انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

انجام پایان نامه قاعده غرور

انجام پایان نامه|قاعده غرور

تعداد صفحات: 22صفحه

1. قاعده غرور: فريب خورده (برای درافت غرامت) به كسی‌كه فريبش
داده رجوع می كند.
2.از موجبات ومسببات ضمان همين غرور(فريب خوردگی) است.
جمله « المَغرورُ يَرجِعُ إِلی مَن غَرَّهُ »‌ هر چند در متن حديثی به عينه نيامده است اما بين فقها مشهور است. آری در كتاب مستدرك الوسائل از كتاب دعائم الاسلامدر حديث امام علی‌(ع) آمده است كه: «مرد برای‌مهريه به كسی‌رجوع می كند كه او را فريب داده است». همچنين در روايت جمهور از امام علی(ع) چنين آمده است: «مغرور برای مهريه به كسی‌كه فريبش داده برمی‌گردد».
قبل از ورود به بحث از قاعده غرور وغرر تحقيق در ماده غرور و غرر و همچنين كلمه « تدليس» وارتباط آن با غرور مناسب است.
می گوييم: به دلالت كتابهای‌لغوی، معنی‌غرور انخداع و فريب خوردگی است. از قاموس: غَرَّهُ غَرواً و غَرّاً و غِرَّهً، مغرور وغرير يعنی: او را نيرنگ داد و به باطل تطميعش كرد او هم نيرنگ را پذيرفت وگول خورد و غافل شد. در المنجد:‌هركس خدعه را بپذيرد پس مغرور است. در مفردات گفته شده: غَرَرتُ فلاناً يعنی‌به او نيزنگ ريختم وبه آنچه می‌خواستم از او رسيدم. وغِرَّه ناآگاهی‌و غفلتی است كه در بيداری‌اتفاق می افتد. و اصل آن از غُرّ است كه در چيزی‌آشكار می‌شود. و از همين ماده است غِرّه الفَرَس و الغُرور. هر چيزی‌انسان را فريب دهد من جمله مال و جاه و شهوت و شيطان و ... گاه آن را به شيطان تفسير كرده اند چون شيطان خبيث ترين فريب دهندگان است. و گاه به دنيا تفسير شده چون گفته شده: دنيا می فريبد وضرر می‌زند ومی گذرد.
و غَرَر خطر است و از غَرّ گرفته شده واز بيع غرر نهی شده است. در صحاح می‌خوانيم: رجلٌ غَرٌّ و غَريرٌ يعنی بدون تجربه ... و غِرّه غفلت است و غارّ غافل است. و أَغَرَّهُ يعنی: او را به غفلت آوردم ( او را با غفلت فريب دادم). إغتَرَّ بِالشَّيئ يعنی‌با آن چيز فريفتم. و غرر خطر است و پيامبر خدا(ص)* از بيع غرر نهی‌فرمودند مانند بيع ماهی در آب.
و غُرور چيزی‌از متاع دنيا است كه به وسيله آن می‌فريبند. غَرَّه يغُرّهُ غُروراً يعنی به او خدعه كرد.
از ابن سكّيت نقل شده: غَرور شيطان است و اين آيه از همين باب است: « وَ لا يَغُرَّنَّكُم بِاللّهِ الغَرورِ.
غَرور آن است كه ظاهری دوست داشتنی و باطنی مكروه و ناپسند دارد. همچنين غَرور دارويی است كه با آن می فريبند. غَرَّهُ يَغُرُّهُ يعنی او را فريب داد و غُرور يعنی متاع دنيا كه با آن می فريبند.
از قاموس: أنا غَريرك منه يعنی: من تورا از آن برحذر می دارم. و غَرَّرَ بنفسهِ تغريراً يعنی: نفسش را در معرض هلاكت قرار داد. و غَرَر با حركت اسم است و اسم غِرّه مكسور می‌باشد.
در نهايه: الغِرَّه غفلت است و اغترار طلب غفلت است. و در حديث آمده كه پيامبر(ص) از بيع غرر نهی‌فرموده و آن چيزی است كه ظاهرش مشتری را می فريبد و باطنش مجهول است.
ازهری‌گفته: بيع غرر آْن است كه بدون تعهد و مسئوليت وبدون وثيقه باشد و بيعهايی‌هم كه دو طرف معامله به باطن مجهول آن بيعها احاطه ندارند، داخل در همين بيع غرر است. از لغت استفاده می شود كه غرر اسمی است از تغرير كه معنای‌آن در معرض هلاكت قرار دادن است. و غرر تفسير شده است به چيزی‌كه با ظاهرش مشتری ‌را می‌فريبد و باطنش مجهول است مانند بيع ماهی درآب. همچنين در مجمع البحرين و نهايه (كتاب لغوی‌است) تفسير شده كه غرر، خطر است و بحث از قاعده غرر خواهد آمد إن شاء الله.
اما غُرور در لغت همانطور كه قبلا اشاره كرديم انخداع است پس هركس خدعه را بپذيرد مغرور است. غُرور مصدری‌است از غَرَّهُ يعنی فريبش داد. از همه سخنان اهل لغت و از موارد استعمال اين كلمه ظاهر می شود كه غرور به معنی خدعه و نيرنگ و فريب خوردگی به چيزی است كه ظاهرش مخالف باطنش می باشد.پس مغرور فريب خورده است و غار كسی است كه مغرور را به چيزی‌وادار می كند كه آن شيئ ظاهر فريبنده ای دارد و باطنش اينگونه (فريبنده) نيست.
اما تدليس: باب تفعيل است از ماده دَلَسَ به معنای‌تاريكی مانند دُلسَه. گويا مدلِّس با نيرنگ زدنش امر را تاريك كرده و آن را مبهم نموده تا توهم غير واقع شود(مغرور غير واقع را توهم كند)
از المنجد: بايع تدليس كرد يعنی: عيب مبيع را از مشتری‌كنمان كرد. دالَسَهُ يعنی به او نيرنگ زد. الدَّلس يعنی خدعه و ظلمت.
در لسان العرب(كتاب لغوی): الدَّلَس يعنی ظلمت. و فُلانٌ لايُدالِسُ و لايُوالِسُ يعنی:‌نيرنگ نمی زند و فريب نمی دهد. و مدالسه مخادعه( يكديگر را فريب دادن) است. از صحاح و مجمع البحرين و لسان العرب استفاده می شود كه تدليس كتمان كردن عيب كالا از مشتری‌است و دُلسه خديعه می‌باشد. از سخنان اهل لغت و از موارد استعمال كلمه دُلسه ظاهر می شود كه با خدعه و غرور قريب المعنا است. و مراد از قاعده غرور اين است كه اگر انسان با قولی‌يا فعلی از طرف انسان ديگری‌فريب خورد و خسارت ديد و با آن ضرر كرد حق رجوع به كسی‌كه او را فريب داده و حق گرفتن خسارت از او را دارد.

مستند قاعده غرور:

1) گاهی برای‌اثبات اين قاعده به اين گفته مشهور بين فقها استدلال می‌شود: « مغرور به كسی‌كه فريبش داده برمی‌گردد».اما اين جمله در كتب معتبر ذكر نشده است و شهرت آن در زبان فقها حجيتش را ثابت نمی كند. و شايد هم اين قاعده از روايات واصله ای‌به دست آمده باشد كه در مواردی كه غرور به آن صدق می كند صادر شده اند.
2)و گاهی به وجود اجماع به رجوع مغرور به غارّ( فريب دهنده) به مقدار ضرری‌كه غارّ به او تحميل كرده و استناد فقها به قاعده در ابواب مختلف استدلال می شود و ارسال آن از جمله ارسال مسلمات است. از آنجا كه جدا احتمال دارد مجمعين بر اين جمله و ديگر مدارك اعتماد كرده باشند. پس اتفاق آنها از اجماع مصطلحی‌كه كاشف از قول معصوم است نمی باشد.
3)و گاهی به قاعده تسبيب استدلال می شود. با اين تقريب كه مغرور هرچند مباشر است اما نسبت به غار كه سبب می باشد ضعيف است. اما اشكال اينجاست كه مغرور كه مباشر است با انگيزه خودش و با اراده و اختيار خود مانند آلت نيست تا ضمان بر عهده غارّ باشد. علاوه برآن بنا بر قاعده تسبيب فقط ضمان به سبب برمی گردد پس رجوع به مغرور معنی‌ندارد. و در قاعده غارّ ومغرور هردو ضامن هستند نهايت اينكه ضمان بر غلرّ مستقر می‌شود.
4)و گاهی به قاعده لاضرر استدلال می شود. با اين تقريب كه ضامن نبودن غارّ مستلزم ضرر بر مغرور می‌باشد(باعث ضرر كردن مغرور می‌شود) و ضرر با قاعده لاضرر نفی‌شده است.
5)و گاهی به بنای عقلا و حكم عقل استدلال می شود به اين صورت كه جبران آنچه كه مغرور ضرر كرده بر عهده غارّ است و شارع هم آن را رد نكرده بلكه سيره مستمر مسلمين اين چنين بوده است.
6)و گاهی هم استدلال می شود به ادله ای‌كه در موارد خاص وارد شده است كه عبارت از اخباری‌هستند كه به رجوع مغرور به غارّ دلالت می كنند مانند بيع فضولی و مانندآنجاكه در زن عيبی‌باشد يا مانند رجوع محكوم عليه به شاهد دروغ و مانند مهمانی دادن با مال ديگری و مانند آنجا كه خياط بگويد پارچه برای پيراهن كافی است و بعد از قيچی كردن كشف شود كافی‌نبوده. در پايين به بعضی از اين اخبار اشاره می كنيم:
الف) حديث محمد بن مسلم از ابو جعفر(ع)امام باقر: « هر كس زنی‌را تزويج گند كه در او عيبی‌باشد كه پنهان كرده و آن را برای‌شوهرش روشن نساخته، به خاطر حليت شرمگاهش (تمتع جنسی) مهريه زن بر عهده كسی است كه مرد را به اين زن هدايت كرده و عيبش را روشن نساخته» جمله( يكون الذی ساق الرجل اليها علی الذی زوجها ولم يبين) از قبيل تعليق حكم بر وصف است(يعنی‌حكم به خاطر وصف بر موضوع بار شده است و وصف علت حكم است) در اينجا عدم تبيين از مصاديق غرور می باشد و اجمالا از آن استفاده می شود كه مغرور به كسی‌كه فريبش داده رجوع می كند.
ب) رفاعه بن موسی روايت می كند كه از اب‍‌اعبدالله امام صادق(ع) در مورد برصاء(مبتلا به بيماری برص) پرسيدم. فرمود امير المؤمنين(ع) اينگونه قضاوت كرد: ولیّ او، او را به ازدواج درمی‌آورد در حاليكه برصاء است و زن به خاطر حليت شرمگاهش مستحق مهريه است و اينكه مهريه برعهده كسی است كه او را به ازدواج درآورده و مهريه فقط برعهده اوست زيرا او زن را فريب داده است ( با فرض اينكه بيماری زن را می دانسته و از مردكتمان كرده). و جمله« لِأَنَّه دَلَّسَها» از قبيل منصوص العله( يعنی علت حكم در ضمن جمله به صورت روشن آمده است) می باشد و به غير اين جمله و اين مورد هم تجاوز می كند(می‌رسد) و ابن ادريس آن را از كتاب نوادر بزنطی‌از حلبی روايت كرده پس اعتماد بر آن ممكن است هرچند سندش ضعيف باشد.
پ) آنچه در دعائم الاسلام از امام علی(ع) روايت شده كه « برای‌مهريه به كسی رجوع می كند كه فريبش داده» و معلق كردن(مشروط كردن حكم) بر وصف نشانه عليت و عموم است. و اگر اين قاعده « مغرور به غارّ رجوع می كند »‌را معتبر بدانيم و كسی كه متحمل ضرر شده به كسی‌كه فريبش داده رجوع كند، با اين شرط است كه واقعا مغرور باشد. و ملاك آن، اين است كه غرور و مغرور بودن كسی كه متحمل ضرر شده و غارّ بودن ديگری صادق باشد. و معلوم است كه متحمل ضرر تنها زمانی مغرور(فريب خورده) است كه به ضرر جاهل باشد چون عالم به ضرر كه از روی‌علم به ضرر اقدام می كند بر او صدق نمی كند كه مغرور و نيرنگ خورده باشد هرچند كه غارّ عالم به ضرر باشد. وقتی تحمل ضرر از علم و اطلاع باشد عنوان غرور صادق نيست و فرقی‌نمی كند كه طرف ديگر عالم باشد يا جاهل. و اگر هردو به ضرر جاهل باشند چه بسا عنوان غارّ بركسی‌كه عالم به ضرر نيست صادق نباشد مخصوصا وقتی كه امر مشتبه باشد و او وجود نفع و سود را خيال كرده باشد. مانند پزشكی كه دارويی‌را با اعتماد بر منفعت آن توصيف كند. در اين صورت عرف او را غارّ و خدعه گر به حساب نمی‌آورد. اما ممكن است گفته شود در صدق عنوان قصد عنوان اين افعال معتبر نيست. زيرا تغرير عبارت است از ترغيب شخص به فعلی‌كه برآن فعل ضرر مترتب می‌شود هرچند ترغيب كننده به ترتب ضرر بر آن فعل و افتادن ديگری در ضرر جاهل باشد. بله در عناوين قصديه برای‌متحقق شدن قصد آن عنوان معتبر است. مثلا تعظيم با صرف برخاستن بدون قصد تعظيم حاصل نمی‌شود. اما رعايت قصد در غير عناوين قصديه ضروری نيست. حق اين است كه شمول اين قاعده برای اين موارد يعنی جواز رجوع مغرور به غارّ و عدم جواز به نظر در دليل قاعده نياز دارد. پس اگر مدرك اين جمله باشد: «‌مغرور به كسی كه فريب داده رجوع می كند»، قاعده شامل غارّ جاهل غير قاصد هم می شود چون به دليل جهلش از غارّ بودن خارج نمی گردد. ولی اگر مدرك،‌قاعده تسبيب و اتلاف باشد و او سبب وقوع اين خسارت باشد و اينكه سبب از مباشر اقوی‌است، بنا براين فرض كه اين كلام درست باشد(يعنی‌اگر قاعده تسبيب را مدرك قاعده غروربدانيم) باز هم بين اينكه سبب عالم باشد يا جاهل فرقی‌نيست پس قاعده باز هم شامل غارّ جاهل غير قاصد می‌شود. ولی اگر مدرك قاعده،‌اجماع باشد قاعده شامل غارّ جاهل نمی‌شود چون در آن اختلاف واقع شده و اتفاق نظری بر آن نيست. ولی اگر مدرك قاعده، اخبار خاص در ابواب مختلف باشد انصاف اين است كه اخبار در آنجايی ظهور دارند(يعنی حجت می باشند) كه غارّ‌عالم باشد.
بله، روايات وارده در مورد ضامن بودن پزشك، بر ضامن بودن غارّ هرچند جاهل باشد، دلالت می كنند.
و از آنجا كه مدرك اصلی‌همان بنای‌عقلا است در صورت جهل غارّ ضمانی نيست زيرا غارّ جاهل غير قاصد نزد عقلا غارّ و نيرنگ زننده به حساب نمی‌آيد. فقط آنجايی باقی می ماند كه مغرور جاهل به ضرر باشد و غارّ‌عالم باشد و اين قدر متيقن از غرور است و چند صورت دارد.
صورت اول آنجاست كه غارّ عالم باشد و مغرور جاهل باشد بدون اينكه عنوان وجود تسبيب باشد هرچند فعل غارّ در ترغيب اثرگذار باشد. مانند كسی كه مردی را به ازدواج با زنی‌ ترغيب كند و زن را به او معرفی و شناسا كند تا اينكه مرد خودش اقدام به ازدواج كند ولی زن انگونه كه به او معرفی كرده نباشد مثلا زن معيوب باشد و مرد پس از دخول عيب او را بفهمد پس حق دارد كه به غارّ رجوع كند و و مهريه ای كه به زن پس از فسخ نكاح پرداخته از او بگيرد اما عنوان سبب بر غارّ به آن معنی معروف صدق نمی كند.
صورت دوم آنجاست كه مغرور جاهل باشد و غارّ عالم باشد اما فعل غارّ هيچ اثری ندارد زيرا مغرور از قبل به آن (آن اثر) معتقد بوده مانند كسی كه معتقد است فلان شيئ مال زيد است اما واقعا نباشد سپس زيد آن را به او تقديم كند. تقديم كردن زيد سبب فريب او نيست زيرا او از قبل فريب خورده و مغرور بوده پس در اينكه قاعده شامل اين صورت می شود يا نه دو وجه است يكی‌اينكه فعل غارّ اثری در فريب مغرور ندارد زيرا او از قبل فريب خورده (عدم شمول قاعده و عدم ضمانت غارّ) . ديگری اينكه اين مورد مانند وارد شدن دو علت مستقل بر يك معلول با شد و استناد معلول به هردوی‌آنها ممكن است (شمول قاعده و ضمانت غارّ).
صورت سوم صورت سوم اين است كه مغرور جاهل و غارّ عالم باشد و فعل غارّ سبب فعل مغرور باشد مثل كسي كه غذای غصبی‌را به ديگری تقديم كند و او هم بخورد پس تقديم كننده به غصبی بودن عالم و تقديم شونده جاهل بوده است پس غارّی كه غاصب است ضامن ضرر مغرور می‌باشد زيرا عنوان غرور صادق است و تلف به غارّ اسناد داده می‌شود زيرا او سبب اقوی است و ضمان بر عهده او می‌شود.
اما كلام در ملاك ضمان باقی ماند زيرا اگر ملاك تسبيب باشد و اينكه اتلاف عين به دافع استناد داده شود يعنی كسی كه غذا را به آكل تقديم كرده است، و به خاطر اينكه او سبب اقوی است، در اين صورت ضمان دافع در صورت علم و جهل لازم می‌آيد و لازمه آن در اين صورت مطلقا عدم رجوع مالك به مباشر است زيرا فعل اتلاف به سبب دافع(كسی كه غذا را به آكل داده است) اسناد داده می شود. پس فقط او ضامن است. و اگر ملاك ضمان تغرير باشد به دليل اينكه آكل مغرور است شامل شدن قاعده برای‌صورت جهل دافع معلوم نيست به خاطر اينكه گذشت صدق عنوان غارّ بر دافع جاهل يعنی صدق غارّ بركسی كه غذا را تقديم كرده است با جهل او به غصبیی‌بودن غذا، محل تأمل است(يعنی اختلاف نظر است).
و اين اشكال هست كه گفته شود: در مثال مذكور فرض است كه دافع يعنی كس‍ی‌كه غذا را به غير تقديم كرده به غصبی‌بودن غذا عالم باشدپس وجهی برای اين تشكيك نيست مگر اينكه مثال ديگری برای مسئله فرض شود.

انجام پایان نامه حقوق

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

سفارش پایان نامه