انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه 

انجام پایان نامه|‏ EFQM01 42 ص

 
 
رهبری
تعریف : رهبران سرآمد چشم انداز و مأموریت سازمان را تدوین و زمینه دست یابی به آنهارا تسهیل می کنند . آنها ارزش ها و سیستم هایی را که برای موفقیت پایدار سازمان مورد نیازند ایجاد کرده و آنها را با اعمال و رفتارهای مناسب خود اجرا می کنند . در دوره های و رفتارهای مناسب خود اجرا می کنند . در دوره های تغییر و تحول سازمان ، آنها ثبات در مقاصد را حفظ می کنند . هر جا که لازم باشد ، این رهبران قادر به تغییر جهت گیری سازمان و ترغیب کارکنان به پیروی از آن هستند .

زیر معیارهای معیار رهبری موارد زیر هستند که در این قسمت به معرفی آنها می پردازیم :
1a- رهبران مأموریت ، چشم انداز ، ارزش ها و اخلاقیات سازمان راتدوین و خودشان به عنوان الگوی فرهنگ سرآمدی ، عمل میکنند .
1b- از ایجاد ، توسعه و به کارگیری سیستم های مدیریت و بهبود مستمر آنها شخصا اطمینان حاصل می نمایند .
1c- رهبران با مشتریان و شرکا و نمایندگان جامعه در تعامل هستند .
1d- رهبران فرهنگ سرآمدی را در بین کارکنان سازمان تقویت می کنند .
1e- رهبران ، تحول سازمانی را درک کرده و از آن حمایت می کنند .رهبری
تعریف : رهبران سرآمد چشم انداز و مأموریت سازمان را تدوین و زمینه دست یابی به آنهارا تسهیل می کنند . آنها ارزش ها و سیستم هایی را که برای موفقیت پایدار سازمان مورد نیازند ایجاد کرده و آنها را با اعمال و رفتارهای مناسب خود اجرا می کنند . در دوره های و رفتارهای مناسب خود اجرا می کنند . در دوره های تغییر و تحول سازمان ، آنها ثبات در مقاصد را حفظ می کنند . هر جا که لازم باشد ، این رهبران قادر به تغییر جهت گیری سازمان و ترغیب کارکنان به پیروی از آن هستند .

زیر معیارهای معیار رهبری موارد زیر هستند که در این قسمت به معرفی آنها می پردازیم :
1a- رهبران مأموریت ، چشم انداز ، ارزش ها و اخلاقیات سازمان راتدوین و خودشان به عنوان الگوی فرهنگ سرآمدی ، عمل میکنند .
•    تدوین مأموریت وچشم انداز سازمان و ایجاد و توسعه فرهنگ سازمانی
•    تدوین ارزشها و اخلاقیات و پاسخ گویی های اجتماعی که پشتیبانی کننده فرهنگ سازمانی هستند و ایفای نقش الگو درعمل به آنها در سازمان
•    بازنگری و بهبود اثر بخشی نحوه رهبری فردی (توسط خود رهبران )
•    حضور شخصی و فعال در فعالیت های بهبود
•    ایجاد انگیزه وتشویق توانمند سازی (تفویض اختیار ) ، خلاقیت و نوآوری از طریق تغییر ساختار سازمان و سرمایه گذاری روی فعالیت های یادگیری و بهبود
•    تشویق ، پشتیبانی و عمل براساس یافته های یادگیری
•    اولویت بندی فعالیت های بهبود
•    ترغیب و تشویق جهت همکاری در درون سازمان
1b- از ایجاد ، توسعه و به کارگیری سیستم های مدیریت و بهبود مستمر آنها شخصا اطمینان حاصل می نمایند .
1c- رهبران با مشتریان و شرکا و نمایندگان جامعه در تعامل هستند .
1d- رهبران فرهنگ سرآمدی را در بین کارکنان سازمان تقویت می کنند .
1e- رهبران ، تحول سازمانی را درک کرده و از آن حمایت می کنند .

رهبری
تعریف : رهبران سرآمد چشم انداز و مأموریت سازمان را تدوین و زمینه دست یابی به آنهارا تسهیل می کنند . آنها ارزش ها و سیستم هایی را که برای موفقیت پایدار سازمان مورد نیازند ایجاد کرده و آنها را با اعمال و رفتارهای مناسب خود اجرا می کنند . در دوره های و رفتارهای مناسب خود اجرا می کنند . در دوره های تغییر و تحول سازمان ، آنها ثبات در مقاصد را حفظ می کنند . هر جا که لازم باشد ، این رهبران قادر به تغییر جهت گیری سازمان و ترغیب کارکنان به پیروی از آن هستند .

زیر معیارهای معیار رهبری موارد زیر هستند که در این قسمت به معرفی آنها می پردازیم :
1a- رهبران مأموریت ، چشم انداز ، ارزش ها و اخلاقیات سازمان راتدوین و خودشان به عنوان الگوی فرهنگ سرآمدی ، عمل میکنند .
1b- از ایجاد ، توسعه و به کارگیری سیستم های مدیریت و بهبود مستمر آنها شخصا اطمینان حاصل می نمایند .
•    هم راستا کردن ساختار سازمان درجهتی که موجب تحقق خط مشی و استراتژی شود .
•    اطمینان یافتن از این که سیستمی برای مدیریت فرآیندها ، توسعه یافته و اجرا می شود .
•    تعیین شفاف مالکیت برای فرآیندها .
•    اطمینان یافتن از این که فرآیندی برای اندازه گیری ، بازنگری و بهبود نتایج کلیدی در سازمان ، توسعه یافته و اجرا می شود .
•    اطمینان یافتن از این که فرآیند یا فرآیندهایی درسازمان ، توسعه یافته و اجرا می شوند که با ترغیب ، درک ، برنامه ریزی و اجرای بهبود هایی که در سازمان اتفاق می افتد (مثلادرفعالیت های مرتبط با خلاقیت ، نوآوری و یادگیری ) موجب تقویت این راه کارهای بهبود می گردند .
1c- رهبران با مشتریان و شرکا و نمایندگان جامعه در تعامل هستند .
1d- رهبران فرهنگ سرآمدی را در بین کارکنان سازمان تقویت می کنند .
1e- رهبران ، تحول سازمانی را درک کرده و از آن حمایت می کنند .


 
 
 
رهبری
تعریف : رهبران سرآمد چشم انداز و مأموریت سازمان را تدوین و زمینه دست یابی به آنهارا تسهیل می کنند . آنها ارزش ها و سیستم هایی را که برای موفقیت پایدار سازمان مورد نیازند ایجاد کرده و آنها را با اعمال و رفتارهای مناسب خود اجرا می کنند . در دوره های و رفتارهای مناسب خود اجرا می کنند . در دوره های تغییر و تحول سازمان ، آنها ثبات در مقاصد را حفظ می کنند . هر جا که لازم باشد ، این رهبران قادر به تغییر جهت گیری سازمان و ترغیب کارکنان به پیروی از آن هستند .

زیر معیارهای معیار رهبری موارد زیر هستند که در این قسمت به معرفی آنها می پردازیم :
1a- رهبران مأموریت ، چشم انداز ، ارزش ها و اخلاقیات سازمان راتدوین و خودشان به عنوان الگوی فرهنگ سرآمدی ، عمل میکنند .
1b- از ایجاد ، توسعه و به کارگیری سیستم های مدیریت و بهبود مستمر آنها شخصا اطمینان حاصل می نمایند .
1c- رهبران با مشتریان و شرکا و نمایندگان جامعه در تعامل هستند .
•    برآورده کردن ، فهمیدن و پاسخ گویی به نیازها و انتظارات
•    ایجاد شراکت های سازمانی و مشارکت دراین کار
•    راه اندازی فعالیت هایی که هدفشان بهبود با شرکا ومشارکت در این کار
•    قدر دانی از افراد وگردههای ذینفعان برای وفاداریشان و نقشی که درسازمان و کسب و کار دارند .
•    عضویت درانجمن های تخصصی و شرکت در کنفرانس ها و سمینارهای تخصصی ، بویژه ترویج سرآمدی سازمانی و حمایت از آن
•    ترویج ،حمایت ومشارکت درفعالیتهایی که هدفشان بهبود شرایط محیطی جهانی ومشارکت سازمان درجامعه است . باحفظ احترام به قوانین و حقوق نسل های آینده
1d- رهبران فرهنگ سرآمدی را در بین کارکنان سازمان تقویت می کنند .
1e- رهبران ، تحول سازمانی را درک کرده و از آن حمایت می کنند . 
 
 
رهبری
تعریف : رهبران سرآمد چشم انداز و مأموریت سازمان را تدوین و زمینه دست یابی به آنهارا تسهیل می کنند . آنها ارزش ها و سیستم هایی را که برای موفقیت پایدار سازمان مورد نیازند ایجاد کرده و آنها را با اعمال و رفتارهای مناسب خود اجرا می کنند . در دوره های و رفتارهای مناسب خود اجرا می کنند . در دوره های تغییر و تحول سازمان ، آنها ثبات در مقاصد را حفظ می کنند . هر جا که لازم باشد ، این رهبران قادر به تغییر جهت گیری سازمان و ترغیب کارکنان به پیروی از آن هستند .

زیر معیارهای معیار رهبری موارد زیر هستند که در این قسمت به معرفی آنها می پردازیم :
1a- رهبران مأموریت ، چشم انداز ، ارزش ها و اخلاقیات سازمان راتدوین و خودشان به عنوان الگوی فرهنگ سرآمدی ، عمل میکنند .
1b- از ایجاد ، توسعه و به کارگیری سیستم های مدیریت و بهبود مستمر آنها شخصا اطمینان حاصل می نمایند .
1c- رهبران با مشتریان و شرکا و نمایندگان جامعه در تعامل هستند .
1d- رهبران فرهنگ سرآمدی را در بین کارکنان سازمان تقویت می کنند .
•    مدیران شخصا مأموریت ، چشم انداز ، ارزش ها ، خط مشی و استراتژی ، برنامه ها و اهداف بلند مدت و کوتاه مدت سازمان رابین کارکنان اشاعه می دهند .
•    دردسترس بودن ، گوش دادن فعال و دل گرم کننده و به کارکنان سازمان ، ایجاد وحدت بین آنها و پاسخگویی به آنان
•    کمک به کارکنان سازمان و پشتیبانی از آنها برای دستیابی به برنامه ها اهداف بلند مدت و و کوتاه مدت شان
•    برانگیختن و توانا کردن کارکنان برای مشارکت در فعالیتهای بهبود
•    قدردانی به موقع و مناسب از تلاش های فردی و تیمی در تمامی سطوح سازمان
•    ترویج و ترغیب ایجاد فرصت های برابر و گوناگونی
1e- رهبران ، تحول سازمانی را درک کرده و از آن حمایت می کنند .
 
 
 
رهبری
تعریف : رهبران سرآمد چشم انداز و مأموریت سازمان را تدوین و زمینه دست یابی به آنهارا تسهیل می کنند . آنها ارزش ها و سیستم هایی را که برای موفقیت پایدار سازمان مورد نیازند ایجاد کرده و آنها را با اعمال و رفتارهای مناسب خود اجرا می کنند . در دوره های و رفتارهای مناسب خود اجرا می کنند . در دوره های تغییر و تحول سازمان ، آنها ثبات در مقاصد را حفظ می کنند . هر جا که لازم باشد ، این رهبران قادر به تغییر جهت گیری سازمان و ترغیب کارکنان به پیروی از آن هستند .

زیر معیارهای معیار رهبری موارد زیر هستند که در این قسمت به معرفی آنها می پردازیم :
1a- رهبران مأموریت ، چشم انداز ، ارزش ها و اخلاقیات سازمان راتدوین و خودشان به عنوان الگوی فرهنگ سرآمدی ، عمل میکنند .
1b- از ایجاد ، توسعه و به کارگیری سیستم های مدیریت و بهبود مستمر آنها شخصا اطمینان حاصل می نمایند .
1c- رهبران با مشتریان و شرکا و نمایندگان جامعه در تعامل هستند .
1d- رهبران فرهنگ سرآمدی را در بین کارکنان سازمان تقویت می کنند .
1e- رهبران ، تحول سازمانی را درک کرده و از آن حمایت می کنند .
•    درک محرک های بیرونی و درونی تحول سازمانی
•    شناسایی و انتخاب تحولاتی که نیاز است درون سازمان ، در الگوی سازمان و در روابط بیرونی آن اتفاق بیفتد .
•    رهبری در تدوین طرح های تحول سازمانی
•    فراهم کردن سرمایه ، منابع و پشتیبانی لازم برای تحول سازمانی
•    مدیریت ارائه برنامه های تحول سازمانی و ریسک های موجود در پورتفو لیوی کلی این برنامه ها
•    اطمینان یافتن از ایجاد مؤثر تحول و پشتیبانی از آنها
•    اندازه گیری و بازنگری اثر بخشی تحولات سازمانی و تسهیم دانش بدست آمده در این خصوص .
کارکنان
تعریف : سازمان های سرآمد ،دانش و تمامی توان بالقوه کارکنان شان را در تمامی سطوح فردی ، تیمی و سازمانی مدیریت کرده ، توسعه داده و از آن بهره میبرند . این سازمان ها عدالت و برابری را ترویج داده ، کارکنان شان را توانمند کرده و درکارها مشارکت می دهند . آنها به نحوی از کارکنان مراقبت کرده ، با آنها ارتباط برقرار کرده ، از آنها قدردانی نموده و به آنها پاداش می دهند که در آنها رغبت و تعهد ایجاد میکند تا ازمهارت ها و دانش خود به نفع سازمان استفاده نمایند .

زیرمعیار های معیار منابع انسانی (کارکنان) موارد زیر هستند که در این قسمت به معرفی آنها می پردازیم :
3a- منابع انسانی ، برنامه ریزی و مدیریت شده و بهبود می یابند .
3b- دانش و شایستگی کارکنان شناسایی شده ، توسعه یافته و نگهداری می شود .
3c- کارکنان در مسایل سازمان مشارکت داده شده و توانمند می شوند .
3d- بین کارکنان و سازمان ، گفتمان دوسویه برقرار است .
3e- کارکنان مورد تشویق ، تقدیر و توجه قرار میگیرند .کارکنان
تعریف : سازمان های سرآمد ،دانش و تمامی توان بالقوه کارکنان شان را در تمامی سطوح فردی ، تیمی و سازمانی مدیریت کرده ، توسعه داده و از آن بهره میبرند . این سازمان ها عدالت و برابری را ترویج داده ، کارکنان شان را توانمند کرده و درکارها مشارکت می دهند . آنها به نحوی از کارکنان مراقبت کرده ، با آنها ارتباط برقرار کرده ، از آنها قدردانی نموده و به آنها پاداش می دهند که در آنها رغبت و تعهد ایجاد میکند تا ازمهارت ها و دانش خود به نفع سازمان استفاده نمایند .

زیرمعیار های معیار منابع انسانی (کارکنان) موارد زیر هستند که در این قسمت به معرفی آنها می پردازیم :
3a- منابع انسانی ، برنامه ریزی و مدیریت شده و بهبود می یابند .
•    تدوین خط مشی ، استراتژی و برنامه های توسعه منابع انسانی
•    مشارکت دادن کارکنان و نمایندگان آنها در تدوین خط مشی ها ، استراتژی ها و برنامه های منابع انسانی
•    همسو کردن برنامه های منابع انسانی با خط مشی ، استراتژی ها ، ساختار سازمانی و چارچوب فرآیندهای کلیدی .
•    مدیریت فرآیند استخدام ، توسعه راه کاره شغلی و برنامه ریزی تعیین جانشین .
•    ترویج و اطمینان یافتن از وجود عدالت درتمامی شرایط استخدامی از جمله تعیین خط مشی ، استراتژی ها و برنامه هایی برای ایجاد فرصت های مساوی
•    استفاده از نظر سنجی و سایر روش های اخذ باز خورد از کارکنان جهت بهبود خط مشی ها ، استراتژی ها و برنامه های منابع انسانی .
•    استفاده از متدلوژی های نوآورانه سازمانی جهت بهبود روش های انجام کار مانند سازماندهی مجدد زنجیره تأمین و کار تیمی انعطاف پذیر .
3b- دانش و شایستگی کارکنان شناسایی شده ، توسعه یافته و نگهداری می شود .
3c- کارکنان در مسایل سازمان مشارکت داده شده و توانمند می شوند .
3d- بین کارکنان و سازمان ، گفتمان دوسویه برقرار است .
3e- کارکنان مورد تشویق ، تقدیر و توجه قرار میگیرند .


کارکنان
تعریف : سازمان های سرآمد ،دانش و تمامی توان بالقوه کارکنان شان را در تمامی سطوح فردی ، تیمی و سازمانی مدیریت کرده ، توسعه داده و از آن بهره میبرند . این سازمان ها عدالت و برابری را ترویج داده ، کارکنان شان را توانمند کرده و درکارها مشارکت می دهند . آنها به نحوی از کارکنان مراقبت کرده ، با آنها ارتباط برقرار کرده ، از آنها قدردانی نموده و به آنها پاداش می دهند که در آنها رغبت و تعهد ایجاد میکند تا ازمهارت ها و دانش خود به نفع سازمان استفاده نمایند .

زیرمعیار های معیار منابع انسانی (کارکنان) موارد زیر هستند که در این قسمت به معرفی آنها می پردازیم :
3a- منابع انسانی ، برنامه ریزی و مدیریت شده و بهبود می یابند .
3b- دانش و شایستگی کارکنان شناسایی شده ، توسعه یافته و نگهداری می شود .
•    شناسایی ، دسته بندی و منطبق کردن دانش و شایستگی های کارکنان با نیازهای سازمان
•    تدوین و به کار گیری برنامه های آموزش و توسعه (منابع انسانی) جهت اطمینان از انطباق کارکنان با توانمندی های مورد نیاز حال و آینده سازمان
•    آموزش ، مشاوره و توسعه قابلیت های تمامی کارکنان برای کمک به آنها جهت دستیابی و تحقق کامل توان بالقوه شان
•    طراحی و ترویج فرصت های یادگیری فردی ، تیمی و سازمانی
•    توسعه مهارت های کار تیمی
•    همسو کردن اهداف فردی و تیمی با اهداف سازمان
•    بازنگری و به روز کردن اهداف بلند مدت فردی و تیمی
•    ارزیابی عملکرد کارکنان وکمک به آنها جهت بهبود عملکردشان
3c- کارکنان در مسایل سازمان مشارکت داده شده و توانمند می شوند .
3d- بین کارکنان و سازمان ، گفتمان دوسویه برقرار است .
3e- کارکنان مورد تشویق ، تقدیر و توجه قرار میگیرند .

   
کارکنان
تعریف : سازمان های سرآمد ،دانش و تمامی توان بالقوه کارکنان شان را در تمامی سطوح فردی ، تیمی و سازمانی مدیریت کرده ، توسعه داده و از آن بهره میبرند . این سازمان ها عدالت و برابری را ترویج داده ، کارکنان شان را توانمند کرده و درکارها مشارکت می دهند . آنها به نحوی از کارکنان مراقبت کرده ، با آنها ارتباط برقرار کرده ، از آنها قدردانی نموده و به آنها پاداش می دهند که در آنها رغبت و تعهد ایجاد میکند تا ازمهارت ها و دانش خود به نفع سازمان استفاده نمایند .

زیرمعیار های معیار منابع انسانی (کارکنان) موارد زیر هستند که در این قسمت به معرفی آنها می پردازیم :
3a- منابع انسانی ، برنامه ریزی و مدیریت شده و بهبود می یابند .
3b- دانش و شایستگی کارکنان شناسایی شده ، توسعه یافته و نگهداری می شود .
3c- کارکنان در مسایل سازمان مشارکت داده شده و توانمند می شوند .
•    تشویق و حمایت از مشارکت فردی و تیمی در فعالیت های بهبود
•    تشویق و حمایت از مشارکت کارکنان ، به طور مثال از طریق برگزاری کنفرانس های داخلی و مراسم و پروژه های اجتماعی
•    ایجاد فرصت هایی که مشارکت کارکنان را ترغیب نماید و از رفتارهای نوآورانه و خلاقانه حمایت کند
•    تشویق کارکنان برای کار با یکدیگر در تیم ها
3d- بین کارکنان و سازمان ، گفتمان دوسویه برقرار است .
3e- کارکنان مورد تشویق ، تقدیر و توجه قرار میگیرند . 
 
کارکنان
تعریف : سازمان های سرآمد ،دانش و تمامی توان بالقوه کارکنان شان را در تمامی سطوح فردی ، تیمی و سازمانی مدیریت کرده ، توسعه داده و از آن بهره میبرند . این سازمان ها عدالت و برابری را ترویج داده ، کارکنان شان را توانمند کرده و درکارها مشارکت می دهند . آنها به نحوی از کارکنان مراقبت کرده ، با آنها ارتباط برقرار کرده ، از آنها قدردانی نموده و به آنها پاداش می دهند که در آنها رغبت و تعهد ایجاد میکند تا ازمهارت ها و دانش خود به نفع سازمان استفاده نمایند .

زیرمعیار های معیار منابع انسانی (کارکنان) موارد زیر هستند که در این قسمت به معرفی آنها می پردازیم :
3a- منابع انسانی ، برنامه ریزی و مدیریت شده و بهبود می یابند .
3b- دانش و شایستگی کارکنان شناسایی شده ، توسعه یافته و نگهداری می شود .
3c- کارکنان در مسایل سازمان مشارکت داده شده و توانمند می شوند .
3d- بین کارکنان و سازمان ، گفتمان دوسویه برقرار است .
3e- کارکنان مورد تشویق ، تقدیر و توجه قرار میگیرند .
•    همسو کردن پاداش های سازمانی ، آرایش مجدد نیروی کار ، نیروی کارمازاد و سایر مقررات استخدامی با خط مشی و استراتژی سازمان
•    قدردانی از کارکنان برای ترغیب آنها به مشارکت ، توانمند سازی و حفظ کارکنان
•    ارتقاء آگاهی هاو مشارکت دادن کارکنان در امور مربوط به سلامتی ، ایمنی ، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی
•    تعیین سطوح مزایای شغلی نظیر برنامه های بازنشتگی ، کمک هزینه های درمانی و حق مراقبت از اولاد
•    به رسمیت شناختن و بها دادن به گوناگونی و پیش زمینه های فرهنگی متفاوت در کارکنان و ترویج فعالیت های اجتماعی و فرهنگی
•    تأمین منابع و خدماتی که از نظر قانونی الزامی هستند و در برخی موارد ، فراتر رفتن از این الزامات


انجام پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 


سفارش پایان نامه