انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

پایان نامه‏ برق و الکترونیک

انجام پایان نامه‏ ارشد برق و الکترونیک

انواع ساختا رکلی عرضه یک ساختار 3 فازی. تجزیه و تحلیل مدار برقی در این بخش از ساختر  مشابه به مدار برقی به عنوان یک خانواده کلی استفاده کرده است و لتاژ مشابه به فرکانس در ساختر دسته بندی  شده در حالت مشابه در این بخش مورد ارزیابی قرار گرفته. هر چند در مورد بار پلی فاز، رابطه بین بار طبیعی و عرضه به منظور کاهش ولتاژ اصلی و متناسب می تواند کاهش یابد، مبدل ثانویه می تواند به منظور ارتقاء فاکتورهای مورد استفاده به منافذ متصل شوند. در این حالت با تجزیه و تحلیلهای خودمان را به منظور افزایش نتیجه ساختار 3 فازی تصدیق می کنیم. زمانی که چند لاکننده یک گرد، خاص بار 3 فازی ارائه می دهد. مجموعه، ولتاژ حاصل در مقایسه با فرکانس زاویه مربوطه به صورت زیر مطرح می شود:Kw,3Kw,5Kw,7Kw,9Kw,11Kw. اگر رابطۀ بین ساختار خشی عرضه، و بار کاهش یابد، یک نوع ساختار خشی  عرضه، و بار کاهش یابد، یک نوع ساختار هارمونک 3 ویا کد ساختار چند دلار فاز مربوطه مطرح می شود در این حالت این ساختار در 3 فاز می تواند مدت طولانی تری بماند ولتاژ های V2 , V3 با توجه به گسترش آنها به صورت زیر می توانند مطرح شوند: Kw, 5Kw, 7Kw , 11Kw. به صورت کلّی ،اگر باز فاز q باشد، کاهش خنثی می تواد هارمونیک Kg یا زیاد کند و یا آن را مضاعف کند عدم وجود رابطه خنثی تجزیه و علتهای مضاعف را با مشکل مواجه می کند.در این حالت، ساختارهای اجرایی فازq مدت طولانی تری نمی تواند مستقل بمانند. در نتیجه ما فقط می توانیم فرکانس 3 تایی را با محصول3 فاز مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. ماهیت و پیچدگی این نوع محاسبات ب انتایج ذکر شده در مورد کنترل کامل و ساختار تنظیم کند 3 فازی  قابل مقایسه هستند.
ما بعد آنشان خواهیم داد که،  در نهایت،  همانطور که نتایج کیفی ساختارها نگران کننده هستند. نتایج به دست آمده به ساختار افزایند. با یک نتیجه 3 فازی که دستان نسبت ساختار مضاعف K از3 متفاوت است، قابل انتقال می باشند. این قبیل ساختارها باعث می شود تا  بتوانیم ویژگیهایی برای مقادیر متفاوت K عنوان کنیم.
فرکانس 3 تایی: شکل 613، بیانگر تصویر مدار برقی 3 فاز و فرکانس حاصل است که بدون رابطه ای خنثی بیان شده است و از 3 گرد ساختار6تایی با 3 سیستم متعادل3 فازی با توجه به ولتاژ زمان T و حرکت با فاصله زمان مناسب TA استفاده کرده است.
تجزیه و تحلیل فاصله ای: میزان ارائه ولتاژ P در طول هدایت ساختار T1 شبیه به V3 در طول هدایت T2A است و یا شبیه به V/3 در طول هدایت T است حالا این نوع زمانهایمربوط به هدایت ساختار از طریق 27a جایگزین می شوند، در نتیجه فرمول زیر را داریم:
 
در حالیکه ان 3 ولتاژ مدت زمانی برابر با  دارند نیم چرخه مثبت و منفی آنها از علامت مربوط مجحز است لازم است تا عمفلکرد را در طور 6/1 ولتاژ  چرخه مبوط محاسبه کنیم، بدین ترتیب اگر را برای WT بشناسیم و سپس می توانیم ساختارهای را به صورت زیر کاهش دهیم.
 
جریانهای I3,I2,I1 در یک فاز با 3 ظرفیت، بیانگر  رضایت در مورد نیم چرخش متناوب در رابطه متقارن به صورت  است. در این حالت می توانیم توصیفات را برای این قبیل جریانها از طریق چرخه آنها با توجه به محاسبه 6/1 چرخه کاهش دهیم. با  یک یار که مشکل از 3 مقاومت خالص و برابر با مقدار R ات زمانی که زاویۀ حرکت نا  ساختارها افزایش می یابد، 3 عملکرد موفق ممکن است حاصل شود:: 3 یا 2 ساختار تار سیتون وجود دارد که اجرا می شود. زمانی که   اجرا می شود،  ترسینونهای T2 ,     TC هنوز در حال اجرا هستند. ساختارهای متقارن ما را قادر می سازند تا  ساختار زیر را بنویسیم  همانطور که می دانیم V1+V2+V3=0 است می توانیم  فرمول را بصورت زیر کاهش دهیم:
 
در این حالت VA,V2B,V3Cرا  با ساختارهای مربوط به آنها به  صورت WT جایگزین کنید.سپس فرمول زیر را داریم:
 
 
اولین ولتاژ از 3 ولتاژ تولید که به  صفر رسیده V/3 است سپس:      
در حالی که ظرفیت بار کلاً مقاوم هستند، صفر V3 باتوجه به صفرie مطرح می شود و سپس با T3 می رسد. ترسیتوهای T2BTA به صورت تنها اجرا می شود و میزان ولتاژ  فرمول مربوطه به صورت زیر مطرح می شود:
 
 بدین ترتیب و می توانیم ساختار زیر را عنوان کنیم:
 
 این نوع ساختارها و زمان انتهایی   زمانی کهT3B اجرا شد. مطرح می شود ،سپس می توانیم یک ترسیتون 3 را با توجه به زمان اجرا وارد کنیم. در طول اولین زمان اجرا، زاویه اجرا  باید به منظوراطمینان حاصل کردن از این مسئله که بیشتر از یک تولینور در هر فاز اجرا نمی شود به حد کافی بزرگ باشد. در این حالت قبل از اجرای T/A، لازم است صبر کنیم تا T( خاموش شود) از اجزا نشود. 2 قبل از متوقف شده TSC مطرح شود برای مثال زمانی کهWT=112122 است  این نوع اولین ساختاری زمانی ناپدید می شود کهT/A تا زمانی که  T3C خاموش نشده اجرا نمی شود برای مثال برای مقدار   بیشتر از132122 مطرح شده است. در این حالت می توانیم نحوه عملکرد را برای مقادیر  زیر عنوان کنیم.
 حالت دوم: همیشه 2 ترسیور وجود دارد که در حال اجرا است. هر یک از ساختارهای توسیو باعث می شود که توسیو که قبلاً اجرا شده با استفاده از ولتاژ منفی بین آنوها و کاتوها از اجزا متوقف شود توصیفات مطرح شده برای ولتاژ حاصل در طول اجزاء همزمانT23 , T/A شبیه به ساختار هایی است که در بخش 19/6 به دست آمده است. در این حالت ساختار طبیعی  است که در یک خط قرار گرفته است. سیتور قبل از انجام فرایندها در آنها متوقف می شود و ساختارها به صورت طبیعی از طریق ناحیه مربوطه( صفر) عبور می کنند. این نوع عملکرد ثانویه زمانی که میزان ولتاژ قبل از آنیکه یک ترسیور جدید ارائه شود به صفر می رسد. در این حالت ولتاژهاییV2 ,V1 با توجه به WT=1700 صفر هستند و فاصله اجرا متقارن همزمانT2R,T2 با توجه به حد نصاب به صورت 200 مطرح می شود. زاویه حرکت  باید کمتر از 1500 باشند. در این حالت، حالت 2 را برای مقدار   به صورت زیر عنوان می کنیم:  یا2 یا 0 تریستور در حال اجرا وجود دارد. هر یک از این ترستورها برای 2 دور کوتاه اجرا می شوند و خواستار اضافه کردن ساختا ر اجرایی در هر ترسیتور می باشد. دین ترتیب، T زمانی که  باشد اجرا هستند میزان ولتاژ تولید شده اغلب از طریق رابطه(6.19) حاصل می شودV2 ,V1 در WT=170 به صفر می رسند. در این حالت این قبیل مقادیر برایحداکثر مقدار زاویه اجرا  ثابت هستند. شکل 3 سپس با توجه به ساختار زیر حاصل می شود:  بارز ظرفیت مقاوم  و زمانی که ظرفیت بیانگر ترکیبات می باشد، ساختارهای عبوری با توجه  به مقدارi2,i2,i3 با توجه به ولتاژV3,V2,V1 جا به جا می شوند همانطور که برای مدار برقی منظم 3AC فازی عنوان شده ساختار و حالت 3 فوراً به دنبال حالت 1 مطرح می شود در این حالت زاویه ی  افزایش می یابد.
د طول زمان اجرای ، میزان ولتاژ تولید شده از طریق فرمول(6.18) مطرح و محاسبه می شود. مقدارi2,i2,i3 به صورت فرمول زیر مطرح می شود:
 از طریق زیر بیان می شود
در حال اجرا هستند ،زمانی که از طریق صفر عبور داده می شوند،  تمام می شود:T2C خاموش می شود اما زمای که   باشد در این حالت S بیانگر زما ن اجرای همزمان3 ترسیتور است.
زمانی کهT2B ,TA به تنهایی در حال اجرا هستند،  رابطه بین ساختا رنهایی ولتاژ از طریق فرمول 6.2مطرح شده میزان ولتاژ تولیدی از طریق 6.19 مطرح می شود.
با توجه به این مطالب فرمول زیر را داریم:
 
مدت زمانی اجراء ترسینورها در   تمام می شود ودر این حالتT3B شروع به کار می کند مقدارi2,i2,i3,i4 مقادیر ترکیبی هستند که از طریق نوشتن مقدارi2,i2,i3 در یک ظرفیت مر بوط، محاسبه می شوند. جریان را باید از صفر شروع شود زمانی که    شروع به کار کرده. بنابراین :
 

 ساختار و جریان را نمی تواند زمانی که T3C خاموش است، متوقف شود،2 ساختار عنوان شده برای زمانی که باشد به صورت زیر مطرح می شود، در نتیجه فرمول زیر را داریم:
 
ساختار و جریان از طریق   جایگزین می شوند،  و مقدار i2 در   باید یکسان باسند به جزء علامت، در این حالت در   مطرح می شود و سپس فرمول زیر را داریم:
 
سر انجام مجموعه این ساختارها باید صفر باشد،  در نتیجه است. ما مقدار زاویه S را از طریق نوشت ناین مطلب که نباید زمانی که T3C خامو شاست،  متوقف خود را محاسبه می کنیم در این حالت 2 ساختار برای  زمانی که باشد، مناسب است. زاویه ی راه حل فرمول زیر است:
 
این فرمول باعث می شود بتوانیممقداری از  
محاسبه کنیم. در شکل 16 و 6 ما ساختارها و ویژگیهایی را برای مقادیر مقاوت عنوان کرده ایم محدودیت عملکرد حالت 1 می تواند از طریق این ساختارها به راحتی خوانده شود. زمانی که بزرگتر از مقداری است که زاویه ی را صفر می کد، ما ساختار در حال اجرا را که در آن 2 یا3 ترسیتوز در حال اجرا می باشد را مورد ارزیابی قرار می دهیم. ساختار حاصل از طریق فرمول6.22 مطرح شد. اما مقدار ثابت   از مقدار مشابهی مثل6.24 بر خوردار نیست. در این ساختارها از طریق نوشتن این مسئله که   باید زمانی که  می باشد از صفر شروع کند محاسبه می شوند و سپس فرمول زیر را داریم.
 به صورت همزمان زمانی که جریان  از صفر عبور می کند، متوقف می شوند با توجه به  نوشتنY زاویه اجرا همزمان2 ترسیتور ie به صفر می زسد اما زمانی که   است در این حالت Y از سریق فرمول زیر حل می شود.
 این رابطه باعثمی شود تا  بتوانیم ساختارهای ی را برای مقادیر متفاوت بیان کنیم برای مقادیر WT بین هیچ تریستوری در حال اجا نیست. زمانی که زاویه اجزا  تا 170 در جه میرسد، تراسیتور ها به مدت طولانی نمی تواند اجرا شوند ، و ولتاژ  خارجی جریانها جاری صفر هستند.
نتیجه کلی: تجزیه و تحلیل عملکرد ها برای دیگر مقادر و یا زوجK در حالت مشابه ای با توجه به ساختار توالی سه تایی در یک رفیت با فاز3 صورت می گیرد. در این حالت از ساختارهای اجرایی را به صورت خاص یافتیم و یک ششم از چرخه نتایج کیفی را با توجه بهکفایت آنها مورد  ارزیابی قرار دادیم در این حالت ساختار،  بیانگر شرایطی هستند که از طریق جایگزین شدند و چرخۀ  منفی آنها باعث شد که با چرخه مثبت عوض شود و به صورت کلی اینطور عنوان شده که در انها به صورت  معرفی شده اند.
حالت 1: در دول دور اجرایی 3 ترسیتورز، شروع در  ولتاژهایی و حاصل به ترتیب عنوان شدند و بدون  در نظر گرفتنK به صورت زیر مطرح می شوند.
 
جریانها ی حاصل I3,I2,I1 ممکن است ولتاژ حاصل از فرمول 6.21 کاهش یابد در این حالت تنها  اختلاف حاصل در ترکیب مقدار Z به منظور بیان زمان 6/1 چرخه ی ساختار نهایی است.
انجام پایان نامه

، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 دانلود مقاله | انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه