انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه 

پایان نامه‏ کامپیوتر

انجام پایان نامه‏ ارشد کامپیوتر

مشاهده پاسخ :

پاسخ :   گزينه  b
توضيحات :
تمامی سوئيچ های Catalyst عمليات اوليه سوئيچينگ را انجام داده و در ادامه يك منوی Setup (مشابه روتر) را بر روی صفحه نمايش می دهند .
سوئيچ دارای يك آدرس IP و يا gateway پيش فرض به منظور ارتباط با يك سرويس دهنده TFTP نمی باشد . بنابراين گزينه a نادرست است .
سوئيچ های Catalyst در ارتباط با پيكربندی پيش فرض خود می باشند و پس از روشن شدن سيستم قادر به تشخيص اتوماتيك پيكربندی شبكه محلی نمی باشند . بنابراين گزينه c نادرست است .
زمانی كه سوئيچ برای اولين مرتبه روشن می گردد، هيچگونه رمز عبوری بر روی آن تنظيم نشده است .  بنابراين گزينه d نادرست است


________________________________________
سوال سوم: روتر پس از راه اندازی ، در اولين مرحله چه كاری را انجام می دهد ؟
a.    استقرار IOS image در حافظه
b.    انجام تست معروف POST  
c.    پيكربندی آدرس های IP بر روی اينترفيس ها
d.    پياده سازی محدوديت های ليست دستيابی
مشاهده پاسخ :

پاسخ : گزينه  b
توضيحات :
زمانی كه يك روتر سيسكو فعاليت خود را آغاز می نمايد ( پس از روشن شدن ) ، در اولين مرحله برنامه ای موسوم به POST  ( برگرفته شده از  Power On Self Test ) را جهت حصول اطمينان از صحت عملكرد سخت افزار اجراء می نمايد .
IOS image پس از اجرای برنامه POST در حافظه مستقر خواهد شد .  بنابراين گزينه a نادرست است.
گزينه های c و d نادرست می باشند چراكه هر دو عمليات اشاره شده را می توان پس از استقرار IOS image در حافظه انجام داد .


________________________________________
سوال چهارم : در زمان ارتباط با روتر از طريق پورت كنسول ، چه نوع پيكربندی توصيه می گردد ؟
a.    9600bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, hardware flow control
b.    9600bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, no flow control
c.    56000bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, hardware flow control
d.    56000bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, no flow control


مشاهده پاسخ :

پاسخ :  گزينه b
توضيحات :
نرم افزار ارتباطی ( نظير HyperTerminal ) می بايست بر اساس پارامترهای مشخص شده در گزينه b  تنظيم گردد .
گزينه a نادرست است چون hardware flow control پيكربندی نشده است .
گزينه های c و d به دليل عدم در نظر گرفتن ميزان صحيح  bps ، نادرست می باشند . مقدار 9600 می بايست در نظر گرفته شود .________________________________________
سوال پنجم : فرض كنيد قصد داريم پيكربندی روتر را از راه دور و به كمك يك مودم انجام دهيم . مودم را به كدام اينترفيس زير می بايست متصل نمود ؟
a.    Console
b.    Eth0/0
c.    AUX
d.    Ser0/0
مشاهده پاسخ :

پاسخ :  گزينه   c
توضيحات :
برای پيكربندی راه دور می بايست مودم را به پورت AUX متصل نمود .
از پورت كنسول جهت انجام پيكربندی به صورت محلی استفاده می گردد . بنابراين گزينه a نادرست است .
با استفاده از اينترفيس Eth0/0 نمی توان پيكربندی راه دور را از طريق مودم انجام داد . بنابراين گزينه b نادرست است.
با استفاده از اينترفيس ser0/0 نمی توان به كمك مودم پيكربندی راه دور را انجام داد . بنابراين گزينه d نادرست است.


________________________________________
سوال ششم :پس از راه اندازی اوليه روتر،  با استفاده از كداميك از  روش های زير می توان پيكربندی آن را انجام داد؟
( سه گزينه را انتخاب نمائيد ) .
a.    ايجاد يك Terminal session از طريق Telnet
b.    download پيكربندی از طريق TFTP
c.    ايجاد يك Command-line session  از طريق TFTP
d.    download پيكربندی از طريق CiscoWorks2000
مشاهده پاسخ :

پاسخ :  گزينه های    b ، a و d
توضيحات :
 پيكربندی يك روتر را می توان از طريق برقراری يك Telnet session با روتر انجام داد .  
گزينه b نيز درست است چراكه فايل های پيكربندی را می توان از طريق يك سرويس دهنده TFTP دانلود نمود . همچنين ، گزينه d درست می باشد چون نرم افزارهای مديريت شبكه نظير Cisco work2000 تسهيلات لازم به منظور دانلود فايل های پيكربندی را ارائه می نمايند .
از طريق TFTP نمی توان به اينترفيس خط دستور دستيابی‌ داشت ، بنابراين گزينه c نادرست می باشد


________________________________________
سوال هفتم: كدام گزينه زير به عنوان يك مد پيكربندی در روتر محسوب می گردد كه امكان استفاده از تعداد محدودی دستورات پايه مانيتورينگ را فراهم می نمايد ؟
a.    User EXEC level
b.    Restricted EXEC level
c.    Guest EXEC level
d.    Anonymous EXEC level
مشاهده پاسخ :

پاسخ :  گزينه  a
توضيحات :
User EXEC mode شامل مجموعه ای محدود از دستوراتی است كه اجازه  مانيتورينگ اوليه روتر را فراهم می نمايد .
گزينه های b,c و d نادرست می باشند چراكه يك سطح واقعی از EXEC را ارائه نمی نمايند .


________________________________________
سوال هشتم : در كدام مد زير امكان دستيابی به تمامی دستورات روتر وجود دارد ؟
a.    Admin EXEC level
b.    Root EXEC level
c.    Privileged EXEC level
d.    Unrestricted EXEC level


مشاهده پاسخ :

پاسخ :  گزينه c
توضيحات :
با استفاده از Privileged EXEC mode امكان دستيابی به تمامی دستورات روتر وجود دارد .
گزينه های  b ، a و d نادرست می باشند چراكه تمامی آنها مدهای دستوری خيالی و غيرواقعی می باشند .


________________________________________
سوال نهم: از كدام كليد زير می توان برای بررسی و اجرای دستورات CLI ( اينترفيس خط دستور ) استفاده نمود ؟
a.    Tab
b.    Esc
c.    Enter
d.    F1


مشاهده پاسخ :

پاسخ :  گزينه c
پس از فعال كردن  كليد enter  امكان بررسی و اجرای دستورات تايپ شده فراهم می گردد .
از كليد Tab نمی توان به منظور تفسير و اجرای دستورات استفاده نمود . بنابراين گزينه a نادرست است .
 كليدهای Esc و يا F1 قادر به بررسی و اجرای دستورات نمی باشند .  بنابراين گزينه های b و d  نيز نادرست می باشند


________________________________________
سوال دهم: كدام پرامپت زير نشاندهنده اين موضوع است كه روتر در  User EXEC mode  می باشد ؟
a.    hostname
b.    hostname>
c.    hostname#
d.    hostname:


مشاهده پاسخ :

پاسخ :  گزينه b
 شكل پرامپت <hostname  نشاندهنده اين موضوع است كه روتر در  User EXEC mode  است .
گزينه های a و d نادرست می باشند چراكه بيانگر استقرار در مد EXEC نمی باشند .
گزينه c نادرست است چون اين علامت نشاندهنده حضور در  Privileged EXEC mode  می باشد


________________________________________
________________________________________
اصول شبكه های مبتنی بر تجهيزات سيسكو (بخش دوم)
سوال يک : فرض كنيد قصد پيكربندی روتر را با استفاده از يك Telnet session داريم . كدام عبارت زير صحيح است ؟
a.    رمز عبور به صورت متن معمولی و غيررمز شده ارسال می گردد .
b.    رمزهای عبور به صورت رمز شده ارسال می گردند .
c.    رمزهای عبور نمی توانند در يك telnet session تغيير يابند .
d.    از رمزهای عبور در يك telnet session استفاده نمی گردد.
مشاهده پاسخ :

پاسخ :  گزينه  a
توضيحات :
ترافيك Telnet رمز نمی گردد . بنابراين رمزهای عبور به صورت متن معمولی و غيررمز شده ارسال می گردند .
با توجه به اين كه در يك Telnet session رمزهای عبور كد و رمز نمی گردند ، گزينه b نادرست می باشد .
رمزهای عبور را می توان در يك Telnet session تغيير داد بنابراين گزينه c نادرست می باشد.
گزينه d بدين دليل نادرست است كه از رمزهای عبور در يك telnet session استفاده می گردد .


________________________________________
سوال دوم : كدام شكل پرامپت زير نشاندهنده حضور  در مد Privileged EXEC روتر است ؟
a.    hostname
b.    hostname>
c.    hostname#
d.    hostname


مشاهده پاسخ :

پاسخ :   گزينه  c
توضيحات :
شكل پرامپت #hostname نشاندهنده  حضور در مد Privileged EXEC روتر است .
گزينه های a و d بدين دليل نادرست می باشند كه آنها علائم معتبری برای يك مد EXEC نمی باشند .
گزينه b بدين دليل نادرست است كه شكل پرامپيت فوق نشاندهنده مد User EXEC می باشد .


________________________________________
سوال سوم: فرض كنيد قادر به تشخيص مجموعه دستورات قابل دسترس در يك مد خاص پيكربندی نمی باشيم . چگونه می توان به برنامه كمكی دستيابی و ليستی از دستورات موجود را مشاهده نمود؟   
a.    help
b.    /help
c.    ?
d.    -?


مشاهده پاسخ :

پاسخ : گزينه  c
توضيحات :
با تايپ ? در خط دستور می توان دستورات در دسترس را مشاهده نمود .
گزينه a بدين دليل نادرست است كه همزمان با تايپ دستور help ، اين برنامه به شما نحوه استفاده از ويژگی های برنامه help را توضيح    می دهد .
گزينه های b و d دستورات غيرمعتبری می باشند .


________________________________________
سوال چهارم : پس از اتمام كار  خود در مد Privileged EXEC روتر ، چگونه می توان به مد User EXEC مراجعت نمود ؟
a.    exit
b.    esc
c.    disable
d.    quit


مشاهده پاسخ :

پاسخ :  گزينه c
توضيحات :
دستور disable شما را از مد Privileged EXEC به مد User EXEC برمی گرداند .
گزينه a نادرست است و معمولا" باعث خاتمه دادن به يك Telnet Session می گردد .
گزينه b يك دستور غيرمعتبر است .
گزينه d بدين دليل نادرست است كه باعث خاتمه دادن به Telnet session بدون برگرداندن كاربر به مد User EXEC می گردد .


________________________________________
سوال پنجم : كدام دستور زير ،‌ ليست تمامی دستوراتی را كه با حرف c شروع می شوند نمايش می دهد؟  
a.    show c
b.    c?
c.    c ?
d.    how c?


مشاهده پاسخ :

پاسخ :  گزينه   b
توضيحات :
برای نمايش ليست تمامی دستوراتی كه با حرف c آغاز می شوند از دستور ?c  استفاده می گردد .
گزينه a  نادرست است چون پس از تايپ دستور فوق سعی می شود كه يك دستور اجراء گردد و با توجه به اين كه پارامتر دستور فوق ( حرف c ) مبهم می باشد ، يك پيام خطاء نمايش داده می شود .
 گزينه c  نادرست است .
 گزينه d نيز يك دستور غيرمعتبر است .


________________________________________
سوال ششم :فرض كنيد می خواهيم برای يك سوئيچ Catalyst 2950 يك نام را مشخص نمائيم . از كدام دستور زير به منظور تعريف
نام " Test1" و نسبت دادن آن به سوئيچ استفاده می گردد ؟   
a.    name Test1
b.    hostname Test1
c.    set name Test1
d.    set hostname Test1
مشاهده پاسخ :

پاسخ :  گزينه  b
توضيحات :
برای نسبت دادن يك نام به سوئيچ ، از دستور hostname استفاده می گردد كه به دنبال آن نام مورد نظر آورده می شود .
گزينه a نادرست است چون يك دستور غيرمعتبر است .
گزينه های c و d نيز غيرمعتبر می باشند و باعث نمايش يك پيام خطاء بر روی دستگاه مورد نظر می گردند.


________________________________________
سوال هفتم: فرض كنيد قصد پيكربندی يك سوئيچ از طريق يك زير شبكه راه دور را داشته باشيم .كداميك از عمليات زير را می بايست بر روی سوئيچ پيكربندی كرد ؟
a.    Console port
b.    Default gateway
c.    Hostname
d.    SNMP


مشاهده پاسخ :

پاسخ :  گزينه  b
توضيحات :
علاوه بر اين كه می بايست سوئيچ به عنوان يك IP router پيكربندی شده باشد ، يك gateway پيش فرض نيز می بايست پيكربندی شود .
گزينه a نادرست است چون ‌ارتباط شما از طريق پورت كنسول انجام نمی شود.
از گزينه c برای تعريف يك نام استفاده می گردد و برای پيكربندی سوئيچ به نام هاست نياز نمی باشد .
گزينه d نادرست است چون  از پروتكل SNMP برای مديريت راه دور استفاده می گردد و برای پيكربندی يك سوئيچ از طريق يك زير شبكه راه دور به آن نياز نمی باشد .
انجام پایان نامه

انجام پایان نامه کامپیوتر، انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 دانلود مقاله | انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه