انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه مهندسی مکانیک و مشاوره پایان نامه مکانیک

مشاوره انجام پایان نامه |آموزش مکانیک سیالات غیر نیوتنی

4 صفحه


آموزش مکانیک سیالات غیر نیوتنی
سیالات مستقل از زمان
سیالات سودوپلاستیک:
طبق طبقه بندی سیالات انجام شده دیدیم که سیالات غیر نیوتنی به 3 دسته :

1- سیالات مستقل از زمان 

2- سیالات وابسته به زمان

3- سیالات ویسکوالاستیک طبقه بندی می شوند


سیالات مستقل از زمان را با نامهایی چون: سیالات غیر الاستیک ، کاملا ویسکوز ، نیوتنی تعمیم یافته می شناسیم.


همانطور که مشاهده می کنید سیالات سودو پلاستیم ها سیالاتی هستند که با افزایش تنش و در نتیجه نرخ برش ویسکوزیته ظاهری آنها کاهش می یابد.
برای درک بهتر از سیالات سودوپلاستیک می توانیم خون موجود در بدن را سیال سودو پلاستیک فرض کنیم.
اما اگر این سیالا را در سرعت های برشی پایین و یا بسیار بالا مورد برسی قرار دهیم رفتاری نیوتنی از خود نشان می دهد.

(اشکال مطالب در نسخه قابل دانلود این مقاله موجود است)

شماتیکی از جریان سودوپلاستیک ها:
با افزایش نرخ برش ویسکوزیته از μ_0  تا μ_∞ کاهش می یابد.


همانطور که مشاهده می کنید سیال در نرخ های برش بسیار بالا و بسیار پایین رفتاری نیوتنی از خود نشان می دهد زیرا ویسکوزیته ثابت می ماند.

معرفی مدل های ریاضی برای سودوپلاستیک ها:
مدل های اولیه ارائه شده برای سودوپلاستیک ها دقت خوبی در سرعتهای بالا و پایین نداشتند که همین موضوع باعث تغییرات در آنها و معرفی مدل های جدید گشت.
مدل های معرفی شده برای رفتار این سیالات عموما ساده هستند.
مدل پاور لا
جزء اولین مدل های ارائه شده برای سیالات سودوپلاستیک می باشد،این مدل رابطه بین تنش برشی و سرعت برشی را به صورت یک منحنی دو لگاریتمی ،که به صورت یک خط مستقیم است ،

دانلود

سفارش پایان نامه