انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

پایان نامه‏ کامپیوتر

انجام پایان نامه‏ ارشد کامپیوتر

سیستم مکانیزه دبیرخانه
این برنامه یک دیتابیس ساده به زبان دلفی با کمک اکسس و دستورات  Sql  می باشد برای این کار ابتدا به برنامه اکسس رفته و یک Tabel  با نام Dabir ایجاد می کنیم که مانند عکس شامل فیلد های زیر می باشد

 

Nno : شماره نامه ای که قرار است ثبت شود
Subject : موضوع نامه ای که قرار است ثبت شود
Date  : تاریخی که در آن نامه ثبت شذه
Name  : نام صاحب نامه
File  : آدرس فایلی که نامه ذخیره می شود
جدول را ذخیره می کنیم و به دلفی می رویم :
New project   را انتخاب می کنیم
مطابق شکل ابزار زیر را در صفحه قرار می دهیمکد این یونیت به صورت زیر می باشد
unit Unit1;
interface
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, Buttons, StdCtrls, Menus;
type
  TForm1 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    GroupBox1: TGroupBox;
    Button3: TButton;
    Button4: TButton;
    GroupBox2: TGroupBox;
    Button6: TButton;
    Button2: TButton;
    Button5: TButton;
    Button7: TButton;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    PopupMenu1: TPopupMenu;
    N1: TMenuItem;
    N2: TMenuItem;
    ColorDialog1: TColorDialog;
    FontDialog1: TFontDialog;
    Label4: TLabel;
    Label5: TLabel;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure Button3Click(Sender: TObject);
    procedure Button4Click(Sender: TObject);
    procedure Button5Click(Sender: TObject);
    procedure Button6Click(Sender: TObject);
    procedure Button2Click(Sender: TObject);
    procedure N1Click(Sender: TObject);
    procedure N2Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;
var
  Form1: TForm1;
implementation
uses Unit2, Unit3, Unit5, editor, Unit7, Unit4;
{$R *.dfm}
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
form1.Close;
end;
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
Form2.show;
end;
procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
begin
form3.show;
end;
procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject);
begin
form5.show;
end;
procedure TForm1.Button6Click(Sender: TObject);
begin
mainform.show;
end;
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
form7.show;
end;
procedure TForm1.N1Click(Sender: TObject);
begin
if fontdialog1.Execute then
begin
form1.Font:=  fontdialog1.Font;
form2.Font:=  fontdialog1.Font;
form3.Font:=  fontdialog1.Font;
form4.Font:=  fontdialog1.Font;
form5.Font:=  fontdialog1.Font;
form7.Font:=  fontdialog1.Font;
end;
end;
procedure TForm1.N2Click(Sender: TObject);
begin
  if colordialog1.Execute then
begin
form1.Color :=  colordialog1.Color;
form2.Color :=  colordialog1.Color;
form3.Color :=  colordialog1.Color;
form4.Color :=  colordialog1.Color;
form5.Color :=  colordialog1.Color;
form7.Color :=  colordialog1.Color;
end;
end;
end.

حال به سراغ طراحی فرم های دیگر برنامه می رویممانند شکل یک تیبل و یک کوری و یک دیتا ست و یک کانکشن بر روی صقحه         می گذاریم و تنظیمات آنها را به فایل مربوطه در اکسس مربوط می نماییم و سه دکمه و 4 label , و 4 Edit box  نیز قرار می دهیم کد این فرم برای سه دکمه به صورت زیر است که کد مهم آن کد دکمه ذخیره می باشد.

unit Unit2;
interface
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, DB, ADODB, DBCtrls, Mask, StdCtrls, ComCtrls, ExtCtrls, ToolWin,
  DBTables;
type
  TForm2 = class(TForm)
    GroupBox1: TGroupBox;
    Edit1: TEdit;
    Edit2: TEdit;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    MaskEdit1: TMaskEdit;
    Label4: TLabel;
    DataSource1: TDataSource;
    ADOConnection1: TADOConnection;
    dabir: TADOTable;
    RichEdit1: TRichEdit;
    Splitter1: TSplitter;
    Button1: TButton;
    Button2: TButton;
    Edit3: TEdit;
    aq: TADOQuery;
    Label5: TLabel;
    Button3: TButton;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure Button2Click(Sender: TObject);
    procedure Button3Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;
var
  Form2: TForm2;
    ll:string;
    oo:boolean;
implementation
      uses  editor;
{$R *.dfm}
procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject);
var
e1,e2,e3,e4:boolean;
begin
e1 := false;
e2 := false;
e3 := false;
e4 := false;
if edit1.Text = '' then e1:=true;
if edit2.Text = '' then e2:=true;
if edit3.Text = '' then e4:=true;
if maskedit1.Text = '1384/__/__' then e3:=true;
if  e1 or e2 or e3 or e4 then
          showmessage('اطلاعات کامل نيست')
                     else
                  begin
             ll := 'c:\dabir_khane\nameha\'+ edit3.Text;
              aq.Active :=false;
              aq.SQL.Clear ;
              aq.SQL.Add ('select * from dabir where nno='''+edit3.Text+'''');
              aq.Active :=true;
           if aq.IsEmpty=true then
                       begin
                   dabir.Insert ;
                   dabir.FieldByName ('name').asstring:=edit1.text;
                   dabir.FieldByName ('subject').asstring:=edit2.text;
                   dabir.FieldByName ('date').asstring:=maskedit1.text;
                   dabir.FieldByName ('nno').asstring:=edit3.text;
                   dabir.FieldByName ('file').asstring:=ll;
                   dabir.Post;
                   showmessage('اطلاعات ثبت شد');
                  richedit1.Lines.SaveToFile(ll);
  edit1.Text :='';
  edit2.Text :='';
  edit3.Text :='';
  maskedit1.Text :='';
                     end
                       else
                          begin
                                showmessage('اطلاعات تکراري است');
انجام پایان نامه

انجام پایان نامه کامپیوتر، انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

  دانلود مقاله | انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه