انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

انجام پایان نامه|‏ نظارت و كنترل در مديريت 17 ص

                         
نظارت و كنترل يكي از اركان مديريت به شمار مي آيد و مدير به عنوان يكي از وظايف اصلي خود بايد شيوه ها، امكانات و عمليات گوناگون تشكيلات را زير پوشش نظارتي قرار مي دهد تا حركت دستگاه ها به انحراف و امكانات موجود به هرز نرود.
مدير در حيطة نظارت، كلية فعاليت ها را با برنامه و اهداف تعيين شده مي سنجد و در صورت تطابق شيوه ها و مقدار و نوع فعاليت ها با برنامه، سلامت دستگاه مربوطه اعلان مي شود ولي در صورت عدم تطابق عمليات واحدها و افراد با اهداف و برنامه، مدير بايد از « اصل مديريت» استفاده كند و با هدايت هاي مناسب انحراف را اصلاح و خسارت ها را جبران نمايد.
                                                         نگرشي بر مديريت اسلامي ( سال  /  )
برنامه ريزي و نظارت با يكديگر پيوند نزديك دارند، پاره اي نويسندگان مديريت مي انديشند كه اين وظايف را نمي توان از يكديگر جدا كرد. با اين همه برنامه ريزي و نظارت مانند دو تيغة قيچي است. با نبودن هدف ها و برنامه ها، نظارت ممكن نيست زيرا هر گونه كاركرد بايد با نظارت و ضابطه هاي معين سنجيده شود.
نظارت وظيفة هر مدير، از رياست عالي تا سرپرستان و مديران پايه است. پاره اي از
مديران به ويژه در رده هاي پايين فراموش مي كنند كه مسئوليت ابتدايي كاربرد نظارت به عهده مديران اجرايي طرح ها و برنامه ها مي باشد. گاهي به سبب قدرت و اختيارات مديران ردة بالا و مسئوليت هاي پديد آمده از آن درباره وظايف نظارتي مديران مالي به اندازه اي پافشاري و تأكيد مي شود كه گمان مي رود كه نيازي به كاربرد نظارت در رده هاي پايين نباشد. با آنكه ديدگاه نظارت در ميان مديران گوناگون متفاوت است، همه مديران مسئوليت اجراي طرح و برنامه را بعهده دارند و از اين رو نظارت وظيفة بنيادي هر مدير در هر رده مديريت است.

اصول مديريت
در يك جملة كوتاه، نظارت را اينگونه مي توان تعريف كرد:« كوششي كه مدير در جهت تطبيق عمليات با برنامه انجام مي دهد تا ميزان صحت و سقم فعاليت ها را بدست آورد نظارت  گفته مي شود.»
در نظارت مسائل زير مورد توجه قرار مي گيرد:
1ـ نظارت، عمليات و برنامه را با يكديگر تطبيق مي كند.
2ـ نظارت ، ميزان سلامت و يا بيماري دستگاه و فعاليت ها را مشخص مي سازد.
3ـ نظارت، توان واحدهاي مختلف را در انجام كارها بيان مي دارد.
4ـ نظارت، مقدار و پيشرفت عمليات و فاصلة آنرا تا هدف روشن مي نمايد.
5ـ نظارت، لزوم هدايت خواهي و ظرفيت هدايت پذيري را بدست مي آورد.
                                                        نگرشي بر مديريت اسلامي ( سال      )
حال به شرح فراگرد اساسي نظارت از ديدگاه نويسندگان كتاب اصول مديريت مي‌پردازم.
نظام ها و اصول فني نظارت و كنترل در مورد پول نقد، جريان ها، روش هاي اداري، روحية كاركنان، كيفيت فرآورده و توليد يا هر چيز ديگر از نظر بنيادي همانند و يكسان است. اين فراگرد در هر جا و درباره هر چيز در بر گيرندة سه مرحله است:
1ـ تعيين و برقراري استانداردها و معيارها.
2ـ سنجش عملكرد در برابر اين معيارها.
3ـ تصحيح انحراف از معيارها، طرح ها و برنامه ها.
1ـ از آنجا كه طرح ها و برنامه ها مقياس نظارت مديريت را تشكيل مي دهند نخستين پاية فراگرد نظارت بگونة منطقي تهيه طرح ها و برنامه ها است. با اين همه چون طرح ها از نظر جزئيات و ميزان پيچيدگي با يكديگر متفاوتند و از آنجا كه مديران بگونة معمول نمي توانند همه چيز را بازنگري كنند، از اين رو معيارهاي ويژه اي آماده و برقرار شده است. معيارها از نظر تعريف، ضابطه هاي عملكرد بشمار مي آيند. معيارها نقاط گزينش شده اي در سراسر برنامه هاي اجرايي طرح ها هستند كه در آنجا عملكردها اندازه گيري مي شود و با چنين سنجشي مديران بي آنكه هر سه مرحله اجرايي طرح را زير نظر داشته باشند بر آن نظارت مي كنند.
معيارها چند گونه اند: از جمله بهترين آن ها هدف هاي در خور دستيابي يا هدف هايي است كه در مديريت بر پاية هدف دربارة آن صحبت مي شود.
2ـ سنجش عملكرد در برابر معيارها: با آنكه هميشه عملي نيست ولي چنين سنجشي بايد همواره بر پاية آينده نگري انجام شود تا انحراف هاي احتمالي پيش از روي دادن آشكار و با اقدام هاي بسزا از پيش آمدن آن جلوگيري شود. مدير آينده نگر آگاه مي‌تواند دور شدن احتمالي از معيارها را بهنگام پيش بيني كند و در صورت نداشتن چنين توانايي بهر روي انحراف ها بايد هر چه زودتر آشكار شود. هرگاه معيارهاي متناسب وضع شود و وسائلي براي باز شناسي دقيق كار زير دستان در دست باشد ارزش يابي عملكرد حقيقي يا مورد انتظار آسان است. اما فعاليت هاي زيادي هست كه يافتن معيارهاي دقيق دربارة آن ها شدني نيست. يا دشوار است و نيز سنجش بسياري از كارها بسيار مشكل است.
شايد برقراري معيارهاي كار ساعتي براي گونه هاي توليد انبوه در زمينة توليد كاري ساده باشد و نيز اندازه گيري عملكرد با چنين معيارهايي نيز به همين سادگي انجام پذيرد ولي اندازه گيري عملكرد در جاهايي كه برابر روال معمول انجام مي گيرد به سبب دشواري در استانداردها كاري بسيار دشوار خواهد بود.
افزون بر اين در كارهايي كه كمتر زمينة فني دارند نه تنها برقراري معيار بلكه ارزشيابي نيز كاري دشوار است. براي نمونه بازنگري كار معاونت مالي يا مدير روابط صنعتي ساده نيست زيرا هنوز معيار هاي روشني در اين زمينه برقرار نشده است. بالادستان چنين مديراني بيشتر به استانداردهاي مبهمي چون سلامت مالي امور بازرگاني به نظر اتحاديه هاي كارگيري، نبودن اعتصاب، تعهد و وفاداري به عهده از سوي زيردستان، رضايت وابستگان بازرگاني و كاميابي كلي اداره يا سازمان( بيشتر با سنجش متمي يا عدم شكست) اتكا دارند. سنجش هاي مديران بالا نيز به همين اندازه مبهم است. در همين حال اگر مشاركت يك واحد سازماني در انجام دادن وظايف در حدي معقول و بدور از اشتباههاي بسيار جدي انجام گردد و در صورتيكه اقدام هاي در خور سنجش نشان دهندة مديريتي سالم و معقول باشد. يك ارزشيابي عمومي بسنده مي نمايد. نكتة مهم اين است همينكه كارها از خط توليد و گردآوري قطعات خارج و از آن دور مي‌شوند نظارت بر آن ها پيچيده تر و داراي اهميت بيشتري مي شود.
3ـ اگر در ساخت سازماني يك سازمان معيارهايي باشد كه وظايف پايگاه هاي شغلي را نشان دهد و اگر كاركرد بر پايه اين معيارها سنجيده شود، راست و درست كردن انحراف ها آسانتر مي شود زيرا در غير اينصورت مدير بگونة دقيق مي داند در چه جاهايي در مأموريت  و مسئوليت فرد يا وظيفه هاي گروه بايد اقدام اصلاحي بكار برده شود.
تصحيح انحراف ها بمنزلة نقطه اي است كه از آنجا بازنگري و نظارت بنام بخشي از تمامي نظام مديريت ديده مي شود و به ساير وظايف مديريت پيوند مي خورد. مديران مي توانند با تجديد نظر در برنامه ها و طرح ها يا دگرگوني و بسامان آوردن هدف هايشان انحراف ها را اصلاح كنند.
همچنين مديران مي توانند از راه تجديد نظر در مأموريت ها و وظايف، دور شدن از وظايف بنيادي سازمان را تصحيح كنند. كار بسامان آوردن و درست كردن انحراف ها همچنين مي تواند با افزايش شمار كاركنان، گزينش و آموزش زير دستان به گونه اي بهتر يا در نهايت با تجديد نيروي انساني و بر كنار كردن شماري از كاركنان انجام پذيرد.


انجام پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 


سفارش پایان نامه