انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه 

پایان نامه‏ حسابداری

انجام پایان نامه‏ ارشد حسابداری

فصل اول: معرفی شرکت تجاری

            شرکت مدنی
تعریف شرکت
            شرکت تجاری                            تعدد شرکاء
                                الف) همکاری دو یا چند نفر
            عناصر تشکیل دهنده شرکت                    آوردن حصه
                                  ب) ماهیت حقوقی شرکت
خصایص شرکت تجاری
                                    الف) مفهوم سود
            جستجوی سود  و تقسیم آن میان شرکاء
                                    طرز تقسیم سود و زیان

فصل دوم: شخصیت حقوقی شرکت تجاری
                شرکتهای تجاری دارای شخصیت حقوقی
اعطای شخصیت حقوقی                الف) نظریات راجع به شخصیت اشخاص حقوقی
                            1. نظریه واقعی بودن شخصیت حقوقی
                            2. نظریه فرضی بودن شخصیت حقوقی
                            3. نظریه دارایی اختصاصی
مبنای حقوقی شخصیت حقوقی
                            ب) ماهیت شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری
                 آغاز شخصیت حقوقی شرکت
                                الف)فایده بقای شخصیت حقوقی شرکت
                تبدیل شرکت تجاری        ب) جواز تبدیل شرکت
                                ج) جواز تبدیل صحیح شرکت
                ادغام و تجزیه شرکتها
                پایان شخصیت حقوقی
                حدود شخصیت حقوقی شرکت و خطرهای آن


                    
اسم شرکت
                        دارایی شرکت
نتایج شخصیت حقوقی شرکت        اهلیت شرکت        الف) مفهوم اقامتگاه
                        اقامتگاه شرکت        ب)نحوه تعیین اقامتگاه
                                        ج) شرایط تغییر اقامتگاه
    
                                الف) مفهوم و فایده تابعیت شرکت تجاری
                        تابعیت شرکت
                                ب) طرز تعیین تابعیت شرکتهای تجاری
                                    1. تعیین تابعیت در حقوق تطبیقی
                                    2.تعیین تابعیت در حقوق بین المللی
                                    3.  تعیین تابعیت در حقوق ایران
                                ج) تغییر تابعیت شرکتفصل سوم: انواع شرکتهای تجاری

                        1. شرکت تضامنی
    2. شرکت نسبی
                        3. شرکت با مسئولیت محدود
معرفی انواع شرکتهای تجاری        4. شرکت سهامی خاص
                        5. شرکت سهامی عام
                        6. شرکت مختلط غیر سهامی
                        7. شرکت مختلط سهامی
                        8. شرکتهای تعاونیطبقه بندی شرکتهای تجاری

                    الف) طبقه بندی بر اساس مسئولیت شرکا
                    ب) طبقه بندی بر اساس طرز تشکیل شرکتها
                    ج) طبقه بندی بر اساس قابلیت انتقال حصه شرکاء
طبقه بندیهای ممکن        د) طبقه بندی بر اساس موضوع شرکتها
                    هـ) طبقه بندی بر اساس صاحبان سرمایه
                    و) طبقه بندی بر اساس تابعیت شرکتها
                            1. شناسایی شخصیت حقوقی شرکتهای خارجی
                            2. حقوق شرکتهای خارجی در ایران
                            3. قانون حاکم بر شرکتهای خارجی

طبقه بندیهای معمول
فصل اول: تشکیل شرکت
                            شرایط ماهوری قرار داد شرکت
            انعقاد قرار داد شرکت            الف) رضایت شرکا وخصایص
                                    ب)اهلیت شرکا
ج)موضوع شرکت
    1. آورده های شرکت
    2. فعالیت شرکت
                            شرایط شکلی قرار داد شرکت
                                    الف) ضرورت قرار دادکتبی
                                    ب)مندرجات قرار داد شرکت
                                    ج) نضر قرار داد شرکت
    قواعد تشکیل شرکت    
                        شرایط الزامی تشکیل شرکت
شرایط دیگر تشکیل شرکت
             ثبت شرکت رد مرجع ثبت شرکتها
                    الف) ضرورت ثبت شرکت
ب) تشریفات ثبت شرکتها
    1. ثبت شرکتهای ایرانی
    2. ثبت شرکتهای خارجی


انجام پایان نامه

، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 دانلود مقاله | انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه