انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

پایان نامه‏ کامپیوتر

انجام پایان نامه‏ ارشد کامپیوتر
_ فن آوري اطلاعات ـ ارتباطات و مبادله اطلاعات بين
سيستممها ـ شبكه هاي محلي و شهري ـ مشخصات
مشترك  ـ
 پروتكل بارگذاري سيستم

 
آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها مرجع رسمي كشور است كه عهده دار وظيفه تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) ميباشد.
تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات وپيشنهادهـا در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي (رسمي) چاپ و منتشر مي شود.
پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي علاقمند و ذيصلاح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره ((5)) تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد.
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد.
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصولات كشور، اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد.
همچـنين بمنظـور اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صلاحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط لازم، گواهينامه تأييد صلاحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.

كميسيون استاندارد فن آوري اطلاعات – ارتباطات و مبادله اطلاعات بين سيستمها – شبكه هاي محلي و شهري- مشخصات مشترك – بخش چهارم : پروتكل بارگذاري سيستم
رئيس    سمت يا نمايندگي
صادقي ، غلامحسين (ليسانس مهندسي مخابرات )    شركت مخابرات ايران
اعضاء    
بنيادي رام ، سيامك(محقق – دكتراي مخابرات )    دانشگاه اميركبير
رسولي ، احمدرضا(فوق ليسانس نرم افزار)    شركت مخابرات ايران
رشيدي ،‌پرويز(ليسانس مهندسي سخت افزار)    شركت تعاوني توليد تجهيزات مخابرات
سيد موسوي، سيد حسن (دكتراي مخابرات )    دانشگاه شاهرود
محسني بهبهاني ، عاليه (ليسانس مهندسي برق )    شركت مخابرات ايران
دبير    
انوشه ،‌سميه (ليسانس كامپيوتر)    موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

فهرست مطالب
1       هدف و دامنه كاربرد………………………………………………………………1
2        كليات…………. ………….…………………………………………..………3
3        مراجع الزامي ……….………….….……………………………………………5
4        اصطلاحات و تعاريف………………….…….………………………………….7
5    منبع موثق ………………….………………………………………………… 8
6    معماري  ………………….……………………………………..…………….8
7        تعريف سرويس………………………………………………………..………10
7-1    System –Load request ……………..….…………………..…………………11
7-2    System – Load indication ………………..……………….…………………12
7-3    System –Load response .………………………………….…………..……..13
7-4    System –Load confirm ………………….……...……..…………….………14
8      مشخصات پروتكل…..………..…….………………………………….………16
8-1 خلاصه اي از واحدهاي داده پروتكل (PDU ها)…………….…………………….16
8-2 Load Request PDU …………………………………………….……………17
8-3 Load Response PDU ……………….…………………………….…………22
8-4 Groupstatus PDU …………………………………………….……………..26
8-5 Group status Request PDU …………………………………………………28
8-6 Load Data PDU …………………….………………………………………29
8-7 عناصر عمليات  ………………………………………………………………31
8-8 استفاده از سرويس هاي لايه اي  …………………………………………….…55

الف
8-9 كد گذاري ASN.1 ……………………………………………………………57
9 كلاس هاي شئ مديريت شونده پروتكل بارگذاري سيستم  …………………………61
9-1 كليات  ……………………………………………………………………….61
9-2 تعاريف شئ مديريت شونده پروتكل بارگذاري سيستم  ……………………..……63
9-3 تعاريف كلاس شئ مديريت شونده پروتكل بارگذاري سيستم ….………………....72
10 تطابق  ………..………………………………………………………………..82
10-1 تطابق با اين استاندارد ملي ……………………………………………………82
10-2 اظهار تطابق …………………………………………………………………83
پيوست الف (الزامي ) پروفرماي اظهار تطابق پياده سازي پروتكل (PICS)………………84
پيوست ب (الزامي )  تخصيص مقادير شناساننده هاي شئ ……………………………100
پيوست پ (الزامي ) عملكرد هاي سيستم ……………………………………………103

پيشگفتار
فن آوري اطلاعات ـ ارتباطات و مبادله اطلاعات بين سيستمها ـ شبكه هاي محلي و شهري ـ مشخصات مشترك ـ بخش چهارم : پروتكل بارگذاري سيستم كه پيش نويس ان توسط موسسه استاندارد  وتحقيقات صنعتي ايران تهيه و تدوين شده كه در پانزدهمين اجلاسيه كميته ملي استاندارد در رايانه و فرآوري داده ها مورخ 10/12/82 مورد تاييد قرار گرفته است ، اينك به استناد بند يك ماده 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371 بعنوان استاندارد ملي منتشر ميشود .
براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع ، علوم و خدمات ، استانداردهايملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر گونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استاندارد ها ارائه شود ، در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت .
بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديد نظر آنها استفاده كرد . تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي المقدور بين اين استاندارد و كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود .
منابع و مآخذ كه براي تهيه اين استاندارد بكار رفته است به شرح زير است :
IS /IEC 15802-4,1994 :Information Technology - Telecommunication
and information exchange between systems - Local and metroplitan area networks - common specification - Part 4:System load protocol


فن آوري اطلاعات – ارتباطات و مبادله اطلاعات بين سيستم ها -شبكه هاي محلي و شهري – مشخصات مشترك – بخش چهارم : پروتكل بارگذاري سيستم
 1             هدف و دامنه كاربرد
هدف از تدوين اين استاندارد تعريف يك پروتكل بنام پروتكل بارگذاري سيستم است كه بتواندحافظه پردازش داده در تجهيزات شبكه هاي نصب شده مطابق با استاندارد IEEE802 را
بارگذاري نمايد . علاوه براين تعاريف زير نيز در دامنه كاربرد اين استاندارد آمده است :
الف ) تعريف الگوي واحد داده پروتكل (PDU) براي بارگذاري يك سيستم انتهايي
ب ) تعريف پروتكل براي بارگذاري يك سيستم انتهايي
پ ) توصيف خدمات مورد انتظاراز سيستم انتهايي بارگذاري شده (دستگاه بارپذيرLD ) بمنظور تكميل موفق عمليات بارگذاري
ت) توصيف خدمات موردانتظاراز سيستم انتهايي بارگذاري تامين كننده بار( سرويس گر بار يا LS) بمنظور تكميل موفق عمليات بارگذاري
ث ) تعريف قواعد دستوري اشياء مديريت شونده LSوLD كه دستكاري پارامترهاي عملياتي   ماشين هاي حالت LDو LS ، اعلان سرويس گرهاي  بارگذاري، و مقداردهي اوليه  بارگذاري طرف سوم را ميسر مي سازد.
ج)تعريف قواعد نگارشي مورد استفاده در هنگام اجراي عمليات مديريت از طريق پروتكل مديريت LAN/MAN استاندارد ISO/IEC802.1B
چ ) تعريف قواعد نگارشي مورد استفاده در هنگام اجراي عمليات مديريت از طريق پروتكل مديريت سيستم CMIP (استاندارد ISO/IEC  9596-1 ).
مشخصات اين پروتكل در مورد LS به اندازه اي وارد جزئيات مي شود كه مورد نياز پروتكل
بارگذاري است .تصميمهاي LS و مديريت (از قبيل آنهايي كه بايستي به عنوان نتيجه رويداد هاي LD يا LS انجام شوند يا وقتي كه LS يا مدير خراب مي شود)موارد مربوط به پياده سازي LS و مدير بوده كه خارج از حوزه و دامنه كاربرد اين استاندارد مي باشد.
اين  پروتكل چگونگي حمل تصاويري را مشخص مي كند كه شامل داده هاي ( در بلوك ها ) با قالب نا معين است. محتويات و قالب بلوك هاي داده از جمله موارد مختص كاربردهستند. اين استاندارد هيچ قيدي بر موارد زير اعمال نمي كند :
الف ) شكل ، محتويات يا مفهوم تصاويري كه ممكن است بوسيله پروتكل حمل شود.
ب ) روشي كه در آن بلوك هاي داده بعد از دريافت توسط يك  دستگاه بارپذير پردازش مي شوند .
اين استاندارد ملي پروفورماي PICS را براي تطابق پروتكل بارگذاري سيستم  منطبق با نيازمنديهاوراهنمايي هاي مناسب ارائه شده در استاندارد ISO/IEC9646-2 فراهم مي كند.
2    كليات  
ايستگاهها در يك شبكه در هر زمان ممكن است به بخشي از فضاي حافظه قابل آدرس
دهي خود نياز داشته باشند تا اطلاعات ايستگاههاي راه دور را درون آن بارگذاري و نگهداري
نمايند. در يك شبكه اي كه در ايجاد آن چندين شركت يا گروه مشاركت دارند پيش بيني
ساز وكارهاي استاندارد به منظور دستيابي به اين كاركرد لازم است .
بمنظور بارگذاري كارآمد و بطور همزمان ايستگاههاي چندگانه داراي اطلاعات يكسان با راندمان بالا ، بهتر آن است تسهيلاتي  براي اجراي فرآيندبارگذاري بر مبناي چند بخشي و نقطه به نقطه فراهم شود . پروتكل بارگذاري سيستم هر دو قابليت را فراهم مي كند.پروتكل فرض مي كند در هر عمليات بارگذاري دو نوع دستگاه بارگذاري وجود دارد :
الف – دستگاه بارپذير1 (LD ) كه توانايي قبول يك بار را از سرويس گر بارگذاري دارد
ب – سرويس گربارگذاري LS) 2 ) كه توانايي تامين  باري را  براي دستگاه بارپذيردارد.
عمليات بارگذاري مي تواند بصورت هاي زير آغاز شود .
الف ) درخواست اطلاعات از LS توسط LD .
ب ) درخواست قبول اطلاعات از طرف شخص سومي از LD واز طريق درخواست مديريت ، با استفاده از عمليات بارگذاري مشخص شده در بند 9 ، و بطور خاص در بند 9-2-1-3 و در شرح عمليات بارگذاري . هنگاميكه يك LD  چنين درخواستي را قبول كند . اطلاعات از LS   بروش معمولي درخواست مي شود .
به داده بارپذير به اصطلاح تصوير گفته مي شود.يك تصوير به گروه هايي كه خود شامل بلوك هاي پشت سر همي هستند ، شكسته مي شود . پروتكل قابليت انعطاف در انتخاب تصويرو اندازه بلوك را ممكن مي سازد . تعداد گروه ها در يك تصوير يا تعداد هشته ها در يك بلوك توسط پروتكل بيان نمي شود .
پروتكل بارگذاري سيستم ، برمبناي كنترل لينك منطقي (LLC  استاندارد ( IEEE802.2 سرويس هاي نوع1( استاندارد ISO8802 –2  را بينيد ) 1قرار دارد كه روي هر لايه ي فيزيكي و MAC سازگاركار مي كند.
 پروتكل بارگذاري سيستم استفاده ازاستاندارد  IEEE802 .1B  مديريت شبكه هاي LAN/MAN( استاندارد ( ISO/IEC DIS 15802-2  را به منظور مديريت عملياتي ممكن مي سازد .اين نوع كاربري در بند 9-3 توصيف شده است . بعلاوه اشياء ، مديريت  شونده بطريقي تعريف شده اند كه استفاده از CMIP  ( استانداردISO/IEC9596  ) را بعنوان پروتكل مديريت و بر طبق شرح ارائه شده در بند 9-4 ممكن مي سازد .
پروتكل بارگذاري سيستم مي تواند با سايرپروتكل هاي مديريت بصورت تركيبي استفاده شود.اين پروتكل يك توانمندي بارگذاري را فراهم مي كند كه بوسيله پروتكل هاي مديريت همه منظوره تامين  نشده است .پروتكل هاي مديريت همه منظوره توانمنديهاي دستكاري پارامترها، گزارش رخداد و فراخواني كنشي را فراهم مي كنند كه تسهيلات بارگذاري را پشتيباني نموده و بهبود مي دهد. بطور مثال  بارگذاري يك سيستم ممكن است بوسيله سيستم ديگري و از طريق دخالت مديريت فراخوانده شده باشد.
بندهاي زير شرح داده خواهند شد.
الف ) معماري بارگذاري سيستم
ب ) خدماتي كه بوسيله بارگذاري سيستم فراهم مي شود.
پ ) قواعد دستوري و نگارشي پروتكل بارگذاري سيستم شامل ماشين هاي حالت كه عمليات  ماشين پروتكل بارگذاري سيستم را توصيف مي كند.
ت ) قواعد دستوري اشياء مديريت شونده مرتبط با بارگذاري
پيوست پ اطلاعات بيشتري در مورد كاربرد پروتكل ارائه مي دهد .
بمنظور ارزيابي مطابقت  يك پياده سازي با استاندارد خاص  ، لازم است كه اظهار نامه اي از توانمنديها واختيارات براي يك پروتكل پياده شده معين وجودداشته باشد.چنين اظهار نامه اي ، بنام اظهار نامه مطابقت پياده سازي پروتكل ( PICS ) ناميده مي شود .  پيوست الف براي اين استاندارد ملي حاوي پرفورماي PICS براي پروتكل بارگذاري سيستم مي باشد.
3             مراجع الزامي
مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنهاارجاع شده است .بدين ترتيب آن مقررات جزيي از اين استاندارد محسوب مي شود . درموردمراجع داراي تاريخ چاپ    و / يا تجديد نظر ، اصلاحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست . معهذا بهتر است كاربران ذي نفع اين استاندارد ،امكان كاربرد آخرين اصلاحيه ها و تجديد نظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند در مورد مراجع بدون  تاريخ چاپ و / يا تجديد نظر ،آخرين چاپ و /يا تجديد نظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده مورد نظر است .
استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است:
IEEE Std 802-1990 ,IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks Overview and Architecture (ASNI).

IEEE Std 802.1F-1993,IEEE Standards for Local and Metropolitan Area Networks Common Definitions and Procedures for IEEE 802 Management Information.

ISO 7498-4:1989 , Information technology-Open Systems Interconnection –Basic Reference Model-Part4:Management framework.

ISO 8802-2 :1989 [ASNI/IEEE Std 802.2-1989 ],Information processing systems-Local area networks-Part2 :Logical link control.

ISO/ IEC 8824:1990 ,Information technology-Open Systems Interconnection –Specification of Abstract Syntax Notation One (ASN.1) .

ISO/IEC  8825:1990 ,Information technology-Open Systems Interconnection –Specification of  Basic Encoding Rules for Abstract Syntax Notation One   (ASN.1).

ISO/ IEC 9595:1991 ,Information technology-Open Systems Interconnection- Common management information service definition.

ISO/IEC 9596-1:1991 ,Information technology-Open Systems Interconnection- Common management information protocol-Part1: Specification.

ISO/ IEC 9646-1:1991 ,Information technology-Open Systems Interconnection-
Conformance testing methodology and framework-Part1 :General concepts.

ISO /IEC 9646-2:1991 ,Information technology-Open Systems Interconnection-
Conformance testing methodology and framework-Part2 :Abstract test suite specification.
ISO /IEC10165-4:1992 ,Information technology-Open Systems Interconnection-
Management information services –Structure of managment information –Part4:Guidelines for the definition of managed objects.

ISO/ IEC TR 10178 ,Information technology-Telecommunications and information exchange between systems-The structure and coding of Logical Link Control addresses in Local Area Networks.

ISO/ IEC TR 10735 ,Information technology-Telecommunications and information exchange between systems-Standard Group MAC Addresses.

ISO/ IEC 15802-2 :1994,Information technology-Telecommunications and information exchange between systems-Local and metropolitan area networks- Common specification – Part 4: Lan /Man Management.
استاندارد ملي ايران  2-6418 چاپ اول  : 1381،فن آوري اطلاعات – ارتباطات و مبادله اطلاعات بين سيستمها – شبكه هاي محلي و شهري بخش 2 : مديريت LAN/MAN

4            اصطلاحات و تعاريف
اصطلاحات زير بعنوان اصطلاحات تخصصي اين استاندارد بكار مي روند.
4-1         تصوير (Image) : ساختار داده موجود در سرويس گر بارگذاري كه دستگاه بارپذير تمايل به بارگذاري آن دارد.
4-2       دستگاه بارپذير ( LD) :ايستگاهي در شبكه كه توانايي پذيرش يك بار را از سرويس گر بار دارد .
4-3      سرويس گربار  (LS) :ايستگاهي در شبكه كه توانايي تامين باررا براي دستگاه بارپذير دارد.

همچنين اين استاندارد اصطلاحات زير را كه در  استانداردISO/IEC 9694-1 تعريف شده اند بكار مي برد.
الف – پرفورماي PICS
ب – اظهار نامه تطابق پياده سازي پروتكل ( PICS )
پ – بازنگري تطابق پايا
سايراصطلاحات مختص مديريت در استاندارد هاي  مديريت شبكه هاي LAN/MAN (استانداردهاي  ملي 2-6418، IEEE802-1B ) آمده اند .
انجام پایان نامه

انجام پایان نامه کامپیوتر، انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

سفارش پایان نامه