انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

نوشته شده توسط moshaveranetehran.net   
دسته: انجام پایان نامه | مقالات
نمایش از پنج شنبه, 01 مهر 1395 12:49
بازدید: 483

انجام پایان نامه در مناطق خشک و نیمه خشک جهان سالانه میلیاردها متر مکعب آب از سطح دریاچه هاي پشت سدها تبخیر و از دسترس خارج می گردد.

در کشور ما ارتفاع تبخیر بطور متوسط حدود 2 متر در سال می باشد و روش ها کاهش تبخیر از اهمیت ویژه اي برخوردار می باشند.

بطور کلی مهمترین طرق کاهش میزان تبخیر به شرح زیر می باشند.

الف - ذخیره آب در مخازن سرپوشیده

ب - توسعه مخازن آب زیرزمینی

ج - انتخاب و طراحی سد در محلی که دریاچه آن با حجم مناسب ، کمترین سطح را داشته باشد

د - استفاده از مواد شیمیائی: از طریق گستردن ورقه هاي یک یا چند مولکولی از یک ماده شیمیائی نظیر هگزادکانول در سطح آب می توان تا حد زیادي از تبخیر و هدر رفت آب جلوگیري نمود. ماده شیمیائی مورد (Hexadecanol) استفاده می بایست بر روي رنگ و مزه آب اثر نگذارد ، غیر سمی و ارزان بوده و همچنین ممانعتی جهت تبادلات گازي

آب ( اکسیژن و گاز کربنیک ) به وجود نیاورد. همچنین پوشش به وجود آمده توسط آن باید آنقدر انعطاف پذیر و محکم بوده که در مقابل نیروي باد مقاومت کرده و نیز پوشش به وجود آمده طوري باشد که شکاف هائی را که در سطح آن ( به سبب سقوط قطره باران ، پرندگان و یا حشرات) به وجود می آید سریعاً ترمیم و پر نماید بهترین مواد که تاکنون مورد استفاده قرار گرفته اند، الکل هاي چرب بوده اند. بطوریکه مصرف 70 گرم در هکتار آنها می تواند حدود یک (Octadecanol) نظیر هگزادکانول و اوکتادکانول ماه دوام داشته و بین 10 تا 60 درصد تبخیر را کاهش دهد.

تبخیر از سطح برف و یخ :

در هنگام تبخیر از سطح برف و یخ ، آب بطور مستقیم از حالت جامد تبدیل به بخار می شود که اصطلاحاً این پدیده تصعید نامیده می شود در شرایطی که اختلاف دماسنج هاي تر و خشک که انحراف حرارتی رطوبت سنجی نامیده می شود. ثابت باشد میزان تبخیر از سطح برف حدود یک پنجم تبخیر از سطح آزاد آب می باشد. باد نیز اثر مهمی بر روي میزان تبخیر از سطح برف دارد. انرژي لازم جهت تصعید برف 2826 الی 2847 کیلوژول بر کیلوگرم می باشد. یکی از روابط مشهور جهت محاسبه میزان تبخیر از سطح برف توسط کازمین هیدرولوژیستروسی به شرح زیر ارائه شده است:

E=(0,18+0,098U10)(es-e2)

در این رابطه :

مقدار تبخیر از سطح برف بر حسب میلی متر در روز، : Eسرعت باد در ارتفاع 10 متري بر حسب متر در ثانیه، : U10 فشار بخار اشباع در سطح و ارتفاع دومتري از سطح برف برحسب میلی بار می باشند. : es و e2 تبخیر از سطح خاك : سطح آبهاي آزاد در یک منطقه معمولاً در صد کوچکی از سطح اراضیرا شامل شده و پوشش برف نیز چند ماهی بیشتر دوام نداشته و با توجه به سرماي زمستانی و تبخیر کم آن، عمده تري منبع تبخیر از سطح خاك و پوشش گیاهی می باشد. تبخیر از سطح خاك، باعث خشک شدن لایه سطحی شده و آب از لایه هاي زیرین در اثر خاصیت موئینگی به طرف بالا حرکت کرده و این عمل تا خشک شدن لایه مشخصی از خاك ادامه یافته و تنها درصد ناچیزي از آب به صورت جذب سطحی ذرات خاك یا رطوبت هیگوسکوپیک در خاك باقی می ماند.

سفارش پایان نامه