انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه 

پایان نامه‏ حسابداری

انجام پایان نامه‏ ارشد حسابداری

بومي سازي آئين نامه نظام پيشنهادات در گروه مكانيك
طرح هدف :
اين آئين نامه تلاش دارد با استفاده از اين ابزار و ترويج آن مشاركت دانشجويان و اعضاي گروه مكانيك را در راستاي
1-توسعة فرهنگ مشاركت و استفاده از تجارب و افكار اعضاي گروه مكانيك
2-توسعة فرهنگ كار گروهي
3-افزايش كيفيت آموزشي
4-ارتقاء سطح علمي گروه مكانيك
5-بهبود رفاه دانشجويي
6-توسعة امكانات گروه مكانيك
7-ايجاد محيط شاداب آموزشي
8-اهتمام به امور فرهنگي
فراهم آورد .

حدود كاربرد :
پيشنهاد : عبارت است از يك راهكار ، ايده ، يا طرح اجرايي در راستاي اهداف تعريف شده كه توسط يكي از دانشجويان يا اعضاء گروه مكانيك ارائه گردد .

نظام پيشنهادها :
سيستمي به منظور جمع آوري و بررسي پيشنهادهاي اعضاء گروه مكانيك ، تعيين پاداش ، پيگيري اجراي آنها در راستاي طرح هدف .

1-كميتة عالي راهبري بهره وري
رياست : مدير گروه مكانيك
اعضاء : نماينده اي از اساتيد ، نماينده اي از روساي كميته هاي اجرائي دانشجويي .
2-كميتة راهبري نظام پيشنهادها :
رياست : معاون گروه مكانيك با نمايندة تام الاختيار مدير گروه
اعضاء : نمايندة اساتيد ، روساي كميته هاي اجرايي دانشجويي ، كارمندان اداري گروه
3-كميته هاي اجرائي نظام پيشنهادها :
1-كميتة اداري (اعضاء آن معاون گروه مكانيك ، كارمندان گروه)
2-كميتة اساتيد .
3-كميتة دانشجويي سالهاي متفاوت مشتمل بر
كميته دانشجويان سال اول
كميتة دانشجويان سال دوم
كميتة دانشجويان سال سوم
كميتة دانشجويان سال چهارم
كميتة دانشجويان سال چهارم به بالا
4-تيم هاي مشاركت :
افرادي كه به فراخور فعاليت ها و ماهيت كار جهت پياده سازي نظام پيشنهادات و اجراي پيشنهادها از طرف كميته هاي اجرايي از ميان داوطلبين انتخاب و به فعاليت خواهند پرداخت .
5-ليست شناسنامه مسائل واحدها :
مسائل ، مشكلات و موضوعات داراي اولويت كميته ها كه به منظور تقويت اثربخشي پيشنهادها توسط خود آنها در طول ترم به دبير نظام پيشنهادات ارائه مي شود .
 
مسئوليت ها
1-كميته عالي راهبري بهره‌وري :
-    سياستگذاري و ارائة خط مشي ها
-    اولويت بندي استقرار مكانيزمهاي بهره‌وري
-    تحليل و ارزيابي عملكرد اجرائي مكانيزمهاي بهره‌وري
-    تعيين نظام انگيزشي در راستاي حفظ ، نگهداري و قوام نظام
2-كميتة راهبري نظام پيشنهادها (5s)
-    طراحي و تدوين برنامة عملياتي هر ترم (برنامه هدف) و ارائة آن به كميته عالي
-    تعيين بودجة هر ترم نظام پيشنهادها
-    پشتيباني و نظارت بر عملكرد نظام پيشنهادات
-    تاييد نيازهاي آموزشي اعلام شده كميته هاي اجرائي و پي گيري برگزاري دوره هاي آموزشي
-    تائيد و تصويب پرداخت پاداشتهاي نظام پيشنهادات و برآورد ميزان پاداش
-    تعيين تكليف نهائي پيشنهادها و نظارت و پي گيري اجراء آنها و تصميم‌گيري در خصوص چگونگي اجراء و اولويت بندي و زمان بندي اجراء پيشنهادهاي تصويب شده .
-    ارزيابي عملكرد كميته هاي اجرايي . دريافت گزارش ماهيانه از ميزان تحقق برنامه‌ها و پيشنهادات
-    ارائه گزارش هر ترم از فعاليت كميتة راهبري نظام پيشنهادات به كميتة عالي بهره‌وري .

تقسيم بندي مسئوليت ها در كميته هاي اجرايي دانشجويي :
1-رئيس كميته
-    مسئول اجرايي پيشنهادات در حوزه كميته خويش ، پيگيري و پشتيباني برنامه ها .
-    كنترل و هماهنگي فعاليت اعضاء و تعيين نحوة مشاركت تيم ها و دانشجويان داوطلب .
-    شناسائي موانع ارتقاء سطح علمي و مشكلات كيفيت‌ آموزشي ، نارساييها و تهية شناسنامه و اولويت بندي مسائل در حوزة خويش
2-مسئول فرهنگي
-    مسئول اجراي طرح هاي آموزش تبليغاتي در محدودة كميته
-    هماهنگي جهت اجراي طرح آموزشي تبليغاتي
-    طراحي و تهية برشورها و پوسترهاي آموزشي
-    تبليغ در جهت توسعة فرهنگ مشاركت


انجام پایان نامه

، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 دانلود مقاله | انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه