انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

نوشته شده توسط moshaveranetehran.net   
دسته: انجام پایان نامه | مقالات
نمایش از شنبه, 25 ارديبهشت 1395 07:44
بازدید: 648

بلوک

واحد مسکونی

زن بیکار

زن محصل

 زن شاغل

 زن !0 ساله

زن با سواد

 زن 6 ساله و

 زن 65ساله

زن 15 تا 64 سال

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

103

0

75

14

199

179

221

29

142

3

87

0

58

13

181

162

198

29

126

4

23

0

16

0

50

41

54

6

38

5

36

0

15

8

65

47

70

14

45

جمع

249

0

164

35

495

429

543

78

351

 

بلوک

زن0تا 14 سال

 زن بیکار

مرد بیکار

مرد محصل

مرد شاغل

مرد 10 ساله

مرد با سواد

مرد 6 ساله

مرد 65 ساله

1

0

0

0

113

113

113

113

113

0

2

77

248

7

120

111

238

232

261

27

3

60

215

8

54

76

157

157

172

20

4

17

61

1

21

27

50

46

56

7

5

15

74

0

19

30

66

58

68

11

جمع

169

598

16

327

357

624

606

670

65

 

بلوک

مرد6 تا 15 سال

مرد 0 تا 14

مرد کل

خانوار دسته

خانوار غیر ساکن

خانوار ساکن

جمعیت

بیکاران

شاغلان

1

113

0

113

1

0

0

113

0

113

2

185

67

279

1

0

140

527

7

125

3

113

59

192

0

0

110

407

8

89

4

37

20

64

0

0

37

125

1

27

5

45

18

74

0

0

44

148

0

38

جمع

493

164

722

2

0

331

1320

16

392

 

شماره بلوک

باسوادان

محصلین

جمعیت 6 ساله

جمعیت 10 ساله

جمعیت 0 تا 14

جمعیت 15 تا 64

جمعیت 65 سال

مساحت

بعد خانوار

1

113

113

113

113

0

113

0

20614.51

0.00

2

411

195

482

437

144

327

56

55302.21

3.76

3

319

112

370

338

119

239

49

36924.26

3.70

4

87

37

110

100

37

75

13

26277.39

3.38

5

105

34

138

131

33

90

25

20547.37

3.36

جمع

1035

491

1213

1119

333

844

143

159665.73

3.99

پایان نامه, انجام پایان نامه,پایان نامه شهرسازی,انجام پایان نامه شهر سازی,کارگاه تاسیسات,pop gis

برای دانلود فایل مقاله کلیک کنید

سفارش پایان نامه