انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه 

پایان نامه‏ کامپیوتر

انجام پایان نامه‏ ارشد کامپیوتر

1.مقدمه
شبكه هاي mobile ad hoc به نحو چشمگيري رو به افزايش هستند به دليل توانايي آنها در سازماندهي خودكار يك سري از Snode درون شبكه بدون اينكه نيازي به زيرساختهاي از قبل تشكيل شدة شبكه باشد. يك MANET به node موبايل اين امكان را مي‌دهد كه به nodeهاي ديگري كه در محدودة انتقالي مستقيم نيستند دستيابي پيدا كند. اين عمل با استفاده از multi-hop route از ميان nodeهاي واسطه كامل مي شود كه به معناي آن است كه هر node در يك MANET لازم است كه بصورت يك router عمل كند. عمل routing در يك MANET ذاتاً پيچيده است و نياز به روشهاي متفاوتي نسبت به آنچه كه در زير ساختهاي اينترنتي ثابت در قديم مورد استفاده قرار مي گرفت، دارد. يك مرحلة عمده در پروتكل هاي routing در MANETهاي پروتكل rouing محلي است. (LAR)
پروتكل هاي LAR محلي شديداً وابسته و متكي به يك سيستم تداركاتي محلي هستند تا ذخيره، توزيع و query nodeها را ممكن ساخته و تشكيل موقعيت آنها را به روز سازد. پروتكل هاي routing و سيستمهاي تداركاتي محلي عموماً بعنوان زير سيستمهاي منفصل (disjoint) عمل مي كنند. بطور نمونه يك query محلي قبل از انتقال داده هاي اصلي صورت مي گيرد. مسئله اي كه در اين روش با آن روبرو خواهيم بود اين است كه query محلي براي كامل شدن وقت بيشتري مي گيرد. اين نه تنها به تأخير routing و سيستمهاي تداركاتي محل عموماً بعنوان زير سيستمهاي منفصل (disjoint) عمل مي كنند. بطورنمونه يك query محل قبل از انتقال داده هاي اصلي صورت مي گيرد. مسئله اي كه در اين روش با آن روبرو خواهيم بود اين است كه query محلي براي كامل شدن وقت بيشتري مي گيرد. و اين تنها به تأخير تأخير routing مي انجامد، بلكه اطلاعات محلي بدست آمده ممكن است تا آن زمان و حتي در طول انتقال داده هاي اصلي تاريخ گذشته شوند. بنابراين يك روش تركيبي از routing و query بهره گيرد، بهتر مي‌باشد.
در اين جزوه، ما يك سيستم تركيبي از location management و routing ارائه مي دهيم كه بر مشكلاتي كه قبلاً ذكر شد فائق آيد. ويژگيها و امتيازهاي عمدة اين سيستم عبارتند از:
1.location query و location-aided packet eouting با راندن داده ها به سمت location query همزمان با هم صورت مي گيرند.
2.اطلاعات محلي يك mobile node تنها در server محلي نزديك خواهد شد و اين به روز بودن سريعتر و پايين تر overhead را تضمين مي‌كند و در مقايسه، در بسياري از سيستمهاي ديگر، موقعيت يك node در يك server دور ثبت مي شود كه احتمال تاريخ گذشته شدن داده ها و overhead بالاتر افزايش مي يابد.
3.اين روش نزديك ترين راه است بدون اينكه overhead عمده اي داشته باشد. از آنجا كه database در بردارنده اطلاعات محلي (location) در ميان serverهاي محلي پخش مي شود، مسئله ثبت و ذخيره (storage) براي هر server كمتر مي شود. اين با سيستمهاي سنتي كه از database مركزي استفاده مي كردند، در تضاد است.
بقية جزوه به صورت زير سازمان يافته است: بخش 2 شامل بررسي كوتاهي از كارهاي مرتبط مي‌باشد. بخش 3 جزئيات تركيبي location management و سيستم routing را شرح مي‌دهد. در بخش 4 و 5، نحوة اجراي سيستم بصورت تئوريك آناليز و ارزيابي خواهد شد. و بالاخره 6 به نتيجه گيري مي پردازد.
Related work
الگوريتم هاي routing در يك MANET مي توانند به پروتكل هاي reactive و proactive تقسيم بندي شوند. در روش proactive اطلاعات routing در بردارندة مسيرهايي به همة مقاصد ممكن است در هر mobile node ذخيره مي شود كه ممكن است به دليل قطع ارتباط و تغييرات topology در MANET از رده خارج شوند (out date شوند). در چنين مواردي روش reactive ترجيح داده مي شود. در اين روش يك مسير multi-hop از فرستنده به گيرنده فقط طماني كه مورد نياز است، ساخته مي‌شود. بررسي هاي بيشتر در مورد اين الگوريتم هاي routing مي تواند در 25/21 صورت گيرد. يك دستة مهم از پروتكل هاي reactive از اطلاعات محلي دربارة mobile node براي هدايت سازه ها مسير استفاده مي كنند.
در اين الگوريتمها، اطلاعات محلي مقصد براي محدود كردن جريان ها به ناحية كوچكي استفاده مي شود به اين ترتيب در مقايسه با flooding (جريان سيل آسا)overhead و efficiency(كارآيي) بهتر انجام مي گيرد. الگوريتمهاي LAR موقعيت مقصد را با استفاده از سيستم تداركات محلي دارا هستند در اصل جدا از مكانيسم routing است. طراحي سيستم هاي تداركاتي محلي كارا و منظم توجه قابل ملاحظه اي را در سالهاي اخير به خود جلب كرده است. در تمام اين طرحها location query قبل از routing داده هاي اصلي صورت مي گيرد. چنان كه ذكر شد اين زمان تأخير را براي انتقال داده هاي كوچك افزايش خواهد داد و ممكن است اطلاعات محلي (location) از زماني كه انتقال داده ها آغاز مي شود، outdate شود. اين مسئله بوسيله محققين ديگر مورد توجه قرار گرفته است. بخصوص در سيستم EASE سعي شده كه اين اشكال برطرف شود به اين صورت كه هر mobile node لازم است كه آخرين node كه با آن مواجه شده ثبت كند.(pocket) بسته ها با استفاده از اطلاعات recordها به سمت مقصد رانده مي شوند. به هر حال EASE براي كار كردن متكي به mobility diffusion است كه به اين معنا است كه وقتي node mobility پايين است نمي تواند packetها را به جلو براند.
در بخش 5 اطلاعات محلي node ها براي ساخته دسته از شاخه هاي multicast براي تحويل بسته هاي كافي مورد استفاده قرار مي گيرد. آنها از موقعيتهاي هندسي مقاصد براي محاسبة اين شاخه ها استفاده مي كنند. با هدف به حداقل رساندن هزينه عرض باند (band width) كلي، توزيع بسته هاي روي هم، يك ساختار قابل انعطاف ايجاد مي‌كند كه انتقال و routing و processing سطح كاربر عمدي را انجام مي‌دهد. اگرچه اين جزوه به مسئله ديگري متفاوت با آنچه مربوط به ماست مي پردازد، مشاهده مي كنيم كه بعضي مشابهت ها در نگرشها و روشهاي ما وجود دارد. براي مثال، روشي كه آنها overlay trees (قطعات پوششي) را مي سازند مشابه است با روشي كه ما server. Overlay محلي را مي سازيم. آنها يك بشما يا طراح كلي بروز دارند در طول trees قطعات و سيستم تركيبي پيشنهادي ما نيز به اين نوع طرح در ميان serverهاي محلي نياز دارد.
در شبكه هاي سيمي (wired)، روش landmark routing يك hierachy از overlays بر روي شبكة زيرين ايجاد مي‌كند چند node به تناوب انتخاب مي شوند تا گروهي از node ها را در سطوح مختلف بر اساس radius ناحيه يا منطقه معرفي كنند. آدرس hierarchial از قبل تعريف شده از هر node وضعيت آن را در hierchy را در سطوح مختلف بر اساس radius ناحيه يا منطقه معرفي كنند. آدرس hierachial از قبل تعريف شده از هر node وضعيت آن را در hierachy منعكس كرده و به يافتن يك route در آن كمك مي‌كند. هر node، routeهايي را در همة nodeهاي موجود در وضعيت hier خود مي شناسد. كم و بيش هر node routeهايي را در landmark هاي مختلف در سطوح  گوناگون مي شناسد. حركت به جلو بسته ها با landmark hierarchy بصورت مداوم و مسير بتدريج با نزديك شدن بسته packet به مقصد خود، از سطح بالاي hierarchy به سطوح پايين تر صاف تر و بهتر مي شود. نظرية hierachial landmark routing همچنين در محيط شبكه هاي ad hoc استفاده مي شود. بهر صورت اين روش يك انتقال و جابجايي مستقيم از شبكه هاي سيمي است و هيچ اطلاعات محلي براي هدايت packet routing استفاده نمي شود.
دو عقيدة مهم كه روش ما را حمايت كرده و از آن دفاع مي‌كند استفاده از traingulation delaunay و فيلترهاي Bloom است. بر خلاف طرحهاي ديگري بر اساس Delaunay هستند، سيستم ما به نيازي ندارد تا محاسبه شود، چرا كه يك Mobile node مي تواند به آساني نزديك ترين server را بوسيلة beacon كه از server فرستاده مي شود، تعيين كند. در هر حال، استفادة ما از فيلترهاي bloom بوسيلة سيستم آدرس IP در اينترنت ايجاد شده است. اولين قسمت هر آدرس IP، زير شبكه اي را تعيين مي‌كند كه آدرس IP به آن تعلق دارد. وقتي كه يك بسته (pocket) به يك route مي رسد، فقط كافي است كه router جدول routing آن را در آدرس زير شبكة مقصد جستجو كند. بنابراين همة packetهايي كه مقصدشان يك زير شبكه است مي توانند در همان مسيري حركت كنند كه توسط همان آدرس زير شبكه تعيين شده است. اگرچه اين hierarchial routing براي اينترنت مؤثر و لازم است، مستقيماً نمي تواند براي استفاده در محيط شبكه ad hoc انتقال داده شود. مسئله عمده اين است كه در يك شبكة ad hoc، nideهاي موجود در منطقه حقيقي يكسان، پيش آدرس IP يكساني را آن چنان در اينترنت است ندارند. اين مسئله در سيستم پيشنهادي ما با استفاده از فيلترهاي bloom حل شده است.
3.the integrated location management & routing system
روش تركيبي routing system و management location طراحي شده تا:
از نزديكي بين node و serverهاي محلي نزديك استفاده كرده تا اطلاعات محلي آن را ذخيره كند و در نتيجه         را قادر سازدو
به اجرا يا ذخيرة مركزي اكتفا نكند. بنابراين در مقابل قطع ارتباط با node رايج كه از ويژگيهاي MANET است مقاوم مي‌باشد.
انجام پایان نامه

انجام پایان نامه کامپیوتر، انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

 دانلود مقاله | انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه