انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

پایان نامه‏ کامپیوتر

انجام پایان نامه‏ ارشد کامپیوتر

                       مفا‌هيم‌پا‌يه فن‌آوري‌اطلا‌عات             فهميدن مفا‌هيم پا‌يه ‌سخت‌افزار. نرم‌افزار و فن‌آوري اطلا‌عات
    كا‌مپيو‌تر در زبان‌فا‌رسي به‌را‌يا‌نه‌تر‌جمه‌ شده ‌است و در‌نگاه‌ اول به‌دو‌قسمت سخت‌افزار و نرم‌افزار تقسيم‌ مي‌شود
       ‌          1-سخت‌افزار :منظور وسا‌يل جا‌نبي، قطعا‌ت فيزيكي ، مدار‌ها ،ديود‌ها،
                                                                                                               
                  2-نرم‌افزار : منظور‌بر‌نا‌مه‌هايي است كه ‌سخت‌افزار‌را‌به‌كار‌مي‌اندازد.
در‌يك‌ نگاه مقد‌ما‌تي به‌سخت‌افزار مي‌توان‌ آن‌را شا‌مل 5 قسمت ‌دانست:
                        1-Main Memory    “ حا‌فظه اصلي “
                           2- secondary Memory   “ حا‌فظه‌جا‌نبي “
سخت‌افزار           3-Input Devices    “  دستگاه‌هاي ورودي “
                        4-Centeral Processing Unit   “ وا‌حد پردا‌زشگر‌مر‌كزي “
                        5-Output Devices   “  دستگاه‌هاي خروجي”  
را‌بطه‌ بين‌ آنها‌را‌ مي‌توان‌ با نمو‌دار‌زيرنشان‌داد:data  : يا داده‌ها چنين مسيري را طي مي‌كنند:
داده‌ها از طريق دستگاه‌هاي ورودي به‌منظور پر‌دازش وارد مي‌شوند و در حا‌فظه اصلي قرار مي‌گيرند اگر قرار است داده‌ها به‌مدت طو‌لا‌ني در سيستم بما‌ند تا نو‌بت پر‌دازش آن بر‌سد در حا‌فظه جا‌نبي ذ‌خيره مي‌شود.سپس وقتي نو‌بت پر‌دازش ‌آن رسيد وارد حا‌فظه اصلي شده و از طريق پردازشگر، مورد پردازش قرار مي‌گيرد. نتيجه وارد حا‌فظه اصلي شده و در صورتيكه لازم با‌شد مد‌تي در سيستم بما‌ند تا نو‌بت نما‌يش آن در خروجي بر‌سد در حا‌فظه جا‌نبي ذخيره مي‌شود..وقتي نو‌بت نما‌يش آن رسيد به حا‌فظه اصلي منتقل شده و در خروجي نما‌يش داده مي‌شود.
مقا‌يسه كار كامپيوتر با بدن انسان:
انسان با حواس پنج‌گانه اطلا‌عات را دريا‌فت مي‌نما‌يد.(دستگاه ورودي)
آنرا در حا‌فظه خود ذخيره مي‌نمايد.(حا‌فظه اصلي)
اگر بخوا‌هد آنرا در مدت طو‌لا‌ني نگاه دارد در دفتر‌چه ياد‌داشت مي‌نويسد(حا‌فظه جا‌نبي)
موقع استفا‌ده از دفتر‌چه ياد‌داشت، مجددا‍ً در حا‌فظه مي‌آورد.
مغز آنرا تجزيه و تحليل مي‌كند و تصميم منا‌سب مي‌گيرد.(واحد پر‌دازش مركزي)
تصميم مغز به اعضا ء بدن انسان ابلاغ مي‌شود و انسان عكس‌العمل نشان مي‌دهد..
(دستگاه خروجي)
دو اصطلاح داده و اطلا‌عات را در علم كامپيوتر زياد مي‌شنويم:
data  يا داده:به كاراكتر‌ها ، علايم ، اشكا‌لي مي‌گويند كه هيچ معني خا‌صي به مخا‌طب خود ارائه نمي‌دهد مثل عدد 021
information يا اطلا‌عا‌ت : به داده‌اي گفته مي‌شود كه داراي توصيف ، معناي تعريف شده‌اي با‌شد مثلاً كد بين شهري تهران  = 021
فن‌آوري اطلا‌عات technology” “ information  
تمام جنبه‌هاي مديريت و پردازش اطلا‌عات مخصوصاً در داخل يك سازمان يا كمپاني موضوع وسيع it را تشكيل مي‌دهد.. مركزيت مديريت اطلا‌عات با كامپيو‌ترها‌ست. به‌همين دليل در مفا‌هيم پايه فن‌آوري اطلا‌عات كامپيوتر را نيز مطا‌لعه مي‌كنيم.
انفورما‌تيك:  واژه‌اي فرانسوي است كه از تركيب دو كلمه انفور‌ما‌سيون و اتو‌ماتيك به‌وجود آمده اسنت. در مورد كاربرد اين واژه اتفاق نظر كامل نيست. ولي در كشور‌هاي غربي بيشتر به‌معني “ علوم آگاهي “ يا “ علوم كاربردي كامپيوتر”‌ به‌كار مي‌رود. و معادل آمريكايي آن it است.
فن‌اوري اطلا‌عات، با طيفي از تعا‌بير گسترده مواجه است كه گاهي حوزه به‌كارگيري آن بسار جزئي است و گاهي به‌صورت ها له‌اي كليه فعا‌ليت‌هاي بشري را در بر مي‌گيرد.
تعا‌ريف رايج از انفور‌ماتيك در ايران:
انفورما‌تيك از تقا‌طع سه تكنو‌لژي ، كامپيو‌تر ، اطلا‌عات ، ارتبا‌طات بهره‌گيري مي‌كند.
هدف از به‌كار بردن فن انفورما‌تيك آماده ساختن و پرورش حجمي از اطلا‌عات است، به‌طوريكه اين اطلا‌عات در جاي درست و در زمان درست و در اختيار افراد مناسب قرار گيرد.
-4 تكنو‌لژي اصلي و اوليه جهان صنعتي  براي تو‌ليد كا‌لا و ارائه خدمات عبارت است از:
مواد اوليه، كارگر ، انرژي ، انفورماتيك. تكنو‌لژي چهارم در واقع از سه تكنولژي اول خلق شده و براي كمك به‌آنها استفاده مي‌شود.
-انجمن انفور‌ماتيك ايران واژه انفورما‌تيك را” خود‌كاري آگا‌ها‌نه “ تعريف كرده است
-خود‌كاري : جمع‌آوري ، دسته‌بندي ، ذخيره‌سازي، دست‌يابي و استخراج اطلا‌عات به‌طوريكه حد‌اقل نيروي انسا‌ني ممكن به‌كار گر‌فته‌شود.
                                           1-micro computer   
                                          2 - computer mini
                                          3-main frame         
    دسته‌بندي كامپيو‌تر‌ها             4-super computer            
                                          5-network       
                                         6-laptops          
 1-micro computer  يا pc  personal computer “ “ يا كامپيو‌تر شخصي : تمام تجهيزات در اختيار يك ‌نفر است و روي يك ميز جا مي‌گيرد.
2-mini computer  : از   pc بزرگتر است سريع‌تركار مي‌كند مقدار بيشتري داده را ذخيره مي‌كند.معمولاً بيش از يك كاربر به‌صورت همز‌مان از آن استفا‌ده مي‌كنند.
3main frame -: ظرف يك ثانيه مساله‌ اي راحل مي‌كند كه سا‌عت‌ها وقت يك mini computer  را مي‌گيرد يا حتي روز‌ها وقتmicro computer  را مي‌گيردگا‌هي چند صد كاربرهم‌زمان دارد.
4-super computer : توان محا‌سباتي بسيار با‌لا‌يي دارند. معمو‌لاًبراي علوم پيچيده مثل نجوم “ محا‌سبات نجو‌مي”وعلوم فضا‌يي و تحقيق در مسا‌ئل ژنتيك يا محا‌سبات هسته‌اي به‌كارمي‌روند.تعداد كار‌بران آنها پا‌را‌متر‌مهمي در تقسيم‌بندي نيست ولي اخيراً سو‌پر‌كامپيو‌تر‌ها‌يي سا‌خته‌شده است كه در هر ثا‌نيه 200 ميليارد دستور‌العمل را انجام مي‌دهد.
5- Network : گروهي از كامپيو‌تر‌ها شامل 2 يا بيشتر سيستم‌هاي كامپيو‌تري كه‌به يكديگر متصل شده‌اند.
انواع اتصا‌لا‌ت: تو‌پو‌لژي شبكه:Fs  :  “File   server  “ : معمو‌لاً داده‌ها و نرم‌افزار‌ها روي آن قرار مي‌گيرد و بقيه كامپيو‌تر‌ها با دستر‌سي به‌آن از داده‌ها و نرم‌افزار‌ها استفا‌ده مي‌كنند.
در روشBus : يك كابل به‌عنوان Bus ، كل مسير شبكه را طي مي‌كند. هر كامپيو‌تر به‌طور مستقيم يا توسط يك كابل جا‌نبي به‌باس متصل است.
در روش ستاره‌اي : Fs در مر‌كز و كامپيو‌تر‌ها در اطراف آن هستند.
در روش حلقوي : كامپيو‌تر‌ها با يك كابل به‌يكديگر متصل مي‌شوند. هر يك مي‌تواند File server  اصلي با‌شد. اگر يك كامپيو‌تر خراب شد كل شبكه از كار مي‌افتد.
6-كا‌مپيو‌تر كيفي : “  laptops”
يك كامپيو‌تر كوچك قابل  حمل‌و نقل و به‌اندازه‌اي كوچك است كه در كيف جا مي‌گيرد و گا‌هي به‌آن Network computer مي‌گو‌يند.
يك كامپيو‌تر شخصي بسيار كوچك كه وزن آن از 6 پو‌ند كمتر است. جدا از وزن آن يك كامپيو‌تر شخصي است كه صفحه نمايش آن از فن‌آوري ديگري استفا‌ده مي‌كند.اين فن‌آوري Flat –panel-technologies  گفته ‌مي‌شود كه صفحه نمايش غير‌حجم و سبك وزن تو‌ليد مي‌كند جنس آن از كريستال ما‌يع  يا   “liquid crystal Display” است . كيفيت آنها بسيار با يكديگر متفا‌وت است. بيشتر آنها به تفكيك VGA محدود مي‌شوند تصا‌وير بسيار Sharp تو‌ليد مي‌كند ولي به‌سرعت تصوير عوض نمي‌شود از نظر توا‌نا‌يي همان فدرت Pc  معمو‌لي را دار‌ند Cpu ، حا‌فظه ، ديسك ما‌نند Pc معمو‌لي است ولي قرار دادن آنها در يك بسته‌كو‌چك بسيار گران تمام مي‌شود قيمت آنها دو برابر Pc  معمولي است آنها با با‌طري كار مي‌كنند احتياج به اتصال به‌برق ندارند ولي پس از چند سا‌عت بايد شارژ شوند.
تر‌مينال : شامل  Keyboard،  Monitor  است و ارتباط شما را با كامپيو‌تر بر‌قرار مي‌كند

                                     
                                         تقسيم‌بندي‌تر‌مينال‌ها
 
       1- Intelligent Terminal  : دستگا‌هي كه شامل حافظه اصلي و يك Cpu  است .
     2- Smart terminal     : توان پردازش دارد ولي نه به‌اندازه تر‌مينال با‌هو‌ش
     3- terminal     Dumb  : تر‌مينال معمو‌ لي                                           
در شبكه ترمينال يك Pc يا   Workstation است كه به  Main frame وصل شده است Pc معمولاً يك برنامه Emulator  تر‌مينال را اجرا مي‌كند و frame  Main  فكر مي‌كند كه آن مانند هر تر‌مينال ديگر است.
انواع تر‌مينال‌هاي با‌هوش “Intelligent”  
 Vt100                                                           “Video terminal 100”       
                                                                                            Vt200     
                                                                                         Tn3270                                  Vt100     ‏‏اولين تر‌مينالي است كه يك پر‌دازشگر همه‌منظوره را براي كنترل كدها‌ي جديد Ansi ‏ ‏‏به‌كار‌برد اين كنترل كد‌ها به‌وسيله Dec در سال 1978 معرفي شد كه‌به‌سرعت مشهور شد و كنترل كد‌هاي آن عملاً استا‌ندارد شد مخصو‌صاً  Ibm آنرا پذيرفت.
Intelligent  terminal  :   “تر‌مينالي شامل مانيتور و صفحه كليد “ كه شامل قدرت پردازش است . ترمينال با‌هوش شامل حا‌فظه و يك پردازنده براي انجام نمايش خاص است. بر‌عكس تر‌مينال گنگ توان پر‌دازش ندارد و با‌يستي كاملاً متكي به‌كا‌مپيو‌تر مركزي باشد.
Smart terminal  : كمي توان پردازش دارد ولي نه‌به‌اندازه ترمينال با‌هوش ، آنها مدار‌هاي منطقي براي انجام عمليات نمايش مثل چشمك‌زدن و پر‌رنگ نشان‌دادن دارند.
Dumb terminal  : اصلاً توان پردازش‌ندارند.
پايانه گنگ : وسايلي (شامل يك صفحه نمايش و يك صفحه‌كليد) بودند كه‌به‌سادگي ورودي را از كار‌بر پذيرفتند و نتا‌يج را نمايش مي‌دهند در‌اين حالت تمام عمليات پر‌دازش و نگهداري داده‌ها توسط كامپيو‌تر Server  انجام‌مي‌شود.
پا‌يا‌نه هو‌شمند : كا‌ربران شبكه از پا‌يا‌نه هو‌شمند استفا‌ده مي‌كنند پايا‌نه‌هاي هو‌شمند كامپيو‌تر‌هايي از نوع ‍‍Pc هستند كه‌خود نيز‌داراي قا‌بليت پردازش و نگهداري اطلا‌عات به‌صورت “ محلي “ هستند.اجزاء اصلي يك         1-اجزاء داخل  Case
كامپيو‌تر شخصي        2- اجزاء خارج   Case                                                                         
اجزاء داخل Case : پر‌دازشگر، حافظه , Rom) (Ram     Mother board  , كارت گرافيكي , كارت شبكه , كارت صو‌تي : Hard disk
اجزاء خارج Case   Keyboard , Mouse :  ,   Monitor
                      1-عمودي روي سطح ميز قرار مي‌گيرد:                      Tower  unit
     Case         2-افقي روي سطح ميز قرار مي‌گيرد :  unit  Desktop
در بعضي كتا‌بها :                     واحد كنترل Cpu=AlU+
 AlU:arithmetic  and logic unit                                                                                           
 :  control unit                                           واحد كنترل         
واحد كنترل: هر دستور كامپيو‌تري از حافظه خارج مي‌شود پس از تشخيص نوع، دستور ، مدارات خاصي شروع به‌كار مي‌كنند تا دستور مورد نظر اجرا شود واحد كنترل تشخيص مي‌دهد كه چه مداراتي بايد كار كنند تا عمل خواسته شده اجرا شود.
Cpu  : داخل Case  است .
پردا‌زشگر اصلي: ريز‌پر‌دازنده‌هاي معروف تو‌سط شر‌كت Intel   سا‌خته‌شده‌است. انواع ريز‌پر‌دازنده‌ها كه‌تو‌سط Intel  سا‌خته‌شده .
انجام پایان نامه

انجام پایان نامه کامپیوتر، انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

 

انجام پایان نامه | دانلود مقاله


سفارش پایان نامه