انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

نوشته شده توسط moshaveranetehran.net   
دسته: انجام پایان نامه | مقالات
نمایش از پنج شنبه, 30 ارديبهشت 1395 07:06
بازدید: 631

پي نوشتها

. ١- براي اطلاع بيشتر رجوع شود به:  Tait (1988), p. 24

٢- بر اساس اظهارات رئيس كل سازمان مالياتي كشور، معرفي ماليات بر ارزش افزوده در اولين سال معرفي خود با نرخ ١٠ درصد مي تواند سهم ماليات در توليد ناخالص داخل كشور را به اندازة ٥/٢% بالا ببرد. براي توضيح بيشتر رجوع شود به: شهسوار ، خجسته، دربارة ماليات بر افزايش افزوده، روزنامة اطلاعات، شمارة ٢٢٦٣٤. آبان ماه ١٣٨١ ، ص ١٨

٣- رجوع شود به: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، نماگرهاي اقتصادي، ادارة بررسي هاي اقتصادي، تهران، ١٣٨١.

٤- تأمين كسري بودجة دولت از طريق استقراض از بانك مركزي و خلق پول« پرقدرت » با استفاده از حق قانوني و انحصاري دولت براي چاپ اسكناس، ضمن ايجاد درآمد از طريق حق الضرب، موجب افزايش حجم پول و در نهايت تورم در جامعه مي شود. اين تورم ارزش پولي را كه از طرف مردم نگهداری  می شود كاهش می دهد و بدين وسيله به واسطه ايجاد پول جديد، مالياتی را بر مردم تحميل كرده است كه در اصطلاح به آن     « ماليات تورمي » می گويند.

٥- احمد جعفري صميمي و رشيد شمخال، بررسي اهميت عوامل مؤثر بر ماليات تورمي

، در ايران، مجلة علمي – پژوهشي تحقيقات اقتصادي، دانشگاه تهران، شمارة ٥

. بهار و تابستان ١٣٧٦ ، ص ١٣٥

٦- براي توضيح بيشتر رجوع شود به: احمد جعفري صميمي، طرح جايگزيني ماليات

بر ارزش افزوده براي ماليات شركتها و تأثير آن در درآمدهاي مالياتي دولت در استان

مازندران، سازمان مديريت و برنام هريزي استان مازندران، گروه مطالعات اقتصادي.

و: احمد جعفري صميمي و حسن صال حنژاد، جايگزيني ماليا ت بر ارزش افزوده

براي ماليات بر شركتها و تأثير آن بر بودجة دولت در ايران، مجله بررسيهاي

حسابداري و حسابرسي، دانشكدة علوم اداري و مديريت بازرگاني، دانشگاه تهران،

. سال هفتم، شماره هاي ٢٦ و ٢٧ ، بهار ١٣٧٨

٧- اين تعداد بر اساس اطلاعات موجود تا سال ٢٠٠١ مي باشد. براي اطلاعات بيشتر

.EBIRL, L etall ( رجوع شود به: ( 2001

٨- جعفري صميمي، ( ١٣٨١ )، صفحات ٣٢٨ و ٣٢٩ ، و:

Burke and Meier (1997), pp. 9-23, Ministry of finance of

Macedonia (2000).

٩- وزارت اقتصاد و دارايي، تحليلي بر ماليات بر ارزش افزوده و بررسي مقدماتي

. امكان اجراي آن در اقتصاد ايران، معاونت امور اقتصادي، تهران، ١٣٧٤

١٠ - تحقيقات متعددي در سال هاي اخير نشان داد ه است كه وجود يك نرخ مالياتي

واحد بر ارزش افزوده (بين ١٠ و ٢٠ درصد) با معافيت هاي بسيار كم و مبناي

مالياتي وسيع به مراتب مناسبتر از وجود تعدد نرخ ها و معافيت هاي بيشتر

مي باشد. علت اين امر آن است كه تعدد نرخ ها و معافيت هاي بيشتر باعث كاهش

مبناي مالياتي شده و مشكلات ناشي از جم عآوري درآمد مالياتي را تشديد م يكند.

.Kulis & Miljenovic (1997), p براي توضيح بيشتر رجوع شود به 5

11- SALES TAX CLEARING HOUSE.INC (2001)

١٢ - البته بايد اضافه كرد با توجه به اين كه در حال حاضر در كلية كشورهاي جهان

نرخ صفر درصد ماليات بر ارزش افزوده در مورد صادرات اعمال مي شود و در مقابل

بر واردات ماليات بر ارزش افزوده وضع مي شود و به اصطلاح بر اساس اصل

ماليات وضع مي شود، لذا مبناي (DESTINATION PRINCIPLE) مقصد

ماليات بر ارزش افزوده دقيقًا با كل ارزش افزوده در اقتصاد برابر نمي شود.

١٣ - بنابراين مي توان گفت وسيع ترين نوع ماليات بر ارزش افزوده بر مبناي توليد

ناخالص ملي م يباشد كه در آن بر تمامي كالاها و خدمات توليد شده شامل كالاهاي

مصرفي، سرمايه اي و خدمات ماليات وضع مي شود. چنانچه ماليات بر مبناي توليد

خالص ملي وضع شود آنگاه به بنگاه هاي توليدي اجازه داده مي شود كه ميزان

استهلاك دارايي ها سرمايه اي را از مبناي ماليات بر ارزش افزوده خود كسر كنند.

علاوه بر اين چنانچه ماليات بر مصرف وضع شود در اين صورت به بنگاه اجازه

داده مي شود كه خريد بابت سرمايه گذاري و تجهيزات و ماشين آلات جديد را

از مبناي ماليات بر ارزش افزوده خود كسر كند. اين مبنا در حقيقت محدودترين

مبناي ماليات بر ارزش افزوده مي باشد. لازم به توضيح است كه در حال حاضر

٢ كشورها از مبناي مالياتي وسيع يعني كلية كالاها و خدمات استفاده مي كنند. /٣

همچنين وسعت پاية مالياتي در كشورهاي مختلف با توجه به چگونگي شمول

خدمات در پايه متفاوت است. آنچه مسلم است اين است كه معافيت خدمات از پاية

مالياتي مي تواند اثرات نامساعد بر درآمد ناشي از ماليات بر ارزش افزوده ايجاد

.Cnossen ( كند. براي توضيح بيشتر رجوع شود به ( 1991

14- Additive

15- Subtractive

16- Output

17- Input

18- Tait, (1988) p. 219

١٩ - در پيوست مقاله جزييات روش معمولی حسابداری ماليات بر ارزش افزود ه با يک مثال عددی توضيح داده شده است.

 

٢٠ - بسياري از كشورها مثل كره، اندونزي، زلاندنو، پرتغال و تانزانيا در عمل دريافته اند كه درآمد اولية آنها از اعمال ماليات بر ارزش افزوده بسيار بيشتر از از درآمد اوليه تخمين زده شده بود. براي مثال، در اندونزي ماليات بر ارزش افزوده بر سطح توليد كالاهاي صنعتي در سال اول اجرا توانست درآمد را تقريبًا ٤٥ درصد افزايش دهد. از سوي ديگر، كشورهايي مثل كنيا و فيليپين كه در سال هاي اوليه اعمال ماليات بر ارزش افزوده، كاهش درآمد را تجربه كرده اند، دليل كاهش درآمد را زمان ناكافي براي معرفي اين ماليات و عدم آگاهي در مورد مراحل و نحوة اجراي آن ذكر كرد ه اند. براي اطلاع بيشتر رجوع شود به:

Whitehead (1998); Tait (1991), p. 24.

Assibery - Mensah, G( ٢١ - براي توضيح بيشتر رجوع شود به: ( 1999

.Tait ( ٢٢ - رجوع شود به: ( 1991

منابع و مآخذ

١- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، نماگرهاي اقتصاد ي، اداره بررسي هاي

. اقتصادي، تهران، ١٣٨١

٢- جعفري صميمي، احمد و رشيد شمخال : بررسي اهميت عوامل مؤثر بر ماليات

تورمي در ايرا ن، مجلة علمي - پژوهشي تحقيقات اقتصادي، دانشگاه تهران،

. شمارة ٥، بهار و تابستان ١٣٦٧

٣- جعفري صميمي، احمد و حسن صالح نژاد: جايگزيني ماليات بر ارزش افزوده

براي ماليات برشرکتها و تأثير آن بر بودجه دولت در ايران، مجلة بررسي هاي

حسابداري و حسابرسي، دانشكدة علوم اداري و مديريت بازرگاني دانشگاه

. تهران، سال هفتم، شمار ههاي ٢٦ و ٢٧ ، بهار ١٣٧٨

٤- جعفري صميمي، احمد : طرح جايگزيني ماليات بر ارزش افزوده براي ماليات

شرکتها و تأثير آن  درآمدهاي مالياتی دولت در استا ن مازندرا ن، سازمان

. مديريت و برنام هريزي استان مازندران، گروه مطالعات اقتصادي، ١٣٨٠

٥- سازمان برنامه و بودجه : لايحه برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و

. فرهنگي، سال ١٣٧٨

٦- شهسوار خجسته، عيسي : درباره ماليات بر ارزش افزود ه روزنامه اطلاعا ت،

. ٢٧ آبان، ١٣٨١ ، شمارة ٢٢٦٣٤

٧- وزارت امور اقتصادي و دارايي : تحليلي بر ماليات بر ارزش افزوده و بررسي

مقدماتي امكان اجراي آن در اقتصاد ايرا ن، معاونت امور اقتصادي، تهران،

.١٣٧٤

8- Assibery-Menash, G (1999), The Value Added Tax in Ghana, Public

Budgeting & Finance, Vol 19, No 2, pp. 76-89.

9- Burke, F and F Meier(1997), East Asian Executive Reports, vol 19,

No 4.

10- Cnossen, S (1991), Design Of The Value Added Tax: Lessons From

Experience, A World Bank Symposium, Washington D.C.

11- EBRIL,L ; KEEN, M; BODIN, J; & SUMMERS (2001) THE

MODERN VAT. A THOROUGH ACCOUNT OF THE RAPID

28

SPREAD OF VALUE-ADDED TAX AROUND THE WORLD,

INTERNATIONAL MONETARY FUND, WASHINGTON D.C.

12- Whitehead G (1998), Book-keeping & Accounting, 4th edition,

Financial Times Professional Limited, Great Britain.

13- kulis, D; and Z. Miljenovic (1997), Estimate Of Revenues From The

Value Added Tax In The Republic Of Croatia, Institute Of Public

Finance, occasional paper No. 2, Zagreb, Croatia.

14- Ministry Of Finance Of Macedonia (2000), Tax System Reform,

Macedonia.

15- Sales Tax Clearing House INC (2001), VALUE ADDED TAXES

AROUND THE WORLD. SEE ALSO: http://thestc.com/VAT.stm

16- Tait, A (1988), Value Added Tax, International Monetary Fund,

Washington, D.C.

17- Tait, A(1991),Value Added Tax: Administrative and Policy Issues,

Occasional Paper, IMF, No. 88. International Monetary Fund,

Washington D.C.

18- Tanzi,V; and H. Zee (2000), Tax Policy For Emerging Markets:

Developing Countries, National Tax Journal,June.

19- THE HERITAGE FOUNDATION (2002), INDEX OF

ECONOMIC FREEDOM, WASHINGTON D.C. SEE ALSO:

http://www.heritage.org

20- THE HERITAGE FOUNDATION (2003), INDEX OF ECONOMIC

FREEDOM, WASHINGTON D.C.__

 

سایر سایتهای اینترنتی

پایان نامه,انجام پایان نامه,پایان نامه حسابداری,پروژه مالی حسابداری,انجام پایان نامه حسابدرای

برای دانلود مقاله کلیک کنید

سفارش پایان نامه