انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه

انجام پایان نامه |فنون تجزيه و تحليل سيستمها

29صفحه

فنون تجزيه و تحليل سيستمها
متداولترين فنون و تکنيکهايي که آناليست را در زمينه بهبود وضع فعلي و پيشنهاد وضع آتي ياري مي دهند عبارتند از:
¡ بررسي تقسيم کار
¡ بررسي جريان کار
¡ بررسي جا و مکان
¡ کنترل فرمها
¡ کنترل اسناد و سيستمهاي بايگاني
¡ اندازه گيري کار
¡ برنامه ريزي شبکه اي ( پرت , سي پي ام , پي دي ام )
تعريف جدول تقسيم کار
تعريف : جدول تقسيم کار جدولي است که نشان مي دهد کارکنان سازمان در يک مدت معين, چه کارهايي را انجام مي دهند و چه مقدار وقت صرف انجام دادن اين کارها مي کنند .
مزاياي تهيه جدول تقسيم کار
¡ کسب آگاهي از بار واقعي کار و نحوه توزيع آن در عمل
¡ شناخت محلهاي تراکم کار از يک طرف و تراکم نيروي انساني از طرف ديگر
¡ آگاهي از تکرارها و تداخلهاي وظيفه اي
¡ آگاهي از نحوه اختصاص وقت به هر يک از وظايف و فعاليتها
¡ آگاهي از نحوه تطبيق نوع و ماهيت وظيفه با تخصص کارکنان
¡ کسب اطلاع از اوقات اضافي کارکنان
¡ آگاهي از تعداد واقعي نيروي انساني مورد نياز
¡ ارزشيابي کار کارکنان
¡ به دست آوردن مبنايي جهت تعيين حقوق و دستمزد کارکنان
مراحل تهيه و تنظيم جدول تقسيم کار
1. انتخاب واحد بررسي
2. تهيه ليست وظايف کارکنان
3. تهيه ليست فعاليت هاي واحد
4. تهيه جدول تقسيم کار براي وضع موجود
5. تجزيه و تحليل جدول تقسيم کار در وضع موجود و کشف نقايص وايرادات آن
6. تهيه جدول تقسيم کار پيشنهادي
مرحله اول – انتخاب واحد بررسي
آناليست در شروع کار بايستي کل سازمان را به واحدهاي کوچک تقسيم کند و جدول تقسيم کار را براي هر يک از واحدها به طور جداگانه تنظيم نمايد .
مرحله _ تهيه ليست وظايف کارکنان
ليست وظايف کارکنان عبارت است از ليستي که نشان ميدهد هر يک از کارکنان يک واحد سازماني در يک مدت معين چه وظايف و عملياتي را انجام مي دهد و چه مقدار وقت صرف انجام آنها مي کند .
مرحله سوم _ تهيه ليست فعاليت هاي واحد
ليست فعاليت ها عبارت است از: صورتي از کليه فعاليتهايي که در يک واحد سازماني انجام مي شود. اين ليست مجوعه فعاليتهايي اساسي و عمده اي که کارکنان آن واحد سازمان انجام مي دهند , درج مي گردد.

مرحله چهارم _ تهيه جدول تقسيم کار براي وضع موجود
در اين مرحله , آناليست با استفاده از اطلاعاتي که در دو مرحله قبلي فراهم آورده است , به تهيه و تنظيم جدول تقسيم کار مي پردازد .
مرحله پنجم _ تجزيه و تحليل جدول تقسيم کار
نمونه اي از سولات قابل طرح در مرحله تجزيه و تحليل جدول تقسيم کار از اين قرارند:
¡ آيا کليه فعاليت هايي که در اين واحد انجام مي شود, به اين واحد تعلق دارد؟
¡ کدام يک از فعاليتها, بيشترين وقت واحد را ميگيرند و آيا لازم است که اين مقدار وقت, صرف انجام آنها شود؟
¡ چه مقدار از وقت , صرف انجام کارهاي غير ضروري مي شود؟ منظور از کار غير ضروري, کاري است که انجام آن در تامين هدف سازمان اثري ندارد.
¡ آيا از تخصص و مهارت افراد, استفاده مناسب به عمل مي آيد ؟
¡ آيا کار به طور مساوي بين افراد تقسيم شده است ؟
¡ آيا وظايفي که به کارکنان ارجاع مي شود , تا حدود زيادي با يکديگر بي ارتباط هستند ؟
¡ آيا تخصصها خيلي محدود و وظايف , بيش از اندازه به اجزا تقسيم شده اند .
¡ آيا در تقسيم وظايف, به روحيه, علاقه, نگرش و ويژگيهاي شخصي شاغلين توجه شده است؟
¡ آيا در تعيين افرادي که با يکديگر در ارتباط مستقيم کاري هستند , به وجود علايق مشترک و تشابه شخصيتي ميان آنها توجه شده است ؟
¡ آيا در انجام وظايف تکرار و تداخل وجود دارد ؟

انجام پایان نامه  مدیریت

برای مشاهده ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

دانلود

سفارش پایان نامه