انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

پایان نامه‏ کامپیوتر

انجام پایان نامه‏ ارشد کامپیوتر

خلاصه
درسیستم فرض بصری یک مدلی کالبدشناسی قوی ا ز رابطه بین در ک بصری به عمل موتوری است. فرضیه ها مدعی می شوند که دو جریان پردازش بصری مستقل با مغز انسان نمایش مستقل از فضای اطراف را حفظ می کند. گرایشی پروسه بینایی یک نقشه میانی فضا را نگهداری می کند. در حالی که جریان حسی حرکتی پروسه بنیان یک نقشه مکانی را نگهداری می کند.عکس العمل بین این در نقشه های مکانی معتقدند که باید برای یک جدایی ظاهری بین پاسخ های حس حرکتی و گرایشی مسئول بود که د رحجم زیادی از موقعیتهای مصنوعی قرار گیرد. دلایل ذاتی دو فرض سیستم بصری را حمایت می کند. تنظیم از مطالعه مرزض های با خرابی مغز برای مطالعات روانشناسی نرمال موضوعاتی که شامل حضور فرض های بصری می شود را فراهم م یکند زیرا هر یک از سیستم های واقعی مجازی عالی عمل می کند و می توان بصورت غیرعمدی نمایش بصری را ترکیب کرد که با فرض های بصری مشترک هستند. دو فرض سیستم بصری ممکن است در راهنمایی- طراخی و ارزیابی تکنیک های عملیات برای درخواست واقعی پیشنهاد می کند که کلاس های شناختی ذاتی تکنیک های عکس العمل مانند رفتار صوتی و حلقه بسته( با بازخورد بصری) اشارات موضوعاتی برای اجرای اشتباهات مخصوص در حالیکه کلاس های موتور تکنیکی عکس العمل مانند حلقه باز( بدون بازخورد بصری) نکته ندارد. ای تحقیق، یک تحقیق تجربی حلقه باز و حلقه بسته که اشاره به مقایسه پایه صدای ورودی در مقیاس بزرگ نمایش فعال است نتایج بصری تحقیق می کند که اشتباهات گمراه کننده غیرعمدی که بوسیله دو فرض سیستم بصری ظاهر می شود با استفاده از عکس العمل صوتی در حضور فرضیه بصری به عنوان اثر Roelofs شناخته می شود. اشتباهات پاسخ مشابه دو لقه دسته کشف شده اولی اشتباهات گمراه کننده حقیقی در حلقه باز بوجود می آید. در امتحان عقب ماندگی اسناد تبدیل به اشتباهات پاسخ فرض می شوند این یافته ها ما را از ادعایمان حمایت می کند که دو فرض سیستم بصری می تواند دربهبود قابلیت استفاده درخواست ها واقعیت بصری مؤثر باشد.

















فهرست     صفحه
خلاصه
فهرست مطالب
لیست موضوعاتی
لیست شکل ها
قدردانی
1-    مقدمه
1-1    سهام پایان نامه
2-1 خلاصه پروژه
2- واقعیت مجازی و دو سیستم فرض بصری
1-2 واقعیت و دو فرض سیستم بصری
2-1-2 دستکاری مستقیم و عمل در واقعیت مجازی
3-1-2 مقاله ها و محدودیت ها با واقعیت مجازی
2-3 دو سیستم فرض بصری
1-2-2 یک راهنمایی کوتاهتر و در ک بصری
2-2-2 جریان ventral و جریان Dorsal: درک" چه" و "چگونه"
3-2-2 تاریخچه دو سیستم فرض بینایی
4-2-2 تعریف دو فرض سیستم بینایی
5-2-2 حمایت مدرک دو سیستم بصری
6-2-2 مطالعات با انگیزه Roelufs Effect
3-2 درک و عمل در میحط های بینایی
1-3-2 اتصال یک محیط ادراک و عمل در VR
2-3-2اثرتوهم بینایی و بازخورد در VR
3- دو تجربه در سیستم های بینایی در واقعیت مجازی
1-3 هدف ها و فرضهای تجربه
2-3 یک تجربه در نکته حلقه باز
1-2-3 تشریح محیط واقعی
3-3 معرفی تجربه
3-3 ارائه معرفی آزمایشی
1-3-3 رضایت موضوع  و تدارک
2-3-3- گزارش موقعیت شناختی با پاسخ های صوتی
3-3-3 موقعیت های موتور گزارشی با پاسخ های نکته ای
4-3-3 تجربیات خلاصه و موضوع جبران
4-3- تجربیات
1-4-3 استفاده صوتی از آموزش موضوعات
2-4-3 تعیین فرشته بینایی- موضوعات بصری
3-4-3 استفاده از Polhemus Fastrak بعنوان یک نکته جداگانه بصری
4-4-3 Calibrating and lagging the Fastrak
4- نتایج تجربی
1-4- خلاصه نتایج
2-4- موقعیتگر درش شناختی
3-4- موقعیت نکته حلقه باز
4-4- موقعیت نکته حلقه بسته
5-4- نکته حلقه با Latoncy فعال
6-4- مشاهدات و موضوعات پیشنهادی
7-4- جنسیت و سفارش آثار
8-4- خصوصیت موضوع موتور انجام
9-4- یک آنالیز متفاوت از آثار توهم
5- بحث و تفسیر
1-5- دو سیستم بینایی پدیده در VR
2-5- پیشرفت VR با د ومدل سیستم بینایی
3-5- چرا در ک حلقه باز بررسی می شود؟
 6- نتیجه گیری
مراجع
پیوست A گزارشی صوتی نسخه برا ی آموزش موضوع
1.A نکته کلی و آموزش رعایت موضوعات
2.A آموزش ها و موقعیت گزارش شناختی
3.A آموزش های موقعیت نکته حلقه باز
4.A نکته حلققه بسته آموزشهای موقعیت
5. A گزارش شناختی معرفی اصل نکته ها
6.A شرکت نکات اصلی معرفی نکته ها
7. A گزارش شناختی پیشرفت آزمایشی
8. A نکته های حلقه باز پیشرفت آزمایشی
9.A نکته های پیشرفت آزمایشی
10.A نکته های شامل موقعیت
11. A نکته های شامل موقعیت
12. A علامت صوتی و بازخورد
1-12- A علامت صوتی پاسخ
2-12-A تمرین بازخورد صوتی آزمایشی
لیست نمودارها( شکلها)
1-2- ویژگی کلیدید جریانات درک بینایی
1-3- نام شماره معرفی آزمایشی در تجربه
1-4- آثار Induced Roelf در طول موقعیتها و موضوعات
2-4- معنی magnitude های موضوعات با آثار Induced Roelfs
3-4- معنی Magnitude  موضوعات بدون آثار Induced Roelfs
4-4-  درصد پاسخ در گزارش شناختی
5-4-درصد پاسخ موضوع درنکته حلقه باز
6-4- درصد پاسخ موضوع در نکته حلقه بسته
7-4- درصد پاسخ موضوع در نکته حلقه بسته با عقب ماندگی  
لیست شکلها
1-2-یک خلاصه کلی از سیتسم بینایی انسان
2-2- سلوهلهای retinal در Transduction (Dowling& Boucott1966 )
3-2- دایره های( بالا) Ebbinghaus و خطای ادراک مولر لایر
4-2- یک مثال از اثرهای Induced Roelofs  
5-2- دو مدل سیستم بصری دریک و عمل VR
1-3- خلاصه برنامه محیط مجازی تجربه
2-3- قاب و اندازه برای Stimuli ببنایی حاضر
3-3 تغییر زوایای بصری یا تکنیک های trigonometric
4-3-نکته بصری configuration با Ray Costing
1-4- اثر Roelfs Effect در طول موقعیتها
2-4-  معنانی حاشیه ای تخمین برای پاسخ های شناختی جداگانه
3-4- Scatterplot های حلقه باز پاسخ های جداگانه
4-4 Scatterplot های حلقه بازو نکته واریانس حلقه بسته
5-4- مقایسه معنایی Marginal از دو موقعیت های حلقه بسته
6-4- مقایسه Scutterplot های دو موقعیت حلقه بسته     ii
iii
vi
vii
viii

1
3
5
6
6
9
13
19
19
24
27
28
30
36
38
38
42
48
48
51
54
59
59
63
64
67
70
70
71
73
75
78
80
80
84
87
90
93
96
99
101
104
110
110
113
116
120
125
132
132
133
134
135
136
136
136
137
137
137
138
138
138
138

29
62
82
103
103
106
107
108
109














94
95

قدردانی
وقتی من از ماهها پیش تحقیق M.SC را شروع کردم و برای فهم نوشتاری یک معادله در سطح فارق التحصیلی اصلی است که یک فعالیت مستقل با بسیاری از عناصر همدست وجود دارد. بسیاری از مردم و مکانها وجود دارند که در گرفتن این نکته بهمن سهیم هستند و من دوست دارم  که آنها از این بابت مطمئن شوند که از آنها بطور قطع تشکر کردم. من دوست دارم که از مدیرهایم آقایان دکتر Kellogg دکتر Brian Fisher و دکتر Run Rensink تشکر کنم وهمچنین از خوانندکانی که مقاله من را می خوانند کمال تشکر را دارم که این فرصت« منابع» توصیه و زمانی دادند که منجر به شروع این مقاله تحقیقی تا تولید پایانی آن شد که من یک موفقیت مشخصی را تجربه کنم. حمایت مالی و امکانات تحقیق برای این کار که بوسیله یک تحقیق فراهم می شود و استراتژی برنامه های اجازه از:
 Natural Scinces and Engieering Research Council of  Canada (NSERC) by the New Media innovation Crnter of British Columbia(New MIC) and by the Media and Graphics Interdisciplinh center at the university of British Columbia (MAGIC)
و همچنین دوست دارم از Allenliw برای کمکهایش تشکر کنم که با همه نفوذهای نامرئی کوچکتر از این تحقیق بخصوص آنهایی که شامل حرکت از یک مکان به مکان دیگر می شود. همچنین ازرفتن به Alexander Syereuson ،MarkHancock تشکر کنم که کمکهای سودمندی به من در یادگیری هر چیزی کردند(در مورد Polhemus Fastrak  و دنباله های آهنربا) در پایان می خواهیم از Najwan     Stemphan-Tozy به خاطر بردباری ها و حمایت هایش در کمک به من تشکر کنم.
 باری ای – پو
دانشگاه کلمبیای انگلستان
اکتبر 2002
فصل 1
مقدمه
- تجربه مشترک ما با تکنولوژی کامپیوتر اهمیت دید انسان در کمک کامپیوتر کامل را منعکس میکند. و جودهای بعدی اطلاعات توانایی ما را بای استفاده از کامپیوترها درکاملترین نیروی بالقوه شان را بهبودمی بخشد. یک نمونه کامپیوتر اطراف را حساب میکند، بیشتر بازخوردهایی که مادر باورهای عملکردمان دریافت می کنیم در شکی از داده ی پیکسل می آید و این در حالی است که به عنوان تصاویری که تحویل می دهند بوسیله مانیتورهای رومیزی ظاهر می شوند اگرچه دیگر داده ها در حال حاضر انکارناپذیر است بخصوص مربوط به اطلاعات شنوایی،حس لامیه، ما ممکن است در این باره بحث کنیم که هر یک در نبود همه فرم های بازخورد احساس بصریمان حجم اطلاعاتی که در رابطه با تعیین مؤثر در عملیات حساب گر ما لازم است را فراهم می کند. در مفهوم مقیاس زیاد رابطه ها مانند محیط اطراف واقعی اعتماد ما به احساس بصری،به طور نسبتاً زیاد افزایش می یابد. در ترکیبهای رسم  رو شهای درست آمده گوناگون محیط های واقعی رابطه های استفاده کننده را فراهممی کند که دور از رابط مانیتور، موس،صفحه کلید توسعه می یابد. و از طریق میز کامپیوتر حساب می شود. یک کلید محیط های واقعی توانایی ساختن کلمات مرتبط را بدون داشتن یادگیری خودمان به ترکیب های ضربه زدن به کلید و بدون داشتن برنامه پیچیده دارد. در این انواع رابطه ها ماشنیمان و احساس دیمان در یک رفتاری که بهتر به این موارد وصل می شود چشمان با ورودی اطرافمان را فراهم می  کند در حالیکه دستهایمان بازوهایمان و پاها از ورودی برای اندازه گیری مستمر حرکات خروجی استفاده می کند که به وظیفه خاصی اختصاص دارد که ما سعی در کامل کردن آن داریم . این نمونه ارتباط بین بینایی و در ک مستقیم ما در مورد حرکت واقعی راهنمایی وصل می کند درک مستقیم ما باید ابتدا علائق محیطیمان را درک کنیم آگاهی هشیار این مسائل ما رابا اطلاعاتی که در رابطه با دستکاری آنها درمدلهای بامعنی و اختصاصی فراهم می کنند درک مستقیم ما در رابطه با راهنمایی حرکت موتور بصری بطور کامل مرتب نیست عملکرد بین سیستم موتوری و بصری ما پیچیده تر از  این است که از مشاهدات اتفاقی در ک و عملکرد انتظار داشته باشیم دهه های مدارک از روانشناسی تجربی یک نوع قوی تر را یشنهاد میکند راهنمایی مدل بصری موتورحرکت دو سیستم بصری است که ادعا میکند هشیاری محیط اطراف و توانای ما برای درست کردن حرکات موتوری در این مشخصات بطور واقعی از جنبه های بصری جدا می شود. دو سیستم فرضیه ی بصری توصیف می کند که چگونه اطلاعات بصری در سیگنال هایی که درنواحی جداگانه مغز انسان در رابطه با رفتار مستقیم بعمل می اورد همچنین دو جریان بصری را توصیف می کند که رابطه بین رفتار موتور و عملکرد موتوری و بصری توصیف می شود.








انجام پایان نامه

انجام پایان نامه کامپیوتر، انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

انجام پایان نامه | دانلود مقاله

سفارش پایان نامه