انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه 

پایان نامه‏ کامپیوتر

انجام پایان نامه‏ ارشد کامپیوتر

سیستم مکانیزه دبیرخانه
این برنامه یک دیتابیس ساده به زبان دلفی با کمک اکسس و دستورات  Sql  می باشد برای این کار ابتدا به برنامه اکسس رفته و یک Tabel  با نام Dabir ایجاد می کنیم که مانند عکس شامل فیلد های زیر می باشد

 

Nno : شماره نامه ای که قرار است ثبت شود
Subject : موضوع نامه ای که قرار است ثبت شود
Date  : تاریخی که در آن نامه ثبت شذه
Name  : نام صاحب نامه
File  : آدرس فایلی که نامه ذخیره می شود
جدول را ذخیره می کنیم و به دلفی می رویم :
New project   را انتخاب می کنیم
مطابق شکل ابزار زیر را در صفحه قرار می دهیمکد این یونیت به صورت زیر می باشد
unit Unit1;
interface
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, Buttons, StdCtrls, Menus;
type
  TForm1 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    GroupBox1: TGroupBox;
    Button3: TButton;
    Button4: TButton;
    GroupBox2: TGroupBox;
    Button6: TButton;
    Button2: TButton;
    Button5: TButton;
    Button7: TButton;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    PopupMenu1: TPopupMenu;
    N1: TMenuItem;
    N2: TMenuItem;
    ColorDialog1: TColorDialog;
    FontDialog1: TFontDialog;
    Label4: TLabel;
    Label5: TLabel;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure Button3Click(Sender: TObject);
    procedure Button4Click(Sender: TObject);
    procedure Button5Click(Sender: TObject);
    procedure Button6Click(Sender: TObject);
    procedure Button2Click(Sender: TObject);
    procedure N1Click(Sender: TObject);
    procedure N2Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;
var
  Form1: TForm1;
implementation
uses Unit2, Unit3, Unit5, editor, Unit7, Unit4;
{$R *.dfm}
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
form1.Close;
end;
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
Form2.show;
end;
procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
begin
form3.show;
end;
procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject);
begin
form5.show;
end;
procedure TForm1.Button6Click(Sender: TObject);
begin
mainform.show;
end;
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
form7.show;
end;
procedure TForm1.N1Click(Sender: TObject);
begin
if fontdialog1.Execute then
begin
form1.Font:=  fontdialog1.Font;
form2.Font:=  fontdialog1.Font;
form3.Font:=  fontdialog1.Font;
form4.Font:=  fontdialog1.Font;
form5.Font:=  fontdialog1.Font;
form7.Font:=  fontdialog1.Font;
end;
end;
procedure TForm1.N2Click(Sender: TObject);
begin
  if colordialog1.Execute then
begin
form1.Color :=  colordialog1.Color;
form2.Color :=  colordialog1.Color;
form3.Color :=  colordialog1.Color;
form4.Color :=  colordialog1.Color;
form5.Color :=  colordialog1.Color;
form7.Color :=  colordialog1.Color;
end;
end;
end.

حال به سراغ طراحی فرم های دیگر برنامه می رویممانند شکل یک تیبل و یک کوری و یک دیتا ست و یک کانکشن بر روی صقحه         می گذاریم و تنظیمات آنها را به فایل مربوطه در اکسس مربوط می نماییم و سه دکمه و 4 label , و 4 Edit box  نیز قرار می دهیم کد این فرم برای سه دکمه به صورت زیر است که کد مهم آن کد دکمه ذخیره می باشد.

unit Unit2;
interface
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, DB, ADODB, DBCtrls, Mask, StdCtrls, ComCtrls, ExtCtrls, ToolWin,
  DBTables;
type
  TForm2 = class(TForm)
    GroupBox1: TGroupBox;
    Edit1: TEdit;
    Edit2: TEdit;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    MaskEdit1: TMaskEdit;
    Label4: TLabel;
    DataSource1: TDataSource;
    ADOConnection1: TADOConnection;
    dabir: TADOTable;
    RichEdit1: TRichEdit;
    Splitter1: TSplitter;
    Button1: TButton;
    Button2: TButton;
    Edit3: TEdit;
    aq: TADOQuery;
    Label5: TLabel;
    Button3: TButton;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure Button2Click(Sender: TObject);
    procedure Button3Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;
var
  Form2: TForm2;
    ll:string;
    oo:boolean;
implementation
      uses  editor;
{$R *.dfm}
procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject);
var
e1,e2,e3,e4:boolean;
begin
e1 := false;
e2 := false;
e3 := false;
e4 := false;
if edit1.Text = '' then e1:=true;
if edit2.Text = '' then e2:=true;
if edit3.Text = '' then e4:=true;
if maskedit1.Text = '1384/__/__' then e3:=true;
if  e1 or e2 or e3 or e4 then
          showmessage('اطلاعات کامل نيست')
                     else
                  begin
             ll := 'c:\dabir_khane\nameha\'+ edit3.Text;
              aq.Active :=false;
              aq.SQL.Clear ;
              aq.SQL.Add ('select * from dabir where nno='''+edit3.Text+'''');
              aq.Active :=true;
           if aq.IsEmpty=true then
                       begin
                   dabir.Insert ;
                   dabir.FieldByName ('name').asstring:=edit1.text;
                   dabir.FieldByName ('subject').asstring:=edit2.text;
                   dabir.FieldByName ('date').asstring:=maskedit1.text;
                   dabir.FieldByName ('nno').asstring:=edit3.text;
                   dabir.FieldByName ('file').asstring:=ll;
                   dabir.Post;
                   showmessage('اطلاعات ثبت شد');
                  richedit1.Lines.SaveToFile(ll);
  edit1.Text :='';
  edit2.Text :='';
  edit3.Text :='';
  maskedit1.Text :='';
                     end
                       else
                          begin
                                showmessage('اطلاعات تکراري است');
انجام پایان نامه

انجام پایان نامه کامپیوتر، انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

  دانلود مقاله | انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه