انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه پروژه پایانی ب

پایان نامه|  پایان نامه

پایان نامه هویت


مبررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور
فهرست مطالب
عنوان                                                    صفحه
چکیده    ..............................................................................................................................................    1
فصل اول : طرح تحقیق        
1-1 مقدمه ......................................................................................................................................    3
2-1 موضوع تحقیق ........................................................................................................................    3
3-1 بیان مساله.................................................................................................................................    4
4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق ........................................................................................................    4
5-1 اهداف تحقیق ..........................................................................................................................    5
6-1 محدود زمانی و مکانی تحقیق..................................................................................................    5
7-1پیشینه تحقیق.............................................................................................................................    5
1-7-1 تحقیقات داخلی ..................................................................................................................    5
2-7-1تحقیقات خارجی .................................................................................................................    8
3-7-1 جمع بندی نتایج تحقیقات ....................................................................................................    10
8-1 تعاریف مربوط به هویت...........................................................................................................    11
9-1 موانع و تنگناهای تحقیق ..........................................................................................................    14
فصل دوم : مبانی و چارچوب نظری ...............................................................................................    16
1-2 مقدمه ......................................................................................................................................    17
2-2 مباحث نظری ..........................................................................................................................    17
1-2-2 دورکیم ................................................................................................................................    17
2-2-2 پارسونز .................................................................................................................................    18
3-2-2 ماکس وبر .............................................................................................................................    20
4-2-2 کنش متقابل نمادی................................................................................................................    22
5-2-2 کولی .....................................................................................................................................    23
6-2-2 مید ........................................................................................................................................    24
7-2-2 گافمن....................................................................................................................................    26
8-2-2 نظریه هویت (بورک) .............................................................................................................    27

عنوان                                                    صفحه
3-2 چارچوب نظری مورد استفاده تحقیق ......................................................................................    30
4-2 پرسشهای تحقیق ....................................................................................................................    31
5-2 فرضیات تحقیق ......................................................................................................................    31
6-2 الگوی نظری و تحلیلی تحقیق....................................................................................................    32
فصل سوم : روش تحقیق ..............................................................................................................    34
1-3 مقدمه ....................................................................................................................................    35
2-3 نوع تحقیق..............................................................................................................................    35
3-3 تعریف نظری وعملی متغیرهای تحقیق...................................................................................    35
1-3-3 تعریف نظری متغیرهای تحقیق ..........................................................................................    35
2-3-3 تعریف عملی متغیرهای تحقیق............................................................................................    38
4-3 متغیرهای مستقل و وابسته .......................................................................................................    42
5-3 شاخص سازی متغیر های تحقیق .............................................................................................    43
1-5-3 شاخص سازی متغیرهای مستقل ..........................................................................................    43
2-5-3 شاخص سازی متغیرهای وابسته ..........................................................................................    45
6-3 قابلیت اعتماد شاخص ها (الفای کرانباخ) ..................................................................................    46
7-3 اعتبار تحقیق .............................................................................................................................    47
8-3 جامعه آماری................................................................................................................................    47
9-3 تعیین حجم نمونه و شیوه نمونه گیری.......................................................................................    48
1-9-3 تعیین حجم نمونه ..................................................................................................................    48
2-9-3 شیوه نمونه گیری ...................................................................................................................    49
10-3 واحد تحلیل..............................................................................................................................    50
11-3 تکنیک ها و ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات ..............................................................    50
12-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات...............................................................................................    50
فصل چهارم : یافته ها و دستاوردهای تحقیق......................................................................................    51
1-4 مقدمه........................................................................................................................................    52
2-4 توصیف دستاوردهای تحقیق .....................................................................................................    52
1-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس جنس .....................................................................    52
عنوان                                                    صفحه
2-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس پایه تحصیلی ........................................................    53
3-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس رشته تحصیلی.......................................................    53
4-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس تحصیلات پدر......................................................    54
5-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس تحصیلات مادر......................................................    54
6-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس در آمد ماهانه خانواده.............................................    55
7-2-4 بررسی میزان رضایت از خود دانش آموزان .........................................................................    57
8-2-4 بررسی میزان تایید دیگران ....................................................................................................    58
9-2-4 بررسی میزان درونی کردن ارزشها .......................................................................................    59
10-2-4 بررسی میزان هماهنگی ارزشهای گروهی ........................................................................    60
11-2-4 بررسی میزان پایگاه اقتصادی - اجتماعی دانش آموزان .........................................................    61
12-2-4 بررسی میزان هویت دینی دانش آموزان ............................................................................    62
13-2-4 بررسی میزان هویت خانوادگی دانش آموزان .....................................................................    63
14-2-4 بررسی میزان هویت ملی دانش آموزان ...............................................................................    64
15-2-4 بررسی میزان هویت اجتماعی دانش آموزان .......................................................................    65
فصل پنجم : تحلیل و تبیین دستاوردهای تحقیق................................................................................    66
1-5 مقدمه........................................................................................................................................    67
2-5 آزمون فرضیات.........................................................................................................................    67
1-2-5 آزمون فرضیه 1: بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت اجتماعی» دانش آموزان .....................    67
1-1-2-5 آزمون فرضیه 1/1 : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت دینی» دانش آموزان ........................    68
2-1-2-5آزمون فرضیه 2/1 : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت خانوادگی» دانش آموزان..................    68
3-1-2-5 آزمون فرضیه 3/1 : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت ملی» دانش آموزان .........................    69
2-2-5آزمون فرضیه 2 : بررسی رابطه بین «پایگاه اقتصادی – اجتماعی» و« هویت اجتماعی»....    69
1-2-2-5 آزمون فرضیه 1/2 : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت دینی» .............    70
2-2-2-5 آزمون فرضیه 2/2 : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت خانوادگی» .....    70
3-2-2-5 آزمون فرضیه 3/2 : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت ملی» ...............    71
3-2-5 آزمون فرضیه 3: بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت اجتماعی» ........................    71
1-3-2-5 آزمون فرضیه 1/3 : بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت دینی» .............................    71
عنوان                                                     صفحه
2-3-2-5 آزمون فرضیه 2/3 : بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت خانوادگی»......................    72
3-3-2-5 آزمون فرضیه 3/3: بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت ملی»................................     72
4-2-5 آزمون فرضیه 4 :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت اجتماعی».................................    73
1-4-2-5 آزمون فرضیه 1/4: بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت دینی» ...................................    73
2-4-2-5 آزمون فرضیه 2/4 :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت ملی» .....................................    74
3-4-2-5 آزمون فرضیه 3/4 :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت ملی» ....................................    74
5-2-5 آزمون فرضیه 5 :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت اجتماعی» ..................    74
1-5-2-5 آزمون فرضیه 1/5 :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت دینی» .......................    75
2-5-2-5 آزمون فرضیه 2/5: بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت خانوادگی» ................    75
3-5-2-5 آزمون فرضیه 3/5 :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت ملی» .........................    76
6-2-5 آزمون فرضیه 6 : بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت اجتماعی»........    76
1-6-2-5 آزمون فرضیه 1/6: بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت دینی».............    77
2-6-2-5 آزمون فرضیه 2/6 :بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت خانوادگی».....    77
3-6-2-5 آزمون فرضیه 3/6 :بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت ملی».............    78
3-5 تحلیل چند متغیری (رگرسیون چندگانه) ..................................................................................    78
1-3-5 تحلیل چند متغیری هویت دینی ...........................................................................................    78
2-3-5 تحلیل چند متغیری هویت خانوادگی .......................................................................................    80
3-3-5 تحلیل چند متغیری هویت ملی...............................................................................................    82
4-3-5 تحلیل چند متغیری هویت اجتماعی.....................................................................................    84
4-5  تحليل مسير...............................................................................................................................    86
فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادها ..............................................................................................    92
1-6 خلاصه تحقیق ............................................................................................................................    93
2-6 جمع بندی و نتیجه گیری ..........................................................................................................    94
3-6 پیشنهادها.....................................................................................................................................    99
فهرست منابع و ماخذ ........................................................................................................................    102
پیوست

                                             فهرست جداول
عنوان                                                                                                                   صفحه
جدول1-3    ميزان آلفاي كرانباخ ........................................................................................................    47
جدول 2-3   ميزان دانش آموزان در حال تحصيل در مقطع متوسطه نيشابوربه تفكيك جنس ،
رشته و پايه تحصيلي............................................................................................................................    48
جدول 3-3  توزيع حجم نمونه به تفكيك پايه تحصيلي و جنس.........................................................    49
جدول 4-3  توزيع حجم نمونه به تفكيك جنس ، پايه و رشته تحصيلي............................................    50   
جدول 1-4  توزيع دانش آموزان بر حسب جنس .............................................................................    52
جدول 2-4  توزيع دانش آموزان بر حسب پايه تحصيلي ...................................................................    53
جدول 3-4  توزيع دانش آموزان بر حسب رشته تحصيلي..................................................................    53
جدول 4-4  توزيع دانش آموزان بر حسب تحصيلات پدر.................................................................    54
جدول 5-4  توزيع دانش آموزان بر حسب تحصيلات مادر................................................................    55
جدول 6-4  توزيع دانش آموزان بر حسب درآمد ماهيانه خانواده......................................................    56
جدول 7-4  توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان رضايت از خود.......................................................    57
جدول 8-4  توزيع دانش آموزان بر حسب مورد تاييد ديگران بودن..................................................    58
جدول 9-4  توزيع دانش آموزان بر حسب دروني كردن ارزشها ......................................................    59
جدول10-4 توزيع دانش آموزان بر حسب هماهنگي ارزشهاي گروهي............................................    60
جدول11-4 توزيع دانش آموزان بر حسب پايگاه اقتصادي اجتماعي..................................................    61
جدول12-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت ديني............................................................    62
جدول13-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت خانوادگي....................................................    63
جدول 14-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت ملي............................................................    64
جدول15-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميز ان هويت اجتماعي.....................................................    65
جدول 1-5   آزمون تفاوت ميانگين هويت اجتماعي بر حسب جنس..................................................    67
جدول 2-5   آزمون تفاوت ميانگين هويت ديني بر حسب جنس .....................................................    68
جدول 3-5   آزمون تفاوت ميانگين هويت خانوادگي بر حسب جنس...............................................    68
جدول 4-5   آزمون تفاوت ميانگين هويت ملي بر حسب جنس........................................................    69
جدول 5-5   همبستگي پايگاه اقتصادي – اجتماعي با هويت اجتماعي.................................................    69
جدول 6-5   همبستگي پايگاه اقتصادي – اجتماعي با هويت ديني......................................................    70
عنوان                                                                                                                   صفحه
جدول 7-5   همبستگي پايگاه اقتصادي – اجتماعي با هويت خانوادگي..............................................    70
جدول 8-5   همبستگي پايگاه اقتصادي – اجتماعي با هويت ملي.........................................................    71
جدول 9-5  همبستگي رضايت فرد از خود با هويت اجتماعي............................................................    71
جدول 10-5   همبستگي رضايت فرد از خود با هويت ديني..................................................................    72
جدول 11-5  همبستگي رضايت فرد از خود با هويت خانوادگي...........................................................    72
جدول 12-5  همبستگي رضايت فرد از خود با هويت ملي..................................................................    73
جدول 13-5  همبستگي مورد تائيد ديگران بودن با هويت اجتماعي...................................................    73
جدول 14-5 همبستگي مورد تائيد ديگران بودن با هويت ديني............................................................    73
جدول 15-5  همبستگي مورد تائيد ديگران بودن با هويت خانوادگي.................................................    74
جدول 16-5  همبستگي مورد تائيد ديگران بودن با هويت ملي..........................................................    74
جدول 17-5  همبستگي دروني كردن ارزشها با هويت اجتماعي.........................................................    75
جدول 18-5  همبستگي دروني كردن ارزشها با هويت ديني ...............................................................    75
جدول 19-5  همبستگي دروني كردن ارزشها با هويت خانوادگي.........................................................    76
جدول 20-5  همبستگي دروني كردن ارزشها با هويت ملي.................................................................    76
جدول 21-5  همبستگي هماهنگي ارزشهاي گروهي با هويت اجتماعي.............................................    77
جدول 22-5  همبستگي هماهنگي ارزشهاي گروهي با هويت ديني...................................................    77
جدول 23-5  همبستگي هماهنگي ارزشهاي گروهي با هويت خانوادگي...........................................    78
جدول 24-5  همبستگي هماهنگي ارزشهاي گروهي با هويت ملي......................................................    78
جدول 25-5   عناصر اصلي تحليل چندمتغيره به روش مرحله به مرحله براي پيش بيني هويت ديني..    79
جدول 26-5   عناصر متغيرهاي درون معادله براي پيش بيني هويت ديني در مرحله سوم....................    79
جدول 27-5   عناصر متغيرهاي خارج از معادله در مرحله سوم...........................................................    80
جدول 28-5   عناصر اصلي تحليل چندمتغيره به روش مرحله به مرحله براي پيش بيني
هويت خانوادگي .................................................................................................................................    81
جدول 29-5   عناصر متغيرهاي درون معادله براي پيش بيني هويت خانوادگي در مرحله سوم...........    81
جدول 30-5   عناصر متغيرهاي خارج از معادله در مرحله سوم..........................................................    82
جدول 31-5   عناصر اصلي تحليل چندمتغيره به روش مرحله به مرحله براي پيش بيني هويت ملي....    83

   عنوان                                                                                                                صفحه
جدول 32-5   عناصر متغيرهاي درون معادله براي پيش بيني هويت ملي در مرحله جدول سوم..........    83
جدول 33-5   عناصر متغيرهاي خارج از معادله در مرحله سوم..........................................................    84
جدول 34-5   عناصر اصلي تحليل چندمتغيره به روش مرحله به مرحله براي پيش بيني
 هويت اجتماعي......................................................................................................................................    85
جدول 35-5   عناصر متغيرهاي درون معادله براي پيش بيني هويت اجنماعي در مرحله چهارم...........    85
جدول 36-5   عناصر متغيرهاي خارج از معادله در مرحله چهارم.......................................................    86
جدول 37-5  محاسبه اثر مستقيم و غير مستقيم عوامل موثر بر هويت ديني.......................................    88
جدول 38-5  محاسبه اثر مستقيم و غير مستقيم عوامل موثر بر هويت خانوادگي................................    89
جدول 39-5  محاسبه اثر مستقيم و غير مستقيم عوامل موثر بر هويت ملي.......................................    90
جدول 40-5  محاسبه اثر مستقيم و غير مستقيم عوامل موثر بر هويت اجتماعي................................    91
                        فهرست اشكال
شكل 1-2 مدل نظام كنترل فرايند هويت ................................................................................................    28
شكل 2-2 الگوي  نظري و تحليلي تحقيق .............................................................................................    33
                              فهرست نمودارها
نمودار 1-2 رابطه چهار خرده نظام پارسونز (مدل سیبرنیتیک ) .........................................................    20
نمودار 1-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان رضايت از خود.........................................................    57
نمودار 2-4 توزيع دانش آموزان بر حسب مورد تائيد ديگران بودن......................................................    58
 نمودار 3-4 توزيع دانش آموزان بر حسب دروني كردن ارزشها.........................................................    59
نمودار 4-4 توزيع دانش آموزان بر حسب هماهنگي ارزشهاي گووهي...............................................    60
نمودار 5-4 توزيع دانش آموزان بر حسب پايگاه اقتصادي – اجتماعي................................................    61
نمودار 6-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت ديني...............................................................    62
نمودار 7-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت خانوادگي.......................................................    63
نمودار 8-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت ملي...............................................................    64
نمودار 9-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت اجتماعي.........................................................    65
نمودار1-5 تحليل مسير هويت............................................................................................................    87


پیوستبه نام خدا
دانش آموز عزیز : با سلام
پرسشنامه ای که در اختیار شماست مربوط به تحقیقی دانشگاهی با عنوان ((بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور در سال تحصیلی 86-85)) می باشد . لذا همکاری صمیمانه شما در پاسخ صحیح و دقیق به سوالات پرسشنامه رهگشای ما در بررسی فوق می باشد . ضمنا انتخاب جنابعالی تصادفی بوده و نوشتن نام ضرورتی ندارد و جوابهای شما کاملا محرمانه خواهد بود.                                     با تشکر از همراهی شما .

1- جنس :                      مرد                زن
2- پایه تحصیلی : اول         دوم         سوم
3- رشته تحصیلی :   عمومی (اول)           انسانی          تجربی                   ریاضی  
فنی و حرفه ای     کاردانش
4- شغل پدر : دقیق و مشخص نوشته شود .......
5- شغل مادر : دقیق و مشخص نوشته شود .......
6- تحصیلات پدر : بیسواد و ابتدایی         سیکل         دیپلم         فوق دیپلم
لیسانس         فوق لیسانس و بالاتر
7-تحصیلات مادر : بیسواد و ابتدایی         سیکل         دیپلم         فوق دیپلم
لیسانس         فوق لیسانس و بالاتر
8- درآمد ماهانه خانواده : 200- 0 هزار تومان         400 -200 هزار تومان     600-400 هزارتومان       
800-600 هزار تومان          800 - یک میلیون تومان             بالاتر از یک میلیون تومان
                        
9- تا چه حدی از وضعیت تحصیلی خود رضایت دارید     
10- میزان رضایت شما از استعداد و توانایی خود چه قدر است .
11 -تا چه اندازه از پسر یا دختر بودن خود رضایت دارید
12-به چه میزانی  از ویژگیهای اخلاقی خود رضایت دارید
13- آیا از قیافه خود راضی هستید .
14- تا چه اندازه از نحوه ی لباس پوشیدن خود رضایت دارید .
15- آیا از ویژگیهای جسمانی خود (قد و اندام) رضایت دارید.
16- تا چه حدی از زندگی خود رضایت دارید .
17 -تا چه اندازه رفتارهای شما مورد تایید خانواده می باشد
18- به چه میزانی رفتارهای شما مورد تایید اقوام می باشد .
19-تا چه حدی رفتارهای شما مورد تائید دوستان می باشد
20 –آیا  رفتارهای شما مورد تایید مدرسه می باشد
21-تا چه اندازه رفتارهای شما مورد تایید همسایه ها می باشد
22- فکر می کنید در مجموع چه قدر در جامعه رفتارهای شما مورد تائید دیگران باشد.

23 -تا چه اندازه از روی ترس واجبار از والدین خود اطاعت می کنید
24-تاچه حدی از روی ترس و اجبار از مقررات مدرسه اطاعت می کنید

25 -آیا خود را مجبور به انجام خواسته های دوستان می بینید

26-فکر می کنید رسانه های جمعی (تلویزیون ، ویدئو، ایترنت ، ماهواره و...) شما را وادار میکند رفتارهایی انجام دهید که مورد پسند خانواده و جامعه نمی باشد .
27- اگر در صف نانوایی باشید و بتوانید در صف جا بزنید و کسی نفهمد تا چه حدی این کار را انجام می دهید .

28- اگر در حال رانندگی باشید و به چراغ قرمز برسید و پلیس هم آنجا نباشد از چراغ قرمز عبور می کنید .

29- اگر سوار اتوبوس واحد باشید و هنگام پیاده شدن راننده متوجه شما نباشد بلیط پرداخت می کنید .

30- اگر دبیران در کلاس حضور و غیاب نکنند آیا به موقع در کلاس حاضر می شوید .

 31- تا چه حدی ارزشهای خانواده شما با ارزشهای مدرسه هماهنگ می باشد

32- آیا ارزشهای خانواده شما با ارزشهای دوستان هماهنگ می باشد

33 – به چه میزان  ارزشهای خانواده شما با ارزشهای ملی هماهنگ می باشد

34- تاچه اندازه ارزشهای خانواده شما با ارزشهای اسلامی هماهنگ می باشد .

35- تا چه اندازه ارزشهای مدرسه با ارزشهای دوستان شما هماهنگ می باشد .

36-  تا چه حدی  ارزشهای مدرسه با ارزشهای اسلامی هماهنگ می باشد

37-  آیا  ارزشهای دوستان شما با ارزشهای اسلامی هماهنگ میباشد.

38- تا چه حدی به خدا اعتقاد دارید
39 -تا چه اندازه به پیامبر و امامان اعتقاد دارید  
40- آیا  به بهشت و جهنم اعتقاد دارید
41-  آیا فکر می کنید اصلا شیطان وجود دارد .
42-  چه اندازه به وجود فرشتگان اعتقاد دارید
43- به چه میزانی  به اسلام علاقه مند هستید
44 – آیا  باور دارید اسلام کامل ترین دین است .
45- تا چه اندازه نسبت به دشمنان اسلام بیزار هستید
46-  تا چه قدر  مقید هستید که حتما نماز بخوانید
47-  تا چه حدی  قرآن می خوانید
48-  تا چه اندازه مقید به گرفتن روزه هستید
49- چه قدر جهت عبادت به مسجد می روید
50- تا چه حدی  به زیارت امامان و امامزاده ها می روید
51- آیا  به دعا و توسل هم مشغول می شوید
52-  چقدر مورد قبول و پذیرش خانواده هستید
53- چقدر خانواده با شما در امور مختلف مشورت می کنند
54-  تا چه اندازه به خانواده خود علاقه دارید
55-  به چه میزانی خانواده سعی می کند نیازهای شما را تامین کند
56-  تا چه اندازه در امور مختلف با خانواده همکاری می کنید .
57 – آیا  به والدین خود احترام می گذارید
58- تا چه حدی  انتظارات والدین خود را عملی می کنید
59- تا چه اندازه به قوانین خانواده پای بند می باشید .
60- آیا  به زندگی در ایران علاقمند هستید
61- تا چه اندازه به زبان فارسی علاقه مند هستید
62-به چه میزان  به مذهب شیعه علاقه مند هستید
63-  آیا  به موسیقی ایرانی علاقه مند هستید
64- تا چه حدی به  ایرانی بودن خود افتخار می کنید .
65-  تا چه اندازه به گذشته تاریخی ایران افتخار می کنید
66-  چقدر  باور دارید که ایرانیان هوش بالایی دارند .
67-  آیا  به مکانهای تاریخی ایران علاقمند هستید
68- تا چه اندازه حاضرید برای سربلندی ایران تلاش کنید
69-  تا چه اندازه حاضرید در مقابل دشمن از ایران دفاع کنید
70-  آیا  پای بند به آداب و رسوم ملی هستید

In the name of god    
The present research,s goal is to consider the in fluential factors that form the student,s social identity.It is done on the basis of analyzing the social identity to three dimantions religious identity , familyidentity and national entity.                                                                                                    
the research's fundamental hypotheses are sex socio-economic status, the rate of self, satisfaction internalizing values , the harmony of group values , and people,s confirmation that in fluence the student,s social identity.  
This research is infact a survey and questionnair technique has been applied to gather the data. The univers consists of all of the high school students in grades one , two and three in Neishabour.  There are 15336 person in this suvey   .                                                              
The number of the chosen sample is 375persons according tokokran formula there are 190 male and 185 femal students in this research                                    
 The method of sampling is like stratification that is according to sex , field , grade and choesen in random . the analyses of data by means of statistical t – test techniques and pearson,s correlation level are multi – dimontional and the results are as follows :                                                                                       
there is meaningful and direct relation between the rate of self – satisfaction peoples confirmation , Internalizing of values , the harmony of group values with social identity and its three dimantion,s i.e . religious identity , family identity and national Identity. There is no meaningful relation between the socio – economic status parents and social identity, but from the national dimantion , there is a converted relation ,that is,the higher the socio-economic status of parents  is the lower their national Identity would be . and there is no meaning ful relation between sex and social identity but from the religious dimention , the relation is meaningful. This is the reason whyThe girls have a stronger religion identity than the boys .                                                                          
 
Abolghasem    Mehrabady


 تحليل مسير
تحليل مسير شكلي از تحليل رگرسيون كاربردي است كه در آن براي هدايت كردن مساله يا آزمودن فرضيه‌هاي پيچيده از نمودارهاي مسير استفاده مي‌شود . با استفاده از آن مي‌توان اثرهاي مستقيم يا غيرمستقيم متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته را محاسبه كرد. اين اثرها در ضرايب مسير كه در عمل همان ضرايب رگرسيون استاندارد شده (Beta) هستند انعكاس پيدا مي‌كنند. در مدل تحليل مسير متغيرهايي كه از لحاظ آماري معني دار نبوده از معادله حذف شده اند.نمودار 1- تحليل مسير هویت

همانطور كه در جدول 1- ملاحظه مي‌شود. مجموع كل اثر علي متغيرهاي مستقل بر هویت دینی 73 درصد بوده كه از اين مقدار 64 درصد اثر مستقيم و 9 درصد اثر غيرمستقيم مي‌باشد. اين بدان معني است كه متغيرهاي مستقل مورد استفاده در اين پژوهش بدون واسط اثرات بيشتري بر روي متغير وابسته داشته‌اند. تاثير علي مستقيم متغيرهاي هماهنگی ارزش های گروهی 33 درصد، درونی کردن ارزش ها 14 درصد و مورد تایید دیگران 17 درصد بوده، مقدار2R نشان مي‌دهد كه در كل مدل پژوهش توانسته است 23 درصد از واريانس هویت دینی را تبيين كند. كميت خطاي مدل (88/0) نشان دهنده مقدار واريانس متغيري است كه متغيرهاي متقدم مدل آن را تبيين نكرده‌اند. با مجذور كميت خطا (E) واريانس تبيين نشده بدست مي‌آيد كه در اين مدل 77/0 است به عبارت ديگر 77 درصد از واريانس هویت دینی را مدل تبيين نكرده است.
          جدول 1-محاسبه اثر مستقيم و غير مستقيم عوامل موثر بر هویت دینی
331/0 => (هویت دینی)  (هماهنگی ارزش های گروهی)    اثرات مستقيم
145/0 => (هویت دینی)  (درونی کردن ارزش ها)    
166/0=> (هویت دینی)  (مورد تایید دیگران)    
 (هویت دینی)  (هماهنگی ارزش های گروهی)( (مورد تایید دیگران)
(086/0)=(331/0) (262/0)=>    اثرات غير مستقيم
642/0    كل اثر مستقيم
086/0    كل اثر غيرمستقيم
728/0    كل اثر علي
                 0.77   =  ¬¬¬¬¬                         0.88  =                     E=               0.23     =   0.23+0.77=1                           1 =   +  

همانطور كه در جدول 2- ملاحظه مي‌شود. مجموع كل اثر علي متغيرهاي مستقل بر هویت خانوادگی 88 درصد بوده كه از اين مقدار 60 درصد اثر مستقيم و 28 درصد اثر غيرمستقيم مي‌باشد. اين بدان معني است كه متغيرهاي مستقل مورد استفاده در اين پژوهش بدون واسط اثرات بيشتري بر روي متغير وابسته داشته‌اند. تاثير علي مستقيم متغيرهاي پايگاه اجتماعي و اقتصادي 9 درصد، هماهنگی ارزش های گروهی 20 درصد، و رضایت فرد از خود 30 درصد بوده، مقدار2R نشان مي‌دهد كه در كل مدل پژوهش توانسته است 39 درصد از واريانس هویت خانوادگی را تبيين كند. كميت خطاي مدل (78/0) نشان دهنده مقدار واريانس متغيري است كه متغيرهاي متقدم مدل آن را تبيين نكرده‌اند. با مجذور كميت خطا (E) واريانس تبيين نشده بدست مي‌آيد كه در اين مدل 61/0 است به عبارت ديگر 61 درصد از واريانس هویت خانوادگی را مدل تبيين نكرده است.
          جدول 2- محاسبه اثر مستقيم و غير مستقيم عوامل موثر بر هویت خانوادگی
092/0 => (هویت خانوادگی)  (پايگاه اجتماعي و اقتصادي)    اثرات مستقيم
303/0 => (هویت خانوادگی)  (رضایت فرد از خود)    
201/0 => (هویت خانوادگی)  (هماهنگی ارزش های گروهی)    
(هویت خانوادگی) => ( رضایت فرد از خود)( پايگاه اجتماعي و اقتصادي)
(060/0)=(303/0) (197/0)     اثرات غير مستقيم
 (هویت خانوادگی)   ( رضایت فرد از خود) (مورد تایید دیگران)
(133/0)= (303/0) (440/0)=>     
(هویت خانوادگی)  ( رضایت فرد از خود) (درونی کردن ارزش ها)
(034/0)=(303/0) (114/0) =>     
(هویت خانوادگی) (هماهنگی ارزش های گروهی)  (مورد تایید دیگران)
(052/0)=(201/0) (262/0) =>     
596/0    كل اثر مستقيم
279/0    كل اثر غيرمستقيم
875/0    كل اثر علي
                 0.61   =  ¬¬¬¬¬                         0.78  =                     E=               0.39     =  
                                                          0.39+0.61=1 1 =   +  


همانطور كه در جدول 3- ملاحظه مي‌شود. مجموع كل اثر علي متغيرهاي مستقل بر هویت ملی 37 درصد بوده كه از اين مقدار 28 درصد اثر مستقيم و 9 درصد اثر غيرمستقيم مي‌باشد. اين بدان معني است كه متغيرهاي مستقل مورد استفاده در اين پژوهش بدون واسط اثرات بيشتري بر روي متغير وابسته داشته‌اند. تاثير علي مستقيم متغيرهاي پايگاه اجتماعي و اقتصادي 16 درصد، مورد تایید دیگران 12 درصد و هماهنگی ارزش های گروهی 33 درصد بوده، مقدار2R نشان مي‌دهد كه در كل مدل پژوهش توانسته است 22 درصد از واريانس هویت ملی را تبيين كند. كميت خطاي مدل (88/0) نشان دهنده مقدار واريانس متغيري است كه متغيرهاي متقدم مدل آن را تبيين نكرده‌اند. با مجذور كميت خطا (E) واريانس تبيين نشده بدست مي‌آيد كه در اين مدل 78/0 است به عبارت ديگر 78 درصد از واريانس هویت ملی را مدل تبيين نكرده است.

          جدول 3- محاسبه اثر مستقيم و غير مستقيم عوامل موثر بر هویت ملی
167/0- => (هویت ملی)  (پايگاه اجتماعي و اقتصادي)    اثرات مستقيم
122/0 => (هویت ملی)  (مورد تایید دیگران)    
329/0 => (هویت ملی)  (هماهنگی ارزش های گروهی)    
(هویت ملی) (هماهنگی ارزش های گروهی)  (مورد تایید دیگران)
(086/0)=(329/0) (262/0) =>     اثرات غيرمستقيم
284/0    كل اثر مستقيم
086/0    كل اثر غيرمستقيم
370/0    كل اثر علي
                 0.78   =  ¬¬¬¬¬                         0.88  =                     E=               0.22     =  
                                                          0.22+0.78=1 1 =   +  


همانطور كه در جدول 4- ملاحظه مي‌شود. مجموع كل اثر علي متغيرهاي مستقل بر هویت اجتماعی 84 درصد بوده كه از اين مقدار 64 درصد اثر مستقيم و 20 درصد اثر غيرمستقيم مي‌باشد. اين بدان معني است كه متغيرهاي مستقل مورد استفاده در اين پژوهش بدون واسط اثرات بيشتري بر روي متغير وابسته داشته‌اند. تاثير علي مستقيم متغيرهاي درونی کردن ارزش ها 13 درصد، رضایت فرد از خود 13 درصد و هماهنگی ارزش های گروهی 38 درصد بوده، مقدار2R نشان مي‌دهد كه در كل مدل پژوهش توانسته است 37 درصد از واريانس هویت اجتماعی را تبيين كند. كميت خطاي مدل (80/0) نشان دهنده مقدار واريانس متغيري است كه متغيرهاي متقدم مدل آن را تبيين نكرده‌اند. با مجذور كميت خطا (E) واريانس تبيين نشده بدست مي‌آيد كه در اين مدل 63/0 است به عبارت ديگر 63 درصد از واريانس هویت اجتماعی را مدل تبيين نكرده است.


          جدول 4- محاسبه اثر مستقيم و غير مستقيم عوامل موثر بر هویت اجتماعی
127/0 => (هویت اجتماعی)  (درونی کردن ارزش ها)    اثرات مستقيم
134/0 => (هویت اجتماعی)  (رضایت فرد از خود)    
379/0 => (هویت اجتماعی)  (هماهنگی ارزش های گروهی)    
(هویت اجتماعی)  (رضایت فرد از خود)  (پايگاه اجتماعي و اقتصادي)
 (026/0)=(134/0) (197/0) =>    اثرات غیر مستقيم
(هویت اجتماعی)  (رضایت فرد از خود)  (مورد تایید دیگران)
 (060/0)=(134/0) (440/0) =>    
(هویت اجتماعی)  (رضایت فرد از خود)  (درونی کردن ارزش ها)
 (015/0)=(134/0) (114/0) =>    
(هویت اجتماعی) (هماهنگی ارزش های گروهی)  (مورد تایید دیگران)
(099/0)=(379/0) (262/0) =>     
640/0    كل اثر مستقيم
200/0    كل اثر غيرمستقيم
840/0    كل اثر علي
                 0.63   =  ¬¬¬¬¬                         0.80  =                     E=               0.37     =  
                                                          0.37+0.63=1 1 =   +  


پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

سفارش پایان نامه