انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

پایان نامه‏ مدیریت

انجام پایان نامه‏ ارشد مدیریت

رفتار ساخت فشار حلقوي در چاهها با دما و فشار بالا
خلاصه
ساخت فشار به واسطه انبساط سيال در چاههاي فشار و دماي بالا در حالت بسته شدن مي تواند باعث صدمات جدي از جمله خرابي Casng و يا مچاله شدن Fubong شود . براي تعيين اينكه تبديل شرايط در توسعه مخازن HP/HT مورد نياز است از آزمايش منطقه اي استفاده مي شود . كه شامل راندن يك gauge  اندازه گيري كننده در فضاي Annus,Casng استو همچنين شن چاه در مدت 3 ماه كه بعد از آن داده ها اصلاح مي شوندو بازخواني مي شوند .
در ابتدا همة اندازه گيري هاو فشارهاي تعديل شده با شرايط و سرعت مچاله شدن و تركيدن Casng مقايسه مي شود مشاهده مي شود كه فشار حلقوي مربوط به Build up بايد به طور جدي در طراحي Casng در نظر گرفته مي شود . آن طراحي براي مدل هاي تئوري مربوط به فشارBuild up در نظر گرفته مي شود و اطلاعات بدست آمده در مدل هاي قابل اطمينان بكار گرفه مي شوند . اطلاعات اثبات شده در تغييرات دمايي كه (400C-20OC) ( بطور ميانگين ) و فشار در حال كسترش در آنالوس ( صحيح انتخاب شده ) با مدل هاي تئورياساس انبساط گرمايي سيالات آنالوس و Casng و بازكردگي در تراكم رشته Casng است .
در نتيجه اين فاكتورها مي توانند در آناليز چگونگي جواب دادن آنالوس مي توانند ثانياً در نظر گرفته شوند و در دماي بالاتر مدل هاي تئوريك فشار Build up را برآورده مي كنند . اين شايد دليل  باشد كه خصوصيات سيالات تكميل با خصوصيات سبالات مخزن نسبت مي دهند ( انتخاب مي كنند ) .شايد به اين دليل است كه به اختلاف سيالات تكميل و خصوصيات مخزن نسبت داده ميشود مثل وجود آب در بر يك از اين دو ماده . تخمين اساسي در مورد خصوصيات آب خالصمي تواند بهترين حالت تخمين زدن برايفار Buildup باشد . نشست سيالات آنولاز كه به عنوان تعيين كننده فشاردر حال گسترش درشت قبلي چاه با ديواره سيماني بين Casng شده بود در سيمانكاري كلي و بستن آنالوس تنش معيني را بازي نمي كند .
 
مقدمه :
فشارBuild up در بين Casng و Tubrng يا بين Casng يا معمولاً بدون توضيح است . هر چند كه درطراحي Casng بايد فشار بالاي وارد شده بر سر Casng و در نتيجه نشستي يا انبساط گرمايي سيالات و اختلاف فشاركه معمولاًريسك خرابي Casng يا مچاله شدن در نقاط ضعيف رابايد در نظر گرفت و موارد بالا باعث كم شدن توليد خرابي Casng و چاه مي شوند به اين دليل بيشتر شركت شركت ها بكارگيري ر متقاضي انجام اين طرح ها براي خشكي ها و سكو ها هستند كه به كنترل و از بين بردن فشار از بالاي چاه برسيم ( 20% فشار تسليم مؤثر بر Casng)
به طور آشكار طرح نمي تواند براي چاه هاي دريايي بكار گرفته شود تا اينكه آنها به تجهيزات كنترل فشار در فاصله مطلوب و براي بازگردادن سيال باقي مانده به داخل لوله مجهز بشوند . درسكو هاي غير قابل دسترس با اين مشكل مواجه خواهند شد . بعلاوه در چاه HT/HP ، دماي بالا به زمان توليد كشيده مي شود و مشكل فشار Build up  در آنالوس بيشتر مي شود تااينكه انبساطگرمايي باعث افزايش گرما مي شود . به مينمنظور بيد طرح رشته Casng بايد فشاررا هم در نظر بگيرد و فشار Build up در Casng و ‏Tubng مرحم هستند و مدلهايتئوريكي فشار بسته شدن را بشماره 6,5,4,3 گزارشمي دهندا و معمولاً و موله ها براي محاسبه انبساط گرمايي سيال ، درجه باد شدگي و فشردگي Casng و نشست سيال انالوس و هجوم سيال سازنوند رفته مي شود . اين مدلها براي كارهاي بعدي به طور مختصر بحث و بررسي مي شوند .
در ابتدا براي پذيرش مقبوليت مدلهايتئوري يك تس تنظيم مي شود تافشار در حال ازدياد در Casng و آنالوس در يك سكوي دريايي مطالعه شود . در اين حالت خاص چاه به هرحال در دردن Casng در حال توليد از بيرون ر به داخل Shoe سيمان كاري نشده بود اين تست مشخص كرد كه نشستي سيال انولار Casng  به طور كامل تحت تأثير فشار Build up است هر چند كه اين نشن مي دهد كه ترك سيمان بين Casng مي تواند تحت تأثير روش برخورد Build up افزايش فشار باشد .
در نتيجه اجازه مي دهد يك مدل تئوري متغير از تئوريبيلدآپ فراهم شود از اين رو تست ثانويه در انالوس بسته در يك چاه دريايي (HP/HT) گازمي تواند برنامه ريز و اجرا شود در مورد آن بعدآً بحث خواهد شد .
آناليز هاي بعدي نتايج بدست خواهد آمد توجه ويژه شما را به گسترشفشار انولار در تست Build up جلب مي كنم در يك طرف آناليز جريان كاظ شده كه متغيير هاي ان فرق مشخصي در فشار Build up دارند نو از طرف ديگر علم رفتار حركتي بدست آمده از نتايج پيش بيني شده چاه است .
ساخت فشار بسته شده (Buils up) آنولاز:
اساساً فشار در عمق مشخص در زير ستون سيالات بدلي افتاده است كه با دماي ميانگين آنالوس T و حجم سيالات V و مقدار سيالات بدلي افتاده M معين مي شوند .
بوسيله اختلاف جزئيات و در نظر گرفتن نتايج آن تغييرات فشار بعدي بدست مي آيد.
جائي كه KT دلالت مي‌كند بر ثابت هم دمايتراكم پذيريسيالات آنولار ثابت دماي انبساط و V1  مقدار حجميسيالات آنولار انبساطشرح داده شده است سو در آنجا سه تا شركت كننده د رفشار Build up آنالوس وجود دارد.
1-    دماي انبساطكه باعث افزايش فشار مي شود زماني كه حجم به اندازة كافي براي تطبيق با انساط افزايش نمي يابد .
2-    تغييرات حجم آنولار در دماي انبساط ، فزايش حجم يا بادكردگي Casng .
3-    تغييرات مقدار سيال آنالوس  به ديگر دلايل نظير سئراخ شدگي يا به دليل هجدم سيالات به آنالوس.
بسته بودن آنالوس بار اول بيشتر اوقات تعيين كننده است . بار دوم به اندازه 10 تا 20% بار اول تصبيح مي شود و در بار سوم بسته شدن آنالوس انجام ميشود ولي در آزمايش موثر نسبت تامقدار سيالات انالوس تغيير نكند در ابتدا محل تست با سيمان ديوارپشت بين Casng ها كشيده ميشود در بار سوم به هر حال بسيار مؤثر مي شود بنابر اين ستأثير دو مرحله نمي تواند مشاوي باشد از اين رو تست دومبرنامه ريزي را اجرا گرديد .
در نهايت توجه شود كه زمان دو تست برابر است و براي تغييرات فشار و حجم سيال به سبب سوراخ شدگي مشابه هستند و همان ستأثير را به مانند برابري در حجم آنولار را دارند  .
تست تنظيم و انجام شده است .
براي تست يك چاه ارزيابي شده دريايي كه تازه حفرشده انتخاب گرديد . دياگرام چاه در شكل 1 نشان داده شده است . به طور خلاصه براي تست چندين مرحله درنظر گرفته شده .1- در تاگيچ براي اندازه گيري بسيار دقيق فشار و دما در بيرون بسته شده بودند كه در Casng   در عمق 3187 متري ( همه عمق چاه ) رانده شده بود و عمق 2438 متري سيمان كاريشده بود يعني 79  متري Shoe ، Casng   كه در عمق 2517 متري قرارداده شده بود براي فهميدن اينكه بسته شدن به طورصحيح صورت گرفته است درجات اوليه در190  متري يعني 75 متر زير گل در14 تري قرار داده شده بنابر اين اضافه خنكي ب در دريا در خواندن تأثير نداشت (گيج دو) بعداً به عنوان عاملي درمقابل فشار محبوس شده در نظر گرفته شده تا تيوپنگ ضد ضربه باشد و نتيجه شرح داده شده اسن .
2- سپس چاه تا 626 مترحفر شد و با هفت سلوله به شكل 1 تكميل گرديد .
3-  و PH=6 وسائل تس تيوپينگ در ته چاه بسته شده و نصب شده بودند و فاصلة بين 3505  تا 3523 مشبك شده بودند و چاه به شر زير تست شده بود .
انجام پایان نامه

انجام پایان نامه مدیریت، انجام پایان نامه ارشد مدیریت، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

سفارش پایان نامه