انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه 

پایان نامه‏ کامپیوتر

انجام پایان نامه‏ ارشد کامپیوتر

سوال: در شبکه کامپیوتری زیر کوتاه ترین مسیر (مسیری که بعد از 1000 یا 10000 بار شبیه سازی بیشترین انتقال را داشته باشد) از A به H را بیابید. پهنای باند هر مسیر در کنار آن ذکر شده است.

Ts:زمان سرویس
Te:زمان بین ورود

کوتاه ترین مسیر از A به  H کدام است ؟  (بعد از 10000 یا 1000 بار اجرا)برای انتخاب کوتاه ترین مسیر محاسبات زیر را برای هر گره انجام می دهیم
 سرعت سرویس + سرعت سرویس * طول صف
                  پهنای باند
برای هر کدام این فرمول را حساب می کنیم ،هر عدد که کوچکتر بود به همان می فرستد.
مثلا برای C:
3(میانگین Ts)+ 3 * طول صف
               3
کد برنامه:

SMM1 VARIABLE(3+(Q$MYQB#3)/2)
SMM2 VARIABLE(3+(Q$MYQC#3)/3)
SMM3 VARIABLE(3+(Q$MYQD#3)/1)
SMM4 VARIABLE(2+(Q$MYQE#2)/2)
SMM5 VARIABLE(2+(Q$MYQF#2)/2)
SMM6 VARIABLE(1+(Q$MYQG#1)/1)
SMM7 VARIABLE(1+(Q$MYQH#1)/1)


GENERATE 0,2,,1
   QUEUE MYQA
   SEIZE SRVA
   DEPART MYQA
   ADVANCE 1,3
   RELEASE SRVA
  TEST G SMM1,SMM2,LB10
   QUEUE MYQB
   SEIZE SRVB
   DEPART MYQB
   ADVANCE 3
   RELEASE SRVB
  TEST G SMM3,SMM4,LB20
  TEST G SMM3,SMM5,L30
   QUEUE MYQD
   SEIZE SRVD
   DEPART MYQD
   ADVANCE 2,4
   RELEASE SRVD

 
TRANSFER LB60
LB20 TEST G SMM4,SMM5,LB30
    QUEUE MYQE
    SEIZE SRVE
    DEPART MYQE
    ADVANCE 1,3
    RELEASE SRVE
 
 
TRANSFER LB60
  LB30 QUEUE MYQF
     SEIZE SRVF
     DEPART MYQF
     ADVANCE 2
     RELEASE SRVF
    TRANSFER LB60
 LB10 QUEUE MYQC
     SEIZE SRVC
     DEPART MYQC
     ADVANCE 2,4
     RELEASE SRVC


    TEST G SMM4,SMM5,LB40
    TEST G SMM4,SMM6,LB50
      QUEUE MYQE
      SEIZE SRVE
      DEPART MYQE
      ADVANCE 1,3
      RELEASE SRVE
   
   TRANSFER LB60
 LB40 TEST G SMM5,SMM6,LB50
     QUEUE MYQF
     SEIZE SRVF
     DEPART MYQF
     ADVANCE 2
     RELEASE SRVF
    
   TRANSFER LB60


 LB50 QUEUE MYQG
     SEIZE SRVG
     DEPART MYQG
     ADVANCE 1,2
 
      RELEASE SRVG
 LB60 QUEUE MYQH
     SEIZE SRVH
     DEPART MYQH
     ADVANCE 1
     RELEASE SRVH
                
    
TERMINATE 1
START 1
خروجی برنامه:

              GPSS World Simulation Report - Untitled1.3.2


                   Wednesday, June 25, 2008 11:12:49  

           START TIME           END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
                0.000             10.126    64        4          0


              NAME                       VALUE  
          L30                         UNSPECIFIED
          LB10                           34.000
          LB20                           21.000
          LB30                           28.000
          LB40                           47.000
          LB50                           54.000
          LB60                           59.000
          MYQA                        10007.000
          MYQB                        UNSPECIFIED
          MYQC                        10009.000
          MYQD                        UNSPECIFIED
          MYQE                        UNSPECIFIED
          MYQF                        UNSPECIFIED
          MYQG                        10011.000
          MYQH                        10013.000
          SMM1                        10000.000
          SMM2                        10001.000
          SMM3                        10002.000
          SMM4                        10003.000
          SMM5                        10004.000
          SMM6                        10005.000
          SMM7                        10006.000
          SRVA                        10008.000
          SRVB                        UNSPECIFIED
          SRVC                        10010.000
          SRVD                        UNSPECIFIED
          SRVE                        UNSPECIFIED
          SRVF                        UNSPECIFIED
          SRVG                        10012.000
          SRVH                        10014.000


 LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
                    1    GENERATE             1             0       0
                    2    QUEUE                1             0       0
                    3    SEIZE                1             0       0
                    4    DEPART               1             0       0
                    5    ADVANCE              1             0       0
                    6    RELEASE              1             0       0
                    7    TEST                 1             0       0
                    8    QUEUE                0             0       0
                    9    SEIZE                0             0       0
                   10    DEPART               0             0       0
                   11    ADVANCE              0             0       0
                   12    RELEASE              0             0       0
                   13    TEST                 0             0       0
                   14    TEST                 0             0       0
                   15    QUEUE                0             0       0
                   16    SEIZE                0             0       0
                   17    DEPART               0             0       0
                   18    ADVANCE              0             0       0
                   19    RELEASE              0             0       0
                   20    TRANSFER             0             0       0
LB20               21    TEST                 0             0       0
                   22    QUEUE                0             0       0
                   23    SEIZE                0             0       0
                   24    DEPART               0             0       0
                   25    ADVANCE              0             0       0
                   26    RELEASE              0             0       0
                   27    TRANSFER             0             0       0
LB30               28    QUEUE                0             0       0
                   29    SEIZE                0             0       0
                   30    DEPART               0             0       0
                   31    ADVANCE              0             0       0
                   32    RELEASE              0             0       0
                   33    TRANSFER             0             0       0
LB10               34    QUEUE                1             0       0
                   35    SEIZE                1             0       0
                   36    DEPART               1             0       0
                   37    ADVANCE              1             0       0
                   38    RELEASE              1             0       0
                   39    TEST                 1             0       0
                   40    TEST                 0             0       0
                   41    QUEUE                0             0       0
                   42    SEIZE                0             0       0
                   43    DEPART               0             0       0
                   44    ADVANCE              0             0       0
                   45    RELEASE              0             0       0
                   46    TRANSFER             0             0       0
LB40               47    TEST                 1             0       0
                   48    QUEUE                0             0       0
                   49    SEIZE                0             0       0
                   50    DEPART               0             0       0
                   51    ADVANCE              0             0       0
                   52    RELEASE              0             0       0
                   53    TRANSFER             0             0       0
LB50               54    QUEUE                1             0       0
                   55    SEIZE                1             0       0
                   56    DEPART               1             0       0
                   57    ADVANCE              1             0       0
                   58    RELEASE              1             0       0
LB60               59    QUEUE                1             0       0
                   60    SEIZE                1             0       0
                   61    DEPART               1             0       0
                   62    ADVANCE              1             0       0
                   63    RELEASE              1             0       0
                   64    TERMINATE            1             0       0انجام پایان نامه

انجام پایان نامه کامپیوتر، انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

انجام پایان نامه | دانلود مقاله

سفارش پایان نامه