انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه

انجام پایان نامه |چند توصيه براي آموزش مديريت

22 صفحه

چند توصيه براي آموزش مديريت :
اولين اولويت در آموزش ، كميته راهبري كيفيت است . آموزش اين گروه بايد اولين كار نماينده مديريت يا مشاوراستخدامي باشد ، زيرا آنها مسئوول اجراي كل سيستم كيفيت هستند و مديريت بايد به سرعت شناخت كاملي از جزئيات استانداردها بدست آورد . آنها بايد از تلاش اجراي درون سازمان مربوط به خود پشتيباني نموده ، آماده پاسخگويي به پرسش هاي كاركنان خود باشند . آگاهي و دانش مشروح آنها مؤثرترين ابزار براي نشان دادن تلاش سازمانهاي تحت مسئووليت آنها در حمايت از فرايند دريافت گواهي مي باشد .
نخست بايد يك ديدگاه كلي از كل استانداردها به كميته راهبري كيفيت داده شود . لازم است آنها دركي كلي و عميق از استانداردها و روند دريافت گواهينامه داشته باشند . آموزش آنها بايد به روشني بيانگر نقش رهبرگونه و مسئووليت آنها در اداره سيستم كيفيت باشد .
بايد به كميته راهبري كيفيت جزئيات ISO 9000 را نيز آموزش داد . بدين منظور ، در جلسات آموزش مرور دقيق و جزء به جزء هر عنصر از استاندارد بايد انجام شود ، و بار ديگر هر مدير بايد بتواند براحتي نظرات و سئوالات خود را بيان كند . بعلاوه كميته راهبري بايد در مورد هر عنصر ، نيازمنديها و ارزش تجاري آن ، به تفاهمي جامع برسد.
چند توصيه براي آموزش سطوح سرپرستي :
تمامي سرپرستان بايد آموزشي جامع ديده باشند تا بتوانند به پرسش هاي كاركنان پاسخ گويند . آنها بايد هدف زمانبدي و دلايل پيگيري دريافت گواهي را درك كنند . افرادي كه در پست هاي سرپرستي انجام وظيفه مي كنند ، بايد يك درك و شناخت كلي از استاندارد ISO 9000 و گواهينامه سيستم كيفيت داشته باشند .
افراد شاغل در پستهاي سرپرستي ، مسئوول آموزش نيروي كار مي باشند . هيچ روشي براي يادگيري مطالب ، بهتر از آمادگي براي آموزش آن به ديگران نيست . اين روش دو مزيت دارد : نخست در جهت گسترش درك و آگاهي سرپرستان گروه مي باشد . دوم به روشني نشان دهنده تعهد و حمايت آنها نسبت به بقيه نيروي كار است .
چند توصيه براي آموزش نيروي كار :
براي برآوردن نيازهاي آموزشي نيروي كار ، لازم است دوره اي برگزار كنيد و طي آن هدف دريافت گواهي و مفاهيم اساسي استانداردها را آموزش دهيد . آموزش بايد به پرسش هاي زير پاسخ گويد :
• ISO چيست ؟
• مجموعه استانداردهاي ISO 9000 چه هستند ؟
• نيازمنديهاي عمومي استانداردها كدامند ؟
• چرا بايد پيگير دريافت گواهي باشيم ؟
• دريافت گواهينامه چه مزايايي دارد ؟
• روند دريافت گواهينامه كدام است ؟
بعلاوه مهمترين نكته اين است كه ، اين آموزش مقدماتي بايد در شناخت و آگاهي هر فرد نسبت به تأثير اجراي استانداردها بر شغلش كمك كند.
كاركنان مي خواهند بدانند كه چه انتظاري از آنها وجود دارد و چه تغييراتي را مي توانند انتظار داشته باشند . هر كارمندي بايد بتواند در اين تغييرات لازم ، سود و منفعت شخصي بيابد . در غير اين صورت در برابر تغييرات مقاومت مي كند . نبايد انتظار داشته باشيد كه نگراني آنها را در يك دوره آموزشي كم كرده و حس ارزشمندي را براي دريافت گواهينامه بوجود آوريد . انجام چنين كاري نياز به اطلاع رساني و كمك مستمر دارد .
مجموعه استانداردهاي ISO 9000 ، نيازمنديهايي را براي يك سيستم كيفيت تعريف مي كند. بنابراين شگفت انگيز نيست كه اولين عنصر سيستم كيفيت استانداردهاي ISO 9001, 9002, 9003 به مسئووليت هاي مديريت بپردازند . برآوردن اين نيازمنديها بايد اولين دستور كاري كميته راهبري كيفيت باشد ، زيرا اين نيازمنديها زير ساخت فعاليت هاي اجرايي ساير نيازمنديها است .
تعيين خط مشي در قبال مسأله كيفيت :
تعيين خط مشي كيفيت شركت ، بايد اولين اولويت كميته راهبري كيفيت باشد ، مگر اينكه اين خط مشي از قبل وجود داشته باشد . اگر شركت از قبل خط مشي را داشته باشد ، بايد دوباره آنرا بازنگري نمايد تا از برآورده شدن نيازمندي ISO 9000 اطمينان يابد .
خط مشي كيفيت بايد وضعيت مديريت را به اطلاع برساند . اين خط مشي بايد شامل شناسايي مسئووليت و تعهد مديريت به كيفيت باشد . بيانيه خط مشي همچنين بايد به طور خلاصه و روان نوشته شود . انگيزه تهيه بيانيه خط مشي ، راهنمايي تمامي كاركنان است.
اشتباه ديگري كه شركت هاي بزرگ مرتكب مي شوند ، اتخاذ خط مشي هاي چند گانه است. علاوه بر خط مشي شركت ، مديريت هر قسمت از سازمان يا هر واحد ، نسبت به ايجاد بيانيه خط مشي براي سازمان خود ، احساس نياز مي كند . اگر چه ممكن است اينكار احساس تعلق خاطر به خط مشي را در سطوح پايين تر سازمان ايجاد كند ، اما در صورتي كه اين خط مشي ها به خوبي با يكديگر هماهنگ نشده باشند ، مي توانند باعث سردرگمي كاركنان شود .
در زير چند مثال از خط مشي هاي كيفيت ساده اما كارا ، از چند سازمان داراي گواهينامه ، ارائه مي گردد :


 


انجام پایان نامه  مدیریت

برای مشاهده ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

دانلود

سفارش پایان نامه