انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه 

پایان نامه‏ کامپیوتر

انجام پایان نامه‏ ارشد کامپیوتر

آموزش محیط گرافیکی در توربو  پاسکال 7
دستور کار آزمایشگاه کامپیوتر مهندس عبدالجوادی
 
براي برنامه نويسي در محيط گرافيكي نياز به مقدماتي براي ورود به محيط گرافيك است . اولين خط هر برنامه گرافيكي بعد از دستور Program ، فرمان زير است :
Uses graph ;
با استفاده از دستور uses برنامه شما مي تواند از پيمانه ها و ثوابت توربو پاسكال استفاده كند . اين ثوابت و پيمانه ها در فايلي كه يك unit ناميده مي شود جاي مي گيرند . كدي كه در حالت گرافيكي توسط كامپيوتر توليد مي شود ، به نوع كامپيوتر بستگي دارد . بنابراين نوع سخت افزار گرافيكي كه در اختيار سيستم است بايد به توربو پاسكال اعلام شود . براي اين كار از دو متغير Driver و Mode بصورت زير استفاده مي شود :
Var
  Driver , Mode : Integer ;
محتواي اين دو متغير نوع سخت افزارهاي گرافيكي سيستم را مشخص مي كند . براي تعيين حالت گرافيكي از دستور زير استفاده مي شود :
InitGraph (Driver, Mode, ‘…….’) ;
رويه InitGraph سيستم گرافيكي شما را بررسي كرده و سپس در متغيرهاي Driver و Mode مقادير مناسب را قرار مي دهد . پارامتر رشته اي ‘……’ شاخه اي را مشخص مي كند كه در آن نرم افزار كنترل سيستم گرافيكي شما وجود دارد . رشته اي كه بدون كاراكتر است ‘ ‘ به اين معناست كه اين نرم افزار در شاخه جاري قرار دارد .
اين نرم افزار همواره در شاخه BGI قرار دارد و معمولا" در محلي است كه برنامه توربو پاسكال نصب شده است . بنابراين بايد آدرس شاخه BGI را بجاي اين رشته بنويسيم . براي انعطاف پذير شدن برنامه و قابليت اجراي آن روي سيستم هاي مختلف معمولا" يك نسخه از شاخه BGI را در شاخه اي كه برنامه در آن قرار دارد ، كپي مي كنيم .
صفحه نمايشي كه مانند يك صفحه مختصات است :
در برنامه نويسي گرافيكي موقعيت هر خط يا هر شكلي را كه روي صفحه نمايش رسم مي كنيد ، بايد كنترل كنيد . صفحه نمايش را در محيط گرافيكي بصورت مختصات X-Y تعدادي نقطه مي توان در نظر گرفت . در اكثر نمايشگرها ابعاد متداول عبارتند از : 200×320 ، 350×640 ، 480×640 . كه معمولا" تعداد نقاط در محور X ها بيشتر است .
توابع GetMaxX و GetMaxY در توربو پاسكال، به ترتيب حداكثر تعداد نقاط در Xها و Yها را برمي گردانند . بنابراين براي بدست آوردن ابعاد واقعي نمايشگر خود مي توانيد از اين توابع بصورت زير استفاده كنيد :               
 MaxX := GetMaxX ;             MaxY := GetMaxY ;
مختصات گوشه های صفحه نمایش به صورت زیر است.
 
براي برگرداندن برنامه به حالت متني از دستور زيراستفاده مي كنيم .
CloseGraph ;
رنگ زمينه و متن :
بطور پيش فرض براي رنگ هاي زمينه و متن ، به ترتيب از سياه و سفيد استفاده مي شود . دستورات زير امكان تغيير رنگ زمينه و متن را فراهم مي كنند .
SetBkColor (….) ;                  تعيين رنگ زمينه
SetColor (….) ;                         تعيين رنگ متن  
براي انتخاب رنگها از ثوابت رنگي يا معادل عددي رنگها طبق جدول زير استفاده مي شود :
 
ثابت    مقدار    ثابت    مقدار
Black    0    DarkGray    8
Blue    1    LightBlue    9
Green    2    LightGreen    10
Cyan    3    LightCyan    11
Red    4    LightRed    12
Magenta    5    LightMagenta    13
Brown    6    Yellow    14
LightGray    7    White    15
 
خلاصه اي از توابع و رويه هاي گرافيكي :
•                Line (X1, Y1, X2, Y2) ;
بين نقاط (X1,Y1) و (X2,Y2) خطي رسم مي شود .
•        Rectangle (X1, Y1, X2, Y2) ;
مستطيلي كه قطر آن بين نقاط (X1,Y1) و (X2,Y2) است مي كشد .
•        Circle (X, Y, R) ;
دايره به مركز (X,Y) و شعاع R رسم مي كند .
•        Arc (X, Y, Angle1, Angle2, R) ;
كماني از زاويه Angle1 تا Angle2 و به مركز (X,Y) و شعاع R رسم مي كند .
•        SetFillStyle (FilPat, FilCol ) ;
براي رنگ آميزي قسمتهايي از صفحه نمايش با رنگهاي مختلف از اين رويه استفاده مي شود تا نوع رنگ و نحوه رنگ آميزي مشخص شود .
الگوهاي رنگ آميزي و رنگها با توجه به جدول زير انتخاب مي شوند ، در اين رويه هم از نام ثابت و هم از معادل عددي مي توانيد استفاده كنيد .
تا زمانيكه بار ديگر اين رويه را فراخواني نكنيد ، اين حالت فعال خواهد بود .
ثابت    معادل عددي    الگوي رنگ آميزي    ثابت    معادل عددي    الگوي رنگ آميزي
EmptyFill2    0    رنگ زمينه    LtBkSlashFill    6    \ \ \ \ (بافاصله)
SolidFill    1    بصورت توپر    HatchFill    7    هاشور
LineFill    2    - - - -    XhatchFill    8    متقاطع
ItSlashFill    3    / / / / (بافاصله)    InterLeaveFill    9    خط در ميان
SlashFill    4    //// (بدون فاصله)    WidDotFill    10    نفطه اي (بافاصله)
BslashFill    5    \\\\ (بدون فاصله)    CloseDotFill    11    نقطه اي(بدون فاصله)
 
 
 
 
 
 
 
•        
FloodFill (X, Y, Border) ;
محدوده اي را كه حاوي نقطه (X,Y) است و با خطوطي به رنگ Border محصور شده است ، با الگوي جاري رنگ آميزي مي كند .
•        Bar (X1, Y1, X2, Y2) ;
مستطيلي توپر مي كشد كه قطر آن بين نقاط (X1,Y1) و (X2,Y2) است .
•        PieSlice (X, Y, Angle1, Angle2, R) ;
يك برش دايره توپر مي كشد كه از زاويه Angle1 شروع شده و به Angle2 ختم مي شود و داراي مركز (X,Y) و شعاع R مي باشد .
•        OutTextXY (X, Y, TextString) ;
در نقطه (X,Y) كاراكترهاي رشته TextString را چاپ مي كند .
v    برنامه زير يك نمونه از برنامه نويسي ساده گرافيكي را نشان مي دهد .
uses graph;
procedure HappyFace(MidX,MidY:integer);
var
HeadRadius:integer;
begin
   HeadRadius:=GetMaxY div 4;
   Circle (MidX, MidY, HeadRadius);
end;
 
var                
   Driver,Mode,MidX,MidY:integer;
begin
   InitGraph (Driver, Mode, ' ');
   MidX:=GetMaxX div 2;
   MidY:=GetMaxY div 2;
   HappyFace(MidX,MidY);
   OutTextXY(230, 400, '!!! Press Any Key !!!');
   readln;
   CloseGraph;
end.
نقاشي متحرك گرافيكي :
اگر يك رويه گرافيكي داراي پارامتر باشد ، مي توان موقعيت يك شكل را تغيير داد و يا آن شكل را در چند نقطه از صفحه نمايش رسم كرد . علاوه بر اين مي توان يك شكل را متحرك ساخت . اين كار به اين صورت انجام مي شود كه ابتدا شكلي در نقطه خاصي از صفحه نمايش رسم مي شود ، سپس از آن نقطه پاك شده و در محل ديگري رسم مي شود . با تكرار اين عمل شكل مورد نظر متحرك به نظر مي رسد .
انجام پایان نامه

انجام پایان نامه کامپیوتر، انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 دانلود مقاله | انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه