انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی ساخت 

انجام پایان نامه 

26 صفحه

مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی ساخت:

الف) تهیه برنامه
- دریافت دستور ساخت بر اساس برنامه سالیانه تولید از مدیر برنامه ریزی .

- اخذBOM از مهندسی (در مورد پروزه های غیر روتین از پروزه های صنعتی ) و JPM از مهندسی تولید

- کنترل فایل B.O.M با لیست تحویلی از امور مهندسی/ پروزه های صنعتی

- استخراج قطعات ساختی از فایلBOM

- استخراج داده های مورد نیاز جهت تکمیل فایل برنامه (OPEN ORDER) از از فایلهای B.O.M و J.P.M و اضافه نمودن (APPEND) و وارد نمودن آنها در فایلهای برنامه ریزی ساخت
(OPEN ORDER)

- تعیین اندازه دسته تولیدی (LOTSIZE) مناسب و اقتصادی با استفاده از روشهای مربوطه سریال
گذاری هر یک از قطعات و مجموعه های محصولات روتین

- محاسبه DAYS,PROC هر قطعه (دورههای زمانی آماده سازی ساخت و مونتاز)

- تعیین زمان شروع(START) و زمان خاتمه ساخت (END) هر یک از قطعات و شماره سفارش هر
دسته تولیدی

- بررسی توزیع مناسب کار و رعایت بالانس ظرفیتی خطوط ساخت

- درج اطلاعات قطعات ساختی در فایل OPEN ORDER و تهیه برنامه و جدول زمانی و مشروح
ساخت قطعات به نحوی که روند تولید قطعه و زمان شروع و پایان و مراحل کاری و محلها و زمانهای انجام
کارها مشخص شده باشد .
ب) صدور سفارش ساخت :
- دریافت نقشه از مهندسی (بر اساس لیست هر مرحله)

- تهیه اسناد ساختی شامل کارت دستور کار(ORDER CARD) ، کارت گردش مواد (MATERIAL CARD) و کارت هزینه (WAGE CARD) اولین مرحله کاری .

- تفکیک اسناد ساختی به دو دسته زیر توسط برنامه ریزی ساخت .
A= قطعات ساختی منفرد
B= مجموعه های ساختی که خود از چندین قطعه منفرد ساختی تشکیل می شود .

برنامه ریزی و صدور دستور کار :

- تعیین پریود زمانی تولید (LEAD TIME) و تنظیم برنامه تولید پس از ظرفیت سنجی با استفاده از زمانهای مندرج در پروسه ارائه شده و درج در فایل برنامه تولید (OPEN ORDER) با استفاده از برنامه مصوب تولید سالیانه

- محاسبه و برنامه مواد خام

- بررسی آمادگی مواد و قطعات و تخصیص مواد و قطعات مورد نیاز

- اطمینان از آماده بودن ماشین آلات بر اساس گزارش خدمات فنی

- ارائه اسناد قطعات ساختی (گروه A) به بخش برنامه ریزی مواد جهت محاسبه مواد

- دریافت اسناد قطعات ساختی که مواد آن توسط برنامه ریزی مواد محاسبه شده

- کنترل وجود و آمادگی قطعات مورد نیاز جهت تولید مجموعه ساختی بر اساس فایل موجودی .

- چاپ لیست قطعاتی که اسناد آن به طور کامل صادر شده است .

- ممهور کردن نقشه ها به مهر تحت کنترل برنامه ریزی (کلیه نقشه های ارسالی بایستی به مهر برنامه ریزی ممهور شوند و بر روی آنها شماره سریال / دوره تولید درج گردد.)

- کنترل اعتبار نقشه ها و مطابقت آنها با اسناد کاری و ارائه کلیه اسناد تکمیل شده فوق به کنترل تولید ساخت به همراه فایل و بر اساس لیست مربوطه .

- پیگیری ساخت قطعات برنامه شده از لحاظ زمان و مقدار تعیین شده از طریق فایلهای مشترک بین برنامه ریزی ساخت و کنترل تولید ساخت

مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی مواد:

- دریافت اسناد تولیدی قطعات ساختی از برنامه ریزی ساخت شامل کارت دستور کار(ORDER CARD) کارت مواد (MARTERIAL CARD) کارت هزینه (WAGE CARD) و نقشه ها دریافت طرح های برش از مهندسی تولید در صورت نیاز

- تفکیک و مرتب سازی پروسه ها بر اساس نوع مواد (ا بعاد و جنس مواد )

- محاسبه مواد خام بر حسب LOT SIZE تعیین شده از طرف برنامه ریزی ساخت و تعیین مواد خام . اضافی پس از عملیات برش و انجام رزرو و ممهور نمودن کارت مواد به مهر رزرو و برنامه ریزی ساخت

- نگهداری پروسه های بدون مواد تا زمان خرید و پیگیری وضعیت خرید از سفارشات

مسئولیت و شرح فعالیت واحد کنترل تولید ساخت :

- دریافت اسناد و مدارک تولیدی از برنامه ریزی ساخت

- بررسی مدارک ضمیمه پروسه ها از نظر کامل بودن

- ارجاع پروسه کاری به برنامه ریزی ساخت در صورت وجود نواقص و کمبود ها

- دریافت پروسه کاری تکمیل شده

- بررسی پروسه دریافتی از جهت ثبت در فایل open order

- اعلام برنامه ریزی ساخت جهت ثبت پروسه در فایل در صورت عدم ثبت آنها

- ثبت پروسه ها در فیلد مربوط به کنترل تولید در فایل open order

- اولویت بندی پروسه های دریافتی بر حسب نیاز تولید و ظرفیت ایستگاههای کاری

- ارسال برگ مواد به انبار جهت دریافت مواد یا قطعات خریداری شده مورد نیاز

- دریافت مواد از انبار طبق کارت گردش مواد و ثبت مشخصات روی مواد دریافتی از طریق نوشتن و با استفاده ازرنگ و یا چسباندن کارت مواد روی آن

- شارز مواد همراه با پروسه ها ی کاری به ایستگاه کاری مورد نیاز

- نظارت بر جریان تولید و اعلام اشکال احتمالی ایجادشده به واحد های ذیربط در صورت عدم تایید قطعات توسط کنترل کیفی

- دریافت کارت هزینه مربوطه و تحویل کارت هزینه بعدی به فورمن ساخت و ثبت وضعیت در فایلopen order

- ارسال کارت هزینه نهایی تایید شده همراه قطعات به انبار / خطوط مونتاز

- دریافت پروسه مونتازی از برنامه ریزی ساخت

- اعلام به برنامه ریزی ساخت جهت شارز مجدد قطعات در صورت عدم تایید مجموعه مونتازی توسط کنترل کیفی با توجه به غیر قابل استفاده بودن قطعه

- نگهداری سوابق عملیات و شماره پرسنلی کارکنانی که هر مرحله تولید را انجام می دهند به منظور شناسایی و ردیابی در فایل کنترل تولید و نگهداری کات های هزینه تولید (به مدت سه سال) بمنظور ایجاد امکان ردیابی و انتقال قطعات تولید شده به انبار

مسئولیت و شرح فعالیت واحد مهندسی :

تهیه و ارائه نقشه و BOM (لیست قطعات) :

- تهیه نقشه ها و کنترل آنها به لحاظ به روز کامل بودن اطلاعات و درج نکات مربوط به فرایندهای ویزه

- یادآوری(1) : در مورد فرایندهایی از قبیل : جوشکاری ، رنگ ، عملیات حرارتی و مونتاز بایستی نکات مربوط به کلاس جوش ، شرایط ویژه ، استاندارد مربوطه ، نوع و ضخامت رنگ ، میزان و عمق سختی در نقشه های مربوطه ارائه گردند .

- ارسال نقشه ها و لیست مواد و قطعات(BOM) به مهندسی تولید جهت تدوین روش تولید (پروسه(JPM

- یادآوری (2) : در مورد پروژه های صنعتی ، نقشه ها و لیست مواد و قطعات (BOM) توسط واحد پروژه های صنعتی تهیه و به مهندسی تولید ارسال میشود 


انجام پایان نامه  مدیریت

برای مشاهده ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

دانلود

سفارش پایان نامه