انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه 

پایان نامه‏ مدیریت

انجام پایان نامه‏ ارشد مدیریت

فصل اول

طراحی قبل از شکل گيری در شکل دهی فلز

      در يک فرايند شکل دهی داده شده ، موقعيت مواد و مختصات محصول نهايي به چندين پارامتر نهايی وابسته است . (شرايط بار دهی ، مختصات سطح قالب ، شرايط روغن کاری قالب ، مختصات قطعه کار اوليه و موارد ديگر) . دربرگيری يک مقدار ثابت از دفورمگی شامل يک فرآيند فرم دهی داده شده می شود . يک امکان که می خواهيم پارامترهای فرآيند را کنترل کنيم ، با يک راهی است که محصول نهايی به وسيله وضعيت مواد مطلوب و مختصاتی که دست يافتنی می باشد.
     طراحی فرآيند های شکل گيری می تواند همچنين شامل طراحی قطعه کار اوليه و شکل های متوالی هر کدام از مراحل شکل دهی که « پيش شکل گيری » ناميده می شود . يک مطالعة سيستماتيک از اين مشکلات به وسيلة کباياشی و همکارانش انجام شده بود . آنها همچنين « تکنيک برگشت به عقب » را معرفی می کنند و کپی کردن از عقب برای کامل شدن روش در فرآيند شکل دهی واقعی از يک پيکر بندی نهايی داده شده می باشد .
     مشکل طراحی پيش شکل گيری و مشکلات طراحی قالب می تواند تحت يک بيان رياضی سخت به وسيله ثابت کردن آنها به عنوان مشکلات بهينه فرموله شود . تابع هدف برای اين مشکلات بهينه می تواند به عنوان يک اندازه گيری خاص از اشتباه بين وضعيت نهايی مطلوب و وضعيت محاسبه شده عددی برای يک تنظيم داده شده از متغيرهای طراحی می باشد . به منظور حل کردن اين چنين مشکلات بهينه ، که معمولاً يک شروع روش تحقيق متوالی از يک راه حل مرجع به کار می برند . آناليزهای حساسيت يک روش است که به طور کلی استفاده می شود برای متناسب کردن افت حرارت ها از تابع های هدف می باشد .
     ميزان حساسيت ها می تواند نيز به وسيله به کار بردن اختلاف های محدود محاسبه شده باشد ، تکنيکهای مختلف مستقيم يا روش متغير ضميمه می باشد . از مشکلات زير که شامل روابط غير خطی بالا هستند و وابسته به تاريخ هستند ، روش مختلف مستقيم ( DDM ) بيشترين تناسب را دارد . در DDM کنترل برابری ها به طور مستقيم برای بدست آوردن يک سری از برابری های رشته کاری برای زمينه های حساسيت اختلاف داشتند .
ما سريع تر DDM را برای مشکلات طراحی قالب توسعه داديم. در اين مشکلات ، پيکر بندی اوليه از باقيمانده های جسم شکل يکسانی از تغييرات سطح قالب دارد . به هر حال ، در اين مورد از طراحی پيش شکل گيری ، پيکر بندی اوليه از قطعه کار مشکل نداشتن اصل می باشد . برای تعريف کردن حساسيت شيب دفورمگی ، يک شکل  مرجع معرفی می کند که مستقل از شکل پيش شکل دهی است . يک مجموعه سطح صاف کافی از نقشه برداری ها از پيکره مرجع پيش از شکل گيری تعريف می شوند . بهينه کردن روی اين مجموعه از نقشه برداری ها انجام خواهد شد.
     معادلة موازنه به طور مستقيم برای حاصل شدن برابری برای زمينه تغيير مکان حساسيت اختلاف داشتند . يک فرم ضعيفی از اين معادله تعريف شده است و کاربردی در FEM حل شده است با فاصلة يکسان موفقی و مجزای موقتی برای آناليز دفورمگی مستقيم می باشد . در نوشتجات قديمی برای مشکلات حل تشابهی ، مشکل ميزان حساسيت روی معادلة گسسته  فرموله شده است . در اين چنين فرمولهايی ، ارزيابی « واحدهای نيرو » و به کار بردن شرايط مرزی به شدت مشکل می باشد . به هر حال در روش پيشنهادی اينجا ، شرايط مرزی و « واحدهای نيرو » برای مشکل حساسيت ، يک فرم شبيه به آناليز مستقيم دارد .
     در دنباله ، تعريف مشکل حساسيت با آن فرم  ضعيف هم نمايش داده خواهد شد به منظور اثبات کردن اثر روش حاضر ، يک مشکل نمونه از شکل پيش شکل گيری طراحی حل شده است که وقتی با يک قالب صاف کمپرس می شود ، نتايج در يک محصول نهايی با اثرات جانبی مينيمم می باشد .


فصل دوم

فرآيند طراحی قالب _ پرس برای سازندة اتومبيل

1. مقدمه :
     همچنانکه سيستمهای ساخت  پيچيده و جهانی می باشند ، توسعه سريع محصول و توليد لازمه های ضروری برای رقابتی بودن هستند . اهميت زيرکی در ساخت تاکيد شده است و يک نمونه جديد برای کاهش زمان و هزينه های مربوط به طراحی ، توسعه محصول و توليد لازم است . برای بدست آوردن اين نيازها مفهوم مهندسی همزمان و سيستمهای توزيع يکنواخت بايد اجرا شده باشد . بنابراين ، آن خيلی مهم برای کنترل کردن متوازن جريان کار می باشد و تقسيم کردن اطلاعات به طور کار آمد به صورت کاربرانی از لحاظ جغرافيايی پراکنده شده اند .
     طراحی گروهی يک مفهوم جديد برای اشتراک اطلاعات طراحی و دانش در قسمتهای مختلف است و برای اجرا کردن وظايف هر نفر به طور تعاونی به منظور توسعه دادن کيفيت محصول و کاهش دورة طراحی می باشد .
     زو [1] ويرايش مختصات گروهی بين يک تعدادی از کاربران روی يک سيستم CAD سنتی به شرح ذيل پيشنهاد می کند ، اتوکد 14 . آنها يک سيستم ويرايش شرکتی به وسيلة گرفتن عمليات طراحی در اتوکد 14 می سازند و فرمانها را برای ديگر کاربرها می فرستند . روش آنها يک امکان از گسترش عملکردی از سيستمهای CAD سنتی را نمايش می دهد که يک راه حلی برای طراحی گروهی دور از انتظار فراهم می کند .
     فرانک [2] يک داده جهت دار شده همزمان / مهندسی مشابه بدنة انطباق وضعيت داده می باشد . اين سيستم ، TOGA ، مديريت گروهی محتاطی را پيشنهاد می کند و آشنايی همکار به وسيله هماهنگی از کار همزمان روی يک فضای اطلاعاتی معمولی رده بندی می شوند .
     هيوانگ [3] يک چارچوب وب اساسی برای توسعه محصول همزمان را بهبود داد . اين چارچوب مفهوم نمايندگی در مديريت جريان کار را کامل کرد . جريان کار يک پروژة توسعة محصول در مدل شبکه ای نمايش داده شد ، از گره هايی که بسته های کاری را نمايش می دهند در حالی که آن لبه ها جريان منطقی کار را نشان می دهند . مهمترين سهم ، تکميل مفهوم نمايندگی مديريت جريان کار را شامل مي شود .
     در اين مقاله ، يک سيستم همکاری پايه ای اينترنتی برای يک فرآيند طراحی قالب پرس در ساخت اتومبيل  به وسيلة CORBA ، جاوا D 3 و يک سيستم داده ای نسبی  توسعه داده شده است . بعد از مدل کردن يک فرآيند طراحی قالب پرس عملی به وسيله زبان UML ، مسيرهای جريان کار  به وسيلة مدل کردن اطلاعات به وجود آمده اند .
     هزينه و زمان برای طراحی می تواند به وسيله روش شبه _ روندی همزمان تخمين زده شوند . اين سيستم توسعه يافته می تواند تعديل طراحی برای کاربران را انجام دهد وقتی که نياز می باشد ، و کاربران اختيار تقسيم مدلهای طراحی و نتايج آناليز را دارند . طراحها می توانند نظرات را دربارة موضوعات طراحی عادی به وسيله تابع مذاکره سيستم مبادله کنند .

2. مدلسازی جريان کار

1-2 مدلسازی متديک UML
     مدلسازی جريان کار يک بخش مهمی در فهميدن و توصيف کردن فرآيندها را بازی می کند  . زيرا جريان کار توابعی از فرآيندها و ارتباط درونی ميان توابع را شرح می دهد . فهميدن چگونگی عمليات هايی که هدايت می شوند و چگونه جريانهای اطلاعات می تواند همچنين کمک به بهبود جريان کار کنند . يک مدلسازی جريان کار خوب متديک چندين مزيت دارد :
_ مدلسازی صحيح از خصوصيات جريان کار واقعی .
_ مدلسازی هسته فرآيند و ساختار درکيفيت ظاهری اختصاصی .
_ آسانی فميدن .               
_ آسانی در گسترش دادن .
     در اين مقاله ، UML (زبان مدلسازی يکی شده) برای مدلسازی جريان کار استفاده می شود . UML يک هدف عمومی زبان مدلسازی ديدنی است که برای مشخص کردن ، ديدن و ساختن و ملاک مصنوعات يک سيستم نرم افزاری استفاده می شود [4] . آن شامل مفهومات معنايی ، ياداشت ها و خطوط راهنما می شود . آن همچنين قسمتهای ايستا ، پويا ، محيطی و سازمانی را در بر دارد . ساختار استاتيک انواع اهداف مهم يک سيستم که ابزاری می باشد را تعريف می کند ، به نحوی که ارتباطات ميان اهداف می باشد . رفتار ديناميک تاريخ مقصودهای زمان بر و ارتباطات ميان اهداف برای صورت گرفتن هدف ها را تعريف می کند . برای مدلسازی جريان کار ، UML چندين خصوصيت را دارا است :
_ UML مفهوم تعيين موقعيت هدف را در بر می گيرد ، که برای سيستم های بزرگ مؤثر شناخته شده است .
_ UML يک استانداردی برای توسعة نرم افزار جهت يابی هدف است .
_ خيلی ابزارها برای حمايت UML وجود دارد .
_ به وسيلة استفادة UML ، آن برای توسعه سيستمهای اطلاعاتی آسان است .2-2 مدلسازی فرآيند طراحی قالب _ پرس برای  کارخانه های مربوط به اتومبيل
     
     يک قالب پرس عمومی اتومبيل شامل نگهدارنده ، قالب بالايی و قالب پايينی می باشد . يک قاب با نگهدارنده و قالب بالايی و پايينی تنظيم شده است . قالب بالايی و پايينی بر طبق اساس نگهدارنده طراحی شده است و يک سطح درونی ريخته گری شده دارد . در عموم فرآيند پرس قاب مربوط به اتومبيل شامل چهار مرحله می شود به عبارت ديگر ، نقشه کشی ، پيرايش ، لبه دار کردن  سوراخ کردن و فرآيند CAM . هدف اصلی از اين تحقيق محدود به رسم قالبها و محصولات قاب کاپوت ماشين می شود .
     


                                    جدول 1 . حوزه هايي از فعاليت های طراحی قالب
                 
     فعاليتها برای طراحی رسم قالب از نه مدول تشکيل شده است . (جدول1) و جريان داده ميان مدول ها در شکل 1 نشان داده شده است . در اين مطالعه ، مدل جريان کار برای اين فرآيند با يک دياگرام فعاليتی در UML ساخته شده است که در شکل 2 نشان داده شده است . هر فعاليت طراحی به عنوان نقشة فرآيند و آناليز چاپ مدل شده است به طوری که يک ويژگی قابل بحث در يک عنصر متحول است . يک جسم چنگال مانند استفاده شده که فرآيند طراحی موازی را نمايش دهد و يک جسم متصل معرفی می شود که برای فعاليت مونتاژی ايستادگی کند که بعد قالب بالايی ، نگهدارنده و قالب پاييني قابل طراحی باشند .

3 . روش ظاهراً _ رويه ای همزمان

     در اين تحقيق ، ما روش [5] ظاهراً _ رويه ای همزمان را اتخاذ کرديم که در محيط طراحی قالب _ پرس توزيع شده است . با اين روش ، يک حدودی اجرا می شود که تنها وقتی يک کاربر به وب سايت وصل می شود فعاليت اش توسعه می يابد . ما روش شبه – روندی همزمان اصلی را برای اجرا کردن مدولهای اختصاصی در زمان واقعی تعديل می کنيم .   اگر چه ، ما يکی از توابع را بهبود داديم ، تابع چک ، برای اعلام کاربرهای ديگر يک حوزه معمولی را اجرا می کنيم .

3-1 روش شبه _ رويه ای
    
      روش شبه _ رويه ای يک برنامه ريزی مديريتی داده ای طبق اصول است برای سيستم های نرم افزاری بزرگ که خيلی زير حوزه با روابط پيچيده دارند [6] .


انجام پایان نامه

انجام پایان نامه مدیریت، انجام پایان نامه ارشد مدیریت، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

سفارش پایان نامه