انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

پایان نامه‏ کامپیوتر

انجام پایان نامه‏ ارشد کامپیوتر
آدرس دهي

8-immed    Totatr-imm    Rd    Rn    S    opcde    1    0    0    cond

Immediate shiftsRm    0    Shift    Shift-imm    Rd    Rn    S    Opcode    0    0    0    cond
Register shift


Rm    1    Shift    0    Rs    Rd    Rn    S    Opcode    0    00    code
Opcode : نشان دهنده ي عمليات دستورالعمل است.
Shift:نشان دهنده ي اين است كه دستورالعمل كدهاي شرطي را تغيير مي دهد.
Rd:رجسيتر مقصد را مشخص مي كند.
Rn:رجسيتر عملگر صحيح را مشخص مي كند.
بيت هاي [11:0]: بيت هاي shifter operand كه بعداً توضيح داده مي شود.
بيت 25: I بيت است كه مشخص كننده ي حالت بين immediate shifter و register-base shifter operand است.
اگر بيت هاي نشان داده شده همه مقدارهاي نشان داده شده را بگيرد دستورالعمل پردازش داده نيست بلكه در فضاي دستورالعمل هاي لود و ذخيره يا محاسباتي قرار مي‌گيرد.
1= ]7[  bit                0= ]4[ bit            0= ]25[ bit
1-2: shifter operand
يكي از سه فرمت زير را دارد.
مقدار عملگر فوري:
مقداري است كه توسط چرخش 8 بيت ثابت در 32 بيت word توسط يك عدد زوج (30، 000، 2،0) ايجاد مي شود.
چند مقدار صحيح ثابت:
                              0FF* 0 ، 104 * 0، FF * 0
                                   F000000F* 0 ، 00FF * 0
چند مقدار ناصحيح
                            ، 102* 0،  101*0
براي مثال:
MOV  R0#،
ADD   R3, RB, #1
CMP    R7, #10000
BIC      Rq, R8, 0* FF 00
مقدار عملگر رجيستر: مقدار يك رجسيتر است.
به عنوان مثال
مقدار   را به   منتقل مي كند                       و   MOV
مقادير   و   را جمع كرده و حاصل را در   ذخيره مي كند.
      و   و   ADD
مقدار عملگر رجسيتر شيفت يافته:
مقدار يك رجيستر كه پيش از عملگر پردازش داده  شيفت(چرخش) يافته باشد.
5 نوع شيفت داريم:
ASR
            Arithmetic shift right
LSR:            logical shift left
LSR:            logical shift right
ROR:            Rotate right
RRX:            Rotate right with entend
مقدار عددي كه مي خواهيم شيفت بدهيم مي تواند يك عدد فوري يا يك رجيستر باشد.
مقدار R را به سمت چپ 2 بار شيفت         2# LSL،  ،      MOV
داده و در   مي ريزد                  ROR،  ،       MOV
كه به مقدار   شيفت   داده شده است.
1-3 عملگرهاي فوري پردازش داده

8-immed    Rotate-imm    Rd    Rn    S    Opcode    001    Cond
مقدار shifter- operand تشكيل مي شود با چرخش يك مقدار فوري 5 بيتي در موقعيت هاي بيت زوج در يك 32 بيتي. اگر مقدار عددي صفر باشد‏‏، مقدار خروجي shifter مقدار C مي باشد. در غير اين صورت به مقدار بيت 31   shifter operand ست مي شود.
<immediate> : برابر است با حاصل چرخش immed-8 با مقدار rotate-imm*2
عمليات:
shifter- operand = immed-8 rotate right (rotate-immed *2)
if    rotate-imm=0  then
      shifter- carry-out=c flay
else
shifter- carry-out= shifter- operand [31]
مقادير فوري مجاز مي باشند كه تنها از چرخش يك 8 بيتي به يك مقدار زوج در 32 بيتي word حاصل مي شوند.
Cncoding
بعضي مقادير بيشتر از يك روش براي encoding دارند. مثلاً      
 E* 0= rotate-imm            3F* 0= 8-immd
F*0= rotate-imm              FC*0= 8-immed
در چنين مواردي اسمبلر بايد مقدار صحيح را طبق زير انتخاب كند:
اگر مقدار فوري در بازه ي 0 تا FF* 0 قرار داشته باشد، encoding با rotate-imm=0 قابل دسترس است.
در غير اين صورت توصيه مي شود كه encoding با كوچكترين مقدار ممكن rotate- imm انتخاب شود.

1-4 data processing operands – tegister

Rm    000    0000    Rd    Rn    S    Opcode    000    cond
<Rm>: رجيستري را مشخص مي كند كه عملگر دستورالعمل مقدار آن است.
Shifter-operand=Rm
Shifter- carry= C flay
Encoding: اين دستورالعمل encode مي شود كه شيفت منطقي به سمت چپ (0= shift-imm)
اگر   به جاي   و   مورد استفاده قرار گيرد و مقدار استفاده شده آدرس دستورالعمل است به علاوه ي 8.
1-5- شيفت منطقي به سمت چپ به يك عدد فوري

Rm    000    Shift-imm    Rd    Rn    S    Opcode    000    cond
اين عملگر به كار مي رود براي توليد مقدار يك رجسيتر 1 مقدار شيفت چپ داده شده يك رجسيتر (ضرب شده در يك تواني از 2)
مقدار خارج شده از shifter بيت آخري است شيفت داده شده و اگر شيفتي داده نشده باشد فلگ c است.
<Rm>,   LSL# <shift- imm>
<Rm>: رجسيتري است كه مقدار آن بايد شيفت داده شود.
LSL: نشان دهنده ي شيفت منطقي به سمت چپ است.
<shift –imm> : مقدار شيفت را نشان مي دهد كه عددي است بين 0 تا 31

1-6: شيفت منطقي به سمت چپ با يك رجيستر

Rm    0001    Rs    Rd    Rn    S    Opcode    000    cond
اين عملگر پردازش داده براي توليد مقدار يك يك رجيستر ضرب در يك تواني از 2 به كار مي رود.
عملگر اين دستورالعمل مقدار رجيستر Rm است. كه با مقدار بايت سمت راست Rs شيفت داده شده است. مقدار carry-out آخرين بيتي است كه با شيفت خارج شده و صفر است اگر مقدار بشيتر از 32 باشد و فلگ c است اگر مقدار شيفت صفر باشد.
<Rm> ,  LSL <Rs>
<Rs> رجيستري است كه مقدار شيفت در آن قرار دارد.
انجام پایان نامه

انجام پایان نامه کامپیوتر، انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

سفارش پایان نامه