انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

انجام پایان نامه|‏ نظام مديريت مبتني بر عملكرد در اورژانس بيمارستان ضياييان 28 صنظام مديريت مبتني بر عملكرد در اورژانس بيمارستان ضياييان
 
خلاصه :  
مقدمه : با توجه به تاکيدي که در سالهاي اخير بر مديريت مبتني بر شواهد شده است و يکي از روشهاي نوين مديريتي، مديريت مبتني بر عملکرد است، هدف اين مطالعه برقراري سيستمي اوليه از مديريت مبتني بر عملکرد در بخش اورژانس بيمارستان ضيائيان بود.
روش اجرا : استقرار نظام مديريت مبتني بر علمكرد در اورژانس بيمارستان ضياييان شامل گامها 6 گانه است: 1)  تعيين رسالت و اهداف سازمان، 2)  نظام يكپارچه سنجش عملكرد:
3) پاسخگويي در مقابل عملكرد، 4) جمع¬آوري داده هاي عملكرد، 5) تحليل، بررسي و گزارش¬دهي داده¬ها عملكرد، 6) استفاده از اطلاعات عملكرد در بهبود سازمان.
نتايج : تاخير در ارائه خدمات نوارقلب، عکسبرداري، آزمايشات و مشاوره تخصصي در ساعات شلوغ اورژانس (20 الي 24) وجود داشت. ميزان رضايت بيماران از ارائه خدمات در ساعات خلوت اورژانس (14 الي 20) کمتر بود. 70% بيماران اظهار بهبودي نمودند و حدود 70% نيز اعلام نمودند که دفعه بعد نيز به بيمارستان مراجعه مي¬نمايند.
نتيجه گيري : در اجراي سيستم مديريت مبتني بر عملکرد در بيمارستانهاي کشور که فاقد زيرساختهاي لازم هستند بايد به نکات بسياري توجه و زمان و انرژي بسياري را در اين زمينه هزينه نمود.
 
performanced- based management  system in Ziaian Hospital
Abstract :
Introduction :

There has been growing emphasize on eveidence-based management in recent years and one of the new management methods is performanced-based management.The objective of this study was establishment of a primary system of performanced- based management in emergency ward of Ziaian Hospital .

Methods :
Establishment of performanced- based management system in Ziaian Hospital involves 6 steps :
1)Mission statement and articulating organization's  goals .
2)An Integrated system of performanced management.
3)Accountability for performance.
4)Collection of performance data .
5)Analysis study and reporting the performance data .
6)Using the performance data to improve organization.

Results:
There was a delay in providing the sevices of EKG/X-ray laboratory tests and especialist consultation in busy hours (20 to 24). Patients were less satisfied with the services provided when the emergency stated recovery and about 70% said that they will come to this hospital next time .
In implementing the performanced- based management system in country's hospitals lacking the needed infrastructure many points should be regarded and a lot of time and energy must be spent.  
 
مقدمه :
نقش مهم بخش بهداشت و درمان در ارتقا شاخصهاي مختلف اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي کشورها، سازمانهاي درگير در اين امر را بر اين داشته است که با بازنگري اساسي در شيوه-هاي مديريت سلامت، بيش از پيش در جهت اجراي کارآمدترين روشها در بکارگيري منابع محدود موجود و تامين سلامت آحاد جامعه مصمم گردند. امروزه سازمانهاي بين المللي که در جهت ارتقا سلامت کليه کشورهاي جهان فعاليت ميکنند (همچون سازمان بهداشت جهاني و بانک جهاني) معتقدند آنچه که بيشتر از همه بهداشت کشورهاي در حال توسعه را تهديد ميکند اشکالاتي است که در مديريت منابع وجود دارد تا کمبود بودجه هاي بهداشتي درماني. در اين ميان بايد توجه داشت که مهمترين مولفه¬هاي مديريت منابع سازماني، آنهايي هستند که به نحوي با سرمايه¬هاي انساني مرتبط ميشود. امروزه بخوبي نشان داده شده است كه مهمترين سرمايه و بزرگترين عامل موفقيت در هر سازمان  نيروي انساني با انگيزه، كارآزموده و پرتواني است كه در خدمت دارد. به دلائل مختلف در سازمانهايي كه جنبه خدماتي دارند، از جمله آنهايي كه خدمات بهداشتي و درماني ارائه مي¬دهند، اين سرمايه¬ها  اهميتي مضاعف پبدا مي¬كنند. بعنوان مثال مي¬توان گفت در اينگونه سازمان¬ها بسياري از عوامل جانبي (همچون كيفيت مواد اوليه) وجود ندارند كه در كيفيت محصول نهايي تاثيرگذار باشند و عمده ترين عامل تعيين كننده در اين زمينه كاركرد كاركنان آن است. اين مسانل باعث شده است كه در سالهاي اخير رويكردهاي متفاوت مديريت سازماني و بخصوص مديريت منابع انساني مورد توجه قرار گيريد. مديريت مبتني بر عملكرد يكي از اين رويكردها مي¬باشد(1,2,3) كه به دليل برخي خصوصيات منحصر به فرد آن بعنوان كانون مطالعات و بررسيهاي جديد علمي مطرح شده و آنرا از ديگر شيوه¬هاي مديريتي متمايز كند.
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي نيز در راستاي اهداف تبيين شده در برنامه پنج ساله سوم توسعه دولت جمهوري اسلامي ايران (با تاكيد بر افزايش بهره¬وري نيروي انساني و استقرار شاخص¬هاي كيفيت كاري بجاي معيارهاي كمي) نهادينه كردن اين روش مديريتي در  دستور كار خود قرار داده است. انتخاب بخش اورژانس بيمارستان  ضييائيان به عنوان يك سايت پيش آزمايي براي استقرار اين نظام در نظر گرقته شده است.

 
روش اجرا :
مراحل اجراي طرح استقرار نظام مديريت مبتني بر علمكرد در اورژانس بيمارستان ضياييان از اصول كلي استقرار اين نظام تبعيت ميكند (4)که شامل گامها 6 گانه است:
1)  تعيين رسالت و اهداف سازمان، 2)  نظام يكپارچه سنجش عملكرد:
3) پاسخگويي در مقابل عملكرد، 4) جمع¬آوري داده هاي عملكرد، 5) تحليل، بررسي و گزارش¬دهي داده¬ها عملكرد، 6) استفاده از اطلاعات عملكرد در بهبود سازمان.
در ابتدا اعضاي تيم/كميته¬هاي مربوط به فازهاي طرح (كميته راهبري) انتخاب شدند. اين افراد شامل مدير بيمارستان، يك نفر به عنوان نماينده معاونت توسعه وزارت متبوع، سوپروايز اورژانس، مترون بيمارستان، مسئول خدمات و اعضاي تيم پروژه. سپس مرحله بعدي با برگزاري جلسات متعدد و نيز تهيه و توزيع کتابچه راهنماي اجرايي و پمفلتهاي آموزشي توجيه و اطلاع رساني انجام پذيرفت.
برنامه ريزي استراتژيك با محوريت مشتري انجام شد و فرآيندهاي حاكم بر اورژانس و صاحبان فرايند مشخص شدند. در مرحله بعد فعاليتها و عملكردهاي كليدي انجام شده در اورژانس بيمارستان ضياييان ”كمي“ و قابل سنجش شدند.در اين مرحله در ابتدا شاخصهايي که مربوط به فرآيندها و متغيرهاي وابسته¬اي که جهت تفسير شاخصهاي عملکرد لازم بودند، تعيين شدند و شناسنامه 52 شاخص و متغير تهيه گرديد. سپس فرآيند جمع¬آوري اطلاعات مشخص شد.
شاخصها به 3 دسته تقسيم شدند 1) رضايت بيمار، 2) زمان و نحوه انجام فعاليتها،و 3) شاخصهاي مالي و فضايي و نيروي انساني يا شاخصهايي که بطور روتين جمع¬آوري مي¬شوند.
پس از يک پيش آزمون و تصحيح پرسشنامه تلاش در جهت تکميل پرسشنامه ها آغاز گرديد و طي جلساتي با مسئولين و همکاران فعال در بخش اورژانس اهميت تکميل پرسشنامه و دقت در تکميل آن تاکيد گرديد و توضيحات لازم درخصوص نحوه تکميل پرسشنامه ارائه شد.
حدود 2000 پرسشنامه نيز تکميل گرديد که بدلايل مختلف عليرغم همکاري خوب پرسنل بخصوص پزشکان و پرستاران فعال در بخش اورژانس، استفاده از اطلاعات موجود در پرسشنامه¬ها امکانپذير نبود. به همين جهت در يک دوره 15 روزه با حضور مشاهده¬گران مستقل از نظام بيمارستان اطلاعات جمع¬آوري گرديد.
از تاريخ 23 تير لغايت 6 مرداد سال 1382، تعداد 677 مراجعه کننده به اورژانس بيمارستان ضيائيان ثبت شدند. مراجعان شامل کليه افرادي بودند براي آنان پرونده اورژانس تشکيل مي¬شد و بر تخت اورژانس قرار مي¬گرفتند، يا در اتاق عمل اورژانس مورد عمل جراحي کوچک قرار مي¬گرفتند و يا بدستور پزشک تحت درمان با سرم قرار مي¬گرفتند.
از اين تعداد 200 نمونه انتخاب شدند تا رضايت آنان از ارائه خدمات مورد بررسي قرار گيرد.  با توجه به اينکه روشهاي مختلفي جهت جمع¬آوري اطلاعات سنجش رضايت وجود دارد، 200 نفر به 4 گروه تقسيم شدند. 1) تلفني، 2) حضوري، 3) تلفني و درصورت عدم پاسخگويي حضوري، 4) پستي. نتايج گروه پستي بعلت پاسخهاي تعداد کم آناليز نشد و از 150 فرد باقيمانده 105 نفر به سوالات پاسخ دادند.
با توجه به نتايج بدست امده اولين جلسه کميته بهبود با حضور کليه افراد مسئول برگزار گرديد و ضمن تشريح نتايج طرح، مقرر گرديد کليه افراد پيشنهاد خود را جهت بهبود شاخصها ارائه نمايند.
در دومين جلسه با نظر اعضاء جدولي از فعاليتهاي پيشنهادي تهيه گرديد و مقرر شد که هر فرد مسئول فعاليت بهبود، فعاليت لازم را انجام داده و گزارش آنرا در جلسه بعدي کميته ارائه نمايند.


انجام پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 


سفارش پایان نامه