انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه 

پایان نامه‏ مدیریت

انجام پایان نامه‏ ارشد مدیریت

مقدمه :
خبر چسيت؟ پرسشي كوتاه كه پاسخ جويي براي آن بخش وسيعي از ادبيات
روزنامه نگاري را شكل داده است.
خبر، گزارش واقعيتهاست، اما خر واقعيتي را نمي توان خبرناميد.
در اين تعريف به اين دليل نمي توان هر واقعيتي را خبر ناميد كه فلان واقعيت مثلا بر همگان روشن است، نو نيست و چون كهنه است، قابل طرح نيست و وقتي واقعيت تازه نيست، نمي تواند جنبه خبري داشته باشد.
خبر، پيامي است كه احتمال صدق و كذب در آن وجود دارد.
خيلي از خبرها به چاپ مي رسند، اما روز بعد يا مدتي بعد تكذيب مي شوند. بنابراين، تعريف فوق نيز فقط بخشي از مفهوم خبر را در بر مي گيرد، اما در عين حال بايد افزود كه بر خلاف پيشين، كه خبر را گزارش مي خواند، در اين تعريف، خبر پيام ناميده مي شود.
خبر، الزاما گزارش رويداد جاري(تازه) نيست.
چرا؟ زيرا كه ممكن است كه جنبه هاي تازه اي از يك رويداد كهنه و قديمي، و به عبارت ديگر زواياي جديدي از انچه را كه قبلاً رخ داده است، اشكار كند بنابراين به يك موضوع قديمي، يك وجه تازه خبري بدهد.
رويدادي است كه قرار است اتفاق بيفتد.
خبرهايي نظير اينكه «فردا برف خواهد باريد»، «كنكور سراسري هفته آينده برگزار
مي شود» و يا «سمينار مطبوعات بهار آينده تشكيل مي شود»، از جمله خبرهايي هستند كه مشمول تعريف فوق قرار مي گيرند.
اگر يك نفر سگي را گاز بگيرد، خبر است، ولي به عكس اگر سگي، فردي را گاز بگيرد، خبر نيست.
اين تعريف از جمله تعاريف كلاسيك، كه در تبيين مفهوم خبر به كار گرفته مي شوند، به حساب مي آيد.
اطلاعات مربوط به آنچه رخ داده است، خبر ناميده مي شود.
اخبار اقتصادي در صفحات وسط مجله درج شده اند»، «بازارهاي مالي با شنيدن اخبار كاهش قيمت ارز دچار شوك شدند.»
اين دو اطلاع، هر دو حكم همان اطلاعاتي را دارند كه در تعريف، خبر، نام گرفته است. بر اساس اين تعريف، خبر اطلاع است.
خبر، مجموعه اي از لغات و عبارات است كه وقوع يا انجام كاري را اطلاع دهد.
اين تعريف اگرچه بركاربرد اطلاع رسان خبر متمركز است، اما آن را مجموعه اي از لغات و عبارات مي داند.
خبر، گزارش يك رويداد است، آنچه يك گزارشگر مي نويسد، خبر ناميده مي شود.
از اين تعريف اين نكته استنباط مي شود كه خبر (news) با اتفاق يا رويداد (Event) فرق دارد. ممكن است كه آنچه گزارش مي شود، عينا مانند واقعه اي كه رخ داده است، نباشد و فقط جنبه هايي از آن رويداد را منعكس كند. در اين تعريف كوشش مي شود تا اين نكته روشن گردد كه ميان حقيقت رويداد و واقعيت خبر تفاوت وجود دارد.
خبر، شامل هر انديشه و عمل واقعي است كه براي عده كثيري از خوانندگان جالب است.
اين تعريف،«چيستي» خبر را انديشه و عمل واقعي قلمداد مي كند. حال آنكه به وسيله مفاهيمي كه تا كنون ارائه شده اند به چيستيهايي نظير:گزارش واقعيت، پيام، رويداد، مجموعه لغات و عبارات و گزارش يك رويداد رسيده بوديم.
خبر، هر موضوع جاري روز است كه به علت جالب بودن و طرف توجه قرار گرفتن آن از جانب خوانندگان، در مطبوعات منتشر مي شود.
در اين تعريف به خبر عمدتا از وجه موضوع جاري قابل درج در رسانه هاي نوشتاري نگريسته مي شود، زيرا كه در آن بر اينكه طرف توجه خواننده باشد تأكيد مي شود و مثلا توجهي به شنيدن بودن خبر و يا ديداري بودن آن ندارد.
خبر، نقل واقعي و عيني حوادث جاري مهم است كه در روزنامه چاپ مي شود و مورد توجه خوانندگان قرار مي گيرد.
اگر از عبارت نقل واقعي و عيني و صفت مهم صرف نظر كنيم، اين تعريف تا حدود زيادي به تعريف پيش شباهت دارد.
گزارش مناسب، خلاصه و دقيق يك رويداد است، نه رويداد.
تفاوت اين تعريف با تعاريف پيشين، مناسب،خلاصه و دقيق توصيف كردن گزارش است. در غير اين صورت، بر همان مميزه پيشين كه خبر خود رويداد نيست، تأكيد
مي ورزد.
خبر، نخستين گزارشي از يك حادثه با معناست كه مورد توجه عامه قرار مي گيرد.
«چيستي» اين تعريف حادثه با معناست، ضمن آنكه اين حادثه با معنا هنگامي خبر است كه نخستين گزارش از آن به مردم داده مي شود.
اشكال اين تعريف در اين است كه به پيگيري خبر و پيامدهاي خبر بي توجه است. افزودن بر اين، نمي شود كه به درستي مفهوم با معنا را تشريح كرد و معيارهاي ارزيابي آن را شناخت.
خبر، انتشار منظم جريان وقايع و آگاهيها، و دانشهاي انساني و نقل عقايد افكار عمومي است.
در اين تعريف، جنس خبر را وقايع، آگاهيها، دانشهاي انساني، عقايد و افكار عمومي تشكيل مي دهند و شرط آن نيز انتشار منظم است.
خبر، نقل ساده و خالص وقايع جاري است.
خبر، اعلام و بيان وقايع جالب زندگي اجتماعي و نقل عقايد و افكار عمومي است.
مضامين اين دو گزاره كمابيش در تعاريف پيشين بيان شده اند و تكرار، ضرورتي ندارد.
خبر، مردم است.
يكي ديگر از تعاريف معروف مربوط به خبر متعلق به يكي از بارونهاي مطبوعاتي انگليس يعني لرد نورث كليف (Lord North cliffe) ،(1869 تا 1922) است. كليف، كه صاحب چندين رسانه در انگليس بود و از غولهاي رسانه اي عصر خود به حساب
مي آمد، در جريان كار حرفه اي به چنين تعريفي از خبر رسيد:
خبر، چيزي است كه يكي مي خواهد آن را در جايي سركوب كند و آنچه مي ماند، آگهي است.
از نظر كليف، خبر بايد تأثيرگذار باشد و نه خنثي و در عين بخاطر پول درج نشده باشد.
خبر، چيزي است كه روزنامه نگاران آن را مي سازند.
خبر، نتيجه شيوه هايي است كه روزنامه نگاران آنها را به كار مي گيرند.
خبر، ماده اوليه روزنامه است. اين هم تعريف ديگري از خبر است كه غالبا در متون آموزشي دوره هاي مقدماتي روزنامه نگاري به چشم مي خورد.
خبر محصول جهان سياسي و اجتماعي يي است كه آن را گزارش مي كند.
خبر يك روش و رويه است؛ از اين ديدگاه، خبر، جهان را منعكس نمي كند. بلكه به جهان شكل مي دهد، خبر به طرزي اجتماعي ساخته مي شود و نه تنها به انعكاس بيطرفانه واقعيت اجتماعي و حقايق تجربي نمي پردازد، بلكه در ساخت اجتماعي واقعيت مداخله مي كند.
خبر بايد فورا، پس از حادثه به جريان افتد، براي عموم جالب باشد، حاوي اطلاعات تازه باشد، خنثي نباشد و ادراكات فرهنگي جوامع خاص خود را منعكس نمايد.
خبر يك حق اجتماعي است، نه يك كالاي تجاري.
 
ارزشهاي خبري
خبر، گزارشي است كه در آن كوشش مي شود تا وجوهي از تصوير جاري يك رويداد و يا فرايند كه مورد توجه مخاطب است، فراهم آيد.
ارزش خبري چيست؟
بايد تازه تر از بقيه رويدادها باشند، براي مردم مهم باشند، تكليف آنها كاملا روشن باشد، مربوط به چهره هايي باشند كه مردم بر روي حرف آنها حساب مي كنند.
ارزشهاي خبري
ارزشهايي كه در روزنامه نگاري معاصر تقريبا حالت معيار مطلوب(استاندارد) به خود گرفته اند. اين ارزشها در سراسر جهان براي روزنامه نگاران آشنا و شناخته شده هستند.
انجام پایان نامه

انجام پایان نامه مدیریت، انجام پایان نامه ارشد مدیریت، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

سفارش پایان نامه