انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

نوشته شده توسط mojtaba   
دسته: انجام پایان نامه | مقالات
نمایش از دوشنبه, 05 مهر 1395 22:14
بازدید: 584

علم پایان نامه آمار:  به مجموعهاي از روشها و مراحل مختلف که براي جمع آوري اطلاعات اولیه، دسته بندي داده ها و تجزیه و تحلیل آنها و در نهایت تفسیر آنها به کار میرود علم آمار میگوییم. علم آمار به دو بخش تقسیم میشود:

1 آمار توصیفی: قسمتی از روشهاي آماري است که شامل جمعآوري اطلاعات، دستهبندي آنها و در انتها نمایش این دادهها میباشد.

2 آمار استنباطی: قسمتی از روشهاي آماري است که در آن اطلاعات بهدست آمده از آمار توصیفی را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهند و نتایج حاصل از آن را به کل یا قسمتی از جامعه تعمیم می دهند.

جمعیت (جامعه آماري): مجموعه تمام عناصري که حداقل داراي یک ویژگی مشترك هستند و در یک زمان مشخص یا موقعیت مناسب، مورد توجه قرار میگیرند را جمعیت یا جامعه آماري میگوییم.

جامعه دانشجویان رشته کامپیوتر یا مجموعه دانشجویان رشته حسابداري در مقطع کاردانی یا وزن تمامی نوزادانی که از این لحظه به بعد در بیمارستانهاي ایران متولد میشوند یا تمامی نقاط درون یک دایره و ... همگی معرف یک جامعه آماري میباشند.

مثال: اگر جامعه آماري را جامعه دانشجویان مقطع کاردانی در نظر بگیریم میتوان دانست و صفاتی از قبیل: قد، وزن، رنگ مو یا هوشدانشجویان مقطع کاردانی را صفت متغیر یا متغیر به حساب آورد.

تذکر: متغیرها به دو دسته کمی و کیفی تقسیم میشوند. متغیرهاي کمی آنهایی هستند که برایشان ابزار سنجش وجود دارد مانند: قد، وزن، سن، مساحت، حجم، درجه حرارت و ... . متغیرهاي کیفی آنهایی هستند که برایشان ابزار سنجش وجود ندارد مانند: رنگ چشم، رنگ مو، مرغوبیت، مهارت، هوش و ... .

تذکر: صفات متغیر کمی خود به دو دسته پیوسته و گسسته تقسیم میشوند. اگر مقادیر متغیر کمی قابل شمارش باشد به آن متغیر کمی گسسته میگوییم و اگر مقادیر متغیر کمی غیرقابل شمارش باشد به آن متغیر کمی پیوسته میگوییم. به عنوان مثال به صفاتی از قبیل تعداد دانشجویان یک کلاس، تعداد اتومبیلهاي شهر تهران، متغیر کمی گسسته و به صفاتی از قبیل طول، وزن، قد، مساحت، زمان، متغیر کمی پیوسته میگوییم.

دسته بندي دادهها و جدول توزیع فراوانی در آمار توصیفی بعد از جمعآوري دادهها، دسته بندي دادهها در یک جدول انجام میگیرد. براي انجام این کار ابتدا نیاز است تا تعاریف زیر را مطرح کنیم: فراوانی: تعداد دفعات تکرار یک شیء و یا عدد را فراوانی آن شیء یا عدد میگوییم و با نشان میدهیم.

جدول توزیع فراوانی: متداولترین جدول آماري به جدول فراوانی معروف است که این جدول شامل دو ستون که یکی نشان دهنده گروهها و دیگري نشاندهنده تعداد دفعات تکرار گروه (فراوانی) میباشد.

سفارش پایان نامه