انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه 

پایان نامه‏ کامپیوتر

انجام پایان نامه‏ ارشد کامپیوتر


آموزش اسمبلي
براي ياد گرفتن اسمبلي بايد با مبناهاي عدد نويسي ، ساختمان داخلي كامپيوتر
و برنامه نويسي آشنا باشيم .
ما برنامه هايمان را مستقيما با اسمبلر Macro Assembler خواهيم نوشت و گاها از Debug
استفاده خواهيم كرد . بعلاوه چون برنامه هاي حجيم نخواهيم نوشت قالب اكثر
رنامه هاي ما COM. خواهد بود .
براي شروع ابتدا نگاهي به حافظه ميكنيم :

حافظه و آدرس دهي

هر كامپيوتر مبتني بر 8086 داراي حداقل 640 كيلوبايت حافظه است . اين 640
كيلوبايت به قطعات 64 كيلوبايتي تقسيم شده و ما اين قطعات را "قطعه " يا Segment
ميناميم . هر سگمنت هم به خانه هاي تك بايتي ديگري تقسيم شده است .

براي بدست آوردن مقدار يك بايت مشخص از حافظه ما بايد عد مربوط به سگمنت و
همچنين شماره آن بايت در سگمنت ( كه آفست Offset ناميده ميشود ) را بدانيم .
مثلا اگر مقدار مورد نظر در قطعه 0030h(h( يعني عدد در مبناي 16 است ) و آفست 13C4h
باشد ما بايد قطعه اي كه شماره آن 0030h است را بيابيم و بعد در همان قطعه
مقدار باين شماره 13C4 را بخوانيم .
براي نمايش اين حالت بين عدد سگمنت و آفست علامت (:) قرار ميدهيم . يعني
ابتدا عدد مربوط به قطعه را نوشته و سپس عدد آفست را مي آوريم :
Segment:Offset

مثال : 4D2F:َ9000 **
هميشه در آدرس دهي ها از اعداد مبناي 16 استفاده ميكنيم .

| | |

| CConvertional | 1 Segment=64K | | | | | Memory

| | | | | |
| | | |
| | | |
ثباتها Registers

رجيسترها مكان هائي از CPU هستند كه براي نگهداري داده ها (DATA) و كنترل اجراي
برنامه بكار ميروند . ما ميتوانيم آنها را مقدار دهي كرده و يا بخوانيم و يا
باتغيير محتواي آنها CPU را مجبور به انجام يك پروسه (رويه يا Procedure) كنيم

دسته اي از رجيسترها كه ما انها را "ثباتهاي همه كاره يا همه منظوره " ميخوانيم
و شامل AX/BX/CX/DX هستند ، براي انتقال مقادير بين رجيستر ها و CPU بكار ميروند.
اين ثباتها را ميتوانيم به هر نحوي تغيير دهيم و مقاديري را به آنهاارسال كنيم .

ثباتهاي ديگري هم كه نام ميبريم كاربردهاي خاص خودشان را دارند و براي مقدار دهي
آنها بايد قواعد خاصي (كه توضيح خواهيم داد) را بكار بريم .

ميكند عدد كه در اين ثبات وجود دارد شماره يك قطعه است و CPU براي يافتن DS : مخفف Data Segment . محل نگهداري متغييرها و ثابتهاي برنامه را مشخص
مقادير لازم به آن قطعه مراجعه ميكند . CS

: مخفف Code Segment است و آدرس قطعه اي كه برنامه در آن قرار گرفته را
نشان ميدهد . ES

: اين يك ثبات كمكي است و معمولا در آدرس دهي ها شماره قطعه را نگهداري
ميكند . DI

DataIndex:Dبا DS/ESا مرتبط است و عدد آفست را نگهداري ميكند . IP

: اين رجيستر معلوم ميكند كه برنامه در حال اجرائي كه در CS قرار دارد از
كدام بايت قطقه (يعني كدام آفست ) شروع ميشود . به همين دليل هميشه اين دو
ثبات را با هم و بصورت CS:IP نشان ميدهند.
و ...

تمام رجيسترهاي فوق 16 بيتي (دوبايتي ) هستند و اعداد دوبايتي را نگهداري ميكنند.
ثباتهاي همه منظوره به دو نيم ثبات تك بايتي تقسيم ميشوند . بايت بالائي ب
نماد H و بايت پائيني با نماد L نشان داده ميشود . مثلا ثبات AX داراي دو نيم -
ثبات AH/AL است :
| AH - 8 Bit | AL -8 Bit |


تمرين :
براي ديدن رجيسترها در DOS، DEBUG، را اجرا كنيد و فرمان R را صادر كنيد :


D:\MASM>DEBUG
-R
AX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=17AA ES=17AA SS=17AA CS=17AA IP=0100 NV UP EI PL NZ NA PO NC
17AA:0100 0Fبياييد يك برنامه بنويسيم

در اين قسمت ميخواهيم با استفاده از مطالبي كه در بخشهاي قبلي ياد گرفتيم
برنامه اي بنويسيم كه كامل و قابل استفاده باشد . با اين برنامه ميتوانيم
فلاپي ديسكهاي خودمان را با سرعت كپي كنيم ! امروز برنامه را به شكلي مينويسيم كه
بتواند ديسكهاي 1.44 را بوسيله درايو A كپي كند . بيشتر نياز ما در كپي (تكثير)
ديسكها هم به همين شكل هست . با اينحال در قسمت بعدي نگارش (Version) جديدتري از
برنامه را مينويسيم و قابليت تشخيص نوع ديسك و قابليت مشخص كردن درايو را به آن
اضافه ميكنيم .
بهترين كاري كه ميتوانيم بكنيم اينست كه بتوانيم داده هاي خوانده شده از
ديسك را در حافظه EMS بنويسيم (در اين نسخه روي هاردديسك مينويسيم ) . وقتي كه
نحوه كار را حافظه گسترش يافته (Extended Memory) را هم ياد گرفتيم ، برنامه
خود را كامل كرده و از آن بعنوان اولين دستختمان در برنامه نويسي اسمبلي لذت
ميبريم .
ليست برنامه در زير قرار دارد و توضيحات برنامه را روي آن ميبينيم
قبل از آن ياد آوري ميكنم كه هر ديسك HD َ1.44 داراي دو طرف و در هر طرف 80 شيار
(Track) بوده و هر شيار هم به 18 بخش بنام قطاع (Sector) تقسيم ميشود . برنامه
ما بايد محتواي تمام اين قطاعها را خوانده و در فايلي روي ديسك سخت ذخيره كند.
سپس همين داده ها را از فايل خوانده و مجددا روي ديسك جديد بنويسد.طول هر قطاع 512 بايت است EQU 512 SECTORSIZE
تعداد شيار ها 80 شيار (79- 0-) است EQU 79 MAXTRACK
هر ديسك دو طرف دارد EQU 2 NUMSIDES
تعداد سكتور در هر شيار 18 تا است EQU 118 SECTOR_PER_TRACK E
.MODEL SMALL
.CODE
ORG 100H
START:
JMP MAIN

بافر براي ذخيره (0)BUF DB SECTORSIZE*SECTOR_PER_TRACK DUP
داده ها . اندازه آن به اندازه بايتهاي يك شيار است
معرف رويه فعلي ديسك SIDE D DB 0
معرف تراك جاري TRACK DDB 0
هندل (مشخصه ) فايل HANDLE DW 0

اسم فايل براي دخيره موقت داده ها FILENAME DB 'C:TTEMP.$$$'/0

MSG1 DB 'ENTER A DISK INTO DRIVE A :THEN PRESS A KEY'/13/10/'$'
MSG2 DB 'ENTER A NEW DISK INTO DRIVE A :THEN PRESS A KEY'/13/10/'$'رويه ReadTrack داده هاي يك شيار را بطور كامل ميخواند . براي خواندن يك شيار
كامل از Int 13h/Ah=02h استفاده كرده ايم . داده ها بعد از خوانده شدن در محلي
كه با ES:BX مشخص ميشود ذخيره ميشوند . (به مرجع اينتراپيتها مراجعه كنيد) قبلا
كار با اين وقفه را توضيح داده ايم (برنامه Boots.asm را ببينيد)


READTRACK PROC ;READ A TRACK
PUSH ES
MOV AX/DS
MOV ES/AX
LEA BX/BUF
MOV AH/2
MOV DL/0 ;DRIVE A:
MOV DH/SIDE
MOV CH/TRACK
MOV CL/1 ;THE 1st SECTOR
MOV AL/SECTOR_PER_TRACK
INT 13H
POP ES
RET
READTRACK ENDPاين رويه داده هاي موجود در BUF را خوانده و در يك شيار كامل كه با متغير Track
مشخص ميشود مينويسد . براي اينكار از INT 13h/AH=03h استفاده شده است . آدرس
متغير BUF را بايد در ES:BX قرار بدهيم .


WRITETRACK PROC
LEA BX/BUF
PUSH ES
MOV AX/DS
MOV ES/AX


شماره تابع براي نوشتن MOV AH/03
تعداد سكتورها براي نوشتن MOV AL/SECTOR_PER_TRACK
شماره تراك MOV CH/TRACK
شماره سكتور شروع MOV CL/1
رويه ديسك (طرف ديسك ) MOV DH/SIDE
شماره درايو كه اينجا A است MOV DL/0 INT 13H
POP ES
RET
WRITETRACK ENDP


اين پروسيجر به اندازه يك تراك كامل از فايل خوانده و در متغير BUF قرار ميدهد
READFILE PROC
MOV BX/HANDLE

اندازه يك تراك MOV CX/SECTORSIZE*SECTOR_PER_TRACK
آدرس بافر براي ذخيره كه DS:DX است LEA DX/BUF MOV AH/3FH
INT 21H
RET
READFILE ENDP


اين پروسيجر كليه داده هاي داخل BUF كه به اندازه يك تراك كامل (18*512 بايت )
است را خوانده و در فايل مينويسد تا بعدا مجددا خوانده و روي ديسك جديد بنويسد


WRITEFILE PROC
MOV BX/HANDLE
MOV CX/SECTORSIZE*SECTOR_PER_TRACK
LEA DX/BUF
MOV AH/40H
INT 21H
RET
WRITEFILE ENDPمنتظر ميماند تا كليدي فشرده شود WAIT PPROC
تابع خواندن كليد MOV AH/0 INT 16H
RET
WAIT _ENDPاين رويه فايل با هندل مشخص شده را ميبندد CLOSEFILE PROC MOV AH/3EH
MOV BX/HANDLE
INT 21H
RET
CLOSEFILE ENDP


شروع برنامه اصلي . MAIN:

در اين قسمت اعذم ميكنيم كه ديسكي را در درايو A قرار دهده و كليدي را
برنند . MOV AH/9
LEA DX/MSG1
INT 21H

مكث براي دريافت كليد _CALL WAIT

ساختن فايل براي ذخيره داده ها MOV AH/3CH
LEA DX/FILENAME
MOV CX/0
INT 21H

MOV SIDE/0
MOV HANDLE/AX
MOV TRACK/1

موتور ديسك خوان مدت زماني لازم دارد تا به سرعت كافي برسد . بنا براين بايد
يك يا دو بار قبل از خواندن ديسك ، تابع خواندن را اجرا كنيم تا موتور ديسك در
حالت مناسب قرار بگيرد.
CALL READTRACK ; START UP THE CASSETTE-MOTOR
COPY:
MOV TRACK/0
COPYTRACK:

خواندن شيار CALL READTRACK
نوشتن داده هاي خوانده شده در ديسك CALL WRITEFILE
شيار بعدي INC TRACK
آيا شيار80 هستيم / CMP TRACK/80
نه ، شيار بعدي TRACKS َ; COPY 80 JNZ COPYTRACK

طرف بعدي ديسك INC SIDE
آيا طرف دوم ديسك هستيم ? CMP SIDE/1
نه ، پس ادامه بده JZ COPY
وگر نه فايل را ببند CALL CLOSEFILE

حالا اعلام ميكنيم كه ديسك جديد را در درايو A قرار دهد و كليدي را بزند MOV AH/09H
LEA DX/MSG2
INT 21H
CALL WAIT_

MOV SIDE/0


همان فايل را براي خواندن باز ميكنيم . وقتي كه فايلي را ميسازيم تنها ميتوانيم
در آن فايل بنويسيم . بنا براين براي خواندن از فايل ، بايد آن را بسته و مجددا
براي خواندن باز كنيم . LEA DX/FILENAME
MOV AH/3DH
MOV AL/0
INT 21H

مشخصه فايل در Handle قرار ميگيرد MOV HANDLE/AX

MOV TRACK/1
MOV SIDE/0

اجراي تابع نوشتن براي راه اندازي موتور ديسك CALL WRITETRACK
WRITE:
MOV TRACK/0
WRITE_ON_TRACK:

داده هارا از فايل بخوان CALL READFILE
داده ها را روي شيار بنويس CALL WRITETRACK
شيار بعدي INC TRACK
آيا شيار 80 هستيم ? CMP TRACK/80
نه ، پس ادامه بده JNZ WRITE_ON_TRACK
بله ، طرف بعدي ديسك INC SIDE
آيا الان طرف دوم را هم خوانده ايم ? CMP SIDE/1
نه ، پس شيار بعدي را بنويس JZ WRITE
بله ، فايل را ببند CALL CLOSEFILE

فايلي كه ساخته بوديم فضائي از ديسك سخت را اشغال كرده ، بنا براين بهتر است
آن را با استفاده از وقفه 21h و تابع 3Ah حذف كنيم . LEA DX/FILENAME
MOV AH/3AH
INT 21H ;ERASE THE TEMPORARY FILE
INT 20H
END START

تمام (:
 


خوب ، رجيسترها را ديديم و آشنائي كلي با آنها پيدا كرديم .
حالا ميخواهيم به رجيتسرها مقدار بدهيم و آنها را بخوانيم و ... . ما معمولا در
ےزبانهاي ديگر از علامت =(يا =ا:) براي مقدار دهي استفاده ميكنيم ولي در زبان
ےاسمبلي اين كار ممكن نيست . در عوض از دستورالعمل MOV كمك ميگيريم . با MOV
ميتوانيم داده ها را بين رجيسترها يا خانه هاي حافظه انتقال بدهيم .
انجام پایان نامه

انجام پایان نامه کامپیوتر، انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

  دانلود مقاله | انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه