انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

پایان نامه‏ اقتصاد

انجام پایان نامه‏ ارشد اقتصاد


برآورد تاثير مرگ ومير هاي ناشي از سوانح و تصادفات رانندگي روي اميد به زندگي در بدو تولد وبار اقتصادي ناشي از آن


 

 
مقدمه
افزايش شتابان تعداد تصادفات رانندگي ومتعاقباً افزايش مرگ ومير ناشي از اين سوانح وتصادفات درسالهاي اخير،توجه بسياري از مسئولين وبرنامه ريزان کشور را به خود معطوف کرده است.نرخ رشد تصادفات رانندگي و مرگ ومير ناشي از اين سوانح وتصادفات درسالهاي اخيربه طور فاجعه آميزي افزايش يافته وباعث صدمات ولطمات جبران ناپذيري بر مناسبات اقتصادي واجتماعي کشورشده است.
مرگ وميرهاي ناشي ازسوانح وتصادفات رانندگي در سالهاي اخيرباتوجه به ابعاد وسيع مسئله چندان که بايد مورد توجه قرارنگرفته است وتا کنون برآورددقيقي در مورد هزينه هاي اقتصادي مرگ وميرهاي ناشي ازسوانح وتصادفات رانندگي نشده است.با توجه به آثار منفي که اين مرگ وميرها در بلند مدت مي تواند بر اقتصاد کشور به جاي گذارد لزوم کنترل اين مرگ وميرها نيز ضرورت پيدا خواهدکردوبراي  شفاف ترشدن بعدفاجعه آگاهي از بار اقتصادي اين مرگ وميرها برپيکرة اقتصادي کشور ضرورتي انکار ناپذير خواهد داشت.تحقيق حاضر تلاشي است در جهت رسيدن به اين اهداف وبرآورد بار اقتصادي مرگ وميرهاي ناشي ازسوانح وتصادفات رانندگي در سال 1381.
سوانح وحوادث رانندگي تهديدي جدي براي سلامتي انسانها در سراسر دنيامي باشد.در کشورهاي  توسعه يافتة صنعتي راهکارهاي مقابله با سوانح وحوادث با دقت وحساسيت بررسي شده است ولي در کشورهاي درحال توسعه اينگونه نيست (Soori&Nagavi,p:1).
    اميد به زندگي در بدوتولد يكي از شاخص هاي توسعه يافتگي كشورها به شمار مي آيد و يكي از اهداف برنامه ريزان براي توسعه, افزايش اميد به زندگي در بدو تولد است. شاخص هاي تعيين كننده اميد به زندگي دربدو تولد , ميزان هاي مرگ‌ و مير ويژه سني مي باشد. هر چه ميزان‌هاي مرگ‌ و مير در سنين پايين مخصوصاً سنين زير 5 سال كمتر باشد اميد به زندگي روبه فزوني خواهد گذاشت و مرگ‌و مير در سنين 5 سال در كشور ما تا حد زيادي تحت كنترل درآمده  است, اما هنوز فاصله زيادي با كشورهاي توسعه يافته دارد. عامل مهم ديگري كه اميد به زندگي را تحت تاثير قرار مي دهد مرگ‌ و مير جوانان و افراد ميانسال است. با توجه به اينكه مرگ‌وميرهاي ناشي ازسوانح و تصادفات رانندگي بيشتر سنين مياني و پايين را تحت تاثير قرار مي دهند, تاثير منفي اين مرگ‌وميرهاي روي اميد زندگي در بدو تولدودر نتيجه روي اقتصاد وجامعه اجتناب ناپذير خواهد بود. 
 اهميت پژوهش:
    واقعة مرگ ومير در سنين متفاوت از اهميت زيادي برخوردار است وآگاهي ازشاخصهاي مربوط به آن براي برنامه ريزان کشور ضرورتي انکار ناپذير دارد.امروزه‌ سلامت‌ محور توسعه‌ پايدار محسوب‌ مي‌شود و سرمايه‌گذاري‌ در بخش‌ سلامت‌ سريعترين‌ و آسانترين‌ راه‌ براي‌ کاهش‌ فقر در جامعه‌ محسوب‌ مي‌شود.
امروزه توجه خيلي کمي به هزاران زندگي که دراثر تصادفات، بي رحمانه از دست مي رود مي شود. جامعة بهداشت عمومي، تصادفات رانندگي را به عنوان يک علت اصلي براي از دست دادن زندگي بارورومولدوهمچنين يک علت براي هزينه هاي بالاي مراقبتهاي بهداشتي ودرجه زيادي ازناتواني جسمي مي داند.از نظر تاريخي نيز به علت داشتن علل متنوع، از تصادفات به عنوان يک مسئلة مهم بهداشت عمومي غفلت شده است وجوامع وحکومتها اين علل را به عنوان علل قابل قبول براي مداخلات بهداشتي درک نکرده اندوبه اين مسئله که از طريق تلاشهاي سازمان يافته در يک جامعه مي توان از اين آسيبها جلوگيري کرد به شکل محدودي مورد توجه قرار گرفته است.تحليلهاي اخير در ارتباط با انتقال جمعيتي وانتقال اپيدميولوژيکي ومطالعات انجام شده از جمله مطالعات بانک جهاني  وسازمان بهداشت جهاني (WHO)علل آسيبها وصدمات را در سطح ملي وجهاني تا حدودي برجسته کرده اندولي به علل کليدي اين مسائل کمترتوجه شده است Sethi&Zwi,p:412) (.
 با توجه به تاثير زياد مرگ‌ومير هاي ناشي ازسوانح و تصادفات رانندگي  روي شاخص‌هاي مرگ‌ومير بخصوص اميد به زندگي در بدو تولدواقتصاد کشور و عدم توجه به اين مرگ‌وميرها, لزوم توجه به آثار اين مرگ‌ وميرها ضروري است. كاهش اميد به زندگي آثار اقتصادي و اجتماعي سوئي براي جامعه به ارمغان مي‌آورد . نكته مهم  اين است كه اين مرگ وميرها بيشتر جنس مذكر وسنين پائين راکه قشر فعال جامعه محسوب مي شوند تحت الشعاع قرار مي دهد وكنترل وبه حداقل رساندن اين  مرگها آثار اقتصادي – اجتماعي وجمعيتي مثبتي خواهد داشت.آگاهي ازميزان تاثير اين مرگ وميرها روي اميد به زندگي در بدو تولدومحاسبه نفر سالهاي عمر از دست رفته ناشي از اين مرگ وميرها به پژوهشگران وبرنامه ريزان کمک خواهد کرد تابا ديد باز تري به عواقب اقتصادي- اجتماعي اين مرگ وميرها بنگرند.   

 
 اهداف پژوهش:

    هدف کلي پژوهش     برآورد تاثير مرگ و ميرهاي  ناشي از سوانح وتصادفات رانندگي روي اميد به زندگي در بدو تولدومحاسبه بار اقتصادي ناشي ازاين مرگ وميرها در سال1381 است.

 
4-1- ادبيات موضوع

درمجموع در سال1990 تعداد9611000سال به دليل مرگهاي زود هنگام در ايالات متحدة آمريکا از دست رفته است.بيشترين تعداد سالهاي از دست رفته مربوط به سرطان، خودکشي وديگرکشي، بيماريهاي قلبي وتصادفات رانندگيبوده است. تصادفات رانندگي با1340000سال عمر تلف شده، رتبة چهارم را به خود اختصاص داده است.اين تعداد سالهاي عمر از دست رفته 94/13 درصد کل سالهاي عمر از دست رفته در اثر مرگ وميرهاي زود هنگام مي باشد.
به گزارش سازمان جهاني بهداشت (WHO)، در سال1998 در سطح جهان، در اثر صدمات ناشي از سوانح وتصادفات رانندگي38848625 نفرسال عمر توأم با معلوليت وناتواني جسماني (DALY) داشته ايم. در سال1998 نهمين علت از دست رفتن سالهاي عمر،معلوليت وناتواني جسماني در اثر صدمات ناشي از سوانح وتصادفات رانندگي بوده است. سازمان جهاني بهداشت پيش بيني كرده است كه در سال2020 تعداد سالهاي توأم با معلوليت وناتواني جسماني به علت صدمات ناشي از سوانح وتصادفات رانندگي از رتبه نهم به رتبه سوم خواهد رسيد. به گزارش سال2003 سازمان جهاني بهداشت از نظر اقتصادي صدمات ناشي از سوانح وتصادفات رانندگي  در                                               كشورهاي با درآمد پايين يك درصد، كشورهاي با          درآمدمتوسط5/1درصدودركشورهايبادرآمدبالا2درصدتوليدناخالص داخلي (GNP) اين كشورها است.
براساس برآوردهاي سازمان جهاني بهداشت هزينه هاي مستقيم سوانح وتصادفات رانندگي حدود518 مليارد دلار در سال مي باشد.ازاين مقدار65مليارددلار مربوط به كشورهاي بادرآمد پايين است.
نتايج برآوردها نشان مي دهد كه هزينه هاي سالانه سوانح وتصادفات رانندگي در اتحاديه اروپا 180مليارد يورو معادل207 مليارد دلار مي باشد.اين هزينه ها به روش فراگير محاسبه شده اند ، دراين روش تمام هزينه هاي مستقيم وغير مستقيم سوانح وتصادفات رانندگي درنظر گرفته شده است(Peden & et all p:6).
برآورد ديگري در ايالات متحده امريكابراي سال2000 انجام شده كه نشان مي دهد هزينه هاي سوانح وتصادفات رانندگي حدود230 مليارد دلار درسال مي باشد. اين برآورد به روش توليد از دست رفته انجام شده است. (Peden & et all p:6).


به گزارش سازمان بهداشت جهاني در سال 2001تعداد 1194115 نفر در اثر سوانح وتصادفات رانندگي جان خود را از دست داده اند.در اين ميان سهم مرگ ومير ناشي از سوانح وتصادفات رانندگي مردان، 848234 نفر وسهم مرگ ومير زنان، 345881  نفر بوده است.بيشترين تعداد مرگ ومير ناشي از سوانح وتصادفات رانندگي در اين سال700568 نفر(59 درصدکل مرگ وميرهاي ناشي از سوانح در جهان)در منطقةآسياي جنوب شرقي رخ داده است.ميزان مرگ وميرمردان وزنان در اين سال 1975/0 درهزار بوده است.ميزان مرگ ومير مردان 2785/0 درهزار وميزان مرگ ومير زنان 1153/0 در هزار بوده است.
ميزان مرگ ومير ناشي از سوانح وتصادفات رانندگي در ايران در سال1381 برابر با3322/0 در هزار بوده است اين رقم براي مردان5329/0 در هزار وبراي زنان1259/0 درهزار بوده است. مقايسة ميزانهاي مرگ ومير ناشي از سوانح وتصادفات رانندگي درسال1381کشور با مناطق مختلف جهان در سال2001 نشان مي دهدکه ميزانهاي مرگ ومير ناشي از سوانح وتصادفات رانندگي و تفاوت اين ميزانهاي مرگ ومير بين مردان وزنان کشور، بيشتر ازميزانهاي مرگ ومير مربوط به کل جهان وتقسيم بنديهاي مختلف جهان،به استثناي منطقة آسياي جنوب شرقي بوده است.
    به گزارش سازمان پزشکي قانوني کشور در سال1378تعداد15045 نفر براثر تصادفات رانندگي جان خود را از دست داده اند. به گزارش همين سازمان تعداد مرگ ومير ناشي از تصادفات رانندگي در سال1381 به21873 نفر رسيده است. اين تعداد مرگ ومير 7/5درصد کل مرگ وميرهاي کشور راتشکيل مي دهد.توزيع سني وجنسي مرگ ومير ناشي از تصادفات رانندگي در ايران در سال 1381 در جدول1 نشان داده شده است.
 

دول1:تعداد مرگ ومير ناشي از سوانح وتصادفات رانندگي به تفکيک گروههاي سني وجنس درسال1381
گروههاي سني    مردوزن    مرد    زن
0-4    970    782    188
5-14    3431    2774    657
15-29    6346    5192    1154
30-44    4655    3788    867
45-59    2875    2330    545
60-69    1502    1136    366
70-79    1679    1454    225
80+    415    329    86
جمع    21873    17785    4088
   
                منبع:سازمان پزشکي قانوني کشور _گروه آماروخدمات رايانه اي


    «متأسفانه تاکنون برآورد شفافي از هزينه هاي ناشي ازحوادث ترافيکي در ايران که بتوان به دقت واعتبارآن اعتماد داشت منتشر نشده است.در اين زمينه به برخي از اعداد مي توان اشاره کرد.
    براساس گزارشهاي کارشناسان امور سالانه بالغ بر550مليارد تومان خسارت ناشي از حوادث رانندگي به کشور تحميل مي شود.

چارچوب نظري
تئوري انتقال جمعيتي:
تئوري انتقال جمعيتي رانخستين بار«وارن تامسون» در سال1929ارائه کردکه« فرانک نوتشتاين»  و«بلاکر»  به ترتيب در سالهاي  1945 و 1947 به تکميل آن پرداختند.صاحبنظران مختلف طبقه بنديهاي گوناگوني از مراحل انتقال جمعيتي ارائه داده اند.به طورکلي جمعيت شناسان هنگام بحث از مراحل انتقال جمعيتي هميشه دو مرحلة اصلي يعني حرکت از مرگ ومير وباروري بالا به مرگ وميروباروري پايين را در نظر داشته اند وسعي دارند ميزانهاي مواليد ومرگ ومير جوامع رادر قبل از مرحلة انتقال،در جريان انتقال وپس از انتقال مشخص نمايند(حسيني،1379،ص92).
 تئوري انتقال جمعيتي برگرفته ازتجربيات کشورهاي پيشرفتة صنعتي است وتغييرات باروري ومرگ ومير در کشورهاي مختلف را توصيف وتبيين مي کند. بخشي ازتئوري انتقال جمعيتي، انتقال جمعيتي کشورهاي توسعه يافته راتبيين مي کند وبخشي ديگر آيندةکشورهاي در حال توسعه راپيش بيني مي کند.
انجام پایان نامه

، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

سفارش پایان نامه