انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه 

پایان نامه‏ مهندسی صنایع

انجام پایان نامه‏ ارشد مهندسی صنایع

 فهرست مندرجات
عنوان    صفحه
پيشگفتار     
مقدمه     
1- هدف و دامنه كاربرد     
2- مراجع الزامي     
3- اصطلاحات و تعاريف     
4- الزامات مديريتي     
4-1 سازماندهي     
4-2 سيستم كيفيت     
4-3 كنترل مد ارك     
4-4- بازنگري درخواست‎ها، پيشنهادها و قراردادها     
4-5 واگذاري آزمون و كاليبراسيون به پيمانكار فرعي     
 4-6 خريد خدمات و ملزومات     
4-7 ارائه خدمت به مشتري     
4-8 شكايات     
4-9 كنترل كار نامنطبق آزمون و/يا كاليبراسيون     
4-10 اقدام اصلاحي     
عنوان     صفحه
4-11 اقدام پيشگيرانه     
4-12 كنترل سوابق     
4-13 مميزي‎هاي داخلي     
4-14 بازنگري‎هاي مديريت     
5- الزامات فني     
5-1 كليات     
5-2 كاركنان     
5-3 جايگاه و شرايط محيطي     
5-4 روش‎هاي آزمون و كاليبراسيون و صحه‎گذاري روش‎ها     
5-5 تجهيزات     
5-6 قابليت رديابي اندازه‎گيري     
5-7 نمونه‎برداري     
5-8 جابجايي اقلام مورد آزمون و كاليبراسيون     
5-9 تضمين كيفيت نتايج آزمون و كاليبراسيون     
5-10 گزارش‎دهي نتايج     
پيوست الف (جهت اطلاع): جدول الف‎-1، ارجاعات متقابل به استانداردهاي ايران‎-ايزو 9001: سال 1374 و ايران-ايزو 9002: سال 1374     
پيوست‎ب (جهت اطلاع): راهنمايي‎هاي براي تهيه شرح كاربردهايي جهت رشته‎هاي خاص    
كتابنامه     
پيشگفتار
استاندارد «الزامات عمومي براي احراز صلاحيت آزمايشگاه‎هاي آزمون و كاليبراسيون» كه توسط كميسيون فني مربوطه تهيه و تدوين شده و در ششمين جلسة كميته ملي استاندارد ميدريت كيفيت مورخ 23/7/81 مورد تأييد قرار گرفته است، اينك به استناد بند يك ماده 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي‎شود.
براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفت‎هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علوم و خدمات، استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استاندارد ارائه شود،‌ در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوطه مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ملي ايران بايد همواره از آخرين تجديدنظر آنها استفاده كرد.
اين استاندارد ملي بر مبناي استاندارد بين‎المللي زير تدوين شده است و معادل آن به زبان فارسي مي‎باشد:
ISO/IEC 17025: 1999: General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
 
مقدمه
استاندارد بين‎المللي ‎ISO/IEC 17025  كه در نتيجه تجربيات وسيع حاصل از اجراي ‎ISO/IEC Guide 25 و استاندارد اروپايي ‎EN 45001 تهيه گرديده است، اكنون جايگزين هر دو آن‎ها شده است. استاندارد ايران‎- ايزو‎- آي‎اي‎سي 17025 كه براساس استاندارد بين‎المللي فوق تدوين شده است، شامل كليه الزاماتي است كه آزمايشگاه‎هاي آزمون و كاليبراسيون بايد آن‎ها را برآورده سازند تا بتوانند اثبات كنند كه يك سيستم كيفيت را به كار گرفته و برقرار نگه مي‎دارند و از نظر فني صلاحيت داشته و نيز قادر به فراهم كردن نتايج فني معتبر مي‎باشند.
مراجع تأييد صلاحيت كه صلاحيت آزمايشگاه‎هاي آزمون و كاليبراسيون را به رسميت مي‎شناسند بايستي  اين استاندارد را به عنوان مبناي تأييد صلاحيت به كار برند. در بند 4 الزامات مربوط به مديريت صحيح و در بند 5 الزامات مربوط به احراز صلاحيت فني جهت نوع آزمون‎ها و يا كاليبراسيون‎هايي كه آزمايشگاه به عهده مي‎گيرد، مشخص مي‎شود.
به كارگيري روزافزون سيستم‎هاي كيفيت عموماً باعث افزايش نياز به حصول اطمينان از اين امر شده است كه ‌آزمايشگاه‎هايي كه بخشي از يك سازمان بزرگتر مي‎باشند يا خدمات ديگري هم ارائه مي‎نمايند، قادر به اجراي سيستم كيفيتي هستند كه با استانداردهاي ايران‎-ايزو 9001 يا ايران‎-ايزو 9002 و نيز با اين استاندارد منطبق مي‎باشد. بنابراين سعي شده است كه تمامي آن دسته از الزامات استانداردهاي ايران‎-ايزو 9001 و ايران‎-ايزو  9002 مرتبط با دامنه شمول خدمات آزمون و كاليبراسيون كه در سيستم كيفيت آزمايشگاه منظور شده است، در اين استاندارد در نظر گرفته شود.
آزمايشگاه‎هاي آزمون و كاليبراسيوني كه الزامات اين استاندارد را برآورده نمايند الزامات استانداردهاي ايران‎-ايزو 9001 و ايران‎- ايزو 9002 را نيز برآورده خواهند نمود.
گواهي انطباق با استانداردهاي ايران‎- ايزو 9001 و ايران‎-ايزو 9002 في نفسه حاكي از صلاحيت آزمايشگاه در فراهم كردن و ارائه داده‎ها و نتايج فني معتبر نخواهد بود.
در صورتي كه آزمايشگاه‎ها الزامات اين استاندارد را برآورده نمايند و توسط مراجعي تأييد صلاحيت شوند كه داراي موافقت‎نامة شناسايي متقابل با مراجع هم‎تراز خود در ساير كشورهاي استفاده‎كننده از اين استاندارد باشند، پذيرش نتايج آزمون و كاليبراسيون كشورها تسهيل مي‎گردد.
به كارگيري اين استاندارد همكاري ميان آزمايشگاه‎ها و ساير سازمان‎ها را تسهيل و به تبادل اطلاعات و تجارب و نيز به هماهنگ كردن استانداردها و روش‎هاي اجرايي كمك مي‎كند.
 
الزامات عمومي براي احراز صلاحيت آزمايشگاه‎هاي آزمون و كاليبراسيون
1- هدف و دامنه كاربرد
1-1 در اين استاندارد الزامات عمومي براي احراز صلاحيت جهت انجام آزمون و/يا كاليبراسيون و نيز نمونه‎برداري تعيين مي‎گردد. اين استاندارد دربرگيرنده انواع آزمون و كاليبراسيوني مي‎شود كه با استفاده از روش‎هاي استاندارد، روش‎هاي استاندارد نشده  و روش‎هاي ابداع شده در خود آزمايشگاه انجام مي‎گيرد.
1-2 اين استاندارد در مورد كليه سازمان‎هاي انجام دهنده آزمون و/يا كاليبراسيون كاربرد دارد و مثلاً شامل آزمايشگاه‎هاي شخص اول، شخص دوم و شخص ثالث و نيز آزمايشگاه‎هايي مي‎شود كه آزمون و/يا كاليبراسيون در آن‎ها بخشي از بازرسي و گواهي كردن محصول را تشكيل مي‎دهد.
اين استاندارد درباره كليه آزمايشگاه‎ها صرف‎نظر از تعداد كاركنان يا گسترة حوزه فعاليت‎هاي آزمون و/يا كاليبراسيون كاربرد دارد. هرگاه آزمايشگاهي يك يا چند فعاليت مذكور در اين استاندارد، از قبيل نمونه‎برداري و طراحي يا ابداع روش‎هاي جديد را انجام نمي‎دهد، الزامات مذكور در بندهاي مربوط به اين فعاليت‎ها اعمال نمي‎گردد.
1-3 يادآوري‎هاي مندرج در اين استاندارد براي روشنگري در مورد متن، مثال و راهنمايي ذكر شده‎اند و الزاماتي را در برندارند و لذا جزء جدايي‎ناپذيري از اين استاندارد به شمار نمي‎آيند.
1-4 اين استاندارد براي استفاده توسط آزمايشگاه‎ها در ايجاد سيستم‎هاي كيفيتي، اداري و فني جهت مديريت عمليات آن‎هاست. مشتريان آزمايشگاه‎ها، مراجع قانوني و مراجع تأييد صلاحيت نيز مي‎توانند از اين استاندارد براي تأييد يا شناسايي صلاحيت آزمايشگاه‎ها استفاده نمايند.
1-5 انطباق با مقررات قانوني و ايمني در اداره آزمايشگاه‎ها مشمول اين استاندارد نيست.
1-6 اگر آزمايشگاه‎هاي آزمون و كاليبراسيون الزامات اين استاندارد را برآورده كنند، سيستم كيفيتي را براي فعاليت‎هاي آزمون و كاليبراسيون خود به كار مي‎گيرند كه در صورتي كه به طراحي يا ابداع روش‎هاي جديدي بپردازند يا برن امه‎هايي براي آزمون تنظيم نمايند كه تركيبي از روش‎هاي استاندارد و روش‎هاي استاندارد نشده براي آزمون و كاليبراسيون باشد الزامات استاندارد ايران‎-ايزو 9001 را نيز برآورده مي‎كنند،‌ و در صورتي كه فقط روش‎هاي استاندارد را به كار برند الزامات استاندارد ايران‎-ايزو 9002 را نيز برآورده مي‎سازند.
پيوست (الف) ارجاعات متقابل ميان بندهاي اين استاندارد و بندهاي استاندارد ايران‎-ايزو 9001 و ايران‎-ايزو 9002 را فهرست‎وار ارائه مي‎دهد. اما اين استاندارد شامل برخي الزامات فني براي احراز صلاحيت است كه در استانداردهاي ايران‎-ايزو 9001 و ايران‎-ايزو 9002 ذكر نشده است.
يادآوري 1- ممكن است لازم شود در مورد برخي الزامات اين استاندارد توضيح يا تفسير ارائه گردد تا اطمينان حاصل شود كه اين الزامات به صورت يكنواختي اعمال مي‎شوند. پيوست (ب) راهنمايي‎هايي براي به كارگيري اين استاندارد در رشته‎هاي خاص به ويژه براي مراجع تأييد صلاحيت را ارائه مي‎دهد (به بند 4-1-3 در ‎ISO/IEC Guide 58:1993 مراجعه شود.)
يادآوري 1- هرگاه آزمايشگاهي تأييد صلاحيت را براي كل يا جزئي از فعاليت‎هاي آزمون و كاليبراسيون خود بخواهد، بايستي مرجع تأييد صلاحيتي را برگزيند كه بر طبق ‎ISO/IEC Guide عمل مي‎نمايد.
انجام پایان نامه

، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

سفارش پایان نامه