انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

پایان نامه‏ حسابداری

انجام پایان نامه‏ ارشد حسابداری

مقدمه
سرمايه گذاري و مسائل مربوط به آن از ديرباز به عنوان يكي از فاكتورهاي مهم اقتصاد كشورها مطرح بوده است . با گسترش روز افزون صنايع در سرتاسر جهان و ايجاد رقابت بين توليد كنندگان در بازار رقابتي و پذيرش ريسك هاي مختلف ، موضوع سرمايه گذاري بهينه ذهن صاحبان سرمايه را به خود مشغول نموده است . يكي از مهم ترين بحث هاي سرمايه گذاري ، موضوع بازار سرمايه كارا  مي باشد . فاما در سال 1965 تعريف ساده اي از بازار كارا بصورت زير ارائه داد :
كارايي بازار سرمايه در صورتي تحقق مي يابد كه در تعيين قيمتها در طول زمان مشاركت كنندگان در بازار از اطلاعات موجود به خوبي استغاده كنند يا به نوعي قيمتها منعكس كننده اطلاعات باشد .
فرضيه بازار كارا  براين فرض اساسي استوار است كه قيمت اوراق بهادار در رقابت كامل و از طرق بكارگيري عرضه و تقاضا در بازار تعيين شده و انعكاس دهندة تمامي اطلاعات مي باشد . به عبارتي اطلاعات هسته مركزي فرضيه را تشكبل مي دهد و ميزان كمي و كيفي اطلاعات و همچنين زمان انتشار آن قوت و ضعف كارايي بازار را نشان مي دهد . لذا بازاري قابل اعتماد است كه قيمت اوراق بهادار آن بر اساس اطلاعات صحيح و در دسترس همگان ارزشگذاري شود و به بيان ديگر قيمت سهام تمام اطلاعات را انعكاس مي دهد  .
تحقيق حاضر سعي دارد شكل ضعيف كارايي  بازار سرمايه را در ايران با تأكيد بر بورس اوراق بهادار مشهد    آزمون نمايدودركنارأن مسائلي پيرامون بورس اوراق بهادار ازجمله تاريخچه وعملكردچندين ساله و مشكلات

بررسي كارايي بازار سرمايه ....                                            فصل اول – كليات تحقيق

حاكم بر آن را بازگو كند .
تعريف موضوع
بورس اوراق بهادار محل جا به جايي سرمايه است و اين جا به جايي و انتقال سرمايه از طريق خريد و فروش سهام صورت مي گيرد .آنچه مسلم است اينست كه شركت كنندگان در معاملات اين بازار به اطلاعات شفاف، كافي و به موقع نياز دارند و اينجاست كه نقش سازمان بورس اوراق بهادار مشخص مي گردد . يعني اينكه آيا سازمان بورس زمينه اي مناسب براي سرمايه گذاران در راستاي كسب اطلاعات فوق فراهم كرده است يا اينكه گروهي به واسطه داشتن اطلاعات بيشتر از سرمايه گذاري در بورس سود غير متعارف به دست مي آورند . يكي از راههاي ارزيابي بورس اوراق بهادار در اين خصوص بررسي كارايي آن مي باشد . هر چه بورس اوراق بهادار از درجه كارايي بالاتري برخوردار باشد به همان نسبت ميزان انتقال سرمايه به صورت غير متعارف و كسب سود غير معقول در آن كمتر رخ خواهد داد .
نوع كارايي بازار كه در اين تحقيق و براي منظور اشاره شده مد نظر مي باشد ، كارايي اطلاعاتي  است . اين نوع كارايي داراي سه سطح ضعيف ،نيمه قوي ، و قوي  بوده كه معيار و نقطه تفكيك سطوح سه گانه ، ميزان ونوع اطلاعاتي است كه تعيين كننده قيمت سهام مي باشد . اگر اطلاعات گذشته در قيمت سهام انعكاس يابد يا به عبارت ديگر اگر اطلاعات تاريخي تعيين كننده قيمت سهام باشد چنين اطلاق مي شود كه بازار از كارايي از سطح ضعيف برخوردار است . اگر قيمت سهام علاوه براطلاعات تاريخي منعكس كننده اطلاعات جاري نيز
بررسي كارايي بازار سرمايه ....                                             فصل اول – كليات تحقيق

باشد در اين صورت شاهد كارايي در سطح نيمه قوي خواهيم بود و در نهايت اگر قيمت ها متأثر از تمامي اطلاعات اعم از اطلاعات تاريخي ، جاري و محرمانه باشد در اين صورت ، بازار سرمايه از سطح قوي كارايي اطلاعاتي برخوردار خواهد بود . سطوح سه گانه كارايي داراي روابط منطقي با يكديگر هستند كه در فصل دوم به تفصيل در مورد آن بحث خواهد شد .
فرضيات تحقيق :
در اين تحقيق با توجه به اين كه به كارايي بازار سرمايه در سطح ضعيف آن مي پردازد فرضيات به صورت زير طراحي شده است :
فرضيه اصلي : بازار سرمايه در بورس اوراق بهادار مشهد از لحاظ اطلاعاتي در سطح ضعيف كارايي مي باشد .
فرضيه فرعي : تغييرات پي در پي لگاريتم طبيعي قيمت سهام در بورس اوراق بهادار مستقل از يكديگر مي باشد .
اين فرضيه از آنجا ناشي مي شود كه كارايي در سطح ضعيف بيانگر اين مطلب است كه قيمت سهام منعكس كننده اطلاعات تاريخي مي باشد . بنابراين اطلاعاتي كه در حال حاضر وجود دارد نمي تواند مبنا و معياري براي بعيين قيمت سهام در زمان آينده باشد .
به عبارت ديگر با توجه به اطلاعات فوق قيمت سهام قابل پيش بيني نيست لذا تغييرات پي در پي قيمتها ارتباطي با هم ندارند (در فصل دو و سه به تفصيل بيان مي شوند). البته براي آزمون فرضيه فرعي از يك فرضيه ديگر به منظور تعيين روش قابل استفاده براي آزمون فوق استفاده مي شود كه به شرح زير مي باشد :

بررسي كارايي بازار سرمايه ....                                             فصل اول – كليات تحقيق

تغييرات پي در پي لگاريتم طبيعي قيمت سهام داراي توزيع نرمال مي باشد .
اگر فرضيه فوق ثابت شود مي توانيم براي آزمون فرضيه فرعي از روشهاي آماري پارامتري استفاده نمائيم در غير اين صورت فقط روشهاي نا پارامتري براي تست فرضيه فرعي كاربرد خواهد داشت .
استفاده كنندگان از تحقيق
استفاده كنندگان از تحقيق شامل موارد زير مي باشند :
1-    سرمايه گذاران بالفعل و بالقوه در سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس
2-    سازمان بورس اوراق بعادار
3-    شركتهاي پذيرفته شده در بورس
4-    كارگزاران بورس
5-    تحليل گران مالي
6-    مؤسسات آموزشي حسابداري و مالي
7-    دانشجويان حسابداري و ساير رشته هاي مالي
قلمرو تحقيق
محدوده تحقيق حاضر از لحاظ زماني دوره سه ساله از سال 1381 تا 1383 را در برمي گيرد . محدوده مكاني تحقيق عبارتست از شركنهاي فعال بورس اوراق بهادار مشهد و در نهايت از نظر قلمرو موضوعي اين تحقيق به بررسي كارايي اطلاعاتي بازار سرمايه (بورس اوراق بهادار) در سطح ضعيف مي پردازد .

بررسي كارايي بازار سرمايه....                                             فصل اول – كليات تحقيق

هدف و علت انتخاب موضوع
با توجه به اينكه هدف بورس اوراق بهادار جذب سرمايه هاي كوچك و تخصيص آنها به امر اقتصاد ، بويژه توليد مي باشد بنابراين ضروري است تا آنجائيكه ممكن است در جهت هر چه كاراتر شدن آن تلاش شود . هر چه ميزان كارايي بازار سرمايه افزايش پيدا كند به همان اندازه اطمينان سرمايه گذاران نسبت به بورس بيشتر شده و رغبت آنها جهت سرمايه گذاري افزايش خواهد يافت . بطوريكه اگر اين اطمينان و اعتماد در سرمايه گذاران ايجاد شود ، به تناسب آن امكان جذب پس اندازها و سرمايه هاي كوچك از طريق بورس و تزريق آن به امر توايد بيشتر مي شود . به همين منظور در اين تحقيق سعي خواهد شد كه اولا" ميزان كارايي بورس اوراق بهادار مشهد آزمون شود و در مرحله بعد پيشنهاداتي جهت حركت از عدم كارايي  به سمت هر چه كاراتر شدن بازار ارائه گردد . بطور اخص هدف از اين تحقيق نشان دادن اين مطلب است كه آيا بورس اوراق بهادار از سطح ضعيف كارايي برخوردار مي باشد يا نه كه نتايج حاصل از آن مي تواند تا حدودي نقاط ضعف سيستم موجود در بورس را براي دست اندركاران آن روشن نمايد .
تعريف واژه ها و اصطلاحات :
بازار سرمايه : بازار هاي سرمايه به بازار هايي اطلاق مي شود كه در آن بدهي هاي بلند مدت و سهام شركتها خريد و فروش مي شود .
تحليل گران مالي : افراد كارشناس و خبره اي هستند كه با بهره گيري از اطلاعات و جزئيات خود ، اطلاعات موجود در بازار را تجزيه و تحليل مي نمايند .
بررسي كارايي بازار سرمايه ....                                             فصل اول – كليات تحقيق

بازار كارا : يعني بازاري كه در آن قيمت سهام منعكس كننده تمامي اطلاعات باشد .
بازار اوليه : به بازاري گفته مي شود كه در آن سهام شركتها براي اولين بار فروخته مي شود .
بازار ثانويه : به بازاري گفته مي شود كه در آن سهام موجود شركتها خريد و فروش مي شود .
ريسك : عبارتست از احتمال از دست دادن تمام يا قسمتي از سود يا اصل سرمايه و بطور كلي به نوسان پذيري بازده سرمايه گذاري گفته مي شود .
بازده : شامل درآمد جاري (مثل سود ساليانه) و افزايش يا كاهش ارزش دارائي مي باشد .
محدوديت هاي تحقيق
محدوديت در امر تحقيق ، امري طبيعي و تقريبا" غير قابل اجتناب مي باشد . تحقيق حاضر نيز از اين امر مستثني نبوده و داراي محدوديتهايي است كه ذيلا" به برخي از آنها اشاره مي نمائيم :
1-    محدود بودن تعداد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
2-    محدوديت در معاملات بدين معني كه بعضي از شركتها در تمامي طول سال فعال نبوده اند .
روش تحقيق
روش انجام تحقيق حاضر تركيبي از دو روش كتابخانه اي و ميداني مي باشد . در بخش كتابخانه اي از طريق مراجعه به كتب ، مقالات و منابع متنوع موجود در متابخانه دانشگاه ها ، سازمان بورس ، شبكه اينترنت و همچنين مطالعه و بررسي پايان نامه هاي موجود در اين زمينه جمع آوري شده است . در بخش ميداني با توجه به فرضيات مطرح شده،ابتدا اطلاعات مورد نيازدرخصوص قيمت سهام شركتهاي پذيرفته شده دربورس ازطرق
بررسي كارايي بازار سرمايه....                                             فصل اول – كليات تحقيق

مختلف جمع آوري گرديده و پس از انجام تعديلات لازم كه در فصل 3 و4 به تفصيل توضيح داده خواهد شد، براي تست نرمال بودن توزيع قيمتها از آزمون K-S استفاده شده است .
اگر نتيجه آزمون فوق مثبت بود يعني تغييرات پي در پي قيمتها داراي توزيع نرمال بود از روش آزمون خود همبستگي از طريق سريهاي زماني  كه يك روش پارامتري است به منظور تست فرضيه فرعي " تغييرات پي در پي قيمت سهام در بورس اوراق بهادار مستقل از يكديگر مي باشد " استفاده خواهد شد . در غير اين صورت براي تست فرضيه فوق روش ناپارامتري آزمون گردش مورد استفاده قرار خواهد گرفت . در نهايت رد يا قبول فرضيه فرعي تعيين كننده نتيجه فرضيه اصلي خواهد بود . به عبارت ديگر فرضيه اصلي به طور مستقيم آزمون نمي شود بلكه اگر فرضيه فرعي پذيرفته شود آنگاه فرضيه اصلي نيز مورد پذيرش قرار مي گيرد و بالعكس .
 بررسي كارايي بازار سرمايه....                                            فصل دوم – ادبيات تحقيق

مقدمه
تاريخ حيات بشري ، شبيه آيينه تمام قدي است كه تلاش هاي او را براي غلبه كردن بر عوامل طبيعي و قهري نشان مي دهد ، تلاشهايي در عرصه هاي متفاوت زندگي اعم از عرصه هاي روحي و رواني ، اجتماعي ، معيشتي و غيره . ماحصل اين تلاشها، زايش رشته هاي متفاوت دانش بشري بوده است كه همچنان ادامه دارد . يكي از مسائلي كه از روزهاي نخست حيات بشري مطرح بوده است ، مسأله معيشت مي باشد . موفقيتها ، ناكامي ها و مخاطراتي كه در اين عرصه از زندگي پيدا شد ، موجب تكاپوي بشري براي درك حقيقت وقايع و كشف علل و چگونگي وقوع آنها گرديد و اين امر سبب پديد آمدن شاخه هاي گوناكون دانش بشري گرديده است . در اين بين نياز به عوامل مادي و معيشتي و انگيزه هاي سيري ناپذير انسان در اين زمينه از يك طرف و كميابي منابع مورد نظر از سوي ديگر موجبات شكل گيري اوليه علم اقتصاد را فراهم آورد .
با توجه به محدود بودن منابع و تعدد شيوه هاي تأمين نيازها بود كه اهميت يافتن روشي بهتر براي تعيين اولويتها و تخصيص صحيح منابع ، بطور جدي مطرح شد و اين امر موجب شد كه دستيابي به كارايي در تخصيص منابع از اهداف اوليه هر نظام اقتصادي به شمار آيد  .
وقوع انقلاب صنعتي و كتاب گرفتن فعاليتهاي تجاري و اقتصادي ، موجب پيدايش افقها و بروز چالشهاي جديد در عرصه علم اقتصاد گشت ، افقهايي از قبيل اشتغال بيشتر ، رفاه نسبي ، ... و چالشهايي همچون تورم ، هدر رفتن منابع ، دگرگونيهاي زيست محيطي ، ...
با مرور زمان توليد انبوه جايگاه خود را يافت،بازارهاي جديد شكل گرفتند وتعريفي روشن از مفهوم مالكيت و
بررسي كارايي بازار سرمايه....                                            فصل دوم – ادبيات تحقيق

مديريت به عمل آمد و در نهايت مالكيت از مديريت جدا شده ، توليد مركزيت پيدا كرد و عوامل آن از جمله نيروي انساني ، منابع طبيعي ، تكنولوژي ، مديريت ، سرمايه ، ... اهميت پيدا كردند . با كمي تعمق متوجه مي شويم كه از بين عوامل متعدد ياد شده ، سرمايه و بازار سرمايه از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد و نحوه تأمين سرمايه و نيازهاي مالي و دسترسي به آن همواره يكي از دغدغه هاي اصلي مديريت بوده است . سرمايه گذاري داراي يك معادله دو طرفه است كه طرف اول آن استفاده كنندگان از سرمايه مي باشند و طرف ديگر آن انبوه سرمايه گذاران هستند كه اقشار مختلف مردم را از هر طبقه فكري و اقتصادي در برمي گيرد . اين سرمايه گذاران كه پس اندازهاي خود را روانه بازار سرمايه كرده اند همواره با اين خطر روبرو هستند كه سرمايه و سود آنان از بين برود . دولتمردان و مديران براي جلب اطمينان نظر عموم سرمايه گذاران اقدامات فراواني در مقاطع زماني مختلف انجام داده اند كه ماحصل اين اقدامات تشكيل بازارهاي مخصوص سرمايه است ، بطوريكه در اكثر كشورها حتي كشورهاي در حال توسعه بازارهاي مستقلي براي سرمايه وجود دارد . بازارهاي سرمايه در شكل اوليه آن ابتدا در مغرب زمين شكل گرفت و به سرعت مشتريان خاص خود را پيدا كرد و هزاران نفر به اميد كسب بازده مناسب در اين بازارها اقدام به سرمايه گذاري كردند . اما ديري نپائيد كه عوامل متعددي از قبيل تورم ، سياست دولتها و ... بازار سرمايه را تحت تأثير قرار داد و در پاره اي از موارد ، بازار سرمايه را با تهديدجدي مواجه ساخت . اما اين عوامل نتوانست مانع پيشرفت گردد و محققان فراواني در اين زمينه دست به تحقيق زدند . بطوريكه امروزه نظريات غني و در عين حال متنوعي در اين زمينه وجود دارد كه يكي از بحث انگيزترين اين نظريات ، نظريه كارايي بازار سرمايه مي باشد و تاكنون تحقيقات زيادي در خصوص آن  در اكثركشورهاي مختلف دنيا صورت گرفته و درحال حاضر نيز اين تحقيقات همچنان ادامه
بررسي كارايي بازار سرمايه....                                            فصل دوم – ادبيات تحقيق

دارد . تحقيق حاضر نيز در نظر دارد فرضيه بازار كارا را در بازار ايران مورد بررسي قرار دهد .
پيشينه تحقيق :  
همانطوريكه اشاره شد در بخش مقدمه ، تحقيقات وسيعي در كشور هاي مختلف دنيا در خصوص بازار كارا و سطوح سه گانه آن (سطح ضعيف كارايي ، سطح نيمه قوي كارايي و سطح قوي كارايي) بعمل آمده است كه البته بيشتر اين تحقيقات محور بحثشان شكل ضعيف كارايي بوده است كه ذيلا" به برخي از آنها كه در كشورهاي مختلف از جمله ايران صورت گرفته است اشاره مي شود .
مهمترين تحقيق در خصوص كارايي بازار سرمايه توسط فاما  در سال 1970 صورت گرفته كه نتيجه آن نشان مي دهد ، بورس اوراق بهادار از شكل ضعيف كارايي برخوردار مي باشد .
از جمله تحقيقات ديگري كه در كشورهاي خارجي در اين رابطه انجام شده به شرح زير مي باشد  :
 ريچمن   مشابه تحقيق فاما را در سال 1965 انجام داده و نتيجه گيري نمود كه تغييرات قيمت سهام در بازار خارج از بورس داراي همبستگي سرياني نمي باشد .
آلن ليتل  و ويچوسكي  با استفاده از قيمت روزانه 29 سهم كه بطور تصادفي انتخاب شده بودند و با استفاده از آزمون خود همبستگي و گردش ، سطح ضعيف كارايي را در بورس اوراق بهادار لندن(LCE) مورد بررسي قرار دادند .
در زمينه كارايي بازار سرمايه در ايران نيز تحقيقات متعددي صورت گرفته كه در ادامه به برخي از آنها اشاره مي كنيم .
بررسي كارايي بازار سرمايه....                                                  فصل دوم – ادبيات تحقيق

در ايران در سال 1369  مطالعه اي در رابطه با تابع توزيع نوسانات قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده كه دوره زماني مورد نظر در اين تحقيق شامل دو دوره معين 1353 الي 1357 و 1364 الي 1368 بوده است . داده هاي تحت بررسي در اين تحقيق عبارت بودند از شاخص قيمت اوراق بهادار تهران . در اين تحقيق نوسانات قيمت سهام مربوط به دوره اول نسبت به دوره دوم وجود دارد . چگونگي دوره اول و دوم به ترتيب 647/0 و 936/0 مي باشد . بطوريكه داده هاي دوره اول داراي چولگي منفي و داده هاي دوره دوم داراي چولگي مثبت بودند ، علاوه بر آن توزيع نوسانات قيمت در بورس تهران برآمدگي بيش از توزيع نرمال را نشان مي دهد و با توجه به نتايج به دست آمده ، عدم كارايي بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعيف نشان داده شده است .
در سال 1371 نيز در ايران مطالعه ديگري  جهت تست كارايي بازار سرمايه در سطح ضعيف انجام شده است . تعداد شركتهاي تحت بررسي هفده شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي دوره زماني 1368 الي 1370 بوده است . روش مورد استفاده در اين تحقيق آزمون گردشي بوده و در آن تفاوت بين گردشهاي واقعي و گردشهاي مورد انتظار براي شركتهاي مختلف سنجيده شده كه اين تفاوت 5/2 تا1/6 بدست آمده است . با توجه به تعداد داده هاي تحت بررسي در صورتيكه تفاوت بين گردشهاي واقعي و مورد انتظار بيش از 96/1 باشد دلالت به كارايي بازار در سطح ضعيف خواهد داشت . بدين ترتيب با استفاده از روشهاي آزمون كل گردشها ، اين مطالعه عدم كارايي بازار بورس اوراق بهادار ايران در سطح ضعيف را نشان مي دهد .انجام پایان نامه

، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

سفارش پایان نامه