انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه 

پایان نامه‏ کامپیوتر

انجام پایان نامه‏ ارشد کامپیوتر

1 ) نقطه A ( 2,3,-5 )  نقطه B ( -2,3,-5 )  نقطه C ( -2,-3,-5 )  و نقطه D ( 2,-3,-5 )  را در اپور مشخص کنید و نشان دهید که هر کدام در کدام ناحیه از فضا قرار گرفته است.


                                                                                                          A ( 2,3,-5 )

                         

                  
                                                                                                        B ( -2,3,-5 )

                                       -
                                                  
                                                                                    C ( -2,-3,-5 )        
                                                         

                                                                 
                                                                                                       D ( 2,-3,-5 )
                                                               
2 ) مطلوب است ترسیم اپور نقطه ای که بعد 2 برابر ارتفاع آن و ارتفاع آن دو برابر طول آن باشد. در صورتی که مجموع برد و ارتفاع آن برابر با 6 واحد باشد نقطه مورد نظر را رسم کنید و سپس ناحیه قرار گیری نقطه در فضا را تعیین کنید؟  
                                                                                                   A ( 4,2,1 )                                                             
                                                                                                                 

      نقطه در ناحیه اول قرار دارد.                                    a = 2a'   a' = 2la    la = 2a
              a + a' = 6      a = 6 – a'      6 – a' = 2a'    6 = 3a'     a' = 2                              
a = 2a'     a = 4                                                                                                
la = a' : 2 = 1                                                                                                                                                                                

3 ) مطلوب است ترسیم اپور نقطه ای که بعد آن 3 برابر ارتفاع آن باشد و مجموع بعد و ارتفاع آن طول نقطه مورد نظر باشد. اگر طول نقطه  8-  باشد ناحیه نقطه مورد نظر را در فضا مشخص کنید .a = 3a'    a + a' = -8     3a' + a' = -8     4a' = -8    a' = -8 : 4 = -2                  

                         A ( -6 , -2 , -8 )                                                                                                                


    نقطه در ناحیه سوم قرار دارد.
                                                         

4 ) مطلوب است ترسیم اپور نقاط زیر و تعیین ناحیه هر کدام ؟                           A ( 2,0,-1 )                                                 
B ( 1,1,0 )                                                                                                        
                                                     
 
     C ( 3,-3,-3 )                                                                                          
                                                
                                               
                                                      
نقطه در ناحیه سوم قرار دارد .

D ( 0,0,-1 )                                                                                                

                                                         
E ( 0,4,-5 )                                                                                            
                                                          F ( 2,5,-3 )                                                                                                  
نقطه در ناحیه اول قرار دارد.
                                                        
5 ) مطلوب است ترسیم اپور نقاط زیر .
          A ( 2,0,-4 )                                                                                          
                                                               
B ( 0,-1,-3 )                                                                                         
                                                       
C ( -2,-1,-5 )                                                                                     
                                                  
                                               


        D ( 1,1,-1 )                                                                                  
                                                  
                                                 
6 ) مطلوب است ترسیم پاره خط AB به گونه ای که مختصات A و B  مشخص است.
  A ( 2,4,-1 )               B ( 1,3,-5 )                                                               
                                                  


از ناحیه اول -  دوم و سوم عبور می کند.

7 ) مطلوب است ترسیم پاره خط های AB  و CD  و EF  و GH  در صورتی که مختصات هر کدام به ترتیب ارائه شده باشد . هر کدام را به صورت مجزا ترسیم کنید.

AB                 A ( 3,4,-2 )       B ( 1,5,-4 )                                                          
     از ناحیه اول – دوم و چهارم عبور می کند.
                                                          
                                              
           CD                          C ( 2,-2-5 )        D ( -1,3,-1 )                                
                                                 
از ناحیه اول – دوم وچهارم عبور می کند.

EF                ( -2,-4,-1 )         F ( -1,-1,-1 )                                                 
                                           
    از ناحیه اول – دوم و سوم عبور می کند.
                                                 
GH                        G ( 0,-2,-3 )         H ( 2,0,-4 )                                          
از ناحیه اول – سوم و چهارم عبور می کند.
                                                     

8 ) مطلوب است ترسیم اپور خطوط زیر به گونه ای که نقاط ذکر شده بر روی آنها واقع باشد. خط D شامل نقاط  
A ( 1,-3,-2 )   و B ( 2,-1,-5 )   خط L شامل نقاط C ( -1,-3,-2 )  و D ( -4,-1,0 )   پس از ترسیم خطوط فوق نواحی عبوری آنها را نیز مشخص نمایید.
           D  :                                                                                                   
از ناحیه اول – سوم و چهارم عبور می کند.  
انجام پایان نامه

انجام پایان نامه کامپیوتر، انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

سفارش پایان نامه