انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه 

پایان نامه‏ اقتصاد

انجام پایان نامه‏ ارشد اقتصاد

1-    ساختار داده

1-    نام : دفتر روزنامه
2-    نام مستعار :
3-    توضیح : اسناد روزانه حسابداری به ترتیب شماره و تاریخ در دفتر روزنامه ثبت می گردد سپس از دفتر روزنامه به دفتر کل بر اساس سر فصل های مربوطه منتقل می گردد .
4-    ترکیب : شماره سند

+  تاریخ { روز + ماه }
+ شماره کل
+ شرح
+ بدهکار
+ بستانکار
+ منقول از صفحه
.+ نقل به صفحه
1- ساختار داده  
1-  نام : دفتر کل
2-  نام مستعار :
3-  توضیح : با توجه به عملیات شرکت سر فصل بندی شده و عملیات روزانه دفتر روزنامه به سر    فصل های مربوطه دفتر کل منتقل می شود . بدیهی است که در هنگام انتقال شماره صفحه دفتر روزنامه در دفتر کل و شماره صفحه دفتر کل در دفتر روزنامه منتقل می گردد .

4- ترکیب  :        حساب
        + شماره روزنامه
+  تاریخ { روز + ماه }
+ شرح
+ بدهکار
+ بستانکار
+ باقیمانده
1-    ساختار داده
1-    نام : دفتر معین
2-    نام مستعار :
3-    توضیح : بر اساس تک تک سر فصل های جزء سر فصل بندی می شود و از روی اسناد حسابداری ثبت می شود که شماره سند در صفحه دفتر معین و شماره صفحه دفتر معین در سند منعکس می گردد .
4-    ترکیب :         سند
        + شماره سند
+  تاریخ { روز + ماه }
+ شرح
+ بدهکار
+ بستانکار
+ تشخیص
+ باقیمانده


1-    ساختار داده
1-  نام : اجازه پرداخت
2- نام مستعار :
3- توضیح : پرداخت وجه نقد یا چک
4- ترکیب :       تاریخ
        + مبلغ { حروف + عدد }
        + در وجه
        + پرداخت = 5 { شرح + مبلغ + مبلغ کل }
        + جمع مبلغ
        + کسر می شود پایت
        + چک شماره
        + عهد حساب جاری
        + بانک


1-    ساختار داده
1-    نام : رسید دریافت وجه
2-    نام مستعار
3-    توضیح : طی این فرم می توان ورود وجه را به صورت نقد یا وصول چکها کنترل کرد
4-    ترکیب :    تاریخ
+ مبلغ کل
+ شماره
+ جاری
+ بانک
+ شعبه
+ سر رسید
+ بایت
+ از { آقا / خانم / شرکت }
+ بدهکار حساب
+ بستانکار حساب
+/* توضیحات */1-    ساختار  داده :
1-    نام : کارت حسابداری انبار
2-    نام مستعار :
3-    توضیح : شامل مقدار مبلغ اول دوره ، وارده طی دوره ، صادره طی دوره و پایان دوره می باشد که از نظر مقدار موجودی کاردکس انبار را نیز کنترل می کند .
4-    ترکیب :        
نام کالا
+ واحد شمارش
+ عدد
+ تاریخ
+ شماره ] وارده / صادره [
+ وارده = { مقدار + نرخ + قیمت }
+ صادره = } مقدار + نرخ + قیمت }
+ موجودی = { مقدار + نرخ + قیمت }
1- ساختار داده
1- نام ک صورت دستمزد حقوق و مزایای
2- نام مستعار :
3- توضیح : لیست حقوق ماهیانه پرسنل
4- ترکیب : ] ماهانه / دوره ای / تغییرات [
    + ماه                     + جمع
    + سال                     + جمع حق بیمه سهم کارفرما
    + صفحه                 + جمع 3% بیمه بیکاری
    + شماره کارگاه                 + جمع کل
    + نام کارگاه
    + نام کارفرما
    + نشانی کارگاه
    + نام شعبه تأمین اجتماعی
    + ردیف
+ مشخصات بیمه شده { نام + نام خانوادگی + شماره شناسنامه یا گذرنامه + نام پدر + شماره بیمه شده + شغل + مرد + زن + غیر ایرانی }
+ روزهای کارکرد { تاریخ آغاز به کار + تاریخ ترک کار + روزهای کارکرد }
+ دستمزد و خقوق و مزایا { دستمزد روزانه + دستمزد ماهانه + مزایای ماهانه مشمول + جمع دستمزد و مزایای مشمول + جمه دستمزد و مزایای ماهانه مشمول و غیر مشمول }
+ حق بیمه ، سهم بیمه شده
+ سایر کسور
+ مانده قابل پرداخت
+ ملاحظات
2- جریان داده
1-  نام : رسید  دریافت وجه
2- نام مستعار :
3- توضیح : طی این فرم می توان ورود وجه را به صورت نقد یا وصول چکها کنترل کرد .
4- مبداء پردازش : پرداخت کنندگان وجه
5- مقصد پردازش : موجودی بانک + صندوق
6- تعداد پردازش : بر حسب نیاحز و فعالیت شرکت
7-  نحوه دستیابس : روزانه2- جریان داده
 1- نام : اجازه پرداخت
2- نام مستعار :
3- توضیح : پرداخت وجه نقد یا چک
4- مبداء پردازش :  خزانه داری
5- مقصد پردازش : گیرندگان وجه + پرداخت بدهی یا پیش پرداخت
6- تعداد پردازش : بر حسب نیاز و فعالیت شرکت
7- نحوه دست یابی : روزانه2-    جریان داده .
1-    نام : دفتر روزنامه
2-     نام مستعار :
3-    توضیح : دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه عملیات مالی و پولی را اعم از خرید ، فروش ، مطالبات ، ظهر نویسی و هرگونه فعالیتی که ایجاد دین یا طلب کند ، طبق اصول پذیرفته شده حسابداری است که به ترتیب تاریخ وقوع  در آن ثبت می کند .
4-    مبداء پردازش : حسابداری
5-    مقصد پردازش : حسابداری
6-    تعداد پردازش : یک
7-    نحوه دستیابی : روزانه
انجام پایان نامه

، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

سفارش پایان نامه