انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

پایان نامه‏ اقتصاد

انجام پایان نامه‏ ارشد اقتصاد

سوالات آزمون آزاد كارداني به كارشناسي 83
حسابداري صنعتي 83

 
131_ طي يكماه، عمليات كارگاهي عبارت از: خريد 000 900 ريال مواد اوليه، تحويل 000 800 ريال مواد مستقيم به خط توليد، پرداخت 000 700 ريال دستمزد مستقيم كارگران و 000 600 ريال هزينه هاي تعمير و نگهداري بوده، با فرض استفاده از نظام ادواري، براي «كدام رويداد» ثبتي انجام نمي گيرد؟
1) هزينه هاي تعمير و نگهداري    2) خريد مواد           3) پرداخت دستمزد         4) مصرف مواد
 
132_ در سيستم حسابداري صنعتي موسسه اي كه تمامي فعاليتهاي آن در يك محل صورت مي گيرد و از دفاتر متمركز استفاده مي كند؛ جهت ثبت 000 160 ريال دستمزد مستقيم و 000 140 ريال حق بيمه منقضي شده، «چه حسابي» بدهكار مي شود؟
1) كنترل سربار                                                                    2) كنترل دفاتر مالي  
3) كنترل كالاي در جريان ساخت                                              4) كنترل دفاتر صنعتي
 
133_ جمع ساعات كار يك شركت توليدي 1200 ساعت (75% مستقيم، 5/12% غيرمستقيم توليدي و بقيه مربوط به بخش اداري و فروش)، نرخ ساعتي دستمزد 000 2 ريال، ماليات حقوق و دستمزد
000 132 ريال و بيمه سهم كارگر و كارفرما جمعاْ به ميزان 30% حقوق و دستمزد بوده؛ بابت ثبت ليست مربوط در اداره مركزي شركت، دفاتر صنعتي «چه مبلغ» بدهكار مي گردد؟
1) 000 100 2                 2) 000 400 2          3) 000 583 2              4) 000 952 2
 
134_ طي يكدوره در كارخانه اي: از كل دستمزد به مبلغ 000 800 ريال معادل 75% آن مستقيم و بقيه غيرمستقيم، جمع سربار كارخانه 000 700 ريال، جمع هزينه هاي توليدي 000 000 2 ريال، بهاي تمام شده كالاي ساخته شده 000 100 2 ريال، بهاي تمام شده كالاي فروش رفته 000 200 2 ريال و موجوديهاي كالاي در جريان ساخت و كالاي ساخته شده آخر دوره به ترتيب 000 300 و 000 200 ريال بوده؛ مورد نادرست، كدام است؟
1) موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره 000 400                 2) بهاي اوليه 000 400 1
3) موجودي كالاي ساخته شده اول دوره 000 300                     4) هزينه هاي تبديل 000 300 1  
 
135_ ظرفيت عادي موسسه اي 000 8 واحد توليد، و در سطح ظرفيت 000 5 واحد: هزينه متغير كل 000 200 ريال و كل هزينه توليد 000 320 ريال بوده، در ميزان توليد 000 6 واحد، هزينه ثابت هر واحد توليد «چند ريال» است؟
1) 25                         2) 24                          3) 20                        4) 15
 
136 (158)_ سال گذشته در يك توليدي: نرخ جذب سربار براي هر ساعت كار ماشين 5/6 ريال، سربار واقعي 000 221 ريال و ساعات كار واقعي ماشين 000 36 ساعت بوده؛ بستن اضافه يا كسر جذب سربار به حساب بهاي تمام شده كالاي فروش رفته، موجب چه تغييري در رقم اين حساب مي گردد؟
1) كاهش 000 13        2) افزايش 000 2           3) افزايش 000 13      4) كاهش 000 2
 
137(159)_ نگهداري هزينه پيمانها، مشابه «هزينه يابي به چه روشي» است؟
1) تاريخي                  2) استاندارد                  3) مرحله اي              4) سفارش كار
 
138(160)_ اطلاعات دايره اي نشان مي دهد: كالاي در جريان ساخت اول و آخر دوره به ترتيب 300 و 400 واحد و واحدهاي شروع شده به توليد 200 2 واحد بوده؛ براساس روش fifo «چه تعداد» از واحدهايي كه اقدام به توليد آنها شده، در اين دوره تكميل گرديده است؟
1) 700 1                  2) 800 1                    3) 100 2                   4) 300 2
 
139(161)_ مواد اوليه مرحله پاياني ساخت نوعي محصول در درجه 30% تكميل آن از لحاظ هزينه تبديل اضافه مي شود. اطلاعات توليد اين مرحله شامل موجودي ابتداي دوره 000 2 واحد (از لحاظ هزينه تبديل 40% تكميل)، آحاد دريافتي از دايره قبل 000 50 واحد، موجودي پايان دوره 500 2 واحد (از لحاظ هزينه تبديل 20% تكميل) و ضايعات عادي 500 واحد (شناسايي در پايان فرآيند توليد) بوده؛ معادل آحاد تكميل شده از لحاظ هزينه تبديل به روش ميانگين، چقدر است؟
1) 000 49              2) 500 49                3) 000 50                   4) 200 50
 
 
 
 
140(162)_ در كارخانه اي، توزيع هزينه هاي آخرين مرحله توليد محصولي شامل بهاي تمام شده واحدهاي تكميل شده 000 300 8 و ارزش كار در جريان ساخت آخر دوره 000 700 1 ريال بوده، در ثبت انتقال محصول به انبار؛ كالاي در جريان ساخت مرحله، «چه مبلغ» بستانكار مي گردد؟
1) 000 700 1         2) 000 600 6            3) 000 300 8             4) 000 000 10
 
141(163)_ كدام سربار؛ از هزينه هاي عمومي كارخانه بوده و بين دواير خدماتي و توليدي استفاده كننده از آن، تسهيم مي شود؟
1) مواد غير مستقيم         2) اضافه كاريها          3) دستمزد غيرمستقيم        4) روشنايي كارخانه
 
142(164)_ در موسسه اي طي يكماه: مقدار استاندارد مواد 70 كيلوگرم، مواد مصرفي استاندارد
000 35ريال، انحراف مساعد مواد 600 2 و مواد خريداري و مصرف شده 72 كيلوگرم بوده؛ در اين صورت، كدام مورد «نادرست» است؟
1) نرخ واقعي 450 ريال                                         2) انحراف مساعد مقدار 900 ريال
3) نرخ استاندارد 500 ريال                                     4) انحراف مساعد نرخ 500 3 ريال
 
143(165)_ حسابدار موسسه اي جهت محاسبه انحراف كارايي دستمزد، رابطه:
          نامساعد / ريال  80= ( 152 ساعت – A ) 40 ريال = انحراف كارايي دستمزد
را نوشته؛ A مجهول مورد نظر او، كدام است؟
1) ساعت كار استاندارد 150                               2) ساعت كار واقعي 150
3) ساعت كار استاندارد 154                               4) ساعت كار واقعي 154
 
144(166)_ «اضافه جذب سربار»، چه نوع انحرافي است؟
1) انحراف مساعد حجم سربار                          2) انحراف مساعد هزينه سربار
3) انحراف نامساعد حجم سربار                        4) انحراف نامساعد هزينه سربار
 
145(167)_ قيمت فروش نوعي محصول يك شركت 000 50، هزينه متغير توليد هر واحد 000 35 و كل هزينه هاي ثابت دوره 000 450 4 ريال بوده، با توجه به نرخ مالياتي 15% شركت؛ توليد و فروش «چند واحد محصول» به مبلغ 000 700 1 ريال سود بعد از ماليات مي انجامد؟
1) 393                   2) 410                  3) 427                         4) 430
   

سوالات آزمون آزاد كارداني به كارشناسي 83
حسابداري شركتها 83
 
161(137)_ حسابداري فعاليتهاي تضامني، به «چه دليل» از اهميت ويژه اي برخوردار است؟
1) تعداد به نسبت كم شركتهاي تضامني به ثبت رسيده
2) امكان گزارشگري رويدادهاي مالي آنها در دفاتر غيررسمي
3) تعداد بسيار زياد شراكتهاي به ثبت نرسيده
4) هر سه مورد
 
162(138)_ سرمايه يك شركت تضامني در زمان تأسيس 000 500 4 ريال ثبت شده كه از اين بابت: شريك اول مبلغ 000 800 2 ريال حسابهاي دريافتني و شريك دوم 000 200 2 ريال وجه نقد و
000 300 ريال حسابهاي پرداختني آورده داشته؛ البته طبق توافق شركا، مبلغي به عنوان مطالبات مشكوك الوصول منظور گرديده؛ «مبلغ سرمايه شريك اول» چقدر گزارش شده است؟
1) 000 800 2                   2) 000 700 2                 3) 000 600 2             4) 000 500 2
 
163(139)_ تفاوت شركتهاي تضامني با واحدهاي تك مالكي؛ از نظر تعدد عناوين حسابهاي مورد استفاده، در «كدام طبقه» است؟
1) دارايي                       2) هزينه                         3) بدهي                    4) سرمايه
 
164(140)_ در يك شركت تضامني به ثبت رسيده در اداره ثبت شركتها: سرمايه هاي آبان و آذر به ترتيب 000 500 2 و 000 000 2 ريال؛ و سود خالص يكدوره فعاليت شركت 000 500 1 ريال شده كه مبلغي از آن به عنوان پاداش آذر منظور و بقيه به نسبت سرمايه ها بين شركا تقسيم گرديده و بر اثر اين تقسيمات، حساب جاري هر يك از شركا به اندازه هم افزايش يافته؛ پاداش آذر، معادل «چند درصد» سود خالص بوده است؟
1) 5-                      2) 10                                3) 15                       4) 20
 
165(141)_ در يك شركت تضامني: رجب با 000 600 و شعبان با 000 800 ريال سرمايه شريك بوده، در صورت توافق ايشان بر پذيرش رمضان به عنوان شريك جديد با 000 000 1 ريال سرمايه و حق تعلق 40% شركت؛ پاداش حاصل از اين رويداد، «چه مبلغ و اختصاص به چه كسي» دارد؟
1) رجب و شعبان 000 40                                   2) رمضان 000 40  
3) رجب وشعبان 000 100                                  4) رمضان 000 100
 
166(142)_ سهم الشركه يكي از شركاي شركت تضامني مبلغ 000 200 1 ريال بوده كه شركا با خروج او طي صدور چكي به مبلغ 000 900 ريال از حساب جاري شركت در وجه وي موافقت نموده اند؛ بر اثر اين رويداد، در سرمايه شركت « چه تغييري» ايجاد مي شود؟
1) 000 200 1 افزايش                                       2) 000 900 كاهش
3) 000 300 افزايش                                          4) 000 200 1 كاهش
 
167(143)_ در تاريخ انحلال يك شركت تضامني؛ مانده حسابهاي برداشت و سرمايه شريكي به ترتيب 3 و 33 ميليون ريال، ولي در پايان عمليات 23 ميليون ريال وجه نقد بابت تصفيه شركت دريافت داشته؛ البته طي عمليات تصفيه، اثاثه شركت معادل 13 ميليون ريال به نامبرده واگذار گرديده، سهم او از سود يا زيان تصفيه به «چه صورت» بوده است؟
1) صفر                        2) زيان 13                    3) سود 6                  4) زيان 10
 
168(144)_ يك شركت سهامي عام كه با حداقل سرمايه مقرر در قانون تجارت ايران تشكيل شده و سهام خود را به بالاترين مبلغ اسمي مجاز منتشر كرده، «چه تعداد سهم» توانسته است صادر نمايد؟
1) 500                       2) 100                       3) 000 5                   4) 000 1
 
169(145)_ در يك شركت سهامي، بابت فروش سهام عادي به بهاي هر سهم 800 1 ريال: وجوه نقد
000 135 ريال بدهكار و سهام عادي 500 112 ريال بستانكار شده؛ مورد نادرست مربوط به اين رويداد، كدام است؟
1) سهام منتشره 75 سهم
2) صرف هر سهم 300 ريال
3) ارزش اسمي هر سهم 500 1ريال
4) افزايش سرمايه پرداخت شده شركت 500 112 ريال
 
 
170(146)_ يكي از پذيره نويسان سهام شركت كه معادل 70% مبلغ 40 سهم 000 5 ريالي را واريز نموده ولي نسبت به مطالبه بقيه مبلغ آن به تعهد خود عمل نكرده و شركت 3 ماه بعد از مهلت مقرر با تحمل 000 20 ريال هزينه هاي فروش، سهام او را به مبلغ 000 220 ريال فروخته؛ با توجه به نرخ بهره 20% در سال، چقدر از شركت طلب دارد؟
1) 000 157                2) 000 140                 3) 000 137                   4) 000 130
 
171(147)_ در صورتي كه برنامه اي در شركت براي وصول مبلغ «تعهد صاحبان سهام عادي» وجود نداشته باشد، تحت چه عنواني آن را گزارش مي نمايند؟
1) كاهنده سهام عادي تعهد شده                               2) دارايي جاري
3) كسر سهام عادي                                                4) دارايي غير جاري
 
172(148)_ در يك شركت سهامي كه 000 1 سهم عادي يكهزار ريالي و 500 سهم ممتاز 8% يكهزار ريالي منتشر نموده؛ مجمع عمومي پس از يكسال فعاليت، معادل 000 60 ريال سود سهام تصويب و اعلام كرده، «چه مبلغ» از اين سود به سهامداران ممتاز اختصاص مي يابد؟
1) 800 4                2) 000 20                    3) 200 23                  4) 000 40
 
173(149)_ براي پرداخت سود سهام شركت، مانده كافي در «چه حسابي» لازم است؟
1) سود انباشته                                                 2) اندوخته هاي اختياري
3) سود خالص سال مالي                                    4) وجوه نقد
 
174(150)_ سرمايه يك شركت سهامي متشكل از 500 1 سهم عادي 000 10 ريالي بوده؛ در پايان سال گذشته، ايجاد مانده حساب زيان انباشته به مبلغ 000 800 7 ريال؛ شركت را ملزم به اعمال ماده 141 قانون تجارت و صدور سهام جديد نموده، «مبلغ اسمي هر سهم جديد صادره» چقدر است؟
1) 800 4               2) 200 5                   3) 200 7                     4) 800 7
 
175(151)_ موسسه اي كه مبالغ داراييها و بدهيهاي آن 000 300 1 و 000 300 ريال بوده؛ جهت تبديل به شركت سهامي، جواز انتشار 1000 سهم عادي يكهزار ريالي را اخذ نموده؛ در ثبت اين تبديل، «چه حسابي» بدهكار مي شود؟
1) داراييها            2) سرمايه موسسه       3) بدهيها                    4) سهام عادي
سوالات آزمون آزاد كارداني به كارشناسي 83
اصول حسابداري ( 1 و 2 و 3 )
 
116_ گزارش «چه نوع بدهي» در ترازنامه؛ بر جمع مبلغ بدهيهاي موسسه، بي تأثير است؟
1) حصه جاري بدهيهاي بلندمدت                     2) ذخيره ايام مرخصي كاركنان
3) بهره پرداختني بدهيهاي بلندمدت                 4) ذخيره تضمين محصول
 
117_ پايان سال در تراز آزمايشي: مانده حسابهاي دريافتني 000 200 1 و ذخيره مطالبات مشكوك الوصول 000 200 ريال بدهكار بوده، و تعديلات مربوط: شامل 000 300 ريال وصول طلب سوخت شده قبلي و منظور نمودن مطالبات مشكوك الوصول به ميزان 10% مانده حسابهاي دريافتني است؛ خالص حسابهاي دريافتني در ترازنامه پايان سال «چه مبلغ» گزارش مي شود؟
1) 000 450 1                2) 000 350 1               3) 000 170 1               4) 000 080 1
 
118_ مانده حساب بانك دفتر كل موسسه اي 000 444 و اقلام باز شامل چك صادره ثبت نشده بابت خريد ملزومات 000 777، چك صادره وصول نشده بابت خريد كالا 000 222، وصول وجه چك دريافتي ارائه شده توسط بانك 000 999 و واريز نقدي موسسه در ساعات پاياني 000 555 ريال بوده؛ «مانده صورتحساب ارسالي بانك چه مبلغ» است؟
1) 000 111                 2) 000 333                 3) 000 666                 4) 000 888
 
119_ در صورت موردنظر بودن سنجش و ارزيابي سودآوري نمايندگي فروش با استفاده از روش ادواري: وقتي موسسه؛ قيمت تمام شده كالاي فروش رفته مربوط به نمايندگي را بدهكار كند، «چه حساب مربوط به آن» را بستانكار مي نمايد؟
1) فروش                   2) كالاي ارسالي           3) موجودي كالا             4) خلاصه سود و زيان
 
120_ صورتحساب كالاهاي ارسالي به شعبه معادل 132% قيمت تمام شده تنظيم مي گردد، در روش ادواري؛ كالاي ارسالي از اداره مركزي كه مبلغ اضافه بر قيمت تمام شده آن 000 600 1 ريال باشد، به «چه ميزان» در دفاتر شعبه مستقل منعكس مي شود؟
1) 000 600 6            2) 000 000 5              3) 000 400 3               4) 000 112 2
 
121_ «كدام اصول حسابداري»؛ علاوه بر كاربرد در مورد اطلاعات كمي، اطلاعات توصيفي و غير كمي را نيز شامل مي شود؟
1) بهاي تمام شده      2) تحقق درآمد            3) افشاء                  4) تطابق هزينه ها با درآمدها
 
122_ «مورد درست» كدام است؟
1) هزينه: كاهش در سرمايه بر اثر برداشت                     
2) حساب حقيقي: حساب موقت
3) تغيير در اصول حسابداري: تغيير در روش هاي حسابداري  
4) مانده عادي حساب: آن سمت حساب كه جمع كمتري دارد.
 
123_ ثبت خريد 000 800 ريال كالا با شرايط « ن/40 _ 3/15» و پرداخت 000 45 ريال بابت هزينه حمل آن، در صورت تسويه حساب نقدي با فروشنده طي 2 هفته پس از خريد؛ جمعاْ حساب موجودي كالا را «چه مبلغ» افزايش مي دهد؟
1) 000 845              2) 000 821               3) 650 819            4) 000 800
 
124_ يك بازرگاني با گزارش موجودي كالا در ترازنامه پايان سال به مبلغ 000 000 37 ريال؛ طي يادداشتهاي پيوست، مبناي گزارش را اقل قيمت تمام شده يا قيمت بازار ذكر و از اين بابت 000 000 8 ريال زيان اعلام نموده؛ در ثبتي كه به اين منظور صورت گرفته، «موجودي كالا» چه وضعي داشته است؟
1) بدهكار 000 000 8                                                 2) بستانكار 000 000 29     
3) بستانكار 000 000 8                                              4) بدهكار 000 000 29
 
125_ يك صفر سمت راست «كدام اقلام» مربوط به دارايي ثابتي كه براي فروش گذاشته شده، اشتباهاْْ تايپ نشده است؟
1) ارزش متعارف 000 800                                         2) بهاي اعلام شده 000 700
3) ارزش دفتري 000 600                                          4) بهاي تمام شده 000 500
 
 
126_ شركتي با پرداخت 250 ميليون ريال يك موسسه را خريداري كرده، قيمت بازار كل داراييهاي مشهود موسسه 260 ميليون ريال و كل بدهيهاي موسسه 30 ميليون ريال بوده؛ ثبت اين رويداد مالي، موجب نشان دادن «چه مبلغ» افزايش در سرقفلي شركت مي گردد؟
1) 10                       2) 20                     3) 30                       4) افزايش نمي يابد.
انجام پایان نامه

، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

سفارش پایان نامه