انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

انجام پایان نامه

انجام پایان نامه |بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران

19 صفحه

مقدمه :
صدور برگ تشخيص و محاسبه ماليات متعلقه
هر مؤدى مالياتى (اعم از اشخاص حقيقى يا حقوقي) مکلف است پس از تکميل اظهارنامه مالياتى مربوطه آن را طى موعد مقرر در قانون به حوزهٔ مالياتى ذىصلاح تسليم و رسيد دريافت نمايد. حوزهٔ مالياتى ذىصلاح نيز تکليف دارد پس از بررسى لازم با لحاظ مدت مقرره در قانون نسبت به صدور برگ تشخيص درآمد مشمول ماليات و محاسبه ماليات منطقه اقدام نمايد. پس از صدور برگ تشخيص مالياتى يکى از حالات ذيل اتفاق خواهد افتاد.
۱.در صورتىکه مؤدى به برگ تشخيص مالياتى تمکين نمايد ماليات مندرج در برگ تشخيص قطعى خواهد بود (ماده ۲۳۹ ق.م.م)
۲. در صورتىکه مؤدى ظرف سى روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص به مميز کل مراجعه و توافق نمايد (که اين تواق در پشت ورقه برگ تشخيص امضاء خواهد شد) ماليات قطعى خواهد بود (ماده ۲۳۹ ق.م.م).
۳. در صورتىکه مؤدى ظرف سى روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص به مميز کل مراجعه ننمايد و همچنين در صورتىکه ظرف اين مدت اعتراض کتبى خود را به حوزهٔ مالياتى تسليم نکند باز هم ماليات مندرج در برگ تشخيص قطعى خواهد بود. (ماده ۲۳۹ ق.م.م)
۴. در صورتىکه مؤدى ظرف مدت سى روز به مميز کل مراجعه ولى توافق صورت نگيرد و يا اينکه ظرف همين مدت بدون مراجعه به مميز کل اعتراض خود را تسليم حوزهٔ مالياتى نمايد مؤدى بهعنوان معترض شناخته شده در اينصورتى موارد ذيل حائز اهميت است:
۴/۱. پرونده مالياتى مؤدى به هيئت حل اختلاف بدوى ارجاع که رأى هيئت مزبور قطعى است مگر اينکه مؤدى ظرف مدت سى روز پس از ابلاغ رأى هيئت يادشده با پرداخت ۱۰ درصد ماليات مورد مطالبه مندرج در رأى هيئت (با احتساب ماليات پرداختى قبلي) اعتراض خود را کتباً به حوزهٔ مالياتى تسليم نمايد.
۴/۲. با اعتراض مؤدى به رأى هيئت حل اختلاف بدوى بهشرح مندرج در بند ۱/۴/۱۷ پرونده مالياتى مؤدى در هيئت حل اختلاف تجديدنظر قابل طرح خواهد بود. رأى اين هيئت قطعى خواهد بود. چنانچه هيئت حل اختلاف تجديدنظر درآمد مشمول ماليات هيئت بدوى را تأييد کند مؤدى علاوه بر پرداخت ماليات مربوطه معادل ۲ درصد درآمد مورد اختلاف را بهعنوان جريمه بايد بپردازد.
۴/۳. چنانچه مؤدى به رأى هيئت حل اختلاف تجديدنظر هم معترض باشد بايد ظرف مدت سى روز از تاريخ ابلاغ رأى هيئت تجديدنظر مراتب اعتراض کتبى خود را به شوراىعالى مالياتى اعلام نمايد. لازم به يادآورى است که در چنين حالتى مؤدى موظف است براى طرح شکايت خود در شوراىعالى مالياتى معادل ماليات مورد رأى هيئت حل اختلاف تجديدنظر (با احتساب پرداختهاى قبلي) وجه نقد يا تضمين بانکى بسپرد و يا وثيقه ملکى معرفى کند يا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول مميز کل مالياتى باشد معرفى نمايد که در اين حالت رأى هيئت تجديدنظر تا صدور رأى شوراىعالى مالياتى موقوفالاجرا مىماند (ماده ۳۵۹ ق.م.م)
راهنمائىهاى مالياتى
۱. در صفحه اول اظهارنامههاى جديد دو رقم مانده بدهکار گردش دفتر روزنامه در تاريخ تنظيم اظهارنامه و پايان دوره مالى ذکر شده که بايد به استناد دفاتر قانونى شرکتها و اسناد کامپيوترى تحويل شده در پايان هر دورهٔ مالى و زمان تنظيم اظهارنامهها تکميل شود.
۲. به استناد ماده ۱۴۱ قانون مالياتهاى مستقيم ”صددرصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهاى صنعتى و ۵۰ درصد درآمد حاصل از صادرات ساير اقلام و کالاها و اجناس از هرگونه پرداخت ماليات معاف مىباشند“. در چنين حالتى چنانچه شرکتى درآمد حاصل از صادرات کالا داشته باشد تحت رقم درآمد حاصل از صادرات از کل درآمد مشمول ماليات کسر سپس ماليات مربوطه از بقيه درآمد محاسبه و کسر مىشود.
۳. سود سپردههاى بانکى شرکتهاى خصوصى و نهادهاى عمومى غيردولتى از پرداخت هرگونه ماليات معاف مىباشد (بند ۲ ماده ۱۴۵)
۴. سود و کارمزد پرداختى به تسهيلات دريافتى از غيرمجموعه بانکى کشور جزء هزينههاى قابل قبول نخواهد بود (بند ۱۸ ماده ۱۴۸)
۵. پرداخت هرگونه مزاياى غيرنقدي، اياب و ذهاب و تغذيه به کارگران شامل ماليات نمىشود (بند ۸ ماده ۹۱ قانون مالياتهاى مستقيم)
۶. به استناد تبصره (۴) ماده (۱۳۲) قانون مالياتهاى مستقيم ۲۰ درصد درآمد مشمول ماليات ابرازى حاصل از فعاليتهاى توليدي، معدني، طراحى مهندسى و طراحى مونتاژ از پرداخت هرگونه ماليات معاف مىباشند.
۷. به استناد ماده ۱۳۸ قانون مالياتهاى مستقيم ”پنجاه درصد از سود ابرازى حاصل از فعاليتهاى صنعتى و معدنى که شرکتها براى بازسازى و توسعه و يا تکميل واحدهاى صنعتى و معدنى موجود يا ايجاد واحدهاى صنعتى و معدنى جديد ذخيره نمايند از پرداخت هرگونه ماليات معاف مىباشد“ به شرط اينکه:
اولاً ـ معافيت يا مجوز طرح توسعه يا تکميل يا واحد جديد قبل از پايان دوره مالى از وزارت صنايع اخذ شده باشد.
ثانياً ـ مجمع عمومى عادى ساليانه شرکت اين اندوخته را تصويب نمايد. (ماده ۱۳۸ قانون مالياتهاى مستقيم و بند (د) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۵)
۸. شرکتهاى پذيرفتهشده در سازمان بورس اوراق بهادار از پرداخت ده درصد ماليات بر درآمد شرکت معاف مىباشند (ماده ۱۴۳)
۹. ۱۵ درصد سود سهام پرداختى يا تخصيص که طبق مصوبات مجمع عمومى شرکت باشد به آن دسته از سهامداران شرکتهاى موضوع بند (۸) فوق که جمع سهام هريک از آنها از ۵ درصد سرمايه شرکت بيشتر نبوده و تعداد کل سهامداران شرکت نيز از يک صد نفر کمتر نباشد، از ماليات معاف خواهد بود.
۱۰. در محاسبه ماليات بر درآمد شرکتها نکات ذيل را رعايت کنند:
۱۰/۱. اول درآمد مشمول ماليات را محاسبه نمايند.
۱۰/۲. کليه معافيتهاى قانونى را در درجه اول اعمال و کسر نمايند.
۱۰/۳. مانده بعد از معافيتهاى قانوى را با توجه به تعداد سهامداران و نرخ ماده ۱۳۱ مشمول ماليات نمائيد.
۱۱. دقت نمائيد که جمع ستون گردش بدهکار و بستانکار تراز آزمايشى چهارستونى بايد معادل رشد بدهکار و يا بستانکار دفتر روزنامه در تاريخ تهيه تراز آزمايشى باشد.
۱۲. جمع گردش بدهکار يا بستانکار دفتر روزنامه بايد با جمع بدهکار يا بستانکار تراز آزمايشى قبل از اصلاحات مساوى باشد.
۱۳. چنانچه شرکتى طى دوره مالى مبادرت به فروش اراضى يا املاک نموده باشد و ماليات نقل و انتقال آن را طبق ماده (۵۹) قانون مالياتهاى مستقيم پرداخت نموده باشد به درآمد حاصل از فروش اين اراضى و املاک هيچگونه ماليات ديگرى تعلق نمىگيرد (ماده ۷۶ قانون مالياتهاى مستقيم). در اين حالت شرکت بايد کليه درآمدهاى خود را در اظهارنامه مالياتى منعکس نمايد اما از بابت درآمد حاصل از فروش املاک و اراضى هيچگونه مالياتى (حتى ده درصد ماليات شرکت به نسبت اين درآمد) کسر ننمايد. البته چنانچه شرکت اقدام به ساخت و ساز بيش از دو واحد مسکونى يا ادارى يا تجارى نموده باشد بساز و بفروش تلقى و درآمد اين عمليات به جمع درآمدهاى مشمول ماليات شرکت اضافه خواهد شد.
۱۴. ذخيره بازخريد سنوات خدمت کارکنان در صورتى جزء هزينههاى قابل قبول تلقى خواهد شد که اين مبلغ ظرف مدت يک ماه از تاريخ تخصيص در يک حساب جداگانه بانکى واريز و نگهدارى شود.
۱۵. تا ميزان يکسوم درآمد مشمول ماليات شرکت مىتواند بابت استهلاک زيان انباشته مورد تأييد حوزه مالياتى منظور و مستهلک شود.
۱۶. اظهارنامههاى مالياتى را در آخرين مهلت قانونى تسليم حوزه مالياتى نموده و رسيد اخذ نمائيد و چنانچه حوزه ۸ مالياتى به هر دليل از تحويل اظهارنامه خوددارى نمايد، اظهارنامه مالياتى را بهوسيله پست سفارشى به آدرس وزارت امور اقتصادى و دارائى ـ حوزه مالياتى مربوطه پست و رسيد مربوط را در پرونده مالياتى شرکت ضبط نمائيد.

برای دریافت فایل اینجا را کلیک نمایید

سفارش پایان نامه