انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه 

پایان نامه‏ اقتصاد

انجام پایان نامه‏ ارشد اقتصاد
 
استفاده از هفت ابزار كنترل كيفيت در طرح‌ريزي كنترل فرآيند
گامهاي سيستماتيك جهت طرحريزي كنترل فرآيند
1-شناخت محصول
•    ليست قطعات
•    ليست مواد
•    برگه هاي مسير توليد
•    نمودار OPC ، نمودار مونتاژ
•    استاندارد محصول
•    آشنايي با محل كاربرد محصول و جمع آوري نظرات مشتريان
•    جمع آوري آمار ضايعات و دوباره كاري فرآيند - آمار محصولات نهايي معيوب - آمار محصوللات برگشتي
2-تعيين سطح كيفيت قابل قبول براي محصول
3-تعيين سطح كيفيت قابل قبول براي عمليات هاي فرآيند
4-تعيين سطح كيفيت قابل قبول براي مواد و قطعات ورودي
5-رسم نمودار علت و معلول
6-تهيه برگه هاي كنترل
7-تكميل برگه هاي كنترل براي يك دوره خاص
8-رسم هيستوگرامها و نمودارهاي پاره تو
9-رسم نمودار تمركز نقص ها
10-تعيين مشخصات كنترلي در هر ايستگاه
11-تعيين ايستگاه هاي كنترل و مشخصه هايي كه نياز به كنترل دارند .
12-تعيين نوع ابزار كنترلي براي كنترل مشخصه هاي هر ايستگاه (نمودار كنترل/طرح نمونه گيري / هر دو)
13-طراحي نمودارهاي كنترل و طرح هاي نمونه گيري
14-تهيه طرح كنترل (كيفيت) محصول

1-شناخت محصول - ليست قطعات / مواد
ليست قطعات / مواد
محصول : خودكار
نام قطعه / ماده    ضريب مصرف    مواد اوليه    ملاحظات
بدنه    1    مواد كريستالي    
شيلنگ    1    پلي پروپلين    
آدابتور    1    هوستافرم    
نوك فلزي    1    برنج    
پين ته    1    پلي پروپلين با رنگ دانه آبي    
گيره سر    1    پلي پروپلين با رنگ دانه آبي    
جوهر    X گرم    ـــــــ    
1-شناخت محصول - نمودار فرآيند عمليات محصول خودكار

بدنه           شيلنگ         آداپتور          نوك فلزي         پين ته     گيره سر

    تزريق          تزريق      تزريق                    تزريق        تزريق 
    مي شود          مي شود    مي شود                مي شود            مي شود

پليسه گيري      برش   پليسه گيري 
مي شود        مي شود        مي شود

تزريق     جوهر 
مي شود
مونتاژ مي شود
مونتاژ 
مي شود

مونتاژ مي شود 
مونتاژ مي شود 
مونتاژ مي شود 

2-تعيين سطح كيفيت قابل قبول براي محصول :
نسبت اقلام معيوب P                AQI
 
2-تعيين سطح كيفيت قابل قبول براي محصول (ادامه)
مشتريانمان             ما             تامين كنندگانمان
محصولاتمان             پردازش         ورودي هايمان
AQI محصول نهايي : سطح كيفيت قابل قبول توسط مشتري - سطح كيفيت قابل قبول در بازار با توجه به رقبا - سطح كيفيتي كه به عنوان هدف توسط سازمان تعيين مي شود .
فرض مي شود كه AQI محصول خودكار 2% مي باشد .

3-سطح تعيين كيفيت قابل قبول براي عمليات هاي توليدي


AQI عمليات توليدي را بر اساس اهميت و حساسيت عمليات و نيز تجربيات فني به شكل ذيل تعيين مي كنيم .
اهميت عمليات    نماد    سطح كيفيت قابل قبول AQI
خيلي خيلي مهم     A    5/0%
خيلي مهم     B    65/0%
مهم     C    1%
نسبتاً مهم     D    5/1%
فرض مي شود كه سطح كيفيت قابل قبول تزريق بدنه 1% باشد
4-تعيين سطح كيفيت قابل قبول براي مواد و قطعات ورودي


AQI ورودي ها را بر اساس اهميت و حساسيت ورودي و نيز تجربيات فني به شكل ذيل تعيين مي كنيم .

اهميت ورودي     نماد    سطح كيفيت قابل قبول AQI
خيلي خيلي مهم     A    25/0%
خيلي مهم     B    5/0%
مهم     C    65/0%
نسبتاً مهم     D    1%
فرض مي شود كه سطح كيفيت قابل قبول نوك فلزي 25/0% باشد .

5-رسم نمودار علت و معلول
 
6-تهيه برگهاي كنترل
علت اصلي / علت/زير علت / ...             ـــــ    جمع
1-بدنه نامناسب
1-1-تزريق نامناسب
1-1-1-طول نامناسب
2-1-1-قطر نامناسب
3-1-1-عدم وجود منفذ هوا
2-1-مواد اوليه نامناسب
1-2-1-رگه دار بودن
2-2-1-عدم شفافيت
3-1-پليسه گيري نامناسب
1-3-1-وجود پليسه در سر
2-3-1-وجود پليسه در ته
2- ...                
جمع            ـــــ    
7-تكميل برگه هاي كنترل براي يك دوره خاص
علت اصلي / علت/زير علت / ...     روز اول    روز دوم    روز سوم    روز چهارم    روز پنجم    جمع
1-بدنه نامناسب
1-1-تزريق نامناسب
1-1-1-طول نامناسب
2-1-1-قطر نامناسب
3-1-1-عدم وجود منفذ هوا
2-1-مواد اوليه نامناسب
1-2-1-رگه دار بودن
2-2-1-عدم شفافيت
3-1-پليسه گيري نامناسب
1-3-1-وجود پليسه در سر
2-3-1-وجود پليسه در ته
2- ...                


||||        200
125
15
10
100
25
10
15
50
20
30

جمع            ـــــ            500
كل توليد : 10000 خودكار     درصد كل ضايعات :  
انجام پایان نامه

، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

سفارش پایان نامه