انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

انجام پروژه

انجام پایان نامه | محاسبه بار گرمايي

12 صفحه


محاسبه بار گرمايي

1-    با توجه به جداول دماي طرح زمستاني داخل و خارج ساختمان را مشخص مي كنيم :
دماي طرح خارج = F° 12        دماي طرح داخل =  F° 77

2-    تعداد دفعات تعويض هوا در ساعت را با استفاده از جدول A-2  بدست مي آوريم .
تمامي اتاقها تنها از يك ديوار ، پنجره رو به بيرون دارند ، لذا تعداد دفعات تعويض هوا براي همه اتاقها يك بار در ساعت در نظر گرفته مي شود .
بدين ترتيب تلفات حرارتي ساختمان را مرحله به مرحله محاسبه نموده و خلاصه محاسبات را در برگه هاي محاسباتي ثبت مي كنيم .

الف ))) تلفات حرارتي جداره هاي اتاق
Q1 = A×U ( ti – to )

 A     : مساحت     U : ضريب هدايت     ti : دماي داخل       to : دماي خارج   
در مورد اجزا ‍‍ء تشكيل دهنده ديوارها ، سقف ها ، كف و ضريب هدايت حرارتي آنها داريم :

1- ديوارهاي شمالي و جنوبي شامل آجر مجوف به ضخامت 8" و نماي بيروني از سنگ به ضخامت 4" و نازك كاري داخلي ، با گچ به ضخامت 3/8" ، با ضريب كلي انتقال حرارت U=0.29 مي باشند .
 
2- ديوارهاي شرقي و غربي شامل آجر معمولي به ضخامت 8" و نازك كاري داخلي با گچ به ضخامت 3/8" ، با ضريب كلي انتقال حرارت U=0.41      مي باشند .

3- ديوارهاي داخلي شامل آجر مجوف به ضخامت  8" و از دو طرف گچ به ضخامت 3/8"  ، با ضريب كلي انتقال حرارت U=0.29 مي باشند .

4- ديوارهاي داخلي آشپزخانه ، دستشويي و حمام از طرف داخل شامل آجر مجوف به ضخامت 8"  و كاشي به ضخامت  1/8"  مي باشند و از طرف ديگر شامل گچ به ضخامت 3/8" مي باشند . ضريب كلي انتقال حرارت جدار داخل U=0.26  و ضريب كلي انتقال حرارت جدار خارج    U=0.28        مي باشد .

5- كف شامل كاشي كف (( Floor Tile )) با زير سازي از بتن و شن به ضخامت 10"  و ضريب كلي انتقال حرارت  U=0.31مي باشد .

6- سقف شامل ماسه و شن و بتن و در داخل پلاستر به ضخامت 8"   و عايق روي بام به ضخامت 5/2"  و ضريب كلي انتقال حرارت  U=0.11 مي باشد.
 
7- در ورودي ساختمان تمام چوبي و داراي ضريب كلي انتقال U=0.30     و در ورودي حياط داراي ضريب كلي انتقال حرارت U=1.15 مي باشد .

8- شيشه ها معمولي وداراي ضريب كلي انتقال حرارت U=1.13 مي باشند.

*** با توجه به فرمول (&) ، تلفات حرارتي از كف اتاقها را با در نظر گرفتن قسمتي از لبه آنها كه در معرض هواي خارج است ، را محاسبه مي كنيم .
 0.6P (ti – to) + 0.05A (ti – tg)  = تلفات حرارتي از كف اتاق (&)

با استفاده از جدول 1-A و با توجه به دماي 12°F ، دماي زمين (tg) براي شهر مشهد برابر است با : tg=61°F   

بنابراين خواهيم داشت :

= 0.6× 0.29' (65) + 0.05× 242 (16) =1319 [BTU/hr] تلفات حرارتي از كف اتاق خواب 1

= 0.6× 30' (65) + 0.05× 180 (16) = 1283 [BTU/hr] تلفات حرارتي از كف اتاق خواب 2

= 0.6× 20' (65) + 0.05× 204 (16) = 930 [BTU/hr] تلفات حرارتي از كف اتاق خواب 3

= 0.6× 40' (65) + 0.05× 360 (16) = 1848 [BTU/hr] تلفات حرارتي از كف اتاق پذيرايي
 
= 0.6× 12' (65) + 0.05× 187 (16) = 610 [BTU/hr]  تلفات حرارتي از كف هال
 
= 0.6× 29' (65) + 0.05× 205 (16) = 1295 [BTU/hr] تلفات حرارتي از كف آشپزخانه
 
= 0.6× 1.4' (33) + 0.05× 27 (28) = 66 [BTU/hr]  تلفات حرارتي از كف دستشويي

= 0.6× 6.6' (65) + 0.05× 82 (16) = 194 [BTU/hr]  تلفات حرارتي از كف حمام

 = 0 تلفات حرارتي از كف راهروبرای دریافت فایل کامل این مقاله از لینک زیر استفاده نمایید

دانلود

سفارش پایان نامه