انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

پایان نامه‏ مدیریت

انجام پایان نامه‏ ارشد مدیریت

4-1- نمودار سازماني شركت فرش باستان يزد
 
1- زمين
طرح مورد نظر در ششدانگ قطعه زميني به مساحت 50000 متر مربع واقع در بخش 8 ثبتي يزد كه طي يك فقره سند مالكيت بشماره ملكي 276 فرعي از 14259 كه از قرار هر متر مربع 140 هزار ريال برآورد شده است
2- ساختمانها و محوطه سازي
1-2- زمين كارخانه از چهار طرف توسط دويار آجري بارتفاع حدود 3 متر محصور شده و كليه هزينه مربوطه شامل حدود 2500 متر مربع ديواركشي از قرار هر متر مربع 40000 ريال و تسطيح زمين از قرار هر متر مربع 5000 ريال و 2000 متر مربع خيابان كشي و جدول بندي و فضاي سبز از قرار هر متر مربع 000/30 ريال جمهاً بمبلغ 426 ميليون ريال كلاً انجام شده است

شرح    مساحت زيربنا    هزار ريال/ متر مربع    ا نجام شده    مورد نياز    حمع  (ميليون ريال)
سالن هاي توليد موجود    7500    -/300    2250    -    2250
سالن جديد بافندگي در حال ساخت    3960    -/500    1200    780    1980
انبارها    5100    0/300    1530    -    1530
تعميرگاه و تاسيسات    2500    -/400    1000    -    1000
تاسيسات تهويه جديد در حال ساخت    700    -/500    150    200    350
ساختمان اداري    580    -/400    232    -    232
ساختمانهاي رفاهي    420    -/300    126    -    126
نگهباني    90    -/400    36    -    36
پيش بيني نشده (5% مورد نياز)    -    -    -    23    23
جمع    21250        6554    1173    7727

لازم بتوضيح است كه از مجموع 250/21 متر مربع ساختمان بشرح فوق 190/16 متر مربع موجود و 5060 متر مربع در سال ساخت مي باشد. ساختمانهاي در حال ساخت از نوع سوله بارتفاع حدود 7 متر و ديوار آجرنما بندكشي شده و كف موزائيك و كانال كشي زميني با ديواره سراميكي مي باشد
3- ماشين آلات
1-3- ماشين آلات موجود
صورت ريز ماشين آلات موجود طرح با ذكر جزئيات مشخصات آنها بضميمه گزارش مي باشد كه خلاصه آنها بشرح زير تفكيك مي گردد: (مبالغ / ميليون ريال)

شرح    سال ساخت    تعداد    في واحد    انجام شده    موردنياز تا تكميل    جمع
ماشين بوبين پيچي 48 كله    1997-90    4    25    100    -    100
ماشين كيس پيچي    1997    1    50    50    -    50
ماشين چله پيچي بخشي    1977    1    100    100    -    100
ماشين چله پيچي مستقيم    1990    1    800    800    -    800
ماشين بافندگي 350 شانه    1977    4    150    600    -    600
ماشين بافندگي 500 شانه    1990    9    800    7200    -    7200
ماشين پانچ و دوخت    1975    1    100    100    -    100
ماشين پشت پاك كن    1977-90    2    125    250    -    250
ماشين آهارزني        1    500    500    -    500
ماشين تراش    1998    1    3000    3000    -    3000
ماشين دوخت زيگزاگ و كناره    1980    8        180    -    180
جمع                        12880
هزينه هاي نوسازي و بازسازي داخلي ماشين آلات مذكور (6 درصد)    773
جمع كل ماشين آلات موجود (ريالي)    13653
2-3- ماشين آلات طرح نوسازي
با توجه به ورود ماشين آلات نوسازي به گمرك و بموجب نامه شماره
7/9326 مورخ 19/8/1381 اداره حقوقي بانك سپه مشخصات ماشين آلات بشرح زير مي باشد.
نوع ماشين: ماشين بافندگي مدل CRT82 ساخت كارخانه وندويل بلژيك تمام اتوماتيك 2 راپيري
تعداد: 4 دستگاه از قرار هر دستگاه 947/704 يورو
مبلغ كل گشايش اعتيار: 819788/2 يورو
مبلغ پيش پرداخت: 979/281 يورو معادل -/792/2 ميليون ريال (10 درصد)
مبلغ تسهيالت: 809/537/2 يورو (90 درصد)
سود مورد انتظار: 503/285 يورو (شامل 380/25 يورو سود قبل از تقسيط و 123/260 يورو سود دوران تقسيط)
مبلغ ثرارداد: 312/823/2 يورو (معادل 362/29 ميليون ريال بنرخ روز هر يورو 10400 ريال)
مدت ساخت واحد: يكسال
مدت تنفس: شش ماه
دوران فروش افساطي: 4 سال
با عنايت به اطلاعات مذكور هزينه هاي سرمايه گذاري ماشين آلات جديد بشرح زير مي باشد:
    سهم شركت    سهم بانك    جمع (ميليون ريال)
هزينه ريالي ماشين آلات:    2792    26393    185/29
هزينه هاي ترخيص، حمل داخلي، بيمه و ... (6 درصد)    1760    ---    760/1
    ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــ
جمع هزينه ماشين آلات    4552    26393    945/30
سود دورات نقسيط    ---    705/2    705/2
    ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــ
معادل ريالي ماشين آلات در 1/1/83    4552    098/29    650/33
سود قبل از بهره برداري    ---    264    264
    ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــ
كل هزينه ماشين آلات    4552    362/29    914/33
    ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــ


توضيح اينكه از مبلغ 33650 ميليون ريال بشرح مذكور مبلغ 33142 ميليون ريال انجام شده و 508 ميليون ريال بابت هزينه هاي حمل داخلي 2 دستگاه و بيمه و هزينه هاي نصب و راه اندازي باقيمانده است. ضمناً مبلغ 264 ميليون ريال بحساب هزينه هاي مالي قبل از بهره برداري منتقل مي شود.
 
 
4- تاسيسات
هزينه هاي تاسيسات كارخانه بشرح جدول زير مي باشد:
شرح    انجام شده تا    مورد نياز    جمع
آب و فاضلاب    180    300    480
برق    350    500    850
تاسيسات حرارتي و سرمايش    7    13    20
تهويه    1000    1000    2000
هواي فشرده    20    200    220
آتش نشاني    300    200    500
    ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــ
جمع    2457    2513    4970
    ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــ

توضيحات:
1-4-آب: هزينه هاي مورد نياز جهت آب شامل يك حلقه چاه جديد، دستگاه تصفيه آب و فاضلاب انساني و لوله كشي هاي مربوط جمعاً بمبلغ 300 ميليون ريال مي باشد.
2-4-برق: با توجه به نياز خريد انشعاب 315 كيلووات برق جديد و تجهيزات مربوطه و كابل كشي و تابلوها جمعً مبلغ 155 ميليون ريال مورد نياز مي باشد.
3-4-تأسيسات حرارتي و سرمايش: مبلغ 13 ميليون ريال بابن خريد گولر، شوفاژ و تجهيزات و لوله كشي ها مورد نياز مي باشد.
4-4-تهويه: بابت تجهيزات تهويه سالن جديد مشتملب بر فيلترها، نازلها، دريچه ها، فن و پروانه هاي رفت و برگشت، كانال كشي هاي هوايي و زميني و ساير تجهيزات مورد نياز جمعاً 1000 ميليون ريال مورد نياز مي باشد.
5-4-هواي فشرده: يكدستگاه كمپرسور 8 متر مكعب با مبكروفيلتر و تجهيزات مربوطه و منابع ذخيره جمعاً مبلغ 200 ميليون ريال مورد نياز مي باشد.
6-4-آتش نشاني: تجهيزات آتش نشاني مشتمل بر كپسولها و جعبه هاي آتش نشاني و لوله كشي هاي مربوطه جمعاً 200 ميليون ريال مورد نياز مي باشد.
7-4-بخار: يكدستگاه ديگ بخار 5 تني با تجهيزات مربوطه جمعاً مبلغ 300 ميليون ريال مورد نياز مي باشد.
5- وسايط نقليه
شرح    تعداد    انجام شده (موجود)    مورد نياز تا تكميل    جمع
وانت    2    100    -    100
سواري    3    80    80 (1)    160
ميني بوس    3    200    250 (1)    450
خاور    1    120    -    120
ليفتراك و وسايل حمل داخلي    5    370    -    370
        ــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــ
        870    330    1200
        ــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــ

 
6- اثاثيه و لوازم اداري
كليه اثاثيه و لوازم اداري مشتمل بر ميز و صندلي و مبلمان، تلفن و تجهيزات مخابراتي، كامپيوتر، فتوكپي، چاپگر، نمابر، وسايل اداري و آشپزخانه جمعاً بمبلغ 157 ميليون ريال انجام دشه است و مبلغ مورد نياز 43 ميليون ريال جمعاً 200 ميليون ريال مي باشد.
7- ابزار آلات و لوازم كارگاها
كليه ابزارآلات و لوازم كارگاهي موجود بمبلغ 160 ميليون ريال انجام شده و مبلغ 40 ميليون ريال بابت خريد وسايل و لوازم مورد نياز جمعاً بمبلغ 200 ميليون ريال مي باشد.
8- هزينه هاي قبل از بهره برداري
 هزينه هاي قبل از بهره برداري بشرح زير تفكيك مي گردد:
شرح    انجام شده تا 30/9/82    مورد نياز    جمع
هزينه هاي مشاوره و كارشناسي و نظارت    120    50    170
هزينه هاي ثبت وام بانكي    120    40    160
هزينه هاي مالي قبل از بهره برداري (وام ارزي)    264    -    264
هزينه هاي آموزش    -    76    76
هزينه هاي توليد بهره برداري آزمايشي    -    200    200
هزينه هاي مسافرت خارجي    50    50    100
پيش بيني نشده و متفرقه (10 درصد)    554    42    42
    ــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــ
جمع    554    458    1012
    ــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــ

 
2- طرح بازسازي و نوسازي
1-2- هدف
هدف از اجراي طرح عمدتاً نوسازي ماشين آلات از طريق جايگزيني مدرنترين ماشين آلات روز دنيا از معتبرترين كمپاني سازنده (وندويل بلژيك) بجاي ماشين آلات قديمي 350 شانه كه بيش از دو دهه (سال سلخت 1977) عمر داشته و از نظر ظرفيت توليد، كيفيت، مصرف مواد اوليه و مقبوليت مصرف كنندگان در سطح نازل قرار داشته و بهيچوجه توجيه اقتصادي ندارد. در صورت تداوم توليد با ماشين آلات قديمي شركت مواجه با كاهش شديد سودآوري و نتيجتاً ناچار به كاهش توليد و بيكار نمودن بيش از نيمي از كاركنان ميگردد، لذا با استفاده از طرح نوسازي واحدهاي قديمي نساجي در زمره اولين كارخانجاتي مي باشد كه با اخذ مجوز از وزارت صنايع اقدام به گشايش اعتبار 4 دستگاه ماشين آلات جديد نموده و همزمان احداث سالن جديد بافندگي و تاسيسات مربوطه را آغاز نموده كه تعاد 2 دستگاه از گمرك ترخيص و 2 دستگاه ديگر نيز قريباً ترخيص ميگردد.


انجام پایان نامه

انجام پایان نامه مدیریت، انجام پایان نامه ارشد مدیریت، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

سفارش پایان نامه