انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

پایان نامه‏ مدیریت

انجام پایان نامه‏ ارشد مدیریت

محيط كردارشناسي براي نظام شغلي
نكات مهم آمورشي
بعد ازتمام كردن اين فصل شما خواهيد فهميد
نظام اخلاقي يعني چه
نگرش ها وشيوه هاي اخلاقي ويژه
مباحث اخلاقي كه براي شغل متمايز هستند
نياز شاغلان براي تنظيم استاندارد هاي اخلاقي وهماهنگ
فهرست منظم اززيرمجموعه هاي موضوع
مفهوم نظام اخلاقي شغلي
تعريف
ايا مبحث اخلاقي مشخصي درنظام شغلي وجود دارد
كامپيوتر ها درمحل كار
مزايا وتغييرات
مضرات
ارتباطات كامپيوتري
تغيير ماهيت ارتباط بشر
ضعف ومالكيت داده هاي الكترونيكي
استفاده ، استفاده دوگانه وسوء استفاده
كنترل وامورشخصي
نظام اخلاقي درفضاي فرمان
تقسيم ديجيتالي
رفتار شغلي
مفهوم نظام اخلاقي شغل
نظام اخلاقي ،درك درست وغلط بودن عملي است . نظام اخلاقي شغل ، بخش افزايش اذعان شده ي زندگي شغلي مي باشد وآن براي نظام اخلاقي شغل خيلي درست نمي باشد . اين فصل ، مفهوم نظام اخلاقي شغل را معرفي مي كند وبه طور ويژه چگونگي ارتباط آنها با نظام شغلي را بررسي مي كند . آن ميزان مباحث ازنظام شغلي واخلاقي كه متمايز هستند را مورد بحث قرارمي دهد . واين كه چگونه آنها با معضل ها بدليل نياز به كامپيوتر وتحول مباحث درباره نظام اخلاقي مقابله مي كنند . بخش نهايي اين فصل شامل بحثي ازچگونگي مهارت درمقابل شاغلان مي باشد كه استاندارد هايي بالايي ازاستحكام را مورد تشويق قرارمي دهد .
تعريف
درديد گاههاي نظري درمورد اتخاذ تصميم درمورد شغل ، بحث بارز روي افزاي سود سهامداران شركت متمركز شده است . اين ديدگاه به طورافزايش ناكافلي است . درعمل به حداكثر رساني بهره توسط اتخاذ تصميم هاي پاپا بدست مي آيد كه طبق اين توالي سهامداران به آن اعتماد مي كنند . ( شامل كارمندان ، رقابت كنندگان ، تامين كننده ها ، مشتريان ، جوامع محلي وسرمايه  گذاران ).
اين امر ، خويش كامي روشني ناميده مي شوند كه مديران به دليل تاثيرمثبت روي اصول ، تصميمات اخلاقي مي گيرند . اين امر، دور ازدليل تنها دليل افزايشي نظام اخلاقي شغلي مي باشد . بعضي از مردم شامل ، نقش اساسي شغل را به عنوان شبيه سازي سود درنظر مي گيرند .
براي مثال ، صاحبان ومديران كارخانه هاي كوچك ، درباره رفاه شخصي ومالي كارمندانشان نگران هستند . مشاغل ومديران ، به عنوان نتيجه اي ازفعاليتهايشان ، توانايي افزايش دارند . هنگاميكه درك عمومي ازاشتباه يا درست بودن درزندگي شغلي وجود داشت باشد كه ان را هرروز ودرعناوين روزنامه ها مي بينيم . درك جزئي ازاصول اخلاقي درشغل به وضعيت سطحي تكيه نمي كند . لازم مي باشد تا تئوري هاي را نظام اخلاقي را نتيجه بگيريم . دراينجا خلاصه اي ازديدگاههاي اخلاقي مهم ذكر مي شود .
خواندن بيشتر درمورد نظامي اخلاقي پيشنهاد مي شود . تئوري اخلاقي ، ساختارهاي را پيشنهاد مي كنندكه اشخاص درمورد قابل قبول بودن فعاليتهاي منعكس مي كنند وقضاوت را ارزيابي مي كنند . اين تئوري ها ، وابسته به معيار مي باشند وراهكارهاي ارزيابي عمل خوب وبد براساس تمرين ها دراره اعمال اخلاقي نايل مي شود . هدف كاربرد تئوري اخلاقي ، قضاوت كلي درباره صحت يا نادرستي اعمال مشاهده شده نمي باشد . اين تئوري ، تحليل سيستمي را با استفاده ازساختارهاي براي رفتار تحليلي ازديدگاه فلسفي اخلاقي ، ميسر مي سازد . دراين فصل ، تئوري هاي به اين ترتيب خواهند بود :
 خود كامگي اخلاقي ، سودمند گرايي ، تئوري اخلاقي گفتاري وتئوري ستودگي وتئوري ايجاد شده  توسط كنت خود كامگي اخلاقي وسود مند گرايي . تئوري هاي استناجي هستند . به اين معنا كه هنگاميكه كه درنظر داريم آيا عمل صيحيح يا غلط است ، انجام دهنده ، نتيجه ي عمل را درنظر مي گيرد . هردو تئوري ازحقيقتي ، دستخوش تغيير شده كه پيش بيني نتايج درمورد آنها مشكل مي باشد وانها همچنين حقوق شخصي ديگران را ناديده مي گيرند . خود كامگي اخلاقي به اين شيوه عمل مي كند ونفع شخصي انسان را تحقق مي بخشد .
براي مثال روبه رو شدن با احتمال ازكپي كردن طرح صفحه ي وب رقيب ، خود كامگي ،نتايج وپيامد عمل اورا تحت تاثير قرار مي دهد .
اگربا يك عنوان بد توسط كارمند ، رده بندي مي شود ، مردم اين خود كامگي را ازيكديگر ، تقليد نخواهد كرد . اگر درزماني كه الزامات عمل انجام مي شود .
خود كامگي پيدا نشود تا زمان ومشكل او را نجات دهد ، پيامد براي خودكامگي مثبت مي باشد وشخص به جهت تحقق بخشيدن به نفع شخصي اش عمل مي كند .
مشكل تئوري ، ناهمسازي مي باشد ، زيرا به طور همزمان هنگاميكه خود كامگي انتظار مي رود ، اشخاص ديگر ، نفع شخصي خود را نيز تحقق مي بخشد كه با پيشبرد خود شخص مغايرت دارد . استفاده گرايي ، معيار دستيابي به حداكثر شادماني براي جامعه را گسترش مي دهد برطبق دقيق تحت تاثير قرار مي گيرد وعملش ، نتايج مثبتي را نتيجه خواهد داد .
براي مثال هنگام تصميم گيري براي كاهش قيمت هاي فروشندگان كتاب خيا بان بالا يك شغل برپايه اينترنت نظام اخلاقي را روي استفاده گرايي مبنا قرارمي دهد وهمه تاثيرات منفي ومثبت روي شخص درنظر گرفته مي شود تا كتابهايش را ازارزانتر نفروشد درچنين مثالي ، اگر چه كاهش قيمت ازدست دادن شغل را نتيجه مي دهد ، نتيجه ي مزايا براي بسياري ازفروشندگان را گسترده مي سازد وبا توجه به استفاده گرايي ، كاهش قيمت روي شبكه اينترنتي ديده مي شود . تئوري كنت ، نيز تئوري اخلاقي مهمي مي باشد . كنت بحث كرد كه هرشخصي بايد وظيفه اش را جستجو كند . او وظيفه را به عنوان اطاعت ازامر قطعي تعريف كرد كه شخص عمل اخلاقي كلي وعقلاني را درنظر مي گيرد اين عمل توجه به نظام اخلاقي كنت مي باشد وبرامر قطعي دلالت دارد :
o    اگرحقوق درهرموقعيتي براي هرشخص وجود داشته باشد ، آن جهاني شدن مي باشد.
o    به مردم ديگر احترام مي گذارد وهرگز ازآنها به عنوان هدف عامل استفاده نمي كند .
اين نگرش ازديدگهاي استنباطي كاملا متفاوت است . براي كنت توالي عمل مطرح نيست . اگر ازآن پيروي مي كنيم ، آن وظيفه ي اخلاقي ماست تا دروغ نگويم ، دزد نكنيم وفريب ندهيم به عده خود وفا كنيم وازديگران استفاده نكنيم . تئوري نظام اخلاقي روي فرآيند كه تصميم گرفته مي شود ، تاكيد دارد . فعاليتهاي اخلاقي توسط بحث آزاد وكلي درنظر گرفته مي شود . براي يك شعاع آن به معناي اتخاذ تصميم براي سهامداران مي باشد .دربعضي ازموارد آن انجام ناپذير است وبه آساني تحقق پذير نيست زيرا بعضي گروهها ، خواهان توافق با ديگران هستند . براي مثال دولت چنين مي خواهد تا دستيابي شهروويزانش را به سايت هاي اينترتني كه مخالف حزب كمونيست چنين مي باشد را متوقف سازد . آنها هنچنين ازدستيابي به ابزارهاي تحقيقي كاليفرنيا ، گوگل وAItarsta را درمقابل تهيه كنندگان خدمات اينترنتي چنين ، جلوگيري مي كنند . آنها فرصتي براي مذاكره وبحث درمورد اني مباحث را ندارند . قدرت توسط يك حزب نگه داشته مي شود به جزهنگاميكه شخصي ، تواناي تكنيكي براي غلبه برمصدويت ها دارد براي مثل استفاده ازآدرس ها ، تئوري ستودگي ، خصوصيات شخصي عامل را درنظر مي گيرد . چنين شخصي خصوصيات قضاوت ، عقل ، شجاعت واعتدال را دارد . فضليت هاي مدرن امروزي شامل همكاري ، وفاداري ، دوستي واعتماد مي باشد .
به هرحال ، ليست مشخصي ازستودگي وجود ندارد وآنها ممكن است متمايز باشند . تئوري هاي اخلاق درجدول 1-6 خلاصه شده اند . فعاليتهاي غيرقانوني اخلاقي هستند وفعاليتهاي غيراخلاقي ،قانوني درقلمرو نظام شغلي ، بسياري ازمباحث روال قانوني را پيدا مي كنند . بيشتر تئوري هاي اخلاقي با توجه به ديدگاههاي قانوني فعاليت مي كند براي مثال تئوري كنت ، ازقانون پيروي مي كند زيرا براي انجام آن ، نفع شخصي را درنظر دارد . درمحتواي كلي ، قانون راهنمايي كافي وكلي درمورد چگونگي رفتار مديران نظام شغلي را ايجاد نمي كند . نظام اخلاقي مي تواند اين فاصله را پركند .
جدول 1-6 خلاصه اي ازتئوري هاي اخلاقي
تئوري                        اساسي
خودكامگي اخلاقي
استفاده گرايي
تئوري كنت
تئوري نظام اخلاقي گفتاري
 تئوري ستودگي
فكركنيد .
مايكروسافت درگذشته درمورد فعاليتهاي رقابتي غيرقانوني وغيراخلاقي انتقاد كرده ولي شما درمورد خصوصيات BiII Getes چه فكر مي كنيد ؟ اوبدليل پول زيادي كه دارد براي دلايلي ، مشهوراست . درنظرداشته باشيد شما تلاش مي كنيد تا مشخص سازيد كي آيا شخصي كه مجموعه اي ازمثال هاي خوب را جستجو مي كند وبه اوج مي رساند ، مشخص خوبي است .
آيا مباحث اخلاقي مشخص درنظام شغلي وجود دارد ؟
 مشتاقان نظام شغلي ازفوايد مالي وشغلي نظام بازرگاني آگاه هستند . همچنين فوايد اخلاقي آن را مي دانند . براي ازبين بردن موانع وتعصبات ،آنها بالقوه هستند . كمبود نياز براي حضور فيزيكي يكي درمكان خاص ودستيابي كامپيوتر ، همه نوع ازاحتمالات را گسترده مي سازد تا دگرگوني پذيري را آزاد سازد ونيازهاي فيزيكي را درمحيط اداره مشكل سازد . فعاليتهاي شغلي برپايه ي اينترنت فروش را گسترده مي سازد واطلاعات درمورد محصولات مختلف را اصلاح مي كند . اينترنت ، مشتريان را ميسر مي سازد تا دستيابي بيشتري به اطلاعات داشته باشد ، فروش راگسترده وامتيازات انحصاري آسيب برسانند . چنين تاثيراتي برطبق ديدگاههاي استفاده گراي ، اخلاقي هستند . آزادي بيان ، حق اساسي هرشخصي مي باشد ولي اين هنوز توسط همه ي افراد استفاده  نمي شود . اينترنت وسيله ي براي افزايش آزاد بيا ن مي باشد . تكنولوژي وقانون ، عنوان راهي ازكنترل آنچه روي صفحه ي وب وجود دارد ، ناموفق بوده اند . به عبارت ديگر ،‌دريك سو ، هرزمگاري تنفر آور ، قابل دستيابي است ودررابطه با محصولات نظام شغلي يا خدمات ادعا مي شود كه كنترل آن مشكل مي باشد . ما به طوركلي ازطريق دورراهي ها ، جنگ ها ، ناآرامي ها ، رفتارها واعمال با مباحث اخلاقي آشنا مي شويم بقيه ي فصل روي جنبه هاي چالشي نظام شغلي توجه دارد بويژه كاربردهايي براي تكهي روي IcTs.
كامپيوترها درمحل كار
گستردگي نظام شغلي با تكيه بركامپيوتر درمحل كار مي باشد . سازمانها درعملشان به تكنولوژي اطلاعات تمايل دارند وبراي كارمندانشان ، كاربردهاي مهمي دارد .
مزايا وتغييرات
هركس كه دراداره كار مي كند بعضي ازمزاياي استفاده ازكامپيوتر درمحيط كار را مي داند . درميان مزاياي ديگر وسيله اي ارتباطي جديد ، تقسيم اطلاعات را آسان مي كند . براي مثال ، مشتريان انگليسي سايت www .Axazon .uk درمي يابند كه آنها براي سايت اينترنتي آلماني شناخته شده هستند .نيازي براي ثبت مجدد وجود ندارد حتي اگرچه يك سايت جديد دسترسي داشته باشند . اسناد مشتري ، اطلاعات الكترونيكي را نگه مي دارد كه اشخاص بيشتر وبيشتر اين اطلاعات را جمع آوري مي كنند . استفاده از كامپيوتر دربسياري ازفعاليتها ، حداقل كاهش فايل هاي كاغذ وپروند هاي بايگاني شده را نتيجه مي دهد .
درحقيقت ، اداره بدون كاغذ ، تخيلي مي باشد . دربعضي ازاستفاده ازكامپيوتر افزايش توليد كاغذ را نتيجه مي دهد . واشخاص ، اعتماد كافي ندارند كه يك فايل الكترونيكي ،با همان امنيت به عنوان يك كاغذ استفاده مي شوند . با وجود مزاياي مشخصي ازكامپيوتر فرصت هاي مشخصي به اصلاح كارايي وسرعت فعاليت هاي مي دهند . نرم افزار براي ذخيره وسيستم هاي مديريت داده ها ، براي اشخاص كه به ميزان كافي درمورد استفاده ازكامپيوتر مي دانند ، اعمالي را مشخص مي كنند . اين عمل ، هزينه هاي حقوق اشخاص را كاهش مي دهد وكارمندان كمتري ، همان شغل را انجام مي دهند . ازطرف ديگر ، نيازبيشتري براي متخصصان كامپيوتر وجود دارد تا استفاده ازكامپيوتر را حفظ ، حمايت وتولدي كنند . متخصصان سيستم هاي اطلاعات ، دربسياري ازشيوها براساس سازمانها هستند ونيازهاي تخصصي گرايي آنها را حفظ سيستم ها با هماهنگ سازي وجود دارد . اين گستردگي دوباره درمورد حرفه ،نتايجي ازافزايش استفاده ازكامپيوتر درمحل كار مي باشد .
فكر كنيد
مانند بسياري ازنجيره هاي خرده فروشي ، Tesco كارت مجموعه ازBoots كارت مزيت ازكارت هاي استفاده مي كنند تا براي بازديد دوباره مشتريان راتشويق كنيد واطلاعات جزئي درباره عادت هاي فروش را جمع كنند . آن باعث مي شود تا فروشگاه به فروش مورد هدف كه نيازهاي اشخاص رااسناد فروش قبلي را مي داند ، بپردازد پيشنهادات جديد و ومحصولات ويژه به طورمستقيم براي انها ارسال مي شود . فروشندگان بحث مي كنند كه آماده اسزي مشتري با اطلاعاتي كه آنها نياز دارند ، اخلاقي است . بعضي ازمشتريان ، مجموعه اي ازاطلاعاتي را ازطريق كارت هاي وفاداري درنظر مي گيرند وازآن پي درپي استفاده مي كنند تا فروش را با ايجاد كنند . درهنگام نشان دادن كارت وفاداري مشتريان نمي گونيد كه شركت هاازآنها جمع اوري اطلاعات استفاده مي كنند . شما درباره نظام اخلاقي كارت هاي وفاداري چه فكر مي كنيد ؟
مضرات
استفاده طولاني ازكامپيوتر ها بدون استراحت ، مشكلات جدي ودرد چشم براي مثال ، استفاده مداوم ازهمان ماهيچه دراجراي موس . كمردرد ، درچنين مكانهايي كه ازكامپيوتر استفاده مي شود براثر نشستن پشت كامپيوتر ، شايع است . راه حل هاي وابسته به كارپوهي براي اين مشكلات دردسترس هستند ولي استفاده نمي شوند آسيب به محيط زيست بواسطه استفاده ازكامپيوتر ها ، ناشناخته است ولي سرعت نتايج به ورد آورد تكنولوژيكي دردوره كوتاهي اززندگي به عنوان ماشين هاي دو يا سه ساله ، داده هاي منسوخ را كنار مي گذارد . همچنين كامپيوتر ها به اطلاعات الكتريكي نياز دارند .بعضي كارهاي ازراه دور را پيشنهاد مي كنند نيازهاي ارتباطي رو دررو كه تاثيرات روانشانسي منفي دارد را كاهش داده اند . ديگران استفاده ازكامپيوتر را اينگونه بيان كرده اند كه آزاد اجتماعي خجالتي بودن وازبين بردن تعصب بالقوه درمورد نژاد ، سن وناتوانايي مي باشد . اين مباحث دربخش بعدي به صورت جزئي بحث مي شود .
ارتباطات بواسطه ي كامپيوتر
يكي ازمباحث مهم توسط نظام شغلي اين است كه آيا ارتباط به واسطه ي كامپيوتر به الزامات مختلفي اخلاقي به قبل نياز دارد . اشخاص بحث كردند كه تفاوت هاي براي اين استدالال وجود دارد : رابطه تغيير كرده بين انسانها ناتوانايي ومالكيت داده هاي الكترونيكي استفاده ازامكانات داده هاي الكترونيكي استفاده ازامكانات محل كاروكنترل وامورشخصي وقتي هيچ يك ازاين عوامل ، ويژه نباشد ، تركيبي ازديدگاهها جديد وسرعت تكنولوژي هاي جديد درمحل كار مانند معيارهاي عمل مي كنند . دراينجا توجه روي پست الكترونيكي واستفاده ازتكنولوژي اينترنتي مي باشد .
 تغيير ماهيت روابط انسانها
يك خصوصيت مهم محل كاركامپيوتر ، تغيير هيت روباط بين انسانها ست كه ICTS توانمند مي شوند . درجهاني كه ازكامپيوتر استفاده ازتكنولوژي اينترنتي مي باشد .
تغيير ماهيت روابط انسانها
يك خصوصيت مهم محل كاركامپيوتر  تغيير ماهيت هيت روابط بين انسانها ست كه ICTS توانمند مي شوند . درجهاني كه ازكامپيوتر استفاده مي شود كمبود روباط اجتماعي ومكالمه معمول وجود دارد .
 فكركنيد
رئيس MataIan،Aagus Monro ، پست هاي كامپيوتر ي را با MataIan ممنوع كرد . او آنها را تلاشگر تلقي كرد وگفت :مردم بايد با ديگر صحبت كنند :
 ميزان پست هاي كامپيوتري ازتكنولوژي هاي قبلي مانند ماشين فاكس يا تلفن متفاوت مي باشد . يك تفاوت وجود دارد . درپست كامپيوتر چيزهاي بيان مي كنيم كه هرگز دركپي يا صحبت كردن استفاده نمي كنيم قوانين گرامري بيان صادقانه ونقظه گرامري براي كاربرد درانها متفاوت است . روابط شخصي درمديريت مشاغل وسازمانها پيوند مهمي مي باشد .
 هنگاميكه تكنولوژي هاي ارتباطي فاصله ي بين اشخاص را افزايش مي دهد ، آن تحقق مي يابد . تنها درشغل مكالمه ي تلفني با مكالمه ي اجتماعي شروع مي شود ويك پست كامپيوتري ، مشاغل ساختاري واجتماعي را  با هم تركيب مي كنند ارتباط الكترونيكي مردم خجالتي را قادر مي سازد تا بدون فشار روانشاسانه وتماس رو درور با هم درروابط اجتماعي شركت كنند . ازبين بردن نزديكي فرستنده ودريافت كننده ي پيام ها فرصت هاي كاربردي برابرايجاد مي كند . تلفن ازبعضي قضاوت ها متعصبانه مانند رنگ پوست ، سن ظاهر گويش وطرز صحبت جلوگير مي كند :
 شيوه ي نگارش يك پيام كامپيوتر ي براي هرشخصي فرصتي را ازوضعيت شغلي پيشنهاد مي كند .
بعضي ازنشانه هاي براي انتقال احساسات مانند شادماني ( ) استفاده مي كنند تا ازاين طريق احساس خود را بيان كنند CMC همچنين پيام ها را براي پاسخگو ها مي كند وامتياز اشخاص درمورد تلف كردن زمان جلوگيري مي كند .
دستگاههاي جواب وخصوصي تلفن ، به همين شويه عمل مي كنند ولي يك پست كامپيوتري ،پيام نسبتا پيچيده اي را ارسال مي كند . اين به كارگيري سفطه آن را ازناديده گرفتن پيغام ها جلوگيري نمي كند .
انجام پایان نامه

انجام پایان نامه مدیریت، انجام پایان نامه ارشد مدیریت، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

سفارش پایان نامه