انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

پایان نامه‏ کامپیوتر

انجام پایان نامه‏ ارشد کامپیوتر

program PLAI;
{**************************************}
const MAXCIMUM_JOINT= 10; MAXCIMUM_PLAIN= 100; MAX= 7; 1_ENGHT_MATRIS= 20;
ENTER_FILE- 'inpplain.txt';
OUTPUT__FILE= 'out1.txt' ;
n:integer=1;
COUNTER :integer=l;
{**************************************}
type
ak=array [1..7,1..7] of real;av=array [1..7] of real;
ach=array[l..4] of real;
Jot nt=record
x,y:rea1;
px,py:rea1;
end;
P1ain=record
i,j,m:integer;
distans:av;
t:ach;
k:ak;
end;
Support=record
nojoint: integer;
rool:char; end;
nuu=array [1 .. LENGHT_MATRIS] of real;
aj=array [1 ..MAXCIMUM_JOINT] of joint;
aj2=array [1..2*MAXCIMUM__JOINT] of integer;
aj4=array [1..2*MAXCIMUM_JOINT, 1..2*MAXCIMUM_JOINT] of real;
ar=array [1..2*MAXCIMUM_JOINT] of real;
anu=array [1..LENGHT_MATRIS,1..LENGHT_MATRIS] of real;
an4=array [1..20,1..20] of real;
pk=^p1ain;
{**************************************}
var
E:longint;
V,T,N2:rea1;
v3,i3,j3,w,q,NUMBER_JOINT,NUMBER_PLAIN,NUMBER_SUPPORT:integer;
F,FI:text;
m:ar;
y:array [1..10] of ^plain;
pdel item:aj2;
b,BT,C,MATRIC_D:ak;
tk:array [1..7,1..7] of real;
optimat, K:aj4;
JOINT_RECORD:aj;
PEAIN RECORD:array [1..MAXCIMUM_PLAIN]of plain;
Suppor :array [1 ..MAXCIMUM_JOINT] of support;
tempoptimat :an4;
g:anu;
bx,py,px:nuu;
{**************************************}
procedure INPUT_NUMBER_TO_PROGRAM;
var
c:char;
i : integer;
FILEPUT:text;
 
begin
assign(FILEPUT,ENTER_FILE);
reset(FILEPUT);
read(FILEPUT,E);
read(FILEPUT,V);
read(FILEPUT,T);
read(FILEPUT,NUMBER__JOINT);
for i:=1 to NUMBER_JOINT do
begin
read(FILEPUT,JOINT_RECORD[i] .x);
read(FILEPUT,JOINT_RECORD[i].y);
read(FILEPUT,JOINT_RECORD[i] .px);
read(FILEPUT,JOIMT_RECORD[i] .py) ;
end;
read(FILEPUT,NUMBER_PLAIN);
for i:=1 to NUMBER_PLAIN do
begin
read(FILEPUT,PLAIN_RECORD[i]-i);
read(FILEPUT,PLAIN_RECORD[i].j);
read(FILEPUT,PLAIN_RECORD[i].m);
end;
read(FILEPUT,NUMBER_SUPPORT);
for i:=1 to NUMBER_SUPPORT do
begin
read (FI LEPUT, suppor [i] .nojoint) ;
read (FILEPUT,c);
read (FILEPUT , suppor[i].rool);
end;
close(FILEPUT);
end;
{**************************************}
procedure DISPLAY_ON_FILEINPUT;
var
i :integer;
begin
writeln(E,' ',V:3:2 ,' ',T:3:2);
for i:=1 to NUMBER_JOINT do
writeln(JOINT_RECORD[i] .x:7:2 ,' ' ,JOINT_RECORD[i] .y : 7 :2 ,' ',
JOINT_RECORD[i].px:7:2 ,' ',JOINT_RECORD[i].py:7:2);
for i:=1 to NUMBER_PLAIN do
writeln (PLAIN_RECORD[i] .i , ' ', PLAIN_RECORD [i] .j,' ', PLAIN_RECO,RD[i] .m) ;
for i:=1 to NUMBER_SUPPORT do
writeln (suppor[i] .no joint, ' ' ,suppor[i] .rool ) ;
end;
{**************************************}
function determinal (p:plain;jn;aj):real;
var
T:array [1..3,1..3] of real;
Temp1 ,temp2 ,tenip3 : real ;
begin
T[1,1]:=1
T[2,1:=1
T[3,1]:=1;
T[1,2] :=jn[p.i] .x;
T[2.2] :=jn[p.j] .x;
T[3,2] :=jn[p.m] .x;
 
T[l,3]:=jn[p.i].y;
T[2.3] :=jn[p.j] .y;
T[3,3]:=jn[p.m].y;
Temp1:= T[l,l]*( (T[2 ,2] *T[3,3] ) - ( (T[2 ,3] *[3,2] )   );
Temp2:= T[l,2]*( (T[2 ,1] *T[3,3] ) - ( (T[2 ,3] *[3,1] )   );
Temp3:= T[l,l]*( (T[2 ,1] *T[3,2] ) - ( (T[2 ,2] *[3,1] )   );
Determinal:=Temp1-Temp2+Temp3;

end;
{**************************************}
procedure calc _d(e:1ongint;v:real);
var
Temp:rea1;
begin
Temp:=0;
Temp:=E/(1-V*V);

MATRIC_D[1,1]: =1*Temp;
MATRIC_D[1,2]: =V*Temp;
MATRIC_D[1,3]: =0.0;

MATRIC_D[2,1]: =V*Temp;
MATRIC_D[3,1]: =0.0;

MATRIC_D[2,2]: =1.0*Temp;
MATRIC_D[2,3]: =0.0 ;

MATRIC_D[3,2]: =0.0 ;

MATRIC_D[3,3]: =((1-V)/2)*Temp;

end;
{**************************************}
procedure Transpos(var m:ak;var mt:ak);
var
i,j:integer;
begin
For i : =1 to 6 do
for j:=1 to 3 do
   begin
mt[I,j] := m[j,i] ;

end;
end;
{**************************************}
procedure multiply1(var a:ak;var b:ak;var c:ak);
var
i,j,k:integer;
begin
for i : =1 to 6 do
for j : =1 to 3 do
c[i,j] :=0.0;
for i : =1 to 6 do
for j : =1 to 3 do
for k:=1 to 3 do
C[i,j] :=c[i,j]+(a[i,k]*b[k,j]);
end;
 
{**************************************}
procedure multiply2(a:ak;b:ak;var ct:ak);
var
i,J ,k: integer;
begi n
for i :=1 to 6 do
for j : =1 to 6 do
ct[I,j] :=0.0;
for i : =1 to 6 do
for j :=1 to 6 do
for k: = 1 to 3 do
ct[i,j]:=(ct[i,j])+(a[i,k]*b[k,j]);
end;
{**************************************}
procedure multiply3 (var a:ak;b:ak;var ct:ak);
var
i,j,k:integer;
begin
for i:=1 to 3 do
for j : =1 to 6 do
ct[i,j] :=0.0;
for i :=1 to 3 do
for j:=1 to 6 do
for k:=1 to 3 do
begin
ct[I,j]:=(ct[i,j])+(a[i,k]*b[k,j]);
end;
end;
{**************************************}
procedure multiply4(a:ak;var b:av;var ct:ach);
var
i.J,k:integer;
begin
for i:=2 to 4 do
ct[i] :=0.0;
for i:=1 to 3 do
for j:=1 to 6 do
begin
ct[i]:=(ct[i])+(a[i+1,j+1]*b[j]);
end;
end;
{**************************************}
procedure dis_mat (ab : ak;m: integer ;n : integer) ;
var
i ,j:integer;
begin
for i:=2 to m do
begin
for j : =2 to n do
begin
write(ab[i ,j] :3:5, '  ') ;
end;
writeln;
end;
end;
 
{*****************************************************}
procedure calc_b (p:plain;tjoint:aj);
var
i ,j : integer;
a:real ;
begin
for i : =1 to 4 do
for j : =1 to 7 do
begin
b[i,j]:=0.0;
end;
a : =determinal (p,tjoint) ;
if (a<>0.0) then a:=1/a;
b[l,1]:=tjoint[p.j] .y-tjoint[p,m] .y;
b[l,2]: =0.0;
b[l,3]: =tjoint[p.m].y-tjoint[p.i].y;
b[l,4]: =0.0;
b[l,5]: =tjoint[p.i].y-tjoint[p.j].y;
b[l,6]: =0.0;
b[2,1]: =0.0;
b[2,2]: =tjoint[p.m].x-tjoint [p.j] .x;
b[2,3]: =0.0;
b[2,4]: =tjoint[p.i] .x-tjoint [p.m].x;
b[2,5]: =0.0;
b[2,6]: =tjoint [p.j] .x-tjoint [p.i].x;
b[3,1]: =tjoint [p.m] .x-tjoint [p.j] .x;
b[3,2]: =tjoint [p.j] .y-tjoint [p.m] .y;
b[3,3]: =tjoint [p.i] .x-tjoint [p.m] .x;
b[3,4]: =tjoint [p.m] .y-tjoint [p.i] .y;
b[3,5]: =tjoint [p.j] .x-tjoint [p.i] .x;
b[3,6]: =tjoint [p.i] .y-tjoint [p.j] .y;
writeln('eshgh:   ',a:3:7);
for i : =1 to 3 do
for j : =1 to 6 do
begin
b[i,j] :=b[i,j]*a;
end;
dis_mat(b,3,6);
end;
{*****************************************************}
procedure calc_k_plain( p:pk ;jn:aj);
var
i,j:integer;
    det:real;
begin
calc_b(p^,jn) ;
transpos(b,bt);
multiply1(bt,MATRIC_D,c);
multiply2(c,b,p^.k);
for i : =1 to 6 do
begin
for j : =1 to 6 do
begin
write(p^.k[i,j]:7:1,' ');
end;
 
writeln;
end;
det: =determinal (p^,jn)*T/2;
for i : =1 to 6 do
for j: =1 to 6 do
begin
P^.k[i,j] :=det*(p^.k[i,j]);
end;
readln;
end;
{*****************************************************}
procedure calc_all_k_plain;
var
i:integer;
begi n
for i:=1 to NUMBER_PLAIN do
begin
calc_k_plain(PLAIN_RECORD[i],JOINT_RECORD);
end;
end;
{*****************************************************}
procedure Kset (m:real);
var
i,j:integer;
begin
for i:=1 to 2*MAXCIMUM_JOINT+1 do
for j:=1 to 2*MAXCIMUM_JOINT+1 do
begin
K[i,j]:=m;
end;
end;
{*****************************************************}
procedure Kgenerator;
var
j,i,n,satr,soton:integer;
begin
Kset(0.0);
for n:=1 to NUMBER_PLAIN do
for i : =1 to 6 do
for j : =1 to 6 do
begin
if (i =1) then satr =2*PLAIN_RECORD[n].i-1;
if (i=2) then satr: =2*PLAIN_RECORD [n] .i ;
if (i =3) then satr =2*PLAIN_RECORD[n].j-1;
if (i =4) then satr =2*PLAIN_RECORD[n].j;
if (i =5) then satr:=2*PLAIN_RECORD[n].m-1;
if (i =6) then satr :=2*PLAIN_RECORD [n] .m;
if (j =1) then soton:=2*PLAIN_RECORD[n].i-1;
if (j=2) then soton :=2*PLAIN_RECORD[n].i;
if (j=3) then soton :=2*PLAIN_RECORD[n].j-1;
it (j=4) then soton :=2*PLAIN_RECORD[n].j;
if (j=5) then soton :=2*PLAIN_RECORD[n].m-1;
if (j=6) then soton :=2*PLAIN_RECORD[n].m;
K[satr,soton]:=K[satr,soton]+PLAIN_RECORD[n].k[i,j];
end;
end;
end;

 
{*****************************************************}
function searc(a:aj2;p:integer; count:integer):integer;
var
i:integer;
begin
for i:=COUNTER to count do
begin
if a [i] =p then
begin
searc:=1;
exit;
end;
end;
searc:=0;
end;
{*****************************************************}
procedure addlist (var a:aj2;n:integer) ;
var
k, i:integer;
begin
if searc(a,n,a[1])=1 then searc(a,n,a [1])
else
begin
a[1] :=a[1]+1;
a[a[1]+1] :=n;
end;
end;
{*****************************************************}
procedure setdelitem(var ret:aj2);
var
deltemp:aj2;
c:integer;
begin
deltemp[1]:=0;
for c:=1 to NUMBER_SUPPORT do
begin
if (suppor[c].rool='r') then
begin
addlist(deltemp,2*suppor[c].nojoint);
end;
if (suppor[c].rool='f') then
begin
addlist(deltemp,2*suppor[c].nojoint-1);
addlist(deltemp,2*suppor[c].nojoint);
end;
end;
for c:=1 to deltemp [1]+1 do
begin
ret[c]:=deltemp [c];
writeln(ret[c]);
end;
end;
{*****************************************************}
procedure koptimize(k:aj4;j:aj;d:aj2;var retmat:aj4);
var
c,row,col,i,j2,i2:integer;
 
out:text;
begin
col : =1;
row:=1;
c: =1;
assign(out,OUTPUT_FILE);
rewrite(out);
COUNTER:=2;
writeln ( '-------------—-----K matrix----------------------- ') ;
for i:=1 to 2*NUMBER_JOINT do
begin
if (searc(d,i,d[1] )=1) then c:=0
else c : =1;
if c=1 then
begi n
for j2:=1 to 2*NUMBER_JOINT do
begin
if (searc (d,j2,d[1])<>1) then
begin
retmat[row,col]:=k[i,j2];
col:=col+1;
if col > 2*NUMBER JOINT-d[1] then
begin
row:=row+l;
col : =1;
end;
end;
end;
end;
end;
writeln(out);
writeln;
close (out);
for i:=1 to 2*NUMBER_JOINT-d[1] do
begin
for i2:=1 to 2*NUMBER_JOINT-d[1] do
begin
write(retmat [i,i2]:7:2, '  ') ;
end;
writeln;
end;
end;
{*****************************************************}
procedure pgenerator(var p:ar;delmat:aj2) ;
var
k,i,f:integer;
temp:array [1..2*MAXCIMUM_JOINT+1] of real ;
retmat:array [1..2*MAXCIMUM_JOINT+1] of integer;
begin
k: =1;
for i:=1 to NUMBER_JOINT do
begin
temp[k]:=JOINT_RECORD[i].px;
k:=k+1;
temp[k]:=JOINT_RECORD[i].py;
k:=k+1;
 
end;
k:=1;
readln;
retmat[1]:=0;
for i:=1 to 2*1MUMBER_JOINT-1 do
begin
if (searc(delmat,i,delmat[1] )=0) then
begin
k:=k+1;
retmat[k]:=round(temp[i] ) ;
retmat[1]:=retmat[1]+1;
end;
end;
for f:=1 to retmat [1]+1 do
begin
P[f]: =retmat[f];
end;
end;
{*****************************************************}
procedure choloski(a:an4;var g:anu);
var
k,d:integer;
tempk,tempd:real;
begin
J3:=1;
n2:=n2+1;
g[1,1]:=sqrt(a[1,1]);
i 3:=j3+1;
while (i3<>N2) do
begin
g[i3,1] :=a[i3,1]/g[1,1];
i3:=i3+1;
end;
while(j3<>N2-1) do{while 1}
begin
j3:=j3+1;
tempk:=0;
for k:=1 to j3-1 do
begin
tempk:=tempk+(g[j3,k]*g[j3,k]);
end;
g[J3,j3] :=sqrt(a[j3,j3]-tempk) ;
i3:=j3+1;
while(i3<>N2 ) do {2}
begin
tempd:=0;
for d:=1 to j3 do
begin
tempd:=tempd+(g[i 3,d]*g[j 3,d])
end;
g[i3,j3] :=(a[i3,j3]-tempd)/g[j3,j3] ;
i3:=i3+1;
end;
end;
end;
{*****************************************************}
 
procedure nmajhol (var g:anu;var y:nuu);
var
i, k: integer;
dtemp:real;
begin
dtemp:=0.0;
y[2]:=(bx[2]) / (g[1,1]);
for i:=2 to round(n2) - 1 do
begin
for k:=1 to i-1 do
begin
dtemp:=dtemp+(g[i, k]*y[k+1]);
end;
y[i+1]:=(bx[i+1]-dtemp)/g[i,i] ;
dtemp:=0.0;
end;
end;
{*****************************************************}
procedure xmajhol (g:anu;var yz:nuu;var x:nuu);
var
i , k: integer;
dtemp:real;
begin
dtemp:=0.0;
n:=round(n2) ;
x[N] :=(yz[N]) / (g[N-1,N-1]);
for i:=N-1 downto 1 do
begin
for k:=N-1 downto i+1 do
begin
dtemp:=dtemp+(g[k,i]*x[k+1]);
end;
x[i+1] : = (yz [i+1] -dtemp) /g[i,i] ;
dtemp:=0.0;
end;
end;
{*****************************************************}
procedure setxmat(del:aj2;var mx:nuu);
var
temp:array [1..LENGHT_MATRIS]of real;
c,i:integer;
begin
c:=2;
for i:=1 to 2*NUMBER_JOINT do
temp[i]:=14.14;
for i:=2 to del[1]+1 do
temp[del[i]]:=0.0;
for  i:=1 to 2*NUMBER_JOINT do
begin
if (temp[i]<>0.00) then
begin
temp[i] :=mx[c] ;
c:=c+1;
end;
end;
for i:=1 to 2*NUMBER JOINT do
 
mx[i] : =temp [i] ;
end;
{*****************************************************}
procedure calc_distans_plain(p:pk;x:nuu) ;
var
i:integer;
begin
p^.distans[1] =x[2*(p^. i )-1] ;
p^.distans[2] =x[2*(p^.i)] ;
p^.distans[3] =x[2*(p^.j)-1] ;
p^.distans[4] =x[2*(p^.j)];
p^.distans[5] =x[2*(p^.m)-1] ;
p^.distans[6] =x[2*(p^ .m)] ;
readln;
writeln('distans') ;
for i : =1 to 6 do
writeln(p^.distans [i]:10:10);
end;
{*****************************************************}
procedure calc_stress_plain(p:pk);
var
tempc:ak;
tempb:ak;
begin
calc_b(p^,JOINT_RECORD);
multiply3(MATRIC_D,b,tempb);
multiply4(tempb,p^.distans,p^.t);
readln;
end;
{*****************************************************}
begin
INPUT_NUMBER_TO_PROGRAM;
DISPLAY_ON_FILEINPUT;
writeln('Enter E: ',E);
writeln('Enter v: ',v);
writeln('Enter t: ',t);
writeln('Enter Number of Nods : ' ,numjoint);
calc_d(E, V);
readln;
for k:=1 to numjoint do
writeln ('Node',i, '(X,Y,Px,Py) : ',temp[i] ,temp[j] ,temp[Px] ,temp[Py]);
writeln ('Enter Number of Elements :',aj);
wriletn ( 'Element', PLAIN-RECORD [i 3] ,':', k[q ,w,e]);
writeln ('Enter suports:' , suport [aj3]);
writeln ('(f:Fixsuport. r:Ruol suport) ');
calc_all_k_plain;
assign(fi,'ali,txt');
rewrite(fi);
Kgenerator;
readln;
for i3:=1 to 2*numjoint do
begin
for j3:=1 to 2*numjoint do
write(fi,K[i3,j3]:7:3,'  ');
wriletln(fi);
 
end;
انجام پایان نامه

انجام پایان نامه کامپیوتر، انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 دانلود مقاله | انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه