انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

انجام پایان نامه|‏ مطلوبيت و رجحان 39 ص

چكيده:
در دنياي واقعي واحدهاي بازرگاني تحت شرايط عدم اطمينان فعاليت مي كنند. لذا امر پژوهش در رابطه با تقاضاي واحد توليدي از اهميت اساسي برخوردار است ، بدين منظور در اين تحقيق پس از مطالعه مباني نظري و تئوريك مربوط به تقاضا و اطلاعات اخذ شده در رابطه با واحد اقتصادي مورد مطالعه به مسايل و مشكلات عمده در امر تقاضا پرداخته مي شود و در نهايت به استراتژي لازم جهت برنامه ريزي توليد و توسعه محصول و ساير شرايط اشاره مي گردد.و به اين نتيجه دست پيدا مي كنيم كه با توجه به مشكلات مشاهده شده در بنگاههاي اقتصادي مي توان به فقدان چهارچوب علمي و نظري، در واحدهاي اقتصادي در اقتصاد ايران اشاره نمود كه باعث به هدر رفتن بسياري از منابع اقتصادي   مي گردد.و اينجاست كه اقتصاد مديريت به عنوان شاخه اي از علم اقتصاد مديريت به تصميم گيري واحدهاي اقتصادي كمك مي كند و آن را در جهت گام برداشتن به هدف مخصوص خويش سوق مي دهد.
 
فهرست:

بخش اول نظرية مطلوبيت و رجحان
1- مقدمه                                        6
2- نظرية رجحان مصرف كننده                                                                     7
3- مطلوبيت ورجحان                                    8
4- منحني بي تفاوتي                                     8
5- نرخ نهايي جانشيني                                                                              8
6- تحليل منحني بي تفاوتي رفتار مصرف كننده                                              9
7- ترجيح و بي تفاوتي                                                                               9
بخش دوم نظرية جديد كردار مصرف كننده
1- خط بودجه                                                                                          9
2-منحني درآمد ـ مصرف        11
3-منحني انگل                                        12
4-منحني قيمت ـ مصرف                                12
5-منحني تقاضا                                        12

بخش سوم عنوان هايي درباره تقاضاي مصرف كننده
1-مقدمه                                            13    
2-اثر جانشيني و اثر درآمدي                                13
3-اثر درآمدي در حالت كالاي نرمال و كالاي پست                13
4-كشش متقاطع                                     15
5-كاربرد تحليل منحني بي تفاوتي: انتخاب بين استراحت و درآمد            15
بخش چهارم  مشخصات تقاضاي بازار
1-انتقال از تقاضاي انفرادي به تقاضاي بازار                     15
2-تعيين كننده هاي تقاضا                                16
3-تعيين تقاضاي بازار                                     17
4-منحني تقاضا براي يك بنگاه در وضعيت رقابت كامل                17
بخش پنجم          
1-اثر قيمت و قانون تقاضا                                19
2-اثر تغييرات درآمد مصرف كننده                            20
3-تغيير در سليقه و ترجيح مصرف كننده                        20
4-روش خصوصيات در انتخاب مصرف كننده                    20
5-محدوديت بودجه و مرز كارايي                            21
6-تغيير در قيمت و قانون تقاضا                            22
بخش ششم  تقاضاي بازار براي تصميم گيري
1-مقدمه                                                  22
2-تابع و منحني تقاضا                                              23
3-متغير هاي مستقل در تابع تقاضا                                           23     
بخش هفتم  روابط قيمت ، درآمد كل و درآمد نهايي

بخش هشتم  
1-حساسيت تقاضا نسبت به قيمت ،درآمد نهايي و درآمد كل                26
2-كماني از پيش از حساسيت تقاضا نسبت به قيمت                     27
3-حساسيت تقاضا نسبت به قيمت                                 27
4-حساسيت تقاضا نسبت به درآمد                                 28
5-كاربردهاي بازرگاني حساسيت درآمدي تقاضا                        29
بخش نهم  تخمين تابع تقاضا
1-مقدمه                                                31
2-روش مستقيم و غير مستقيم تخمين تقاضا                            31
3-مصاحبه ، تحقيق و تجربه                                    32
4-شبيه سازي شرايط بازار                                     33
بخش دهم  مشكلات تقاضاي شركت مربوطه                        33

بخش يازدهم نتيجه گيري                                    36

بخش دوازدهم فهرست منابع                                    38
 
مقدمه:
با توجه به اينكه نظرية اقتصادي اصول مهمي را براي عمليات تجاري دربر دارد و كاربرد آن در مسايل بازرگاني از اهميت خاصي برخوردار است ابتدا مبناي نظري و تئوريك مربوط به تقاضا را از كتب مربوط به اين زمينه را مطالعه نموده و ملاحظه كرديم كه تابع تقاضا براي يك بنگاه ، تابعي است از متغير هاي قيمت ، تبليغات ، درآمد مصرف كننده ، ترجيحات و سليقه مصرف و غيره.
و سپس با توجه به مبناي تئوريك نظري و اطلاعات اخذ شده در رابطه با واحد اقتصادي مورد مطالعه به مسايل و مشكلات عمده در امر تقاضا براي بنگاه پرداخته مي شود.و سپس استراتژي لازم براي برنامه ريزي توليد ، توسعة محصول جديد، سرمايه گذاري و ساير شرايط كه تصميم گيرنده در بلند مدت دارد ، اشاره مي نماييم.
 
عنوان: تقاضا
بخش اول: نظرية كردار مصرف كننده و تقاضا

1- نظرية مطلوبيت و رجحان
مقدمه: وظيفه اي كه در پيش روي هر خانوار قرار دارد ، اين است كه درآمد پولي محدود خود را طوري صرف نمايد كه به بالاترين سطح ارضاي اقتصادي زندگيش برسد. كوشش آگاهانه اي بمنظور حداكثر كردن رضايت از طريق صرف درآمد پولي محدود مصرف كننده وجود دارد كه تعيين كنندة تقاضاي شخصي مصرف كننده براي كالاها و خدمات مختلف است.
بمنظور بدست آوردن تابع تقاضا و منحني هاي بي تفاوتي فقط احتياج به فرض هاي زير است:
الف) مصرف كننده از وجود بعضي كالاها و خدمات آگاهي دارد
ب ) نسبت به كالاها و خدمات واكنش نشان مي دهد، يعني بطور مثال بعضي كالا ها به ساير كالاها ترجيح مي دهد
ج ) داراي مقداري درآمد پولي است تا بتواند اين واكنشها را در بازار نشان دهد

نظرية رجحان مصرف كننده
واحد مصرف كننده بمنظور رسيدن به هدف خود (كه همان حداكثر كردن رضايت يا مطلوبيت با توجه به سطح درآمدي است)، بايد قادر به طبقه بندي سبدهاي مختلف كالا باشد.يعني مصرف كننده بايد بتواند سبدهاي مختلف كالا را با هم مقايسه و در بين آنها ترجيحات خود را مشخص كند.

مطلوبيت در رجحان
آنچه كه از تابع مطلوبيت مورد انتظار است آن است كه منعكس كنندة ترتيب مرتبه اي سبد هاي مختلف كالا بنحوي باشد كه مورد نظر مصرف كننده است.آنچه كه از تابع مطلوبيت مورد انتظار است اين است كه اندازه گيري مطلوبيت حاصل از سبدهاي كالا را نه عددي بلكه رتبه اي انجام دهد.
منحني بي تفاوتي
منحني بي تفاوتي مكان هندسي نقاطي (يا سبدهاي كالاهايي) است كه مصرف كننده نسبت به آنها بي تفاوت است. هر نقطه روي منحني بي تفاوتي نظير هر نقطة ديگري بر روي همان منحني مطلوبيت كل يكساني ايجاد مي كند.


شكل: منحني هاي بي تفاوتي

نرخ نهايي جانشيني
نرخ نهايي جانشيني   Xبه جاي Y ، معياري است براي سنجش تعداد واحدهاي از دست رفته Yبمنظور بدست آوردن يك واحد اضافي از X   بطوري كه سطح رضايت مصرف كننده ثابت باقي بماند.
تحليل منحني بي تفاوتي رفتار مصرف كننده
الف) مدل منحني بي تفاوتي رفتار مصرف كننده ، يك مدل توضيحي رفتار مصرف كننده نيست.دليل آنكه مردم خريد مي كنند و نسبت به تغييرات متغيرهاي اقتصادي عمل و عكس العمل نشان مي دهند ارتباط عميقي با خصوصيات رواني آنها دارد. مدل منحني بي تفاوتي يك مدل پيش بيني رفتار مصرف كننده است.
تعريف: مطلوبيت يك رضايت مندي رواني ، يا احساس رضايت مندي است كه مصرف كننده از مصرف كالا ها و خدمات بدست مي آورد.مطلوبيت يك كالا برابر با تغيير در كل مطلوبيت ناشي از تغيير در مصرف يك كالا به اندازة يك واحد مي باشد.
ترجيح و بي تفاوتي: نظر به اينكه مي شود مصرف كننده در جستجوي حداكثر مطلوبيت باشد ، آنها تركيب كالاها و خدماتي كه مطلوبيت كل بيشتري نسبت به تركيباتي كه مطلوبيت كل كمتري دارند، انتخاب مي كنند. آنها بين تركيباتي كه مطلوبيت كل يكساني دارند بي تفاوتند.

2-نظرية جديد كردار مصرف كننده
الف) خط بودجه:
خط بودجه، مكان هندسي سبدهايي از كالاست كه اگر تمامي درآمد پولي صرف شود، مي توان خريداري كرد. شيب آن برابر است با نسبت قيمتها با علامت منفي.


شكل: خط بودجه
روابط: الف) افزايش در درآمد پولي ، بدون تغيير در قيمتها ، بوسيلةانتقال موازي خط بودجه (بطرف خارج و سمت راستدر حالت افزايش در درآمد پولي، و بطرف مركز در حالت كاهش در درآمد پولي) نشان داده مي شود.
ب ) تغيير در قيمت X  ،در حاليكه Y  و درآمد پولي ثابت هستند ، بوسيلة چرخاندن خط بودجه بدور عرض از مبداء(به چپ در صورت افزايش قيمت و به راست در صورت كاهش قيمت) نشان داده مي شود.
شكلI  :خط بودجه در هنگامي درآمد پولي افزايش مي يابد و قيمتها ثابت هســتند.
شكلII  :خطوط بودجه وقتي كه قيمت X  افزايش مي يابد و قيمت Y و درآمد پولي ثابت باقي مي مانند.
شيب خط بودجه برابر با (منفي) نسبت قيمتهاست ، يعني نسبت قيمت X  به Y  . همچنين ، همانطور كه بخاطر داريد ، شيب منحني بي تفاوتي در هر نقطه اي ، نرخ نهايي جانشيني X  به جاي Y  خوانده مي شود. از اين رو نقطة تعادل مصرف كننده بوسيله اين رابطه كه نرخ نهايي جانشيني برابر با نسبت قيمتهاست تعريف مي شود.

 
انجام پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 


سفارش پایان نامه