انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

نوشته شده توسط moshaveranetehran.net   
دسته: انجام پایان نامه | مقالات
نمایش از پنج شنبه, 01 مهر 1395 13:01
بازدید: 386

در حوزه هاي فاقد آمار و یا داراي آمار محدود، نمی توان از توزیع هاي آماري استفاده کرد. در چنین مواردي، یکی از راه حل ها براي برآورد دبی سیل با دوره بازگشت موردنظر، انجام تجزیه و تحلیل سیلاب منطقه اي است، به طوري که بر مبناي دبی متوسط سیل حوزه که از روش هاي مختلفی مانند رابطۀ سطح حوزه و یا روابط بین دبی با بارندگی و خصوصیات فیزیکی پایان نامه حوزه بدست می آید، دبی سیل در دورة بازگشت هاي مختلف، محاسبه گردد. در این روش، آمار دبی هاي حداکثر لحظه اي در حوزه هاي مجاور را که داراي شرایط مشابه از نظر زمین شناسی، پوشش گیاهی و توپوگرافی بوده و مساحت آنها نیز با مساحت حوزة مورد نظر تفاوت زیادي نداشته باشد، در یک دورة مشترك انتخاب می کنیم.

پس از رفع نواقص آماري آنها داده هاي مذکور را با توزیع هاي آماري مناسب پرازش داده و ارقام مربوط به دوره هاي می کنیم، بدین صورت که (Dimensionless) بازگشت مختلف بدست می آید. سپس دبی هاي حاصله را بدون بعد دبی هاي سیلاب مربوط به هر دورة بازگشت، به متوسط دبی سیلاب ها تقسیم می شوند. پس از مرتب کردن دبی هاي

بدون بعد در هر ایستگاه ، میانۀ آنها براي هریک از دوره هاي بازگشت و در ایستگاه هاي مختلف انتخاب شده و انجام پایان نامه روي کاغذ توزیع گمبل رسم می شود سپس دبی متوسط سیل در حوزه هاي مختلف را با توجه به مساحت حوزه هریک از آنها روي محور مختصات انتقال داده و براساس رابطۀ بدست آمده و با توجه به مساحت حوزه فاقد آمار دبی متوسط سیل برآورد می گردد. از حاصلضرب دبی متوسط سیل حوزه در دبی بدون بعد آن براي دورة بازگشت موردنظر، حداکثل دبی

سیل حوزه بدست می آید. مثال زیر روش کار را به خوبی روشن می سازد.

در منطقه اي ، ده حوزه آبخیز در نظر گرفته شده است که با شمارة 1 تا 10 مشخص گردیده اند و مساحت هریک از آنها به همراه تعداد سال هاي آماري موجود، در جدول ارائه گردیده است. حداکثر دبی سیل با دورة بازگشت 20 سال را براي حوزه اي که مساحت آن 1400 کیلومتر مربع بوده و در این منطقه واقع است برآورد کنید.

برآورد رواناب سطحی با استفاده از نفوذپذیری خاك:

قسمتی از باران هنگام رسیدن به سطح زمین در خاك نفوذ می کند. هرچه شدت نفوذ آب در خاك بیشتر باشد، یا پدیده دیگري را نیز به (Infiltration) رواناب به وجود نیامده و یا مقدار آن کم خواهد بود. نفوذ آب به درون خاك است.

(Percolation) دنبال دارد که حرکت آب درون خاك نفوذپذیري خاك ها بستگی به عوامل مختلفی از قبیل دانه بندي، میزان هوموس، ارتفاع آب بر روي خاك، دماي آب، تراکم پوشش گیاهی، شیب زمین، درصد رطوبت قبلی و فشردگی خاك و غیره دارد. هنگامی که خاك خشک است شدت نفوذپذیري یا سرعت نفوذ، حداکثر بوده ولی به تدریج و برحسب زمان کاهش می یابد. این کاهش به صورت یک منحنی پارابولیک است و پس از مدتی، به مقدار ثابت نفوذ منتهی می گردد. شکل منحنی و مقدار ثابت آن بسته به خاك هاي مختلف متفاوت بوده و در خاك هاي شنی مقدار ثابت نفوذ، بیشتر از خاك هاي رسی است. شکل 2 1 تغییرات شدت نفوذ برحسب زمان را هنگامی که شدت بارندگی بیش از شدت نفوذ باشد نشان می دهد. وضعیت اولیۀ خاك به صورت a هر دو مربوط به یک مرتع با خاك شنی لومی می باشند. در منحنی b , a منحنی هاي نتایج را براي یک خاك شنی نشان می c خاك در ابتدا مرطوب است. منحنی ، b خشک بوده در حالی که در منحنی هر دو داراي یک نوع خاك، اولی با پوشش گیاهی خوب و دومی فاقد پوشش گیاهی است. e , d دهد و منحنی هاي


سفارش پایان نامه