انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

پایان نامه‏ کامپیوتر

انجام پایان نامه‏ ارشد کامپیوتر

آزمايش شماره ي 1
Orcadآشنائي با نرم افزار

 درزمينه الكترونيك به كارمي رودكه سه كارمهمي راكه انجام مي دهدعبارتOrcadنرم افزار

انداز:

1- رسم شماي ظاهري مدار

2- تحليل مدارات الكترونيكي

3- طراحي پشت فيبرمدارات الكترونيكي

 : Orcad درCaptureبررسي قابليت تحليل مدارات الكترونيكي درمحيط

 : هدف ازاستفاده ي اين روش بدست آوردن كميت هاي ولتاژ، جريان وBias Paint 1- تحليل

توان المان هاي مختلف بكاررفته درمداراست.

 : اين روش تحليلي  قابليت بررسي سيستم هاي  مختلف الكتريكي برTime  Domin2- تحليل

حسب زمان، بااعمال شكل موج ورودي را دارا مي باشد.

: درتحليل دي سي سوئيپ مي توان انتقال توان ماكزيمم را بررسي نمود.Dc Sweep3- تحليل

 : اين روش مربوط به تحليل كميت ها نسبت به فركانس مي باشد.Ac Sweep4- تحليل

 : Orcadانواع منابع موجود در

و...Vdcو Vac1- منابع مستقل: الف- منابع مستقل ولتاژ:

 و...Idc،Iac،Isin              ب – منابع مستقل جريان : قرار دارند .Source* تمامي منابع مستقل اعم ازولتاژوجريان دركتابخانه

2- منابع وابسته :

"    F"               ب- منبع جريان وابسته به جريان"Eالف: منبع ولتاژوابسته به ولتاژ"
"H"              د: منبع ولتاژوابسته به جريانGج: منبع جريان وابسته به ولتاژ"
 قراردارند.Analog* منابع مستقل دركتابخانه

درزيرنام برخي ازقطعات به همراه نام كتابخانه محل قرارگيري آنهاآمده است:

Librlry    Pspice    Analog    ) :Rمقاومت (

Librlry         Pspice              Analog    ):Lسلف (

Librlry         Pspice              Analog    ):Cخازن(

Librlry         Pspice              Bipolar/ Ebipolar    ):Qترانزيستور(

Librlry         Pspice              Diod / Ediod              ) :Dديود(

 مقاديرولتاژوجريان آن رابدست آوريد:Bias Paintبسته وباتحليلOrcadحال مدارزيررادرمحيط


جواب- بعدازفراخواني قطعات ازكتابخانه وبستن مداربراي مقداردهي منابع روي خودمنابع

 پنجره بازشده مي نويسيم وبراي تعيين مقدارسايرDCدابل كليك كرده ومقدارآن رادرقسمت

 پنجره بازValue قطعات روي مقدارپيش فرض قطعه دابل كليك كرده ومقدارآن رادرقسمت

 كليك مي كنيم.OK شده مي نويسيم وبراي تاييد،روي گزينه

 كردن مدار:براي بدست آوردن كميت هاي خواسته شده انجام مراحل زيرلازم استRunطريقه

كليك كرده دركادرNew Simulationراانتخاب كرده سپس روي گزينهPspiseدرنوارمنوگزينه

 كليك مي كنيم درپنجره بازشدهCreate اسمي رابه دلخواه تايپ، ورويNameبازشده درقسمت

 كليك مي كنيم.OK انتخاب كرده وروي گزينهBias Pointنوع آناليزرا

درمرحله بعدي درنوارابزارگزينه      راانتخاب مي كنيم، سپس بارفتن به نوارابزارو انتخاب

گزينه هاي                            مقادير متناسب باآن قابل دسترسي است.

* source KJGTRGR
X_H1    G1 G2 G3 G4 SCHEMATIC1_H1     مشخصات گره ها:
G_G1         G8 G7 G7 G6 5vx
V_V1         G1 0 10Vdc
I_I1         G5 G6 DC 5Adc  
R_R1         G2 G3  10  
R_R2         G3 G8  10  
R_R3         0 G4  20      
R_R4         G4 G5  10  
R_R5         G6 G7  10  
R_R6         0 G6  10  
R_R7         0 G7  20  
آزمايش شماره ي 2

محاسبه ي مدارمعادل تونن

 به عنوان مثال بايد مدارزيررادراركدپياده كردوبرايOrcad درمحيط Vthبراي محاسبه ي

 كردن مدار مراحل آزمايش قبل را طي نمود.Run

 1T مقدارآن Vth است كه بايدبراي بدست آوردن RLنكته حائظ اهميت دراين آزمايش مقدار

باشد.1F مقدارآنINوبراي بدست آوردن

مثال: مدارمعادل تونن ونورتن مدارزيررابدست آوريدودرستي يا نادرستي آن را به ازاي يك

مقاومت بررسي كنيد.


جواب-الف- مدارمعادل تونن:

ب- مدارمعادل نورتن:
Vth    به ازاي    RL = 1T     12/99v

IN    به ازاي      RL = 1F    341/7m

مشخصات گره ها:* source AMIN
X_H1    G3 G4 G2 0 SCHEMATIC1_H1
V_V2         G9 0 20Vdc
G_G1         G6 G10 G7 G10 5VX
I_I1         0 G5 DC 5Adc  
R_R1         G2 G3  10  
R_R3         G3 G8  30  
R_R2         G5 G4  20  
R_R4         G5 G6  20  
R_R5         G9 G10  20  
R_R6         G10 G7  10  
R_R7         G7 G11  10  
R_RL         0 G11  10  
V_V1         G8 G7 30Vdc

    

آزمايش شماره ي 3
Time Domainتحليل

دراين روش تحليل، كميت هاي الكتريكي برحسب متغييرزمان مورد بحث قرارمي گيرند.

 بسته ومقاديرخواسته شده رابدست آوريد:Orcadمثال: مدارتقويت كننده زيررادرمحيط

    Vo = ?
     Vi = ?
      Ii = ?
      I L =?  قراردارد.Source منبع ولتاژسينوسي: اين منبع نيزجزء منابع مستقل مي باشد كه دركتابخانه

تعريف مقاديرمنبع سينوسي: براي اين كاربايدروي منبع دابل كليك كنيم تاپنجره مقاديرآن بازشود.

سپس مقاديرقابل تغييركه دربرگيرنده مفاهيم زيراست ،با مقاديرمورد نظرجايگزين كرد:

    Voff               ولتاژآفست        VO
    Vamp        حداكثردامنه شكل موج سينوسي       Vm    V
    Freq        مقدارفركانس        F

 كردن مدار:Run نحوه
Pspice    New Siamolatin    اسم دلخواه    OK

نوع آناليز    Time Domain    OK            Run

بازشدن پنجره سياه رنگ    Trace        Add Trace    مشاهده شكل موج

براي مشاهده همه شكل موج هادريك پنجره بايدمراحل زيررا ادامه داد:

Plot        Add Plot     Trace    Add Trace

براي مشخص كردن زمان تناوب وتعداد شكل موج ها نيزازفرمول زيراستفاده مي شود:

T = 1 / F


جواب- مشاهده شكل موج ها:

آزمايش شماره ي 4
Orcadمدارات الكترونيك صنعتي

 موجودSourse دركتابخانه Ipuls دراين مثال به يك منبع  جريان مولد پالس كه باعنوان

است نيازمي باشد.

اين منبع داراي متغييرهايي مي باشد كه درادامه هريك به همراه شكل توضيح داده مي شود
جريان شروع پالس        I1
جريان پالس    I2
زمان تاخير    Td
زمان صعود    Tr
زمان سقوط    Tf
نشان دهنده عرض پالس    Pw
زمان تناوب پالس    Per

):Thyristrالف- تريستور(

درمدارات زيرمقاديرخواسته شده رابدست آوريد:
الف-
1-    Va1 =?
2-    Va2 =?
3-    Va1- Va2 =?
ب-
1-Va1 =?
2-Va2 =?
3-Va1-Va2 =?
4- I1 and I2 =?
الف-
ب-
    ):Tryacب- ترياك(

مدارزيررا درمحيط اركد بسته وشكل موج ورودي را درزواياي 90،45،30درجه برش بزنيد.

 را بدست آوريد: a1/a2/a1-a2/igومقادير

الف- 30درجه    


ب- 45درجه

    


ج- 90درجه
آزمايش شماره ي6
:Ac Sweepتحليل

اين روش تحليلي كميت ها رابرحسب فركانس بررسي مي كند.
انجام پایان نامه

انجام پایان نامه کامپیوتر، انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

سفارش پایان نامه