انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه 

پایان نامه‏ اقتصاد

انجام پایان نامه‏ ارشد اقتصاد

مقدمه :
آنچه براي من جذاب است سهولت نيست ، دشواري هم نيست ،  بلكه دشواري رسيدن به سهولت است .
                                                           شاعره مصري ـ انسي الحاج

        در دنياي رقابتي امروز ، كيفيت به مهمترين موضوع مورد توجه توليد كنندگان و تامين كنندگان تبديل شده است . از ويژگي هاي مهم سالهاي اخير ، جهاني شدن امور و پيشرفت و حركت د رجهت به استاندارد در آوردن نظامها و فعاليتهاست . اين روند بويژه با اقدام سال 1987 سازمان بين المللي استاندارد در تهيه و تدوين استانداردهاي موسوم به سري ISO 9000 شدت يافته است . از ويژگي اين استانداردها ، تمركز و دقت كافي آنها به ايجاد هماهنگي كامل بين تكنيكها و مفاهيم كنترل كيفي در سطحي جامع و فراگير است . در اين ارتباط علاقه شركتهاي صنعتي و بازرگاني به سري استانداردهاي ISO 9000 كه در اصل شامل استانداردهاي مديريت و تضمين كيفيت است ، دال بر افزايش آگاهي شركتها در اين زمينه است . اين استانداردها ، مديران سازمانها را در اتخاذ و اجراي مجموعه تغييراتي كه با هدف افزايش كيفيت اعمال    مي شوند ، ياري مي دهند .
        سري ISO 9000 آنچنان وسيله جوامع و شركتهاي مختلف مورد توجه قرار گرفته است كه اساس و بنيان استانداردهاي ملي آنها را دچار تحول و دگرگوني وسيعي نموده است . شايد يكي از عواملي كه موجب پذيرش همه جانبه اين استاندارها شده است . ناشي پذيرش آنها توسط جامعه اروپا است . بعلاوه گات يا سازمان تجارت جهاني (WTO) نيز ايجاد استانداردهاي بين المللي و ويژه ISO 9000 را توصيه مي كند . از سوي ديگر سري استانداردهاي ISO 9000 به طور جامع و فراگير كليه مفاهيم مديريت و راهبردهاي كيفي و نيز مدلهاي مناسب براي تضمين كيفيت را شامل ميگردد . اين استانداردها با برخورداري از ساختاري مناسب به گونه اي تركيب يافته اند كه ميتوان آنها بر اساس يك روش ساده شماره گذاري به خاطر سپرد . اين ويژگي استانداردهاي سري ISO 9000 پيامدهاي جالب توجهي براي بازارهاي تجاري ـ صنعتي جهان داشته است .
        استانداردهاي ISO 9000  در ارتباط با نظام كيفيت ، مبناي مناسبي را براي اجراي نگرش مديريت كيفيت جامع (IQM) فراهم مي آورند . با اين حال ، اجراي اين استانداردها ، مستلزم آن است كه توليد كنندگان و تامين كنندگان يك نظام مدون و سازمان يافته كيفي را به عنوان وسيله اي براي تضمين تطابق فرآورده يا خدمات خود با مشخصات تعيين شده ،‌به مورد اجرا بگذارند و با ابزارهاي لازم كه يكي از آنها مميزي كيفيت است از صحت آن مطمئن شوند . استفاده از سري استانداردهاي ISO 9000 به عنوان يك استاندارد بين المللي در اجراي نظامهاي كيفي ، با وجود آنكه به علاقه و خواست شركتها و جوامع بستگي دارد ، اما از روحيه اي بازار گرايانه نيز برخوردار است .
        در اين ميان نبايد فراموش كرد كه تنها اكتفا به توليد فرآورده ها يا خدمات با كيفيت ، كافي نيست ، بلكه سازمانها بايد بتوانند به مشتريان خود نشان بدهند كه كيفيت فرآورده ها و خدماتي كه آنها توليد مي كنند ، چگونه تضمين ميگردد . بنابراين مستند سازي روشهاي تضمين كيفيت ، مهمترين اصل در افزايش توان نظام كيفي سازمانهاست . از اينرو ، عناصر نظام كيفي را بايد مستند نمود . بر اساس يك روش مناسب و سازگار با مدل انتخاب شده ، براي تضمين كيفيت فرآورده ها و خدمات آنها را به كار گرفت ، راهنماهاي اصول كيفيت ، روشهاي كاري ، شرح مشاغل ، ارزيابي گزارشات و ساير مدارك مربوط به كيفيت فرآورده را شامل مي گردد كه بايد دقيقاً مورد توجه قرار بگيرند .
        از سوي ديگر بسياري از كارشناسان ، معتقدند كه ISO 9000  ، توطئه اي از پيش طراحي شده براي جلوگيري از ورود كالاهاي توليدي كشورهاي در حال توسعه به بازار كشورهاي پيشرفته صنعتي است .
        در اروپا استفاده از استانداردهاي ISO 9000 با هدف تدارك يك مجموعه واحد از استانداردهاي كيفي واحد ، براي تسهيل اتحاد اقتصادي در ميان كشورهاي جامعه اروپا مطرح است . اين واقعيت ، شركتهاي ايراني و شركتهاي جوامع در حال توسعه را با چالشي بزرگ مواد ساخته و از سوي ديگر فرصتي مناسب براي افزايش حجم تجارت بين المللي رافراهم آورده است . زيرا از ميان دو تامين كننده كه همگي مطابق با مفاد يك قرارداد مشابه فعاليت ميكنند ،‌آنكه از استانداردهاي تعيين شده وسيله سازمان بين المللي استانداردها تبعيت ميكند ، نسبت به ساير رقباي خود توان رقابتي بيشتري برخوردار خواهد بود . بنابراين مي توان ادعا نمود كه رعايت استانداردهاي سري ISO 9000 براي شركتهاي ايراني فرصتي استثنايي جهت ورود به بازارهاي جهاني رافراهم مي آورند ، بطوريكه عدم رعايت آنها بخت موفقيت در صحنه رقابتهاي بين المللي را از اينگونه شركتها سلب كرده و آنها را با مشكلات جدي مواجه مي سازد .
        در حقيقت توجه به اينگونه استانداردها و تلاش ، براي تامين پيش شرطهاي آنها براي شركتهايي مثل شركتهاي ايراني ، مشكلات بسياري را به آنها تحميل مي كند. با وجود اين ، حركت در جهت خصوصي سازي و تلاش براي ورود به بازارهاي جهاني و مطرح شدن مجدد عضويت ايران درگات ، تمهيداتي است كه مي توان با استفاده از آنها با پيامدها و اثرات ناشي از رقابتهاي جهاني به مقابله برخاست . زيرا سياستهاي حمايت از بازارهاي داخلي و محدوديتهاي گمركي كه تا به امروز اعمال ميشدند را ديگر نمي توان بيش از اين ادامه داد . در اين ارتباط ، شركتهاي ايراني نبايد پيش از اين حمايت هاي دولتي متكي باشند . بر عكس بايد به طور جدي در پي افزايش كيفيت و ارتقاء توان نظامهاي كيفي خود باشند .
        از اينرو ، در اينجا بايد تاكيد نمود كه مديريت كيفيت جامع ، بدون اينكه در پي بهبود مستمر و پايدار باشد به سفري بدون مقصد مي ماند كه جزء اتلاف انرژي سازمانها ره آورد ديگري نخواهد داشت . در شرايطي كه مديريت كيفيت جامع هدف تلقي شود ، ISO 9000  مي تواند به عنوان نقطه آغازين اين مسافرت به كمك مديران بيايد .
        امروزه ، تعداد بسيار زيادي از استانداردهاي مربوط به توليد فرآورده در سراسر جهان مورد توجه و استفاده شركتهاي توليدي قرار ميگيرند . اما اشكال اساسي اينجاست كه همه اين استانداردها ، پس از تكميل و ساخت فرآورده در پايان هر مرحله و قسمت كاري و در مرحله آزمايش آن بكار گرفته مي شوند . در اين ارتباط عملكرد واقعي فرآورده ، اندازه ، مشخصات ، ايمني و ساير ويژگي هايي كه يك فرآورده بايد داشته باشد ، وسيله همين استاندارد مورد ارزيابي قرار مي گيرند . حال آنكه ISO 9000 بيشتر در پي آن است كه مشخص كند چند تعداد از اين  استانداردها ، در حصول اطمينان از اينكه خدمات ، مواد و يا يك فرآورده در ارضاي نيازهاي كاركردي مشتري موفق بوده اند نقش داشته اند . با اين حال بين ارزيابي وضعيت شركت براساس نظام كيفي ISO 9000 و تاييد كيفي فرآورده نهايي توليد شده ، تفاوت اساسي وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد .فصل اول
نگاهي به تاريخچه شكل گيري :
1.استاندارد
2.كنترل كيفيت
3.كيفيت


1.    استاندارد :
        اختراع ماشين بخار توسط جيمز وات انگليسي و آغاز انقلاب صنعتي در پايان قرن 18 ، شالوده هاي توليد را بشدت دگرگون ساخت ؛ زيرا از اين طريق ، نيروي محركه صنعت را از انسان و حيوانات به نيروي ماشيني وابسته كرد . قبل از انقلاب صنعتي كه محصول به فروش مي رسيد ، مشتري مي توانست در صورت يافتن عيب در آن ، مستقيماً به فروشنده مراجعه و كالاي معيوب را تعويض نمايد . امري كه بعد از انقلاب صنعتي ديگر ميسر نبود . پس از وقوع انقلاب صنعتي با پيشرفت تمدن و فرهنگ جوامع ، بر تعداد كالاها و نيازهاي مردم افزوده شد و توليد كنندگان براي موفقيت در اداره امور توليد خود با رعايت ، اصل تقسيم كار به روش توليد انبوه روي آوردند . در چارچوب اين روش توليدي لزوم تشكيل بخشهاي مختلف كاري كه هر يك مسئول انجام يك بخش از فعاليتهاي شركت بودند به شدت احساس مي شد ، بطوري كه سرانجام بخشهاي مختلفي شامل بخش توليد ، فروش ، خريد ، بازاريابي ، نگهداري و تعميرات تحقيق و توسعه ، خدمات بعد از فروش ، اداري مالي و … در درون سازمان ها تشكيل مي شدند . به اين ترتيب با رشد و توسعه روز افزون جوامع و به وجود آمدن مجموعه اي از عوامل فروش واسطه اي شبكه گسترده اي از فعاليتهاي توزيعي بين توليد كننده و مصرف كننده حايل گرديد .

انجام پایان نامه

، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

سفارش پایان نامه