انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

پایان نامه‏ مدیریت

انجام پایان نامه‏ ارشد مدیریت

طراحي برش عمودي مستطيلي قلب اكستروژن با يك سوراخ
1ـ5 مقدمه
هدف از شبيه‌سازي CFD، معين كردن حالت بهينه شكل قالب شامل صفحه قالب و مقطع عرضي پين براي بدست آوردن ابعاد اكسترود خواسته شده از cm1*cm2 از بخش عبوري مستطيلي با يك سوراخ دايره‌اي از cm1/1 ضخامت براي مركز آن (شكل 1ـ5 را ملاحظه فرمائيد. براي بدست آوردن اين اكسترود، يك خالي كردن، تقريباً بخش مسطتيلي، قالب برشي با يك انداختن شبيه يك پين در مركز آن مورد نياز است. آناليز عنصر محدود انجام شده يك گردش بولي را بكار مي‌گيرد يك كد عنصر محدود CFD تجاري. نتايج بدست آمده براساس اطلاعات مواد و موقعيتهاي فرآيند كه در قسمت 3 داده شده بنا نهاده شده‌اند.
در بخش 2ـ5 علم هندسه مدل ارائه شده است. در بخش 3ـ5 يك توضيح مختصر از مدل عنصر محدود توسعه داده شده براي شبيه‌سازي ارائه شده است. اين استنباط شده بوسيله يك بازبيني متصل از نتايج اكستروژن در بخش 4ـ5. اين نتايج شامل يك بازبيني از اطلاعات در زمينه تندي برحسب زمان. فشار و دما مانند يك نقشه از سرعت برش و ويسكوزينه پليمر، همچنين شكلها در بخش 4ـ5 نتايج محاسبات سطوح آزاد و وارونه اكستروژنه هستند. بخش 5ـ5 تشريح مي‌كند اجزاء متفاوتي از قالبها و اهدافشان در جريان قالب نقشه چاپي آبي براي قالب طراحي شده در پيوست A داده شده است.
2ـ5 علم هندسه از مدل
قالب اكستروژن يك جريان پليمر زير فشار از ورودي تا خروجي نگه مي‌دارد. ورودي يك دايره است با قطر m055/0 كه با بخش عبوري خروج از لوله برابر است. پليمر از ميان بخشهاي تناوب و منشعب و اطراف عنكبوتها و از ميان تحول قالب دور نهايت از ميان سطح قالب جريان مي‌يابد (شكل 2ـ5 را ملاحظه فرمائيد). لبه قالب يك بخش مسطتيلي انحناءدار بي قاعده با عرض كاسته شده در وسط هست و پين از بخش عبوري شبيه انداخت هست. حتي با وجود آن مقطع عرضي اكسترود و لبه قالب بالانس چهارتايي هستند. (شكل 2ـ5 را ملاحظه فرمائيد). بدليل عنكبوتي پيچيده و ساختار قالب تحول، شبيه‌سازي كردن نيمي از حوزه جريان واقعي لازم بود. شكل (3ـ5 را ملاحظه فرمائيد) هر چند تحليلهاي پارامتري مي‌تواند باشد و انجام شده باشد خيلي كارآمدتر بوسيله جريان شبيه‌سازي در سطح قالب و يا نواحي زيري قالب فقط با يك ربع از حوزه جريان واقعي بعلت بالانس كردن چهارتايي در آن ناحيه (شكل 4ـ5 را ملاحظه فرمائيد). حركت پولي براي شبيه‌سازي جريان قالب 3 بعدي و انتقال گرما مثل جريان سطح آزاد mm25 پائين رود از انتهاي قالب بكار مي‌رود (شكل 5ـ5 را ملاحظه فرمائيد). حوزه محاسباتي مانند شكل 3 بعدي واقعي قالب و يك جريان سطح آزاد بعد از قالب جائيكه سرعت دوباره توزيع مي‌شود و كم شدن فشار در يك پائين رود فاصله كوتاه اتصال از انتهاي قالب اتفاق افتاده است. حوزه به چندين زير حوزه تقسيم شده است براي آسان كردن استفاده از موقعيتهاي مرز وابسته (شكل 5ـ5 را ملاحظه فرمائيد)
 
3ـ5 مدل عنصري محدود
بعلت هندسه 3 بعدي پيچيده از قالب و رابطة غير خطي ميان ويسكوزيته پليمر و سرعت برش يك شبكه عنصري محدود وظيفه‌اي و داراي جزئيات توسعه يافته براي آسان كردن ثبات عددي از راه‌حل (شكل 6ـ5 را ملاحظه فرمائيد). آن شامل 30872 عنصر با شبكه مكعبي شاختاري در سطح قالب و سطوح آزاد و شبكه چهارضلعي غيرساختاري در بخش باقيمانده. شبكه ساختاري در سطح قالب و سطح آزاد كمتر از 33/0 است. بعد از بوجود آمدن شبكه عنصري محدود در گامبيت، مدل بيرون برد، شده براي اطلاعات پولي جائيكه اطلاعات مواد و وضعيت مرزي مشخص شده است.
4ـ5 شبيه‌سازي و نتايج تست حقيقي
1ـ4ـ5 برجستگي قالب ـ تحليل ميزان حساسيت
تبعيت از پارامترهاي گوناگون روي برجستگي قالب زمانيكه جريان از ميان يك قالب با يك سوراخ دانسته براي اكستروژن مستقيم مي‌يابد. براي اين بررسي، فقط اجزاء سطح زيري، سطح قالب و سطح آزاد به حساب مي‌آيند، در شكل 4ـ5 نمايش داده شده است. هندسه متناسب است در مورد هر دو برنده فقط يك چهارم بخش از قالب محاسبه مي‌گردد. شبيه‌سازيهاي گوناگون انجام شده براي استفاده چركت پولي بوسيله تغيير حجم از يك پارامتر هنگاميكه ديگر ثابتها، ثابت نگه داشته شوند. مختصات اكسترود در شكل 7ـ5 نشان داده شده براي شبيه‌سازيهاي مختلف مقايسه شده است.
يك شبيه‌سازي بدون گرفتن حالت سكون در كار مؤثر اجرا شده و ديگر شبيه‌سازي بوسيله گرفتن حالت سكون كه هست كمتر از 007/0% در برجستگي قالب انجام شده است. مقاطع عرضي سرعت اغلب يكسان هستند براي دو مورد كه نمايش مي‌دهد كه نتيجه از حالت سكون براي جريانها در تعداد رينولد كم بي‌اهميت است. تعداد رينولدها براي جريانهاي پليمري در قالبهاي اكستروژن بوش عمودي داده شده معمولاً كمتر از 1 است. شبيه‌سازيهاي گوناگون انجام شده توسط تغيير هر حجم از توان از مدل كريو، ويسكوزيته سرعت برشي مبدأ، سرعت جريان توده، پارامتر انتقال و ثابت زماني هنگاميكه همة پارامترهاي باقيمانده ثابت نگه داشته مي‌شوند. زمانيكه توان در مدل ياسودا ـ كريو، n از 253/0 به 53/0 تغيير كرده است، تغيير در مختصات اكسترود بين 8/3% و 4/17% پيدا مي‌شود. اين نشان مي‌دهد كه توان يا شيب ويسكوزيته در برابر منحني سرعت برش يك ثانيه بيشتري بر روي برجستگي قالب دارد. تأثير توان بر روي برجستگي قالب در شكل 8ـ5 نشان داده شده است.
زمانيكه حجم پارامتر انتقال از 5/0 تا 2 تغيير كرده است كه بكار رفته در مدل كريو، تغيير در برجستگي قالب كه مشاهده شده كه كمتر از 7/2% بوده است. نتايج شبيه‌سازيهاي مختلف زمانيكه با استاندارد يكي در درصد مقايسه شده در جدول 1ـ5 نشان داده شده است.
2ـ4ـ5 توانائي اكستروژن معكوس از جريان پولي
كارايي اكستروژن معكوس، پشكويي از ابعاد ورودي قالب زمانيكه مقطع عرضي خروجي مورد نظر داده شده است، بكارگيري نرم‌افزار جريان پولي توسط معكوس جريان و شبيه‌سازيهاي اكستروژن مستقيم از بين يك قالب با يك سوراخ تحليل شده است. شبيه‌سازيها توسط گرفتن فقط ؟؟ بخش از سطح قالب در امتداد با سطح آزاد اجرا شده‌اند. يك شبيه‌سازي توسط دادن حوزه خروجي خواسته شده از ورودي اجرا شده و جريان پولي شبيه‌سازي اكستروژن معكوس را انجام مي‌دهد و شكل خروجي قالب مورد نياز از خروجي را مي‌دهد. بعد يك شبيه‌سازي توسط گرفتن حوزه لبه قالب اجرا شده بوسيله اكستروژن معكوس از ورودي و جريان پولي شبيه‌سازي اكستروژن مستقيم را انجام مي‌دهد. و شكل از حوزه اكسترود را مي‌دهد.
انجام پایان نامه

انجام پایان نامه مدیریت، انجام پایان نامه ارشد مدیریت، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

سفارش پایان نامه