انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

پایان نامه كارخانجات و كارگاههاي جديد

انجام پایان نامه كارخانجات و كارگاههاي جديد

موضوع:
كارخانجات و كارگاههاي جديد در مهاجا
 

بسم الله الرحمن الرحيم
 
ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران

دانشكده فرماندهي و ستاد آجا
موضوع:
كارخانجات و كارگاههاي جديد در نهاحا
منظور از تهيه پايان نامه:
اخذ درجه كارشناسي ارشد
سال تحصيلي
1379-1378
كميته داروان:
استاد راهنما: سرهنگ فني هوائي ستاد محمدرضا فياضي
استاد مشاور: سرهنگ فني هوائي علي نوروزخاني 
خلاصه تحقيق:
كه عليرغم تلاش مسئولين لجستگي در بهينه سازي اين قسمت آنطور كه انتظار مي رفت اين كارخانه ها نتوانسته اند به نحو شايسته اي در پشتيباني لجستكي يگانهاي نهاجا و همسو با ساير يگانهاي پشتيباني كننده حركت نمايند. لذا موضوع انتخابي اين تحقيق وضعيت كارخانجات موجود در نهاجا ميباشد و در اين رابطه تعيين عوامل مؤثر در كاهش كارآئي كارخانجات موجود در نهاجا مورد مطالعه قرار گرفته است و بر اين اساس عواملي چون تجهيزات موجود، ساختار سازماني، وضعيت ايمني و وضعيت آموزش فعلي كاركنان بعنوان متغيرهاي مستقل انتخاب و كاهش كارآئي كارخانجات بعنوان متغير تابع (وابسته) درنظر گرفته شدند. فرضيه هاي مورد مطالعه در اين تحقيق به شرح زير مي باشد.
1-    ميزان آموزشهاي ارائه شده به كاركنان كارخانجات در بالا رفتن كارآئي كارخانجات كارخانجات موثر است.
2-    ميزان تجهيزات واگذاري به كارخانجات در بالا رفتن كارآئي كارخانجات مؤثر است.
3-    ميزان ايمني اعمال شده در سطح كارخانجات در بالا رفتن كارآئي كارخانجات موثر است.
4-    ميزان آگاهي مديران كارخانجات در بالارفتن كارآئي كارخانجات فراتر است.
5-    ساختاري سازماني كارخانجات در بالا رفتن كارآئي كارخانجات موثر است.
اهداف تعيين شده در اين تحقيق به شرح زير ميباشد.
1-    تعيين ميزان بار دفتر آموزش ارائه شده به كاركنان كارخانجات در بالا رفتن كارآئي كارخانجات.
2-    تعيين ميزان تاثير تجهيزات واگذار شده به كارخانجات در بالا رفتن كارآئي آنها
3-    تعيين ميزان تاثير آگاهي مديران كارخانجات در كارآئي كارخانجات
4-    تعيين ميزان ساختار سازماني كارخانجات در كارآئي آنها
5-    تعيين ميزان تاثير ايمني كارخانجات در اجراي كارآئي كارخانجات نهاجا
برااس متغيرها و فضيه هاي معرفي شده پرسشنامه اي به تعداد 11 سؤ

انجام پایان نامه

 

 

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

انجام پایان نامه | دانلود مقاله

سفارش پایان نامه