انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

پایان نامه‏ مدیریت

انجام پایان نامه‏ ارشد مدیریت

فصل اول

طراحی قبل از شکل گيری در شکل دهی فلز

      در يک فرايند شکل دهی داده شده ، موقعيت مواد و مختصات محصول نهايي به چندين پارامتر نهايی وابسته است . (شرايط بار دهی ، مختصات سطح قالب ، شرايط روغن کاری قالب ، مختصات قطعه کار اوليه و موارد ديگر) . دربرگيری يک مقدار ثابت از دفورمگی شامل يک فرآيند فرم دهی داده شده می شود . يک امکان که می خواهيم پارامترهای فرآيند را کنترل کنيم ، با يک راهی است که محصول نهايی به وسيله وضعيت مواد مطلوب و مختصاتی که دست يافتنی می باشد.
     طراحی فرآيند های شکل گيری می تواند همچنين شامل طراحی قطعه کار اوليه و شکل های متوالی هر کدام از مراحل شکل دهی که « پيش شکل گيری » ناميده می شود . يک مطالعة سيستماتيک از اين مشکلات به وسيلة کباياشی و همکارانش انجام شده بود . آنها همچنين « تکنيک برگشت به عقب » را معرفی می کنند و کپی کردن از عقب برای کامل شدن روش در فرآيند شکل دهی واقعی از يک پيکر بندی نهايی داده شده می باشد .
     مشکل طراحی پيش شکل گيری و مشکلات طراحی قالب می تواند تحت يک بيان رياضی سخت به وسيله ثابت کردن آنها به عنوان مشکلات بهينه فرموله شود . تابع هدف برای اين مشکلات بهينه می تواند به عنوان يک اندازه گيری خاص از اشتباه بين وضعيت نهايی مطلوب و وضعيت محاسبه شده عددی برای يک تنظيم داده شده از متغيرهای طراحی می باشد . به منظور حل کردن اين چنين مشکلات بهينه ، که معمولاً يک شروع روش تحقيق متوالی از يک راه حل مرجع به کار می برند . آناليزهای حساسيت يک روش است که به طور کلی استفاده می شود برای متناسب کردن افت حرارت ها از تابع های هدف می باشد .
     ميزان حساسيت ها می تواند نيز به وسيله به کار بردن اختلاف های محدود محاسبه شده باشد ، تکنيکهای مختلف مستقيم يا روش متغير ضميمه می باشد . از مشکلات زير که شامل روابط غير خطی بالا هستند و وابسته به تاريخ هستند ، روش مختلف مستقيم ( DDM ) بيشترين تناسب را دارد . در DDM کنترل برابری ها به طور مستقيم برای بدست آوردن يک سری از برابری های رشته کاری برای زمينه های حساسيت اختلاف داشتند .
ما سريع تر DDM را برای مشکلات طراحی قالب توسعه داديم. در اين مشکلات ، پيکر بندی اوليه از باقيمانده های جسم شکل يکسانی از تغييرات سطح قالب دارد . به هر حال ، در اين مورد از طراحی پيش شکل گيری ، پيکر بندی اوليه از قطعه کار مشکل نداشتن اصل می باشد . برای تعريف کردن حساسيت شيب دفورمگی ، يک شکل  مرجع معرفی می کند که مستقل از شکل پيش شکل دهی است . يک مجموعه سطح صاف کافی از نقشه برداری ها از پيکره مرجع پيش از شکل گيری تعريف می شوند . بهينه کردن روی اين مجموعه از نقشه برداری ها انجام خواهد شد.
     معادلة موازنه به طور مستقيم برای حاصل شدن برابری برای زمينه تغيير مکان حساسيت اختلاف داشتند . يک فرم ضعيفی از اين معادله تعريف شده است و کاربردی در FEM حل شده است با فاصلة يکسان موفقی و مجزای موقتی برای آناليز دفورمگی مستقيم می باشد . در نوشتجات قديمی برای مشکلات حل تشابهی ، مشکل ميزان حساسيت روی معادلة گسسته  فرموله شده است . در اين چنين فرمولهايی ، ارزيابی « واحدهای نيرو » و به کار بردن شرايط مرزی به شدت مشکل می باشد . به هر حال در روش پيشنهادی اينجا ، شرايط مرزی و « واحدهای نيرو » برای مشکل حساسيت ، يک فرم شبيه به آناليز مستقيم دارد .
     در دنباله ، تعريف مشکل حساسيت با آن فرم  ضعيف هم نمايش داده خواهد شد به منظور اثبات کردن اثر روش حاضر ، يک مشکل نمونه از شکل پيش شکل گيری طراحی حل شده است که وقتی با يک قالب صاف کمپرس می شود ، نتايج در يک محصول نهايی با اثرات جانبی مينيمم می باشد .


فصل دوم

فرآيند طراحی قالب _ پرس برای سازندة اتومبيل

1. مقدمه :
     همچنانکه سيستمهای ساخت  پيچيده و جهانی می باشند ، توسعه سريع محصول و توليد لازمه های ضروری برای رقابتی بودن هستند . اهميت زيرکی در ساخت تاکيد شده است و يک نمونه جديد برای کاهش زمان و هزينه های مربوط به طراحی ، توسعه محصول و توليد لازم است . برای بدست آوردن اين نيازها مفهوم مهندسی همزمان و سيستمهای توزيع يکنواخت بايد اجرا شده باشد . بنابراين ، آن خيلی مهم برای کنترل کردن متوازن جريان کار می باشد و تقسيم کردن اطلاعات به طور کار آمد به صورت کاربرانی از لحاظ جغرافيايی پراکنده شده اند .
     طراحی گروهی يک مفهوم جديد برای اشتراک اطلاعات طراحی و دانش در قسمتهای مختلف است و برای اجرا کردن وظايف هر نفر به طور تعاونی به منظور توسعه دادن کيفيت محصول و کاهش دورة طراحی می باشد .
     زو [1] ويرايش مختصات گروهی بين يک تعدادی از کاربران روی يک سيستم CAD سنتی به شرح ذيل پيشنهاد می کند ، اتوکد 14 . آنها يک سيستم ويرايش شرکتی به وسيلة گرفتن عمليات طراحی در اتوکد 14 می سازند و فرمانها را برای ديگر کاربرها می فرستند . روش آنها يک امکان از گسترش عملکردی از سيستمهای CAD سنتی را نمايش می دهد که يک راه حلی برای طراحی گروهی دور از انتظار فراهم می کند .
     فرانک [2] يک داده جهت دار شده همزمان / مهندسی مشابه بدنة انطباق وضعيت داده می باشد . اين سيستم ، TOGA ، مديريت گروهی محتاطی را پيشنهاد می کند و آشنايی همکار به وسيله هماهنگی از کار همزمان روی يک فضای اطلاعاتی معمولی رده بندی می شوند .
     هيوانگ [3] يک چارچوب وب اساسی برای توسعه محصول همزمان را بهبود داد . اين چارچوب مفهوم نمايندگی در مديريت جريان کار را کامل کرد . جريان کار يک پروژة توسعة محصول در مدل شبکه ای نمايش داده شد ، از گره هايی که بسته های کاری را نمايش می دهند در حالی که آن لبه ها جريان منطقی کار را نشان می دهند . مهمترين سهم ، تکميل مفهوم نمايندگی مديريت جريان کار را شامل مي شود .
     در اين مقاله ، يک سيستم همکاری پايه ای اينترنتی برای يک فرآيند طراحی قالب پرس در ساخت اتومبيل  به وسيلة CORBA ، جاوا D 3 و يک سيستم داده ای نسبی  توسعه داده شده است . بعد از مدل کردن يک فرآيند طراحی قالب پرس عملی به وسيله زبان UML ، مسيرهای جريان کار  به وسيلة مدل کردن اطلاعات به وجود آمده اند .
     هزينه و زمان برای طراحی می تواند به وسيله روش شبه _ روندی همزمان تخمين زده شوند . اين سيستم توسعه يافته می تواند تعديل طراحی برای کاربران را انجام دهد وقتی که نياز می باشد ، و کاربران اختيار تقسيم مدلهای طراحی و نتايج آناليز را دارند . طراحها می توانند نظرات را دربارة موضوعات طراحی عادی به وسيله تابع مذاکره سيستم مبادله کنند .

2. مدلسازی جريان کار

1-2 مدلسازی متديک UML
     مدلسازی جريان کار يک بخش مهمی در فهميدن و توصيف کردن فرآيندها را بازی می کند  . زيرا جريان کار توابعی از فرآيندها و ارتباط درونی ميان توابع را شرح می دهد . فهميدن چگونگی عمليات هايی که هدايت می شوند و چگونه جريانهای اطلاعات می تواند همچنين کمک به بهبود جريان کار کنند . يک مدلسازی جريان کار خوب متديک چندين مزيت دارد :
_ مدلسازی صحيح از خصوصيات جريان کار واقعی .
_ مدلسازی هسته فرآيند و ساختار درکيفيت ظاهری اختصاصی .
_ آسانی فميدن .               
_ آسانی در گسترش دادن .
     در اين مقاله ، UML (زبان مدلسازی يکی شده) برای مدلسازی جريان کار استفاده می شود . UML يک هدف عمومی زبان مدلسازی ديدنی است که برای مشخص کردن ، ديدن و ساختن و ملاک مصنوعات يک سيستم نرم افزاری استفاده می شود [4] . آن شامل مفهومات معنايی ، ياداشت ها و خطوط راهنما می شود . آن همچنين قسمتهای ايستا ، پويا ، محيطی و سازمانی را در بر دارد . ساختار استاتيک انواع اهداف مهم يک سيستم که ابزاری می باشد را تعريف می کند ، به نحوی که ارتباطات ميان اهداف می باشد . رفتار ديناميک تاريخ مقصودهای زمان بر و ارتباطات ميان اهداف برای صورت گرفتن هدف ها را تعريف می کند . برای مدلسازی جريان کار ، UML چندين خصوصيت را دارا است :
_ UML مفهوم تعيين موقعيت هدف را در بر می گيرد ، که برای سيستم های بزرگ مؤثر شناخته شده است .
_ UML يک استانداردی برای توسعة نرم افزار جهت يابی هدف است .
_ خيلی ابزارها برای حمايت UML وجود دارد .
_ به وسيلة استفادة UML ، آن برای توسعه سيستمهای اطلاعاتی آسان است .2-2 مدلسازی فرآيند طراحی قالب _ پرس برای  کارخانه های مربوط به اتومبيل
     
     يک قالب پرس عمومی اتومبيل شامل نگهدارنده ، قالب بالايی و قالب پايينی می باشد . يک قاب با نگهدارنده و قالب بالايی و پايينی تنظيم شده است . قالب بالايی و پايينی بر طبق اساس نگهدارنده طراحی شده است و يک سطح درونی ريخته گری شده دارد . در عموم فرآيند پرس قاب مربوط به اتومبيل شامل چهار مرحله می شود به عبارت ديگر ، نقشه کشی ، پيرايش ، لبه دار کردن  سوراخ کردن و فرآيند CAM . هدف اصلی از اين تحقيق محدود به رسم قالبها و محصولات قاب کاپوت ماشين می شود .
     


                                    جدول 1 . حوزه هايي از فعاليت های طراحی قالب
                 
     فعاليتها برای طراحی رسم قالب از نه مدول تشکيل شده است . (جدول1) و جريان داده ميان مدول ها در شکل 1 نشان داده شده است . در اين مطالعه ، مدل جريان کار برای اين فرآيند با يک دياگرام فعاليتی در UML ساخته شده است که در شکل 2 نشان داده شده است . هر فعاليت طراحی به عنوان نقشة فرآيند و آناليز چاپ مدل شده است به طوری که يک ويژگی قابل بحث در يک عنصر متحول است . يک جسم چنگال مانند استفاده شده که فرآيند طراحی موازی را نمايش دهد و يک جسم متصل معرفی می شود که برای فعاليت مونتاژی ايستادگی کند که بعد قالب بالايی ، نگهدارنده و قالب پاييني قابل طراحی باشند .

3 . روش ظاهراً _ رويه ای همزمان

     در اين تحقيق ، ما روش [5] ظاهراً _ رويه ای همزمان را اتخاذ کرديم که در محيط طراحی قالب _ پرس توزيع شده است . با اين روش ، يک حدودی اجرا می شود که تنها وقتی يک کاربر به وب سايت وصل می شود فعاليت اش توسعه می يابد . ما روش شبه – روندی همزمان اصلی را برای اجرا کردن مدولهای اختصاصی در زمان واقعی تعديل می کنيم .   اگر چه ، ما يکی از توابع را بهبود داديم ، تابع چک ، برای اعلام کاربرهای ديگر يک حوزه معمولی را اجرا می کنيم .

3-1 روش شبه _ رويه ای
    
      روش شبه _ رويه ای يک برنامه ريزی مديريتی داده ای طبق اصول است برای سيستم های نرم افزاری بزرگ که خيلی زير حوزه با روابط پيچيده دارند [6] .


انجام پایان نامه

انجام پایان نامه مدیریت، انجام پایان نامه ارشد مدیریت، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

سفارش پایان نامه