده قرارمي دهد درمرحله دوم مجامع دانشگاهي ودانشجويان رشته هاي مالي وعلاقه مندان به رشته حسابداري ومالي وهمچنين رشته مديريت ومديران واعضاي هيات مديره واوراق مشاركت وكارزاران بورس مورد استفاده قرارمي گيرد.


-فرضيــه ها:
•    -1مجموعه كامل نسبتهاي مالي شامل ترزانامه –سودوزيان وصورت جريان نقدي درمقايسه بانسبتهاي مالي سنتي ارتياط معني داربيشتري با بازده سهام ندارد.
•    2-مجموعه كامل نسبتهاي سنتي شامل ترازنامه- سودوزيان وصورت جريانهاي نقدي درمقايسه با نسبتهاي مالي صورت جريانهاي نقدي ارتباط معني داربيشتري با بازده سهام ندارد.
•    -3نسبت هاي مالي صورت جريانهاي نقدي درمقايسه بانسبت هاي مالي سنتي شامل ترازنامه وسودوزيان ارتباط معني داربيشتري بابازده سهام ندارد .قلمـــــــرو:
1-قلمرو زماني :
قلمرو زماني تحقيق از سال 1387لغايت 1380مي باشد .
2-قلمرو مكان :
قلمرومكان تحقيق شركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارمشهودمي باشد .
3-قلمروموضوعي :
نسبت هاي مالي متداول گرفته شده ازصورت مالي (ترازنامه –سودوزيان –صورت جريانهاي نقدي )

كليدو وا‍‍‍‍ ژه هاي اصلي :
1-نسبت هاي مالي ترازنامه –سودوزيان وصورت جريانهاي نقدي
2-نسبت هاي مالي شامل شامل تر(ترازنامه وسودوزيان
3-بازده سها م
4-محتواي اطلاعات

بخش اول :
ادبيات نظري :

مرور ادبيات تحقيق:
گزارشگري جريانهاي نقدي يكي از موضوعاتي مي باشد كه در چنددهه گذشته همواره مورد توجه خاص محققان حسابداري بوده است .به نحوي كه تاكنون تحقيقات متعددي براي آزمون توانائي تاثيربه سزائي برصورت هاي مالي شامل ترازنامه وسودوزيان وصورت جريانهاي نقدي درمقايسه بانسبتهاي مالي صورت جريانهاي نقدي بربازده سهام ومدلهاي متضادنيزبراي ارتباط ونسب هاي مالي صورت جريانهاي نقدي بربازده سهام ارائه مي كند بااين حال درمورد اينكه كدام يك ازنسبت هاي بربازده سهام مفيدتر مي باشد نظرات متضادوجود دارد كه از جمله به مواردزيراشاره كرد:

 گرينبرگ وهمكاران(grenberg   et   al   ./986)    
براي تاثيرات به سزاي نسبتهاي مالي بربازده سهام مدلهاي رگرسيون ازسودخالص ياجريانهاي نقدي دردوره جاري استفاده كردندكه دراين دو مدل ،متغير وابسته جريان نقدي عملياتي بود .آنان به جاي آزمون مستقيم قدرت پيش بيني مدل ،دو مدل رابااستفاده ازضريب همبستگي رتبه بندي كردندوبه نتيجه رسيدندكه نسبت هاي مالي شامل ترازنامه –سودوزيان –وصورت جريانهاي نقدي بايكديگرهمبستگي بهتري رادارد .

بوئن وهمكاران bowen  et  1986  ))
توانائي تركيبات گوناگون صورت جريانهاي نقدي عملياتي وسودراجهت ارتباط آنهايك يادودوره بعد مقايسه مي كند
درمدل هاي آنان متغيروابسته جريان هاي نقدي عملياتي آني ومتغيرهاي مستقل به ترتيب درمدل اول سودخالص ،دردومدل دوم سودخالص بعلاوه استهلاك ،درمدل سوم بهترازسايرمدلهامي تواندتاثيرات به سزائي نسبت هاي مالي شامل ترازنامه –سودوزيان وصورت جريانهاي نقدي رابهترنشان مي دهد .

-2تاريخجه پيدايش صورت جريانهاي نقدي :
طي سالهاي متمادي ،سودوزيان به همراه يادداشتهاوجداول مكمل ،صورت مالي راتشكيل مي دهد .شناخت اين واقعيت هاكه باتهيه وارائه صورت هاي مالي فوق ،دلايل كليه مواردتحقيق دروضعيت مالي افشا نمي گردد،نهادهاي حرفه حسابداري رادركشورهاي مختلف به فكرچاره جوئي انداخت .نخستين باردرسال 1908درآمريكاپرفسور((ويليام مورس كل ))دركتاب خود((صورت ازكجاآمده وبه كجا مي رود ))رابيان نمودومزاياوفوايد آن را مورد بحث قرارمي دهد بعدها اين صورت تكامل پيداكرد وبه ((صورت وجوه ))تغييرنام پيداكرد.
درسال 1961انجمن Aicpa تحقيق شماره 2خودراتحت عنوان ((صورت تجزيه وتحليل گردش وجوه(( انتشار داد.
درسال 1963((هيات اصول حسابداري ))بيانيه شماره 3خودراتحت عنوان صورت منابع ومصارف وجوه انتشارداد.
درسال 1971 Aicpa بيانيه شماره 19راتحت عنوان ((گزارشگري تغييرات دروضعيت مالي ))انتشارداد.اين بيانيه ارائه صورت گردش وجوه رادرگزارشهاي مالي ساليانه الزامي كرده واستفاده ازنام ((صورت تغييرات دروضيت مالي ))رابه جاي صورت منابع ومصلرف وجوه ،توصيه نمود.
پس از انتشاربيانيه شماره بيانيه شماره 19كميتيه بررسي اصول حسابداي چندين سال واحدهاي تجاري اقدام
به تهيه صورت تغييرات دروضعيت نمودند.اين صورت بيانگرمنابع مالي (سرمايه درگردش )تامين شده ومصرف شده درطي يك دوره مالي بود.
درسال 1987((كميته تدوين استانداردهاي حسابداري مالي بيانيه شماره 95خودراتحت عنوان صورت گردش وجوه نقد انتشاركردوشركتها راملزم كردكه درپايان هردوره مالي به همراه ترازنامه ،صورت سودوزيان ،صورت گردش وجوه نقد رانيز ارائه نمايند.

-3مفاهيم وتعاريف وجوه نقد :
درطي سالهاي متمادي ،تعاريف متعددي از وجوه نقد ارائه شده است كه مورد بررسي قرارمي گيرد .
الف –دارائيهاي پولي كوتاه مدت :منابعي هستند كه به راحتي قابل تبديل به وجه نقد مي باشد .
ب )-خالص دارائيهاي پولي :كه از طريق كسر نمودن بدهيهاي جاري پولي از دارائيهاي جاري بدست مي آيد .در اين مفهوم علاوه بردارائيهاي وبدهيهاي جاري پولي ،دارائيهاوبدهي هاي جاري غيرپولي نيز مد نظر قرارگرفته است .
ج )مفهوم سرمايه در گردش :از كسر بدهي هاي جاري ازدارائيهاي جاري بدست مي آيد .در اين مفهوم علاوه بردارائيهاوبدهي هاي جاري پولي ،دارائيهاوبدهي ها ي جاري غير پولي نيز مد نظر قرارگرفته است .
د)مفهوم تمامي منابع مالي وجوه :اين مفهوم تاثير فعاليتهاي مهم تامين مالي ،واحد تجاري را بيان مي كند .
ه (مفهوم نقد :اين تعريف شامل وجه نقد دردسترس وشبه پول مي باشد .كه اين تعريف در بيانيه شماره 95نيز آمده است .

مزاياي  صورت جريانهاي نقدي:
مهمترين مزاياي صورت جريانهاي نقدي عبارتند از :
1-از آنجائيكه اندازه گيري  اندازه گيري وجه نقد ازارزيابي ذهني به دور است در نتيجه نسبت به سود از عينيت بيشتري برخورداراست .
2-مشكل مربوط به تشخيص زمان تحقق درآمد وتحمل هزينه در حسابداري جريانهاي نقدي بوجود نمي آيد .بنابرين اگر چه پيش بيني وجه نقد هردوداراي ريسك عدم اطمينان عدم اطمينان هستند اما وجه نقد از عينيت بيشتري برخوردار مي باشد .
3-وجه نقد لازمه وبقاءورشد واحد تجاري مي باشد وتوانائي پرداخت ديون واحد تجاري را نشان مي دهد .

ماهيت صورت جريانهاي نقدي :
((صورت جريانهاي نقدي منبع تهيه اطلاعات ،درارتباط باتغييرات وجه نقد وجه نقد در طي دوره (به صورت وجه نقد )ميباشد كه مي تواند براي ازريابي نقدينگي شركت ،قابليت انعطاف پذيري مالي وتوانائي عملياتي وريسك شركت مفيدواقع شود ))معادل وجه نقد انعطاف پذيري وتوانائي هاي عملياتي وريسك شركت مفيد واقع شود ))معادل وجه نقد  عبارتست از سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت ،يعني سرمايه گذاريهائي بانقدينگي بالاكه داراي ويژگي هاي زيرباشد .
الف )به سرعت وسهولت به مبالغي مشخص از وجه نقد قابل تبديل باشد .
ب )تاريخ تبديل آن وجه نقد ،آنقدر نزديك باشد كه احتمال تغييردرارز ش آن بعيد به نظر برسد .
اطلاعات موجود درصورت جريانهاي نقدي شامل مواردزير مي باشد :
الف )خالص جريان نقدي حاصل از فعاليتهاي عملياتي
ب )خالص جريان نقد حاصل از فعاليتهاي سرمايه گذاري
ج )خالص جريان نقدي حاصل ازفعاليتهاي تانيم مالي
د)خالص افزايش ياكاهش دروجه نقد
ه )تفاوت مانده اول وپايان دوره وجه نقد
و)صورت مكمل ازفعاليتهاي غيرنقدي سرمايه گذاري وتامين مالي
فعاليتهاي عملياتي :اولين بخش صورت جريانهاي نقدي راگردش وجوه نقد مرتبط باعمليات واحدتجاري تشكيل ميدهد كه شامل جريانهاي ورودي وجه ناشي ازفروش محصولات ياارائه خدمات (ازمحل مبالغ وصولي )ازمشتريان وجريان نقدي خروجي وجه نقد ناشي ازوجوه پرداختي به فروشندگان موادارائه دهندگان خدمات موردنياز،وجوه پرداختي به كاركنان بابت حقوق ودستمزد ،وجوه پرداختي بابت هزينه هاي استقراض ،پرداخت به دولت بابت ماليات وعوارض وسايروعوارض وسايرپرداختهاي نقدي بابت هزينه هاست .
فعاليتهاي سرمايه گذاري :اين فعاليتهااساسا"بررويدادهاومبادلات مربوط به تامين يافروش وكنارگذاري دارائيهاتاكيدداردومشتمل برجريان ورودوخروج وجه نقدناشي ازاين رويدادهاومبادلات مي باشد.
فعاليتهاي تامين مالي :اين فعاليتهااساسا"بررويدادهاومبادلات مربوط به تامين ،شامل استقراض وافزايش وكاهش حقوق صاحبان سهام است ودربرگيرنده جريان ورودوخروج وجه نقدناشي ازاين رويدادهاومبادلات مي باشد .تجزيه وتحليل صورتهاي مالي :

يكي از اهداف حسابداري تفسير اطلاعات مالي ويادرواقع استفاده ازصورتهاي مالي به منظور تصميم گيري اشخاص ومراجع مختلف ازجمله سرمايه گذاران ،بانكها،بستانكاران وسايرعلاقه مندان است .ضرورت تفسير صورتهاي مالي به نحوي كه نيازاستفاده كنندگان مختلف ازصورتهاي مالي رابرطرف مي كند منجر به پيدايش توسعه روشهاوفنوني شد كه روابط بين ارقام مندرج درصورتهاي مالي راتعيين وامكان مقايسه ،تفسيروتوجيه آنهارافراهم كرده است مجموعه اين روشهاوفنون كه درجريان پيشرفت حسابداري درپاسخ به نيازهاي فزاينده اطلاعلت مالي ابداع،توسعه  يافته است ومي يابد ،تجزيه وتحليل صورتهاي مالي ناميده مي شود .
لي پولد معتقد است كه استفاده كنندگان صورتهاي مالي جهت دستيابي به اهداف زيراقدام به تجزيه وتحليل صورتهاي مالي مي نمايند .
الف )صاحبان اوراق بهادارجهت ارزيابي ريسك وبازده اوراق بهاداربه پيش بيني قدرت مالي برآوردسودهاي آينده علاقه مند هستند
ب )بستانكاران به شناسائي خطرات ذاتي موجود دربدهي هاوپيش بيني هاجريان وجوه آينده اقدام مي كنند .
ج )صاحبان سرمايه جهت تصميم گيري درمورد نگهداري ،فروش وياخريد سهام شركت به تجزيه تحليل صورتهاي مالي متوسل مي شوند .ابزارهاي اصلي تجزيه وتحليل صورتهاي مالي :
عمده ترين روشهاي تجزيه وتحليل صورتهاي مالي به شرح زير طبقه بندي مي شود:
الف )مقايسه واندازه گيري هاي مربوط به اطلاعات مالي براي دودوره يابيشتر(تجزيه وتحليل افقي ياروند )
ب )مقاسه واندازه گيري مربوط به داده هاي مالي دوره جاري (تجزيه وتحليل عمودي يادروني )
ج)بررسي بااهداف خاص .
د)خطر سنجي
ت )تجزيه وتحليل سرمايه درگردش

نسبتهاي مالي :
نسبتهاي مالي متداولترين ابزارتجزيه وتحليل صورتهاي مالي مي باشد كه درمورد استفاده تحليلگران مالي جهت ارزيابي نقاط قوت وضعف شركتها قرار مي گيرد .
جهت بكارگيري نسبت هاي مالي مي توان مقايسه هاي زير راانجام داد:
1-مقايسه نسبتهاي مالي دوره جاري بانسبتهاي دوره قبل (روند )
2-مقايسه نسبتهاي مالي دوره جاري ودورههاي قبل بانسبتهاي متوسط صنعت
3-مقايسه نسبت هاي موجود در صورتهاي مالي يك شركت بايكديگر (تجزيه وتحليل دروني )
4-مقايسه نسبت هاي مالي دوره جاري بانسبت هاي بودجه اي
ازآنجائيكه هدف اين تحقيق مقاسيه محتواي اطلاعاتي نسبت هاي مالي مندرج درصورتهاي مالي سنتي (ترازنامه ،سودوزيان )ونسبتهاي مالي صورت جريانهاي مي با شد ،نسبت هاي مالي موجود درصورتهاي مالي درموجود درصورتهاي مالي اساسي تحت اين دو طبقه مورد بررسي قرار مي گيرد .
تعريف وبررسي نسبت هاي مالي مبتني برصورتهاي مالي سنتي :
 نسبت هاي مالي به آن دسته ازنسبت هاي مالي اطلاق مي شود كه بااستفاده ازاطلاعات وارقام موجود درترازنامه وصورت سودوزيان از هردو محاسبه مي شود   گروههاي مختلف استفاده كنندگان ازاين صورت هامعمولا"اين نسبت ها رادرچهارگروه اصلي زير بكارمي گيرد :


-1نسبتهاي نقدينگي :
اين گروه از نسبتها شامل نسبت جاري ونسبت آني مي باشد توانائي واحد تجاري رادربازپرداخت بدهي هاي كوتاه مدت ارزيابي مي نمايد .

2-نسبتهاي فعاليت :
نسبتهاي فعاليت ،كارايي كارايي مديران رادراستفاده بهينه ازدارائيها(منابع مالي دراختيار)نشان مي دهد .نسبت گردش موجودي ها،نسبت گردش دارائيها،دوره وصول مطالبات نمونه اي از نسبت فعاليت ها مي با شد .

3-نسبتهاي اهرمي :
اين نسبتها به دوگروه تقسيم مي شوند گروه اول به بخش بدهي هاوحقوق صاحبان سهام (مندرج درترازنامه )مربوط است ومبالغي كه شركت ازطريق وام گرفتن تامين مي كند ،رامحاسبه مي نمايد رامحاسبه مي نمايد كه نمونه هاي آن عبارتند از :نسبت بدهي هاي بلند مدت به حقوق صاحبان سهام ونسبت كل بدهي ها به كل دارائيها .گروه دوم توان شركت درايجاد سود كافي براي پرداخت هاي شركت رانشان مي دهد ،مانند توان پرداخت بهره ..

4-نسبتهاي سودآوري :
هدف بكارگيري نسبت هاي سودآوري تعيين ميزان موفقيت واحد تجاري دركسب سود است .بااستفاده ازاين نسبت ها،به بازده سهام شركت ازديدگاههاي متفاوت ذيل توجه مي شود :
سود هر سهم
بازده حاصل از يك ريال فروش
بازده هرريال ازدارائيها(سرمايه گذاريها)
بازده حقوق صاحبان سهام


-تعريف نسبت هاي مالي مبتني برصورت جريانهاي نقدي :
به نظر مي رسد اطلاعات صورت جريانهاي نقدي عليرغم سودمند بودن ،كمترمورد استفاده قرارمي گيرد .شايد دليل اين امر جديد بودن تهيه ارائه صورت جريانهاي وجوه نقد ي توسط شركتهاودرنتيجه عدم آشنائي كافي استفاده كنندگان در بكارگيري نسبت هاي اين صورت مي باشد ،نظريه تمركزنيز مويد همين مطلب است ،يعني استفاده كنندگان همه اطلاعات دردسترس به اندازه كافي تجزيه وتحليل نمي كنند .لذا اطلاعات موجود درنسبتهاي صورت جريانهاي نقدي كمتر بكارميگيرند .
نسبتهاي مالي مبتني بر صورت جريانهاي نقدي نيز همانند نسبت هاي مالي مبتني برورتهاي مالي سنتي به چهارگروه اصلي طبقه بندي مي شوند :
الف )نسبتهاي ارزيابي توانائي پرداخت بدهي
ب )نسبتهاي كيفيت سود
ج)نسبتهاي مخارج سرمايه اي
د)نسبتهاي بازده جريانهاي نقدي

الف)نسبتهاي توانايي پرداخت وايجاد نقدينگي :
اين گروه از نسبتهاي موجود در صورت هاي جريانهاي نقدي تقريبا رهنمودي مشابه با گروه نسبتهاي نقدينگي كه از صورتهاي مالي سنتي بدست مي آيد ،ارائه مينمايد .همانطوريكه نسبتهاي نقدينگي توانائي پرداخت بدهي هاي شركا راازمحل دارائيهاي جاري نشان مي دهد ،نسبت توانائي پرداخت وايجادنقدينگي ،به ارزيابي موسسه براي ايفاي تعهدات وپرداخت سودسهام وبهره كمك مي نمايد .نسبت پوشش نقدي سودسهام وپوشش نقدي بدهي جزءاين گروه ازنسبت هاي صورت جريانهاي نقدي به شمار مي رود :
الف -1نسبت پوشش نقدي هزينه تامين مالي ،اين نسبت نشانگردرصد پوشش هزينه ها ي نقدي به وسيله وجه نقد حاصل از عمليات است .ازطرفي كه اين نسبت به اعتباردهندگان نشان مي دهد كه چند درصدكاهش ،درجريان وجه نقد خطري رامتوجه بازپرداخت تعهدات مربوط به هزينه تامين مالي موسسه نمي كند .به نظر مي آيد كه بيانيه شماره 95هيات تدوين استانداردهاي حسابداري مالي نيز به دليل سهولت در محاسبه اين نسبت ،افشاي جداگانه جريانهاي نقدي مربوط به هزينه هاي بهره راالزامي داشته است .
هزينه بهره –وجه نقد حاصل از عمليات = نسبت پوشش نقدي هزينه هاي تامين مالي
سودسهام ممتاز                                                                  
سود سهام ممتاز –هزينه بهره –وجه نقد حاصل ازعمليات=نسبت پوشش سودسهام
سودسهام عادي                                                  

الف -2-نسبت پوشش نقدي بدهي :اين نسبت به نسبت هاي زير قابل تفكيك است :
وجه نقد حاصل از عمليات پس از كسر بهره وسود سهام =نسبت پوشش نقدي حصه جاري بدهي هاي بلند مدت                                    
         
حصه جاري بدهي هاي بلند مدت                                                               
وجه نقد حاصل از عمليات پس از كسر بهره وسود سهام =نسبت پوشش نقدي بدهيهاي بدهيهاي جاري                                         
     

ويابه صورت كلي زير بكارگرفت :
وجه نقد حاصل از عمليات پس از كسر بهره وسود سهام =نسبت پوشش نقدي بدهي       بدهي هاي جاري +حصه جاري بدهيهاي بلند                                 

نسبتهاي فوق نشان دهنده قدرت بازپرداخت  بدهي جاري موسسه ازمحل جريانهاي نقدي حاصل ازعمليات است .ازآنجائيكه يكي از معيارهاي سنجش توانائي موسسه جهت تداوم فعاليت ،توانايي موسسه دربازپرداخت تعهدات مي باشد لذا از اين نسبت ها مي توان جهت ارزيابي توانائي موسسه جهت تداوم فعاليت ،توانائي موسسه دربازپرداخت تعهدات مي باشد لذاازاين نسبتها مي توان جهت ارزيابي توانائي تداوم فعاليت شركت استفاده نمود .

 ب )نسبت  هاي كيفيت سود :
اگر چه بسياري از سرمايه گذاران ،سود آوري رابه عنوان عاملي تعيين كننده درپيش بيني توزيع سودسهام ونيز موفقيت وعدم موفقيت واحد تجاري درآينده مي دانند ولي بايد توجه داشت كه در گزارش سود واحدهاي تجاري ،نشان داده نمي شود كه سود كسب شده چگونه بردارائيهاي موسسه اثر گذاشته است وآيا سود موجب افزايش وجه نقد موسسه نيز شده است ؟يا اينكه شركت باوسيعتركردن دامنه فروشهاي اعتباري خود،مبادرت به كسب سودهائي كرده كه تنهاموجب افزايش مطالبات شركت شده است .اصولا"شركتها رابرحسب موفقيت در كسب سود وجه نقد مي توان  به چهارگروه زير طبقه بندي نمود .

كسب وجه نقد    كسب سود    شرح
ناموفق    ناموفق    گروه اول
موفق    ناموفق    گروه دوم
ناموفق    موفق    گروه سوم
موفق    موفق    گروه چهارم

به دليل وجود اختلاف بين سود وجريان دريافتها وپرداختها ي شركت است كه ارائه صورت گردش وجوه نقد ضرورت مي يابد ودرهمين راستا مي توان ازنسبتهاي كيفيت سود استفاده نمود .نسبت هايي كه دراين طبقه ازنسبت هاي صورت جريان هاي نقدي قرار مي گيرند ،نسبت كيفيت نقدي سود ونسبت كيفيت نقدي فروش مي باشد .
1-ب :نسبت كيفيت نقدي سود :ازآنجائيكه سود حسابداري شامل درآمد هاوهزينه هاي تعهدي وهمچنين هزينه هاي غير نقدي مانند استهلاك است ،اختلافي اساسي بين سود ووجه نقد حاصل ازعمليات وجود دارد كه از طريق اين نوع نسبت ها مقايسه مي شود .
وجه نقد حاصل ازعمليات =نسبت كيفيت سود
                                        سود قبل از كسر ماليات       

                           
2-ب :نسبت كيفيت نقدي فروش:همچنانكه قبلا"اشاره شد ممكن است مديران واحد هاي تجاري به منظور درستكاري سود درجهت مطلوب جلوه دادن واحد تجاري تحت سرپرستي خود ودستيابي به اهداف پاداشي اقدام به وسيعتر كردن دامنه فروشهاي اعتباري شركت نمايند .درعمل مشتريان رغبت بيشتري به خريد از خود نشان مي دهند وسود موسسه افزايش مي يابد بدون آنكه موجب افزايش وجه نقد شود .اين عمل مي تواند حتي موجب كاهش وجه نقد شركت ،به دليل افزايش خريد كالاوخدمات گردد.جهت بررسي اين موضوع مي توان از نسبت كيفيت نقدي فروش استفاده نمود :
وجه حاصل از عمليات =كيفيت نقدي فروش
                                                  فروش             

ج :نسبتهاي مخارج سرمايه اي :
دارائيهاي سرمايه اي كه سهم عمده اي رادرصورت وضعيت مالي موسسات به خود  اختصاص داده است ،منشافعاليت توليدي موسسات مي باشد .بنابراين شركت ها براي اينكه بتواند به فعاليتهاي خود ادامه دهد ،ضروري است وجه نقد لازم رانه تنها جهت ايفاي تعهدات خود ،بلكه براي تامين مخارج سرمايه اي موسسه فراهم نمايد .لذاتحليلگران مالي در پي ابزاري هستند تا بتوانند توانائي شركتها رازمينه تامين مالي مخارج سرمايه اي موسسه فراهم نمايند .لذا تحليلگران راياري نمايند .
1-ج :نسبت تحصيل دارائيهاي سرمايه اي :بانيه شماره 95هيئت تدوين استانداردخاي حسابداري مالي ،افشاي جداگانه مخارج نقدي براي اموال ،ماشين  آلات وتجهيزات وجريانهاي نقدي ورودي حاصل از واگذاري آنهارا الزامي مي داند .در صورت داشتن اين اطلاعات ،نسبت تحصيل دارائيهاي سرمايه اي به صورت زير محاسبه مي شود :                                                                                                         
سودسهام –وجه نقد حاصل از عمليات = نسبت تحصيل دارائيهاي سرمايه اي
                مصارف وجه نقد براي تحصيل دارايي               
2-ج :نسبت سرمايه گذاري به تامين مالي (خارجي )‌:
نسبت سرمايه گذاري به تامين مالي نشان دهنده ارتباط دورني جريانهاي نقدي جهت سرمايه گذاري از طريق وجوه حاصل از تامين مالي مي باشد كه به صورت زير محاسبه مي گردد:
خالص جريانهاي نقدي براي سرمايه گذاري =نسبت سرمايه گذاري به تامين مالي
         خالص جريانهاي نقدي حاصل از تامين مالي     

 

انجام پایان نامه

 

 

 

پایان نامه

 

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 


سفارش پایان نامه