انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

نوشته شده توسط moshaveranetehran.net   
دسته: انجام پایان نامه | مقالات
نمایش از پنج شنبه, 01 مهر 1395 12:40
بازدید: 461

1-1 تعریف پایان نامه هیدرولوژي

علم جدید هیدرولوژي در قرون اخیر و بویژه در چند دهه اخیر توسعه فراوانی یافته است. تنها در قرن هفدهم بود که بارندگی حوزه رودسن فرانسه را با حجم آن مقایسه نموده و مشاهده کرد که حدود یک (Pierre Perrault) پیرپرلت ششم بارندگی به صورت جریان رودخانه اي در می آید. هر چند این محاسبه دقت چندانی نداشت ولی مبناي محاسبات  بیلان آبی حوزه ها بود.

امروزه این علم در طراحی و طرز عمل سازه هاي هیدرولیکی نظیر سدهاي ذخیره اي و انحرافی و کانالهاي آبیاري و زهکشی و پل ، مهندسی رودخانه و کنترل سیلاب، آبخیزداري ، جاده سازي ، طراحی تفرجگاه ها ، مسائل بهداشتی و فاضلاب شهري و صنعتی و زمینه هاي زیست محیطی بطور گسترده اي مورد استفاده قرار دارد.

یعنی شناخت تشکیل شده است. براساس تعریف (Logos) به معنی آب و (hydro) کلمههیدرولوژي از دو کلمه یونانی ارائه شده از سوي انجمن فدرال علوم و تکنولوژي آمریکا در سال 1962 ، هیدرولوژي علم مطالعه آبهاي زمین ، منشاء جابجائی و پراکنشآنها، خصوصیات فیزیکی و شیمیائی، ارتباط آب با محیط فیزیکی و شیمیائی ، ارتباط آب محیط نیز هیدرولوژي را ، علمی تعریف کرده (CHOW) فیزیکی و بیولوژیکی و تأثیرات آن روي فعالیتهاي انسانی است. چون که آبهاي سطح زمین از نظر فراوانی و گردش و پراکنده آنها، خواص شیمیائی و فیزیکی و اثرات متقابل بین آنها و محیط، که شامل رابطه آنها با موجود زنده نیز می باشد را مورد بررسی قرار می دهد و معمولاً به بخش هاي جداگانه زیر تقسیم می شود:

مطالعه موارد مشتركهیدرولوژي و هواشناسی اس. : (hydrometeorology)  هیدرومتئورلوژي مطالعه دریاچه ها و بررسی خصوصیت فیزیکو شیمیائی و بیولوژیکی آنها می باشد. : (Limnology)  دریاچه شناسی مطالعه یخ و برف و مسائل یخ شناسی مربوط به یخچال ها و ریزش بهمن می باشد. :(Gryology)  یخ شناسی مطالعه آبهاي زیرزمینی است. : (Hydrogeology)  هیدرولوژي بررسی و مطالعه رودخانه است. : (potamology)  رودخانه شناسی مطالعه دریاها و اقیانوس ها می باشد. :(Oceanography)  اقیانوس شناسی

بدیهی است که در اغلب موارد ، موضوعات فوق به یکدیگر مرتبط بوده و بررسی جداگانه آنها امکان پذیر نیست . لذا معلوم می گردد که هیدرولوژي ، علمی وسیع بوده که خود ارتباط زیادي با سایر علوم دارد. سه مسئله عمده در هیدرولوژي مورد بحث قرار می گیرد: (Linsley) به عقیده لینسلی اندازه گیري ، ثبت و نشر اطلاعات وداده ها تجربه و تحلیل داده ها جهت بسط و گسترش تئوري هاي اساسی کاربرد این تئوریها و اطلاعات در حل مسائل کاربردي

نبوده و معمولاً به جنبه هاي کاربردي منتهی می گردد بدین (Pure science) بنابراین هیدرولوژي جزو علوم خالص معنی که در بسیاري از موارد علاوه بر آشنائی با علوم مختلف و اندازه گیریهاي گوناگون، قضاوت کارشناسی و تجربه کاري نقش بزرگی در هیدرولوژي دارد و به همین لحاظ این علم اغلب به عنوان هیدرولوژي مهندسی و یا کاربردي نامیده می شود.

(Hydrosphere) -2-1 کره آب

کره آب شامل اقیانوس ها، دریاها، یخ هاي قطبی و یخچال هاي کوهستانی ، رودخانه ها ، آبهاي زیرزمینی ، بخار آبا مسفر، رطوبت خاك و بطور کلی تمامی آب هائی است که به صور مختلف در کره زمین و اتمسفر آن وجود دارند. اقیانوس ها و دریاها ، سطحی برابر 361 میلیون کیلومتر مربع داشته که حدود 71 دصد سطح کره زمین را در بر می گیرند. حجم کل آبهاي موجود در اقیانوس ها و دریاها بالغ بر 1370 میلیون کیلومتر مکعب برآورد شده که عمق متوسط

3 درصد ( 35 گرم در لیتر) بوده که / آب در آنها 3800 متر می باشد بطور متوسط میزان املاح موجود در این آبها 5درصد / 10 درصد آن را سولفات ها تشکیل می دهند. 3 / 88/7 درصد از این املاح را کلرور ها بویژه کلرور سدیم و 8 املاح باقی مانده را نیز کربنات ها تشکیل داده اند.

نیز آمده ، آبهاي سطحی شامل دریاچه هاي شیرین با حجم 125000 کیلومتر مکعب، و - چنانچه در جدول شماره ( 1 دریاچه هاي شور با حجمی بالغ بر 10500 کیلومتر مکعب و آب رودخانه ها با حجم کل 1200 کیلومتر مکعب هستند می باشد.

در مورد حجم آبهاي زیرزمینی نیز تخمین هاي متفاوتی از سوي دانشمندان ارائه گردیده است . ورنادیسکی این حجم را 1370 میلیون کیلومتر مکعب تخمین زده است که حدود 60 میلیون متر مکعب آن در لایه پنج کیلومتري از سطح زمین قرار دارد. البته باید توجه داشت که اکثر آبهاي موجود در اعماق را آبهاي شور تشکیل می دهند. بطور کلی آب منطقه تبادل فعال که تا حدود 800 متري از سطح زمین را شامل می شود بالغ بر چهار میلیون متر مکعب برآوردگردیده است . با توجه به موارد فوق مشخص می شود حجم آبی که بشر می تواند مورد استفاده قرار دهد. کمتر از یک درصد آب موجود در کره آب است. اگر چه در مواردي از روش هاي پرخرج نظیر شیرین کردن آب دریاها و یا حمل یخ هاي قطبی به مناطق کم آب استفاده می گردد ولی اعداد جدول شماره( 1 2)نشان می دهند که درصد بسیار کمی از آبهاي جهان به طور مستقیم می

توانند مورد بهره برداري قرار گیرند. در این جدول، درصد آبهاي موجود در کره آبی بر حسب کیفیت آنها از نظر شوري و نیز منجمد یا مایع بودن و بالاخره میزان درصد آب قابل استفاده آورده شده است . بر این اساس، از مجموع آبهاي موجود تنها یکدرصد آن قابل استفاده بوده که 99 درصد از این درصد از / مقدار را آبهاي زیر زمینی تشکیل می دهند. آبهاي جاري رودخانه ها که از دیگر منابع مهم تأمین آب می باشد. تنها 001 درصد از آب قابل استفاده را شامل می شوند.

سفارش پایان نامه