انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

نوشته شده توسط mojtaba   
دسته: انجام پایان نامه | مقالات
نمایش از دوشنبه, 05 مهر 1395 22:23
بازدید: 725

از دیدگاه سیستم عقلایی، سازمان ابزاري است که براي رسیدن به هدفهاي مشخصطراحی شده است. واژه عقلایی به محدودهاي از یک سري فعالیتها اشاره میکند که به نحوي سازمان یافتهاند که منجر به دستیابی به هدفهایی از پیش تعیین شده با حداکثر کارآیی میشوند.

از دیدگاه نگرش سیستم عقلایی، رفتار سازمان به فعالیتهایی اطلاق میشود که به وسیله عواملی هدفدار و هماهنگ اجرا میگردد. بیان فوق بر تصور حسابگري عقلایی دلالت میکند و واژههایی مانند اطلاعات، کارآیی، بهینه کردن، اجرا، طراحی را به طور مکرر در مورد سازمان به کار میبرند. نظریهپردازان سیستم عقلایی بر ویژگی تعیین هدف و رسمیت تأکید میورزند، زیرا که هر کدام از این عوامل، نقش مهمی در عقلایی کردن فعالیتهاي سازمانی دارند.

تعیین هدف از جمله مهمترین ویژگیهاي سازمان عقلایی است. اهداف تصور مقاصد مطلوب هستند. این تصور بر حسب میزان دقت و معین بودن معیار مطلوبیت اهداف تفاوت میکند. اهداف معین نه تنها معیاري براي انتخاب از میان فعالیتهاي جایگزین را مشخص میکند بلکه تصمیمات در مورد چگونگی طراحی ساختار را نیز هدایت میکنند. بعضی از سازمانها از اهداف کاملا مًبهم و کلی حمایت میکنند، اما در عملیات روزانه خود از هدفهاي نسبتاً معینی که معیاري براي انتخاب از میان فعالیتهاي جایگزین و یا براي طراحی ساختار سازمانی به دست دهد، استفاده میکنند.

رسمیت دیگر ویژگی مشترك بین نظریات عقلایی است. همه نظریهپردازان سیستم عقلایی موجودیت و اهمیت ساختار رسمیت یافته را مسلم فرض میکنند. یک ساختار زمانی رسمی است که قواعدي که بر رفتار تأثیر میگذارند کاملاً دقیق و واضح فرموله بندي شده، و نقشها و روابط نقشها مستقل از نظریات شخصی افراد شاغل آن سیستمها، در ساختار از پیش تعیین شده باشند. رسمیت ممکن است از طریق استاندارد کردن و یا منظم کردن رفتار به عنوان تلاشی براي قابل پیش بینیتر کردن آن تلقی شود. رسمیت همچنین تلاش براي هر چه روشنتر و عینیتر کردن ساختار روابط بین یکسري از نقشها و اصولی است که بر رفتار سیستم حاکمیت دارند. رسمیت میتواند از طریق راههاي غیرمستقیم به خردگرایی کمک نماید. علاوه بر آمادهتر ساختن رفتار براي طرحریزي آگاهانه، ساختاري کردن انتظارات پیش از وقوع کنشهاي متقابل مزیتهاي دیگري را نیز در بر دارد.

انجام پایان نامه مدیریت علمی تیلور
حرکت اولیه دیدگاه مدیریت علمی از کارهاي فردریک تیلور 1 در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم شروع شد. تیلور و پیروانش اصرار داشتند که تجزیه علمی وظایفی که از سوي کارگران انجام میگیرد براي کشف رویههایی جهت کسب حداکثر بازده با حداقل واردهها اعم از انرژي و منابع امکانپذیر است. این تلاشها بر روي تجزیه و تحلیل وظایف فرد متمرکز بود. اما این تلاشها براي عقلایی کردن کار در سطح فرد کارگر به طور اجتنابناپذیري به تغییرات در کل ساختار ترتیبات کاري منجر شد. تلاشهاي تیلور براي کارآ ساختن کارهاي بدنی کارگر به شدت منجر به سازماندهی تمامی جنبههاي فرآیند تولید گردید.

البته صرفاً کارگران نبودند که میبایستی با معرفی اصول مدیریت علمی تغییر نقش یابند. نقش مدیران نیز میبایست دگرگون گردد. تیلور آرزو داشت که رویههاي علمی و تحلیلی جایگزین فعالیتهاي دلخواه و دمدمی مدیران گردد. تیلور باور داشت که قبول اصول مدیریت علمی از طرف دستاندرکاران صنعت، مقدمه ورود به دوره جدیدي از امنیت صنعتی میشود؛ تیلور تصور میکرد، وقتی که کار به طور علمی طرحریزي شود، دیگر در مورد میزان انجام کار و میزان مزد دریافتی هر فرد براي کارش بحثی باقی نمیماند. جوهره اصلی دیدگاه تیلور ترکیبی از اخلاق پروتستان، داروینیسم اجتماعی و بینشی از انسان که فقط با انگیزههاي اقتصادي برانگیخته میشود. این دیدگاه به طور وسیعی از طرف مدیران امریکایی پذیرفته شد.

سفارش پایان نامه